Universal Code of Conduct/Drafting committee/Phase 2 meeting summaries/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Drafting committee/Phase 2 meeting summaries and the translation is 84% complete.
Powszechne Zasady Postępowania

Ta strona zawiera podsumowania spotkań Grupy roboczej ds. Powszechnych Zasad Postępowania (Faza 2).

2021

1. sesja – 13 maja

Grupa robocza, pracownicy Wikimedia Foundation i facylitatorzy Fazy 2 Powszechnych Zasad Postępowania spotkali się, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń do poznania celów i procesów oraz rozpoczęcia przygotowań, aby móc opracować wytyczne dotyczące egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania dla ruchu Wikimedia.

Podczas tej sesji grupa robocza poznała się oraz dowiedziała się o pracach wykonanych w Fazie 1, badaniach i konsultacjach przeprowadzonych dotychczas ze społecznościami w Fazie 2 drugiej oraz o dalej trwających pracach związanych z Powszechnymi Zasadami Postępowania. Zbadali również zasady i oczekiwania dotyczące własnej pracy w grupie roboczej.

2. sesja – 18 maja

Grupa robocza omówiła i poprosiła o ostateczne poprawki do zasad bezpiecznej przestrzeni, w której jej członkowie będą współpracować. Ponieważ niektórzy członkowie przedstawili dalsze sugestie, zostaną one poddane do głosowania na następnym posiedzeniu grupy.

Członkowie grupy omówili również przedstawione im materiały, które mają na celu wspomóc ich w przygotowaniu zasad egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania.

Nauka o intersekcjonalności i jej wpływie na Powszechne Zasady Postępowania obejmowała znaczną część drugiego spotkania. Członkowie dowiedzieli się, jak intersekcjonalność wpływa na ich własne zachowanie i zachowanie wobec innych osób. Ostatnią częścią dyskusji było to, jak wyzwania i przywileje dotyczące tożsamości płciowej, lokalizacji, statusu społeczno-ekonomicznego i innych czynników, takich jak edukacja, łączą się i wpływają na egzekwowanie Powszechnych Zasad Postępowania.

3. sesja – 27 maja

Członkowie grupy roboczej jednogłośnie zgodzili się na zmienione zasady współpracy, a także na sposób uwzględnienia w dyskusji osób, które nie były obecne na spotkaniach. Członkowie dyskutowali również o tym, jak zapobiegać naruszeniom tych zasad i co nalezałoby zrobić w przypadku takich naruszeń.

Członkowie grupy roboczej dyskutowali o ukrytych uprzedzeniach i ich wpływie na procesy podejmowania decyzji oraz o mechanizmach egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania. Członkowie zdają sobie sprawę, że ukryte uprzedzenia mogą prowadzić do dyskryminacji. W interaktywnym module decyzyjnym członkowie grupy doświadczali tego jak funkcjonują różne style podejmowania decyzji i jak można je wykorzystać w opracowywaniu wytycznych egzekwowania PZP.

4. sesja – 1 czerwca

Członkowie grupy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, po którym nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi z Maggie Dennis, wiceprezesem Community Resilience & Sustainability. Podczas sesji Maggie podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat różnych aspektów PZP, przedstawiła szeroki przegląd krajobrazu prawnego i zawodowego, uwzględniając potrzeby i oczekiwania w zakresie egzekwowania prawa z jej profesjonalnej perspektywy.

W drugiej części spotkania grupa zapoznała się z różnymi szablonami, które można wykorzystać do opracowania wytycznych dotyczących egzekwowania PZP. Członkowie grupy omawiali różne sposoby egzekwowania PZP i zgłaszali do nich uwagi i sugestie. Zachęcano ich również do wymyślania własnych sposobów.

5. sesja – 10 czerwca

Członkowie grupy roboczej otrzymali obszerne wprowadzenie do zadań asynchronicznych, które będą wykonywać w podgrupach w nadchodzących dniach. Zostali również poinformowani o przewidywanym nakładzie pracy i zaangażowania czasowego na przyszłe sesje. Członkowie grupy dyskutowali również o planowaniu współpracy między członkami w swoich podgrupach oraz o tym, jakie platformy i narzędzia do współpracy są najlepsze.

W ostatniej części sesji członkowie grupy omówili w swoich podgrupach różne szablony redakcyjne. Po sesji podzielili się swoimi uwagami z innymi członkami grupy i przedstawili swoje preferencje dotyczące różnych szablonów redakcyjnych, których chcą użyć do opracowania wytycznych dotyczących egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania.

6. sesja – 15 czerwca

Grupa robocza oraz Claudia Lo (WMF) pokrótce przedstawili raport "Targets of Harassment" uczestniczącym w spotkaniu członkom grupy. Claudia opowiedziała o metodzie badawczej użytej w badaniu, wiedzy z niego uzyskanej, obawach dotyczących prywatności osób, które wzięły udział w badaniu oraz o głównych kwestiach, jakie można było uzyskać. Odpowiadała również na pytania i komentarze zadawane przez członków grupy.

Civvì, członkini grupy roboczej Fazy 1, została poproszona o podzielenie się swoimi doświadczeniami w grupie i opowiedzenie o przebiegu ich pracy oraz o wyzwaniach z nią związanych. Opowiedziała, jak grupa rozpoczęła prace nad Powszechnymi Zasadami Postępowania oraz w jaki sposób przygotowała ostateczny projekt, który został przedstawiony społeczności.

W oparciu o wspólne doświadczenia z pierwszej połowy spotkania oraz o zalecenia zespołu moderatorów dotyczących redagowania tematów, członkowie grupy zgodzili się rozpocząć tworzenie dokumentu w podgrupach.

7. sesja – 24 czerwca

W ciągu tygodnia członkowie grupy wykonywali asynchroniczną pracę w podgrupach, a podczas spotkania członkowie zapoznawali się i komentowali pracę pozostałych grup. Pod koniec spotkania członkowie postanowili połączyć dokumenty, nad którymi pracowała każda podgrupa, w jeden dokument i wspólnie pracować nad projektem wytycznych egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania.

Każda grupa podzieliła się swoim sposobem pracy, problemami i wynikami, tak aby członkowie pozostałych podgrup mieli wiedzę na temat sposobu pracy danej grupy.

8. sesja – 29 czerwca

W ciągu tygodnia wszystkie dokumenty stworzone przez podgrupy zostały połączone w jeden spójny dokument. Członkowie grupy roboczej wspólnie pracowali nad nowo utworzonym dokumentem, dodając komentarze w sekcjach, które zostały napisane przez inne podgrupy.

W drugiej części spotkania członkowie ponownie podzielili się na podgrupy, aby omówić i przedyskutować komentarze i pytania pozostawione podczas wspólnej pracy nad częścią dokumentu, nad którym pierwotnie pracowali. Niektóre pytania lub uwagi muszą być omówione przez grupę jako całość, zgodzili się je wymienić i przedyskutować podczas następnej sesji.

9. sesja – 8 lipca

Na początku spotkania członkowie grupy omawiali kwestie dotyczące egzekwowania PZP, które okazały się kluczowe podczas poprzednich spotkań i nie zostały rozwiązane podczas asynchronicznej pracy w poprzednim tygodniu. Obejmowało to kwestie takie jak:

  • W jaki sposób można edukować Wikimedian na temat PZP?
  • Jak najlepiej chronić projekty i ich wolontariuszy w przypadkach, gdy organ zewnętrzny/grupa/rząd/aktywiści, próbują wpłynąć na któryś z projektów?
  • Jak różne ciała i organy zajmujące się egzekwowaniem PZP mogą współpracować i jakie dane mogą być między nimi wymieniane w razie potrzeby?

Komitet omówił również egzekwowanie PZP w odniesieniu do globalnych organizacji afiliowanych oraz międzyprojektowej współpracy online.

W drugiej części spotkania członkowie grupy rozpoczęli pracę nad scalonym dokumentem, rozstrzygając komentarze i przenosząc uzgodniony tekst do nowej struktury. Postanowiono, że jeden z członków grupy stworzy nowy dokument, w którym członkowie komisji mogliby wskazać te obszary, na które grupa ma już zgodę, te, które wymagają dalszej dyskusji, a także te zawierające luki, które należy uzupełnić.

10. sesja – 13 lipca

W pierwszej części spotkania członkowie grupy roboczej omówili swój udział w kolejnych krokach procesu decydującego o tym, kto zajmie się poszczególnymi czynnościami, aby projekt był gotowy do recenzji przez społeczność.

Resztę spotkania poświęcono na omówienie niektórych części dokumentu, które wymagają dalszej dyskusji. Jednym z ważnych punktów jest poziom „uniwersalności” egzekwowania oraz to, jak różne społeczności mogą lub powinny radzić sobie z naruszeniami Powszechnych Zasad Postępowania.

11. sesja – 22 lipca

Członkowie grupy szczegółowo zapoznali się z tekstem projektu, facylitatorzy zaznaczyli różnymi kolorami części, które wymagają więcej dyskusji i części, które wydają się pełniejsze. Części dokumentu o wyższym priorytecie zostały dokładnie omówione.

Kolejny temat spotkania dotyczył najlepszych sposobów uzyskania informacji zwrotnej od społeczności oraz sposobu organizacji etapów zbierania i podsumowywania informacji zwrotnych oraz włączania ich do projektu dokumentu.

12. sesja – 27 lipca

Główną część spotkania poświęcono na zajęcie się kilkoma ostatnimi pytaniami oraz rozwiązywanie niektórych kontrowersyjnych i skomplikowanych kwestii w projekcie dokumentu.

Grupa robocza zaczęła wymieniać konkretne pytania, które ich zdaniem powinny być omówione przez społeczność. Członkowie zgodzili się spotkać ponownie w ciągu tygodnia w celu dodatkowej pracy grupowej w celu ukończenia projektu do przeglądu społeczności.

13. sesja – 5 sierpnia

Grupa robocza spędziła całe posiedzenie na rozstrzyganiu ostatnich uwag w dokumencie, szukaniu lepszych sformułowań w częściach, które nie uważała za wystarczająco jasne oraz na dodawaniu szczegółów do niektórych trudnych fragmentów tekstu.

Przedyskutowano również i zreorganizowano pytania, aby pozostawić otwartą dyskusję społeczności. Przedyskutowano również jak lepiej włączyć opinie społeczności do wersji roboczej dokumentu.

14. sesja – 18 października

Członkowie grupy roboczej spotkali się ponownie po przerwie. Pierwsza część spotkania została poświęcona na zapoznanie się z wyjaśnieniami dotyczącymi procesu, głównie z harmonogramem. Następnie członkowie zostali zapytani o to, na ile są na bieżąco z informacjami zwrotnymi napływającymi od różnych osób biorących udział w Ruchu Wikimedia.

Druga część spotkania poświęcona była wyszczególnieniu i opisaniu poszczególnych części projektu, które wymagają korekty, podzieleniu się na grupy, które zajmą się korektą i aktualizacją oraz przedyskutowaniu możliwych sposobów podejścia do tego zadania.

15. sesja – 28 października

Członkowie zapoznali się z tygodniowym harmonogramem pracy, omówiono role "Komitetu PZP", Komitetów Arbitrażowych i innych globalnych ról oraz przedyskutowano różne formy możliwych międzyprojektowych Komitetów Arbitrażowych.

Omówiono również rolę "Komitetu PZP" i relacje z AffCom'em oraz w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy afiliantami, jak również relacje z istniejącymi Komitetami Arbitrażowymi.

Przedyskutowano i wdrożono również niektóre zmiany.

16. sesja – 2 listopada

Podczas tej sesji grupa omówił niektóre z pytań otwartych oraz informacje zwrotne otrzymane podczas konsultacji.

Omówiono definicję "małych wiki" oraz ryzyka, na jakie narażone są te projekty, a także sposoby, w jakie można im pomóc i wspierać. Omówione zostały również sposoby interakcji "Komitetu PZP" ze społecznościami oraz niektóre procedury.

W drugiej części tej sesji grupa wprowadziła pewne zmiany i poprawki językowe do dokumentu.

15. sesja – 11 listopada

Podczas tej sesji członkowie grupy roboczej dyskutowali o procesie odwoławczym, o tym, w jakim stopniu proces ten powinien być przeniesiony na poziom lokalny. Omówiono również interakcje pomiędzy lokalnymi zasadami, istniejącymi i nowymi, które mogą powstać w wyniku realizacji projektów, a Powszechnymi Zasadami Postępowania.

Komitet zdecydował, że w niektórych miejscach język dokumentu jest bardzo techniczny i że dla niektórych jego części należy stworzyć streszczenia.

18. sesja – 16 listopada

W pierwszej części spotkania członkowie grupy roboczej dyskutowali nad aktualizacjami dotyczącymi rozpoczęcia procesu ratyfikacji i redakcji ostatecznej wersji dokumentu.

W drugiej części spotkania grupa robocza zapoznała się z różnymi kwestiami, którym wyznaczyła wysoki priorytet i osiągnęła konsensus w odniesieniu do kilku z nich. Członkowie zgłosili się do pracy nad udoskonaleniem języka projektu.

19. sesja – 25 listopada

W pierwszej części spotkania członkowie grupy roboczej skupili się na rozwiązywaniu uwag o niskim priorytecie w projekcie dokumentu. W drugiej części omówiono kwestie związane z ratyfikacją, oraz ideę abstraktu i sposób jego tworzenia.

Session 20 - November 30

The drafting committee members discussed the options of the ratification process and voiced their opinions. Some time was spent in deciding the final editing process of the draft.

Session 21 - December 9

In the first part of the meeting, the process for finishing the enforcement guidelines and the timeline were discussed. The committee raised the question of another timeline extension. After that, the committee members worked through low to middle and high priority comments. The committee reviewed and accepted comments, as well as made some changes to wordings to make sure that it sounds like one voice. They also identified the last urgent topics that will need to be discussed in the last meeting, and referred some lower priority issues around wording to the editor group.


Session 22 - December 14

In the first part of the meeting, an extension of the timeline until early January was announced and next steps for closing the last discussions on content were organized. After that, the committee members worked through the remaining open comments, closed as many as possible and made several decisions on the last remaining urgent topics.

Session 23 - December 23

In the first part of the meeting, Maggie Dennis joined the team to give a “Thank You” speech to the committee members. The members worked on closing open comments. In the second part of the session, the members agreed on the Building Committee, among other points that were discussed and agreed upon. They also created a document where suggestions were kept for the Building Committee to consider.

2022

Session 24 - January 6

In the final meeting of the drafting committee, the suggestions following a legal department review were discussed and integrated. The committee also resolved all remaining open questions within the document. The updated guidelines will be translated and presented to the community by the end of January 2022.