Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Evaluate, Iterate, and Adapt/sl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Evaluate, Iterate, and Adapt and the translation is 100% complete.
Ocenjevanje, popravljanje in prilagajanje

Opredelitev

Kratek videoposnetek o tem priporočilu

Naše dejavnosti globalnega gibanja bomo ocenjevali, spremljali in analizirali ter se iz njih učili. S tem bomo izboljšali svoje samozavedanje ter izboljšali in razvili svoje delovanje. Učenje in ocenjevanje morata potekati na vseh ravneh in med njimi, da bi preverili, ali naše delo prispeva k napredku pri uresničevanju naše strategije. Procesi bodo temeljili na načelih participativne evalvacije in bo prilagojeno zmožnostim različnih skupnosti (npr. bo nezamudno, preprosto za izvajanje, podprto z viri).

Ocenjevali bomo področja, ki so pomembna za ta priporočila, vključno s enakostjo, raznolikostjo, vključevanjem novincev, porazdelitvijo virov, vsebinsko rastjo in pokritostjo, opredelitvijo pomembnih tem, zdravjem skupnosti, pravičnim upravljanjem, razvijanjem spretnosti, partnerstvi, stopnjevalnostjo in trajnostnostjo infrastrukture, tehnološko učinkovitostjo, zagotavljanjem kakovosti, odpravljanjem napak ter uporabnostjo in dostopnostjo platform. O rezultatih bomo v okviru našega gibanja poročali široko in jasno, da bi povečali samozavedanje, rezilientnost in odgovornost vseh deležnikov, kar nam bo omogočilo stalno prilagajanje naših strategij in izvajanje rednih pregledov za izboljšanje.

Spremembe in ukrepi

 • Zagotavljanje finančnih in človeških virov ter strokovnega znanja in izkušenj za zbiranje podatkov za spremljanje, ocenjevanje in obveščanje o napredku v zvezi z vsemi priporočili in dejavnostmi gibanja na vseh ravneh gibanja (globalni, regionalni in lokalni).
 • Razdelitev odgovornosti v zvezi s procesi spremljanja, ocenjevanja in učenja med vse deležnike gibanja, da bodo imeli vzajemno odgovornost (vključno z usklajevanjem in upravljanjem znanja) ter bo zagotovljen njihov stalni napredek.
 • Ocenjevanje ustreznosti, uspešnosti, učinkovitosti in vplivnosti razvoja dejavnosti gibanja.
  • Nenehno ocenjevanje izvajanja priporočil strategije v realnem času in njihovo posredovanje zadevnim deležnikom.
  • Skupnostna določitev splošnih in kontekstualiziranih kazalnikov ter želenih učinkov za merjenje in spremljanje napredka pri doseganju ciljev strateške usmeritve. To bo med drugim vključevalo kazalnike za enakost, zagovorništvo, javno politiko, raznolikost ljudi in vsebin, vključevalnost in odprtost do novincev, zdravje skupnosti, tehnologijo, uporabnost platform in dostopnost.
  • Omogočanje skupne analize, razprave in učenja ob sodelovanju skupnosti in zadevnih deležnikov, kakor je to primerno.
  • Dostopanje do zunanjih, neodvisnih raziskav za dopolnitev samoocenjevanja, kakor je to potrebno in primerno (vedno na podlagi načel participativne evalvacije programov).
 • Široka delitev in obveščanje o rezultatih za vsako področje dela gibanja in za strateška priporočila, da bi povečali ozaveščenost in odgovornost tako med podružnicami kot med sodelavci.
 • Popravljanje procesov sprememb na področjih razvoja tehnologije, usklajevanja, krepitve zmogljivosti, politik in sistemov upravljanja ter spodbujanje validacije po raziskavah in testiranju. To od nas zahteva:
  • Vključevanje zadevnih skupnosti/deležnikov, da bi zagotovili, da se izkušnje iz ocenjevanja delijo in uporabljajo pri njihovih dejavnostih na lokalni in regionalni ravni.
  • Vključevanje zadevnih skupnosti/deležnikov v uveljavljanje, določanje in sporočanje sprememb priporočil strategije in povezanih dejavnosti/programov.
 • Prilagajanje novim in spremenjenim razmeram in izzivom s sprejemanjem politik in postopkov na podlagi ocen spreminjajočega se gibanja in spreminjajočega se sveta. To od nas zahteva:
  • Povečanje prožnost in prilagodljivost struktur in pristopov, ki jih uporabljamo za izvajanje posameznih priporočil.
  • Vključevanje rezultatov vrednotenja v odločanje na vseh institucionalnih ravneh.
  • Uporabo rezultatov vrednotenja pri načrtovanju in oblikovanju proračuna deležnikov gibanja, ki so odgovorni za finančne in programske zadeve.
  • Ocenjevanje zunanjih pogojev (družbeno-političnih, pravnih, okoljskih idr.), da bi jih predvideli, po možnosti ukrepali in se prilagodili spremembam.

Utemeljitev

Čeprav se je naše gibanje organsko razvijalo na številnih področjih, obstajajo izzivi, ki ovirajo naša prizadevanja za doseganje strateške usmeritve. Doslej so bila prizadevanja za ocenjevanje in učenje od deležnikov gibanja priložnostna in nekontinuirana ter sta jim pogosto primanjkovala lokalna prilagodljivost in uporabno upravljanje znanja. To je izziv za kolektivno odgovornost in medsebojno učenje. Strateška usmeritev zahteva novo razmišljanje, spretnosti in strukture za oblikovanje najboljših, dobrih in nastajajočih praks, ki temeljijo na dokazih. Te prakse bi dolgoročno dokumentirale, ocenjevale in se učile iz napredka ali neuspehov naših dejavnosti pri uresničevanju strateške usmeritve. Vsak strukturiran načrt zahteva postopek za iterativno ocenjevanje trenutne infrastrukture, sporočanje njenih potreb gibanju, učenje in razvoj rešitev za rast rezilientnosti in pripravo na prihodnost.