Jump to content

Grants:Programs/Wikimedia Community Fund/Rapid Fund/Tâi-uân ê kong-biō-bûn-huà wiki tsuan-àn (ID: 21982091)

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
statusFunded
Tâi-uân ê kong-biō-bûn-huà wiki tsuan-àn
proposed start date2023-02-13
proposed end date2023-08-13
grant start date2023-02-13T00:00:00Z
grant end date2023-08-13T00:00:00Z
budget (local currency)152200 TWD
budget (USD)5000 USD
amount recommended (USD)5000
grant typeIndividual
funding regionESEAP
decision fiscal year2022-23
applicant• vickylin77amis
organization (if applicable)• N/A
Review Final Report

This is an automatically generated Meta-Wiki page. The page was copied from Fluxx, the grantmaking web service of Wikimedia Foundation where the user has submitted their application. Please do not make any changes to this page because all changes will be removed after the next update. Use the discussion page for your feedback. The page was created by CR-FluxxBot.

Applicant Details[edit]

Please provide your main Wikimedia Username.

vickylin77amis

Please provide the Usernames of people related to this proposal.

akamyccoco Iyumu

Organization

N/A

Are you a member of any Wikimedia affiliate or group, including informal groups like Wiki Fan Clubs, emerging language communities, not recognized Wikimedia groups etc.? Please list them all.

No

Grant Proposal[edit]

M. Please state the title of your proposal. This will also be the Meta-Wiki page title.

Tâi-uân ê kong-biō-bûn-huà wiki tsuan-àn

Q. Indicate if it is a local, international, or regional proposal and if it involves several countries? (optional)

Local

Q2. If you have answered regional or international, please write the country names and any other information that is useful for understanding your proposal.


R. If you would like, please share any websites or social media accounts that your group or organization has.


1. What is the change that you are trying to bring about and why is this important.

Tsū-tsiông kok-ka gír-giân huat-tián-huat thong-kuè liáu-āu, siōng-sin ê pò-kò-su ū piáu-sī Ttâi-gí ê tha̍k kah siá bô-kàu 3 siânn. Bân-lâm-gú ê Wiktionary ta̍k-kò-gue̍h tiānn-tiānn siá ê lâng bô-kàu 10 ê lâng, tsing-ka siá ê lâng, tsing-ka siá ê luē-iông, piàn-sîng tsiok tiōng-iàu ê tāi-tsì. gián-kiù Tâi-uân tsāi-tē ê kong-biō-bûn-huà huat-hiān Bân-lâm-gú Wiki tôo-su-kuán lāi-té kong-biō tsú-tê tsin-tsió, thâu-tshiú ing-kai iu-sian kiàn-li̍p lāu-huè-á ê kháu-su̍t-thuân-thóng. in-uī án-ne, tshuē--tio̍h ē-hiáu kóng Tâi-uân-uē bē-hiáu bē-hiáuê lâng tsò-hué siá, tsò-hué kiàn-li̍p chi̍t ê kiōng-tông siá-tsok ê Bân-lâm-gú ê tì-sik-khò͘ sī bo̍k-chêng chīn-pōng-tōa ê thiáu-chiàn.

2. Describe your main approaches or strategies to achieve these changes and why you think they will be effective.

Î-chhî wiki ê siá-chok tû-liáu kò͘-tēng kí-pān siá-chok ê uó͘-khuh siá-phuh (workshop) í-gōa, kèng-ka ài chú-tōng lâi hiòng gōa-pō͘ chhui-tián, cheng-ka chham-ú-chiá, kū-thé ê pān-hoat ū ē-kha 4 pō͘:

1. Thàu-kòe soat-bêng-hōe lâi chio koh-khah chē ū chhù-bī ê lâng lâi chòe-tīn chham-ú. Chì-chió ài pān 1 pái soat-bêng-hōe.
2. Ūi-tio̍h î-chhî siá-chok ê jia̍t-tō͘, àn-sǹg beh chio 5 ê sêng-oân ka-ji̍p phian-chip, ta̍k kò goe̍h chì-chió ài pān 1 pái siá-chok thó-lūn-hōe (sòaⁿ-téng iá-chiah sī si̍t-thé). Koh bô tēng-kì ē kí-pān kang-chok hōe-gī.
3. Chhòng-kiàn iá-chiah sī kái-siān hiān-sî ê Wiki Sû-tián chì-chió 80 ê ōe-lia̍p (word).
4. Thàu-kòe siā-kûn bāng-chām (social media) soan-thoân siá-chok oa̍h-tāng.
3. What are the activities you will be developing and delivering as part of these approaches or strategies?

1. Ki-su̍t kàu-ha̍k: phuè-ha̍p suat-bîng ê ua̍h-tāng, pān-lí gián-si̍p, hōo tsham-ka ê lâng lóng ē-hiáu.

2. Hóng-būn kah ìng-iōng:thê-kiong hóng-būn liáu-āu ê mi̍h-kiānn khì Ûiki Tô͘-su-koán, thê-kiong siòng-phìnn khì Commons.

首先,我們從事族語維基百科孵育、建置多年,我們卻未曾用自己的母語實際參與編輯,其次,觀察wiktionary平均每月編輯者不到10名,且內容多以介紹各國語言為主,我們認為以過去的經驗、以母語實際參與編輯應該可行。user:akamycoco, user:vickylin77amis, user:iyumug會共同參與,並於計畫期間邀集更多母語使用者參與。 辦活動不一定會有人在一個月後仍持續編輯,應該是目前潛在的風險。持續推廣、邀集有興趣的人會後參與寫作工作坊應是有機會解決困境的策略之一。

4. Are your activities part of a Wikimedia movement campaign or event? If so, please select the relevant campaign below. If so, please select all the relevant campaigns from the list below. If "other", please state which.

Wiki Loves Earth, Wikipedia Pages Wanting Photos

5. Do you have the team that is needed to implement this proposal?

1.user:akamycoco, chú-iàu phian-chip-chiá, chhui-kóng-oân

2.user:iyumu, chú-iàu phian-chip-chiá, hoan-e̍k, hú-tō-oân
3.user:vickylin77amis, chú-iàu phian-chip-chiá, hêng-chèng jîn-oân, hōe-gī tiū-pī

user:akamycoco自2015年至今在ALCD工作,協助台灣原住民族語維基百科孵育工作,擅長行政、規劃、活動支援,母語人士。 user:vickylin77amis自2017年即在ALCD工作,協助台灣原住民族語維基百科孵育工作,更多次參與維基年會實際分享台灣原住民族語維基百科孵育經驗,目前就讀國立政治大學民族系博士班,擅長宮廟文化研究、田調、行政、協調、聯繫,母語人士。 user:iyumu,自2020年即在ALCD工作,協助台灣原住民族語維基百科孵育工作,擅長活動、維基技術教學、工作坊辦理、協調、聯繫,母語人士。

6. Please state if your proposal aims to work to bridge any of the identified CONTENT knowledge gaps (Knowledge Inequity)? Select up to THREE that most apply to your work.

Geography, Language, Cultural background, ethnicity, religion, racial

6.1 In a few sentences, explain how your work is specifically addressing this content gap (or Knowledge inequity) to ensure a greater representation of knowledge.

Tē-e̍k só͘ khiàm-khoat ê: tī choân-kiû ê kak-tō͘ lâi khòaⁿ, Tâi-oân sǹg sī siong-tùi tek tio̍h khah chió chu-goân ê só͘-chāi chī-it. Ōe-gí só͘ khiàm-khoat ê: sú-iōng hui-chú-liû ê ōe-gí lâi kòng-hiàn wiki kè-ōe.

7. Please state if your proposal includes any of these areas or THEMATIC focus. Select up to THREE that most apply to your work and explain the rationale for identifying these themes.

Education, Diversity

8. Will your work focus on involving participants from any underrepresented communities?

Ethnic/racial/religious or cultural background, Linguistic / Language, Age

9. Who are the target participants and from which community? How will you engage participants before and during the activities? How will you follow up with participants after the activities?

Tâi-uân-uē ê sú-iōng-tsiá sī guán beh chhōe ê lâng, bû hān-tsè tē-khu kah nî-huè. thàu-kuè suànn-tíng ua̍h-tāng ê pān-lí, Sit-chò thé-giām oa̍h-tāng, Liap-iáⁿ lú-hêng, khip-ín siāng-tsió 5-10 ê tuì kong-biō bûn-huà ū hìng-tshù ê lâng kiōng-tông tsham-ka. Siat-tīng muí-gue̍h tsú-iàu siá ê lâng ê kòng-hiàn bo̍k-piau, sin ê lâng tī ua̍h-tāng sî-kan ke-kiám siá. Liân-suà kah ū siūnn-beh kè-sio̍k siá ê lâng sī khah-hó ê hong-sik.

10. In what ways are you actively seeking to contribute towards creating a safer, supportive, more equitable environment for participants?

Thàu-iû “google meet” sòaⁿ-téng hōe-gī hō͘ ū chhù-bī ê pêng-iú lóng thang-hó chham-ka. Put-koán sī sòaⁿ-téng ia̍h-sī hiān-tiûⁿ ê oa̍h-tāng, lóng ē ū hú-tō-oân lâi î-chhî iú-siān ê khong-kan (friendly space), hō͘ oa̍h-tāng ē-tàng sūn-lī.

11. Please tell us about how you have let your Wikimedia communities know about the planned activities and this proposal. Use this space to describe the processes you carried out to make the community more involved in planning this proposal. Please link the on-wiki community discussion(s) around the proposals.

Kiàn-li̍p META ia̍h bīn, khǹg tī META hōo ta̍k-ke tsai-iánn.

12. Are you aware of other Rapid Fund proposals in your local group, community, or region that are being submitted and that align with your proposed project?

No

If yes:

12.1 Did you explore the possibility of doing a joint proposal with other leaders in your group?
N/A
12.2 How will this joint proposal allow you to have better results?
N/A
13. Will you be working with other external, non-Wikimedia partners to implement this proposal? Required.

No

13.1 Please describe these partnerships and what motivates the potential partner to be part of the proposal and how they add value to your work.


14. In what ways do you think your proposal most contributes to the Movement Strategy 2030 recommendations. Select a maximum of THREE options that most apply.

Increase the Sustainability of Our Movement, Coordinate Across Stakeholders

Learning, Sharing, and Evaluation[edit]

15. What do you hope to learn from your work in this fund proposal?

Oa̍h-tāng kui-ōe kap chhui-kóng, Tâi-gí siá-chok kap Wikidata ê èng-iōng, koh ū siā-kûn ūn-chok téng-téng.

16. Based on these learning questions, what is the information or data you need to collect to answer these questions? Please register this information (as metric description) in the following spaces provided.
Main Open Metrics Data
Main Open Metrics Description Target
Chhui-kóng kap kau-liû Cheng-ka chì-chió 5 ê phiàn-siá jîn-oân, cheng-ka siā-kûn kau-liû ê ki-hōe
1.活動當天的編輯狀況,活動當天問卷回饋,活動一個月後追蹤編輯狀況,以期了解增加的百分比幅度,應可做為衡量指標。活動後依個人意願留下聯絡方式者,可積極邀約參與後續工作坊。@Iyumu可用「Programs & Events Dashboard」統計數據是否增加
2.訪談後內容 由轉寫人員協助轉寫音檔,Vickylin77amis可用「wikiscan」或Programs & Events Dashboard」查看的統計數據是否增加
5
Phiàn-siá ê sī-chò thé-giām oa̍h-tāng Chì-chió pān 5 pái ê sit-chò thé-giām oa̍h-tāng 5
Hóng-tâm Chì-chió hóng-mn̄g 5 ūi 60 hòe í-siōng ê sī-tōa 5
N/A
N/A
17. Core quantitative metrics.
Core Metrics Summary
Core metrics Description Target
Number of participants Thàu-kuè suànn-tíng ua̍h-tāng ê pān-lí, Sit-chò thé-giām oa̍h-tāng, Liap-iáⁿ lú-hêng, khip-ín siāng-tsió 10 ê tuì kong-biō bûn-huà ū hìng-tshù ê lâng kiōng-tông tsham-ka 10
Number of editors Múi-kògoe̍h cheng-ka 10 ê sīm-chì 10 ê í-siōng ê kò͘-tēng sú-iōng-chiá. 10
Number of organizers cheng-ka siā-kûn kau-liû ê ki-hōe 5
Number of new content contributions per Wikimedia project
Wikimedia Project Description Target
Wikimedia Commons cheng-ka kó͘-chit, kiong-biō, chò-sit ēng ê ke-si téng-téng ê siòng-phìⁿ chì-chió 20 tiuⁿ. 20
Wiktionary cheng-ka 80 ê ōe-liap 80
Wikidata cheng-ka 80 ê sû-ūi (lexeme) 80
Wikibooks cheng-ka tē-hng hóng-mn̄g tio̍h ê lōe-iông, chì-chió 30 phiⁿ 30
N/A N/A N/A
17.1 If for some reason your proposal will not measure these core metrics please provide an explanation.

Hóng-tâm: chì-chió hóng-mn̄g 60 hòe í-siōng ê sī-tōa 5 ê lâng. Phiàn-siá ê sī-chò thé-giām oa̍h-tāng: ta̍k kóo-gue̍h pān, khǹg tī wiki 6 páiê. Ki-su̍t kà-o̍h:puê-ióng sin ê lâng 1 páiê.

18. What tools would you use to measure each metric selected? Please refer to the guide for a list of tools. You can also write that you are not sure and need support.

https://hashtags.wmcloud.org/ https://wikidata.wikiscan.org/ https://outreachdashboard.wmflabs.org/

Wiktionary https://zh-min-nan.wiktionary.org/wiki/lo%CD%98-l%C3%A0i-b%C3%A0 Wikidata https://www.wikidata.org/wiki/Lexeme:L666750

Financial Proposal[edit]

19. & 19.1 What is the amount you are requesting from Wikimedia Foundation? Please provide this amount in your local currency.

152200 TWD

19.2 What is this amount in US Currency (to the best of your knowledge)?

5000 USD

20. Please upload your budget for this proposal or indicate the link to it.


We/I have read the Application Privacy Statement, WMF Friendly Space Policy and Universal Code of Conduct.

Yes

Endorsements and Feedback[edit]

Please add endorsements and feedback to the grant discussion page only. Endorsements added here will be removed automatically.

Community members are invited to share meaningful feedback on the proposal and include reasons why they endorse the proposal. Consider the following:

  • Stating why the proposal is important for the communities involved and why they think the strategies chosen will achieve the results that are expected.
  • Highlighting any aspects they think are particularly well developed: for instance, the strategies and activities proposed, the levels of community engagement, outreach to underrepresented groups, addressing knowledge gaps, partnerships, the overall budget and learning and evaluation section of the proposal, etc.
  • Highlighting if the proposal focuses on any interesting research, learning or innovation, etc. Also if it builds on learning from past proposals developed by the individual or organization, or other Wikimedia communities.
  • Analyzing if the proposal is going to contribute in any way to important developments around specific Wikimedia projects or Movement Strategy.
  • Analysing if the proposal is coherent in terms of the objectives, strategies, budget, and expected results (metrics).

Endorse