Powszechne Zasady Postępowania/Grupa robocza/Podsumowania spotkań Fazy 2

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Drafting committee/Phase 2 meeting summaries and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Yorùbá • ‎català • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎русский • ‎العربية • ‎नेपाली • ‎বাংলা • ‎한국어
Powszechne Zasady Postępowania

Ta strona zawiera podsumowania spotkań Grupy roboczej ds. Powszechnych Zasad Postępowania (Faza 2).

1. sesja – 13 maja

Grupa robocza, pracownicy Wikimedia Foundation i facylitatorzy Fazy 2 Powszechnych Zasad Postępowania spotkali się, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń do poznania celów i procesów oraz rozpoczęcia przygotowań, aby móc opracować wytyczne dotyczące egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania dla ruchu Wikimedia.

Podczas tej sesji grupa robocza poznała się oraz dowiedziała się o pracach wykonanych w Fazie 1, badaniach i konsultacjach przeprowadzonych dotychczas ze społecznościami w Fazie 2 drugiej oraz o dalej trwających pracach związanych z Powszechnymi Zasadami Postępowania. Zbadali również zasady i oczekiwania dotyczące własnej pracy w grupie roboczej.

2. sesja – 18 maja

Grupa robocza omówiła i poprosiła o ostateczne poprawki do zasad bezpiecznej przestrzeni, w której jej członkowie będą współpracować. Ponieważ niektórzy członkowie przedstawili dalsze sugestie, zostaną one poddane do głosowania na następnym posiedzeniu grupy.

Członkowie grupy omówili również przedstawione im materiały, które mają na celu wspomóc ich w przygotowaniu zasad egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania.

Nauka o intersekcjonalności i jej wpływie na Powszechne Zasady Postępowania obejmowała znaczną część drugiego spotkania. Członkowie dowiedzieli się, jak intersekcjonalność wpływa na ich własne zachowanie i zachowanie wobec innych osób. Ostatnią częścią dyskusji było to, jak wyzwania i przywileje dotyczące tożsamości płciowej, lokalizacji, statusu społeczno-ekonomicznego i innych czynników, takich jak edukacja, łączą się i wpływają na egzekwowanie Powszechnych Zasad Postępowania.

3. sesja – 27 maja

Członkowie grupy roboczej jednogłośnie zgodzili się na zmienione zasady współpracy, a także na sposób uwzględnienia w dyskusji osób, które nie były obecne na spotkaniach. Członkowie dyskutowali również o tym, jak zapobiegać naruszeniom tych zasad i co nalezałoby zrobić w przypadku takich naruszeń.

Członkowie grupy roboczej dyskutowali o ukrytych uprzedzeniach i ich wpływie na procesy podejmowania decyzji oraz o mechanizmach egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania. Członkowie zdają sobie sprawę, że ukryte uprzedzenia mogą prowadzić do dyskryminacji. W interaktywnym module decyzyjnym członkowie grupy doświadczali tego jak funkcjonują różne style podejmowania decyzji i jak można je wykorzystać w opracowywaniu wytycznych egzekwowania PZP.

4. sesja – 1 czerwca

Członkowie grupy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, po którym nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi z Maggie Dennis, wiceprezesem Community Resilience & Sustainability. Podczas sesji Maggie podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat różnych aspektów PZP, przedstawiła szeroki przegląd krajobrazu prawnego i zawodowego, uwzględniając potrzeby i oczekiwania w zakresie egzekwowania prawa z jej profesjonalnej perspektywy.

W drugiej części spotkania grupa zapoznała się z różnymi szablonami, które można wykorzystać do opracowania wytycznych dotyczących egzekwowania PZP. Członkowie grupy omawiali różne sposoby egzekwowania PZP i zgłaszali do nich uwagi i sugestie. Zachęcano ich również do wymyślania własnych sposobów.

5. sesja – 10 czerwca

Członkowie grupy roboczej otrzymali obszerne wprowadzenie do zadań asynchronicznych, które będą wykonywać w podgrupach w nadchodzących dniach. Zostali również poinformowani o przewidywanym nakładzie pracy i zaangażowania czasowego na przyszłe sesje. Członkowie grupy dyskutowali również o planowaniu współpracy między członkami w swoich podgrupach oraz o tym, jakie platformy i narzędzia do współpracy są najlepsze.

W ostatniej części sesji członkowie grupy omówili w swoich podgrupach różne szablony redakcyjne. Po sesji podzielili się swoimi uwagami z innymi członkami grupy i przedstawili swoje preferencje dotyczące różnych szablonów redakcyjnych, których chcą użyć do opracowania wytycznych dotyczących egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania.

6. sesja – 15 czerwca

Grupa robocza oraz Claudia Lo (WMF) pokrótce przedstawili raport "Targets of Harassment" uczestniczącym w spotkaniu członkom grupy. Claudia opowiedziała o metodzie badawczej użytej w badaniu, wiedzy z niego uzyskanej, obawach dotyczących prywatności osób, które wzięły udział w badaniu oraz o głównych kwestiach, jakie można było uzyskać. Odpowiadała również na pytania i komentarze zadawane przez członków grupy.

Civvì, członkini grupy roboczej Fazy 1, została poproszona o podzielenie się swoimi doświadczeniami w grupie i opowiedzenie o przebiegu ich pracy oraz o wyzwaniach z nią związanych. Opowiedziała, jak grupa rozpoczęła prace nad Powszechnymi Zasadami Postępowania oraz w jaki sposób przygotowała ostateczny projekt, który został przedstawiony społeczności.

W oparciu o wspólne doświadczenia z pierwszej połowy spotkania oraz o zalecenia zespołu moderatorów dotyczących redagowania tematów, członkowie grupy zgodzili się rozpocząć tworzenie dokumentu w podgrupach.

7. sesja – 24 czerwca

W ciągu tygodnia członkowie grupy wykonywali asynchroniczną pracę w podgrupach, a podczas spotkania członkowie zapoznawali się i komentowali pracę pozostałych grup. Pod koniec spotkania członkowie postanowili połączyć dokumenty, nad którymi pracowała każda podgrupa, w jeden dokument i wspólnie pracować nad projektem wytycznych egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania.

Każda grupa podzieliła się swoim sposobem pracy, problemami i wynikami, tak aby członkowie pozostałych podgrup mieli wiedzę na temat sposobu pracy danej grupy.

8. sesja – 29 czerwca

W ciągu tygodnia wszystkie dokumenty stworzone przez podgrupy zostały połączone w jeden spójny dokument. Członkowie grupy roboczej wspólnie pracowali nad nowo utworzonym dokumentem, dodając komentarze w sekcjach, które zostały napisane przez inne podgrupy.

W drugiej części spotkania członkowie ponownie podzielili się na podgrupy, aby omówić i przedyskutować komentarze i pytania pozostawione podczas wspólnej pracy nad częścią dokumentu, nad którym pierwotnie pracowali. Niektóre pytania lub uwagi muszą być omówione przez grupę jako całość, zgodzili się je wymienić i przedyskutować podczas następnej sesji.

9. sesja – 8 lipca

Na początku spotkania członkowie grupy omawiali kwestie dotyczące egzekwowania PZP, które okazały się kluczowe podczas poprzednich spotkań i nie zostały rozwiązane podczas asynchronicznej pracy w poprzednim tygodniu. Obejmowało to kwestie takie jak:

  • W jaki sposób można edukować Wikimedian na temat PZP?
  • Jak najlepiej chronić projekty i ich wolontariuszy w przypadkach, gdy organ zewnętrzny/grupa/rząd/aktywiści, próbują wpłynąć na któryś z projektów?
  • Jak różne ciała i organy zajmujące się egzekwowaniem PZP mogą współpracować i jakie dane mogą być między nimi wymieniane w razie potrzeby?

Komitet omówił również egzekwowanie PZP w odniesieniu do globalnych organizacji afiliowanych oraz międzyprojektowej współpracy online.

W drugiej części spotkania członkowie grupy rozpoczęli pracę nad scalonym dokumentem, rozstrzygając komentarze i przenosząc uzgodniony tekst do nowej struktury. Postanowiono, że jeden z członków grupy stworzy nowy dokument, w którym członkowie komisji mogliby wskazać te obszary, na które grupa ma już zgodę, te, które wymagają dalszej dyskusji, a także te zawierające luki, które należy uzupełnić.

10. sesja – 13 lipca

W pierwszej części spotkania członkowie grupy roboczej omówili swój udział w kolejnych krokach procesu decydującego o tym, kto zajmie się poszczególnymi czynnościami, aby projekt był gotowy do recenzji przez społeczność.

Resztę spotkania poświęcono na omówienie niektórych części dokumentu, które wymagają dalszej dyskusji. Jednym z ważnych punktów jest poziom „uniwersalności” egzekwowania oraz to, jak różne społeczności mogą lub powinny radzić sobie z naruszeniami Powszechnych Zasad Postępowania.

11. sesja – 22 lipca

Członkowie grupy szczegółowo zapoznali się z tekstem projektu, facylitatorzy zaznaczyli różnymi kolorami części, które wymagają więcej dyskusji i części, które wydają się pełniejsze. Części dokumentu o wyższym priorytecie zostały dokładnie omówione.

Kolejny temat spotkania dotyczył najlepszych sposobów uzyskania informacji zwrotnej od społeczności oraz sposobu organizacji etapów zbierania i podsumowywania informacji zwrotnych oraz włączania ich do projektu dokumentu.

12. sesja – 27 lipca

Główną część spotkania poświęcono na zajęcie się kilkoma ostatnimi pytaniami oraz rozwiązywanie niektórych kontrowersyjnych i skomplikowanych kwestii w projekcie dokumentu.

Grupa robocza zaczęła wymieniać konkretne pytania, które ich zdaniem powinny być omówione przez społeczność. Członkowie zgodzili się spotkać ponownie w ciągu tygodnia w celu dodatkowej pracy grupowej w celu ukończenia projektu do przeglądu społeczności.

13. sesja – 5 sierpnia

Grupa robocza spędziła całe posiedzenie na rozstrzyganiu ostatnich uwag w dokumencie, szukaniu lepszych sformułowań w częściach, które nie uważała za wystarczająco jasne oraz na dodawaniu szczegółów do niektórych trudnych fragmentów tekstu.

Przedyskutowano również i zreorganizowano pytania, aby pozostawić otwartą dyskusję społeczności. Przedyskutowano również jak lepiej włączyć opinie społeczności do wersji roboczej dokumentu.