Jump to content

2015-nî 3-goe̍h Wikimedia liōng-tiám

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, March 2015 and the translation is 100% complete.


Chit bûn-chiong sī Wikimedia bāng-chì 2015-nî 3-goe̍h ê liōng-tiám tek-lio̍k.

Editatonas photo by Carlos Delgado, CC BY-SA 4.0. Raspberry Pi photo by Janet Chapman, CC BY-SA 4.0. Terry Gilbey photo by Myleen Hollero, CC BY-SA 3.0. Open data graph by Ellery Wulczyn and Dario Taraborelli, CC0 1.0. Kourosh photo by Myleen Hollero, CC BY-SA 4.0.

Wikimedia sò͘ NSA: Wikimedia Ki-kim-hōe khòng-sò͘ NSA, thiau-chiàn siōng-iû kûn-chiòng kàm-tok

Chèng-gī lí-sîn phùn-chôaⁿ
Photo by Roland Meinecke, GFDL 1.2. Kin-nî 3-goe̍h, Wikimedia Ki-kim-hōe khòng-sò͘ Bí-kok ê Kok-ka An-choân-kio̍k(NSA)kap Su-hoat-pō͘(DOJ),thiau-chiàn NSA ê kûn-chiòng kàm-tok hong-àn. Liáu-kái khah-chē.

Lú-sèng Le̍k-sú Goe̍h

Art+fem
Photo by Carlos Delgado, CC BY-SA 4.0.
Téng-goe̍h, goán hō͘ te̍k-sek chiau-tiám khǹg tī koan-î Wikimedia ūn-tōng tiong lú-sèng kap sèng-pia̍t to-goân chi̍t hē-lia̍t ê kò͘-sū, lâi khèng-chiok Kok-chè Hū-lí-cheh kap Wiki-Lú-sèng Le̍k-sú Goe̍h, hi-bāng lí mā chhin-chhiūⁿ goán hiah-nī kah-ì.

Thàu-kòe khai-hòng chu-liāu hō͘ chū-iû tì-sek cheng-tióng

London Clickstream
Graph by Ellery Wulczyn and Dario Taraborelli, CC0 1.0.
Khai-hòng chu-liāu ē-tàng hia̍p-chō͘ goán lí-kái lâng án-chóaⁿ tī sòaⁿ-téng chhiau-chhōe ia̍h hun-hióng tì-sek. Wikimedia Ki-kim-hōe ê tiâu-cha kap chu-liāu thoân-tūi kong-pò͘--ah 5 ê Wikimedia kè-ōe siong-koan ê khai-hòng chu-liāu-chó͘.

Masekelo ê Raspberry Pi: Kā Wikipedia tòa-ji̍p khiàm-khoeh tiān-goân ê hāu-hn̂g

Masekelo
Photo by Janet Chapman, CC BY-SA 4.0.
Tanzania chi̍t ê ko-tiong ê ha̍k-seng tī khiàm-khoeh tiān-le̍k ê khoân-kéng-ē, chit-má ē-tàng keng-kòe pa̍t-lâng koan-chān ê chi̍t tâi Raspberry Pi tiān-náu, ēng Wi-Fi tha̍k-chhú Wikipedia. Hoan-gêng tha̍k chit phiⁿ bûn-chiong, liáu-kái chit-ê tāi-hong ê koan-chān án-chóaⁿ hō͘ chit-ê ha̍k-hāu chìn-ji̍p jī-cha̍p-it sè-kí.

Wikimedia Ki-kim-hōe chhái-ēng khai-hòng kīn-iōng chèng-chhek, lâi chi-chhî chū-iû tì-sek.

Library Book
Photo by LSE Library, CC BY-SA 3.0.
Wikimedia Ki-kim-hōe hoat-pò͘--ah chi̍t hāng sin ê chèng-chhek, hō͘ só͘-ū i pó͘-chō͘ ê gián-kiú ē-tàng hō͘ kong-chiòng thàu-kòe khai-hòng ê siū-koân chū-iû chûn-chhú.

Hoan-gêng Wikimedia Ki-kim-hōe ê sin sêng-oân

Guy
Guy
Guy Kawasaki, Board of Trustees

Wikimedia Ki-kim-hōe chin ko-hèng ê soan-pò͘, Guy Kawasaki ka-ji̍p goán ê táng-sū-hōe. Sin-ûi chi̍t ūi chhut-miâ ê chok-ka, khì-gia̍p-ka kap bāng-chè-bāng-lō͘ ê choan-ka, Kawasaki sian-seⁿ beh kā hong-hù ê keng-giām kap koan-tiám tòa-kàu goán ê ūn-tōng.
Photo by Nohemi Kawasaki, CC BY-SA 4.0.

Terry
Terry
Terry Gilbey, Chief Operating Officer

Chit-ê goe̍h, goán mā hoan-gêng Terry Gilbey ûi Lîm-sî Siú-se̍k Êng-ūn-koan, kā Chip-hêng Táng-sū Lila Tretikov hôe-pò. Chi-chêng, Terry sī Kaiser Permanente ê Khì-gia̍p Êng-ūn Chip-hêng Táng-sū, koh tī IBM Choân-kiû Ho̍k-bū-pō͘ tam-jīm kok-chióng koán-lí kak-sek.
Photo by Myleen Hollero, CC BY-SA 3.0.

Kourosh
Kourosh
Kourosh Karimkhany, VP Strategic Partnership

Kourosh Karimkhany mā ka-ji̍p WMF, sêng-ûi chiàn-lio̍k tâng-phōaⁿ koan-hē ê hù-chóng, kā Lisa Gruwell hôe-pò. Sin-ûi chi̍t ūi tn̂g-kî mûi-thé chú-koán, Kourosh bat kap lêng-thâu khì-gia̍p, chhin-chhiūⁿ Yahoo kap Conde Nast, chhōa-thâu siu-kò͘ Wired.com, Ars Technica kap Reddit。
Photo by Myleen Hollero , CC BY-SA 4.0.

Andrew Sherman, Wikimedia Ki-kim-hōe Sò͘-ūi Thoân-pò͘ Si̍t-si̍p-seng

Fabrice Florin, Wikimedia Ki-kim-hōe Ūn-tōng Thoân-pò͘ Keng-lí