Jump to content

QW2021: Omówienie

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page QW2021/Write-up and the translation is 99% complete.

Zakres i format

Konferencja QW2021 trwała 12 godzin (rozłożonych na trzy dni), a jej celem było sformułowanie konkretnych działań i kolejnych kroków dla Grupy Użytkowników LGBT+. Jest to pierwsze wydarzenie tego typu i pierwsza konferencja ruchu Wikimedia, której przedmiotem zainteresowania były wyłącznie kwestie dotyczące LGBT+.

Do głównych zagadnień, jakie omówiono, należały:

 • Bezpieczeństwo
 • Reprezentacja i różnorodność
 • Rola społeczności LGBT+ i jej wkład w strategię ruchu i nadzór nad ruchem
 • Struktury organizacyjne
 • Procesy podejmowania decyzji
 • Funkcje i zakresy obowiązków
 • Potencjał i budowanie społeczności
 • Uniwersalny Kodeks Postępowania

Przegląd wyników konferencji

Wspólnie podjęto decyzje w różnych kwestiach wyszczególnionych poniżej w niniejszym dokumencie. Aby nadać odpowiednie ramy dyskusji i ukierunkować proces podejmowania decyzji, przy każdym pytaniu przedstawiono kilka opcji, które w toku dyskusji zostały zredukowane do jednej lub dwóch możliwości preferowanych przez członków uczestniczących Grupy Użytkowników.

Ustalono także konkretne kolejne kroki oraz podjęto indywidualne i grupowe zobowiązania do ich wdrożenia. Do działań, które grupa podjęła od razu w następnym tygodniu, należało zorganizowanie spotkań tymczasowego zespołu nadzorującego i zespołu planującego konferencji Queering Wikipedia 2022.

W centrum uwagi znalazły się takie kwestie jak bezpieczeństwo i anonimowość, przy czym wysuwano różne pomysły na to, jak ludzie mogą bezpiecznie i efektywnie uczestniczyć w nadzorze nad ruchem Wikimedia, jednocześnie zmniejszając ryzyko dla siebie.

Ilość notatek i dokumentacji wytworzonych podczas tej stosunkowo niewielkiej konferencji była ogromna jak na standardy społeczności Wikipedii. Notatki te sporządzono, aby ułatwić odwoływania do dyskusji i aby przyszłe planowanie było o wiele bardziej przejrzyste.

Dodatkowo, dzięki osiągnięciu większego konsensusu w niektórych kwestiach, możliwe było zaplanowanie kolejnej dorocznej konferencji Wikimedia LGBT+ oraz przydzielenie wolontariuszom pierwszych funkcji w tym procesie.

Sesje były facylitowane przez zewnętrznego fachowca i dokumentowane przez członków, a osobom hiszpańskojęzycznym zaoferowano tłumaczenie na żywo, aby wszyscy mogli w pełni uczestniczyć w wydarzeniu prowadzonym w języku angielskim.

Pierwszy dzień był poświęcony na zapoznanie się z zespołem, przedstawienie historii i kontekstu wydarzenia oraz ogólny przegląd nadchodzących dni. W kolejnych dniach bardziej skupiano się na aktywnej dyskusji i budowaniu konsensusu wokół konkretnych zagadnień w ramach Grupy Użytkowników (przewidziano czas na refleksję, dyskusję, a następnie podsumowanie przez facylitatorów) oraz na planowaniu konferencji Queering Wikipedia 2022.

Co się udało?

Dyskusje były dobrze facylitowane i wszyscy uczestnicy wnieśli swój wkład. Format był elastyczny i umożliwiał uczestnictwo osobom ze słabymi połączeniami oraz tym, którzy chcieli porozumiewać się po hiszpańsku lub angielsku. Some new participants were informed of the processes.

Poprawiono wspólne rozumienie różnorodności i reprezentacji, które już wcześniej było bardzo dobre, i dzięki temu możliwe było wysunięcie klarownych pomysłów dotyczących rzeczywistego zwiększenia inkluzywności przyszłej konferencji. Ta inkluzywność dotyczyła tożsamości LGBT+, ale silny nacisk położono na różnorodność językową, a także na niepełnosprawność.

Jeden drobny problem związany z bezpieczną komunikacją został szybko rozwiązany i było to w dużej mierze nieporozumienie dotyczące tego, czym można się dzielić poza kanałami konferencyjnymi.

Co można poprawić?

Reprezentacja z takich regionów jak Azja Wschodnia i Afryka Subsaharyjska była mniej liczna niż oczekiwano, a niektórzy uczestnicy mieli trudności z osobistym udziałem w konferencji z powodu niestabilnych połączeń internetowych. Przeznaczenie większych funduszy na to, aby ludzie mogli lepiej łączyć się z Internetem, mogłoby pomóc w rozwiązaniu tego problemu podczas przyszłych konferencji.

Wcześniejsze przesłanie treści prezentacji w celu dokonania tłumaczeń na inne języki mogłoby pomóc w zwiększeniu dostępności.

Część osób, które wniosły wkład w poprzednie wydarzenia, w tym inicjator projektu w 2019 roku i członek rady programowej w 2020 roku, nie mogła wziąć udziału w konferencji ze względu na brak wcześniejszej rejestracji i protokoły bezpieczeństwa wymagane przez organizatorów.

Szczegółowy program i decyzje

Piątek

Historia i aktualny stan grupy użytkowników

Obszerne podsumowanie kontekstu i historii wysiłków i pracy na rzecz zorganizowania członków społeczności LGBT+ w ramach ruchu Wikimedia.

Praca wykonana przez wolontariuszy LGBT+ przyczyniła się do powstania niezwykle cennego korpusu informacji dotyczących kwestii LGBT+, obejmującego m.in. dane na temat podstawowej opieki zdrowotnej, związków i praw obywatelskich, które są dostępne dla miliardów ludzi niezależnie od lokalnego prawodawstwa czy uprzedzeń.

Kluczowe kwestie dla grupy użytkowników

Sobota

Dyskusja na temat struktury organizacyjnej

Wyrażono ogólne poparcie dla działania w formie grupy roboczej zmierzającej w kierunku bardziej sformalizowanego i ustrukturyzowanego podmiotu.

Grupa robocza przenosi grupę użytkowników z jej obecnej struktury przypominajacej adhokrację (Adhokracja (Q356648)) w kierunku bardziej formalnej struktury, takiej jak osoba prawna. Aby jednak ta zmiana mogła się dokonać, grupa potrzebuje większego doświadczenia we wspólnej pracy i poszerzenia grupy użytkowników.

Postanowiono potwierdzić swój udział w konferencji Queering Wikipedia 2022, aby ponownie omówić opcję osoby prawnej z radą i opracować plan rozwoju struktury organizacyjnej, przy jednoczesnej współpracy z innymi społecznościami ruchu Wikimedia w celu osiągnięcia pożądanej różnorodności, inkluzywności i poszerzenia uczestnictwa.

Definicje członkostwa i uczestnictwa

Nie powzięto wiążących decyzji, ale ogólnie zgodzono się w następujących kwestiach:

Członkostwo w społeczności Wikimedia LGBT+ jest rozumiane szeroko. Różne osoby będą się angażować w różny sposób, w zależności od zasobów, czasu, zainteresowań, bezpieczeństwa i zaangażowania w działania innych społeczności ruchu Wikimedia. Wymogiem jest to, że praca/zainteresowanie muszą wspierać, popierać i chronić działania i obszary zainteresowań społeczności Wikimedia LGBT+.

Ważne jest przyznanie, że w tej grupie jesteśmy osobami narażonymi na niebezpieczeństwo i mogą być potrzebne inne, wewnętrzne i bezpieczniejsze kanały komunikacji dla osób z krajów, w których rozpowszechnione są negatywne postawy wobec społeczności LGBT+.

Porozumienie wspólnotowe (wymagające jeszcze zdefiniowania) powinno jasno określać warunki, jakie muszą spełniać członkowie.

Członkiem może zostać każdy, kto chce się zarejestrować, być obecnym i wspierać cele grupy użytkowników; możliwe są różne poziomy zaangażowania. Brak naruszeń uniwersalnego kodeksu postępowania lub pewnych uprawnień wynikających z członkostwa, które wkrótce zostaną zdefiniowane.

Osoby naruszające Powszechne Zasady Postępowania nie powinny już być członkami.

Procesy podejmowania decyzji

Nie zdecydowano się na jedną metodologię, ale ustalono, że dla różnych decyzji potrzebne będą różne rodzaje procesów decyzyjnych, w tym głosowanie większościowe, konsensusowe podejmowanie decyzji oraz metoda BRD (bold/revert/discuss).

Członkowie powinni być świadomi podejmowanych decyzji i tego, jaki mogą mieć na nie wpływ.

Niedziela

Dyskusja w ramach tymczasowego komitetu

Po utworzeniu komitetu i sformułowaniu ogólnego harmonogramu działalności powstały komitet powinien ogłosić swoje cele szerszej społeczności. Uczestnicy dobrowolnie zgłaszali się do pracy w komitecie w różnych funkcjach. Nikt nie wyraził sprzeciwu wobec którejkolwiek z tych funkcji.

Uwaga: Nazwa komitetu może zostać w przyszłości zmieniona.

Komitet
 • Owen Blacker (strefa czasowa Europe/London (Europa/Londyn); języki: en-N fr-3 es-2 de-2 cy-2) — zwłaszcza w sprawach nadzoru finansowego.
  • Owen musi wysłać zaproszenie do dołączenia do innych osób z listy mailingowej.
 • John Samuel (strefa czasowa Europe/Paris (Europa/Paryż); języki: en-N, ml-N, fr-4, hi-4)
 • Pepe Robles (strefa czasowa: America/Argentina (Ameryka/Argentyna); języki: es-N, en)
 • Paulo (strefa czasowa Europe/Lisbon (Europa/Lizbona); języki: pt-N, en) — regulaminy
 • (strefa czasowa: Europe/London (Europa/Londyn); języki: en-N)
 • Rajeeb (strefa czasowa: UTC+5:30; języki: bn-N, hi-4, en)

Wsparcie komitetu
 • Rachel — regulaminy (potrafi szybko opracować szkic)
 • Zblace — chętnie pomoże przy regulaminach
 • drMel: pomoc w działaniach zewnętrznych w celu zwiększenia naszej inkluzywności — zwłaszcza wielojęzycznej i wielokulturowej

Raportowanie i harmonogram spotkań
 • Comiesięczne spotkania mają być kontynuowane, ale część będzie poświęcona pracy komitetu.
 • Asynchroniczne raportowanie aktywności w formie tekstowej lub audio/wideo.

Procedury operacyjne

Omówiono m.in. następujące kwestie:

Wsparcie członków
 • Wolontariusze, którzy nie mają wsparcia lub którzy potrzebują pilnego wsparcia w kwestiach związanych z LGBT+
 • Wolontariusze potrzebujący porady prawnej
 • Reagowanie na nękanie

Różnorodność
 • Brak niektórych rodzajów różnorodności w naszym uczestnictwie, w tym regionalnej, językowej i płciowej
 • Krytyka anglo- czy amerykanocentrycznego podejścia do treści zamiast wielojęzycznego

Wizerunek publiczny
 • Potrzeba reagowania na krytykę ze strony opinii publicznej

Planowanie konferencji QW2022

Jeśli chodzi o następne wydarzenie, zasugerowano zwiększenie budżetu, aby ulepszyć facylitację wydarzenia hybrydowego i zwiększyć jego dostępność. Ważne jest zachowanie i uhonorowanie wkładu poprzedniego zespołu.

Osoby, które mają pisać wnioski grantowe
 • Zblace (warunkowo — do pary z kimś, kto dobrze rozumie zasady obowiązujące w WMF)
 • drMel (ma wcześniejsze doświadczenie z finansowaniem od WMF w ramach WikiBlind)
 • Ayokanmi (wcześniejsza praca przy pisaniu grantu na konferencję WikiIndaba; chce poświęcić swój czas)
  • Zaangażowanie po konferencji: Rajeeb i jako wsparcie.

Wsparcie dla grantu na QW2022
 • Owen Blacker chętnie pomoże w zapewnieniu nadzoru finansowego.