Jump to content

Translation requests/Licensing policy/sk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Vymedzenie základných pojmov[edit]

Projekt
Konkrétny projekt nadácie Wikimedia Foundation v konkrétnom jazyku alebo mnohojazyčný projekt ako anglická Wikipedia, francúzsky Wikisource alebo Meta.
Licencia slobodného obsahu
licencia, ktorá zodpovedá podmienkam Definície slobodných kultúrnych diel, konkrétne licenciám, ktoré sa nachádzajú na http://freedomdefined.org/Definition verzia 1.0.
Politika výnimiek (PV)
politika špecifická danému projektu, v súlade s právom Spojených štátov a právom krajín, kde sa k obsahu projektu prevažne pristupuje (ak existujú), ktorá berie do úvahy obmedzenia autorského práva (vrátane precedentného práva) ako sa vzťahuje na projekt a povoľuje nahrávanie materiálu chráneného autorským právom, ktorý je možné legálne používať v rámci projektu bez ohľadu na stav jeho licencie. Medzi príklady patrí: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fair_use a http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek.

Rozhodnutie[edit]

Keďže misiou nadácie Wikimedia Foundation je "zapájať ľudí a dať im prostriedky, aby zberali a vyvíjali obsah vzdelávacieho charakteru dostupný pod Licenciou slobodného obsahu":

 1. Od všetkých projektov sa očakáva, že budú poskytovať iba obsah, ktorý je pod Licenciou slobodného obsahu alebo ktorý je inak slobodný a tak uznaný 'Definíciou slobodných kultúrnych diel', na ktorú odkazujeme vyššie.
 2. Naviac, s výnimkou Wikimedia Commons, každá komunita projektu smie vyvinúť a prijať PV. Neslobodný obsah použitý v súlade s PV musí byť takto označený v strojovo čitateľnom formáte za účelom jednoduchej identifikácie používateľmi a znovupoužívateľmi obsahu.
 3. Taktáto PV musí byť minimálna. Jej použitie, v rámci obmedzených výnimiek, by malo byť na ilustráciu historicky významých udalostí, na identifikáciu chránených diel ako logá alebo na doplnenie (v rámci úzkych obmedzení) článkov o súčasných dielach chránených autorským právom. PV nesmie povoľovať materiál, kde je možné v rozumnej miere požadovať nahranie slobodne licencovaného súboru za rovnakým účelom, čo je prípad takmer všetkých portrétov žijúcich významných osobností. Akýkoľvek obsah použitý v súlade s PV musí byť nahradený slobodne licencovaným dielom akonáhle je dostupný taký, ktorý poslúži rovnakému vzdelávaciemu účelu.
 4. Multimédiá použité podľa PV, ktorým chýba príslušné odovodnenie použitia, sú premetom zmazania. Musia byť použité iba v kontexte iného slobodne licencovaného obsahu.
 5. Projekty, ktoré v súčasnosti majú zavedenú PV, vykonajú nasledovné:
  • Od 23. marca 2007, všetky nové multimediálne súbory nahrané pod neprípustnými licenciami (podľa vyššie uvedenej definície), ktorým chýba odôvodnenie výnimky sú predmetom zmazania a existujúce multimédia pod takýmito licenciami prejdú procesom diskusie, kde sa určí, či takéto odôvodnenie existuje; ak nie, budú tiež zmazané.
 6. Projekty, ktoré v súčasnosti nemajú zavedenú PV, vykonajú nasledovné:
  • Od 23. marca 2007, všetky nové multimediálne súbory nahrané pod neprípustnými licenciami budú zmazané.
  • Nadácia sa uznáša pomôcť všetkým projektovým komunitám, ktoré chcú vyvinúť PV, s procesom jej vývoja.
  • Do 23. marca 2008, všetky existujúce súbory pod neprípustnými licenciami podľa vyššie uvedeného musia byť buď prijaté podľa PV alebo zmazané.


Prijaté: 7 hlasov za, 23. marec 2007