ꯕꯣꯠ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Bot and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.
MediaWiki.org wiki has a page about this at:
Meta Bots.png

ꯕꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯖꯕ ꯋꯤꯀꯤ ꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯔꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯕꯣꯠ ꯁꯤꯡ ꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯢ| ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯩꯈꯥꯢ ꯊꯤꯟꯒꯥꯢꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯤꯀꯤ ꯒꯤ ꯑꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯟꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯂꯤ꯫

Special:ListUsers/bot ꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯢ ꯃꯗꯨꯗꯤ "ꯔꯣꯕꯣꯠꯁꯤꯡ" ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯕꯨꯟ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯁꯤꯡ꯫ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯣꯢꯅ| "ꯔꯣꯕꯣꯠ" ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ "ꯍꯛ" ꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯡ(ꯄꯥꯑꯣ:ꯃꯔꯜ) ꯎꯠꯂꯛꯀꯅꯨ ꯅꯧꯅ ꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯔꯦꯞꯄ ꯑꯣꯢꯅ꯫ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯢꯔꯕꯗ "ꯔꯣꯕꯣꯠꯁꯤꯡ" ꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯃꯅ "ꯔꯣꯕꯣꯠ" ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯁꯤꯡ ꯇꯣꯢꯅ "ꯐꯂꯦꯒꯁꯤꯡ" ꯍꯥꯢꯅ ꯀꯧꯢ ꯑꯃꯁꯨꯡ "ꯔꯣꯕꯣꯠ" ꯂꯩꯕ ꯕꯣꯠꯁꯤꯡꯅ "ꯐꯂꯦꯒ ꯇꯧꯈꯔꯕ" ꯕꯣꯠꯁꯤꯡ ꯀꯧꯢ꯫

ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯕꯣꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ


ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯢꯖꯈꯔꯕ ꯕꯣꯠꯁꯤꯡ

 • Interwiki botꯄꯥꯢꯋꯤꯀꯤ ꯕꯣꯠ ꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯌꯥꯎꯢ꯫
 • Uploadable Bots — ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯢꯅ ꯌꯥꯎꯕ
 • Copyright bot — ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯢꯠ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯕꯣꯠ
 • Translation bot — ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤ ꯒꯤ ꯢꯄꯥꯎ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯍꯟꯇꯣꯛꯅꯕ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ ꯕꯣꯠ
 • KoyomiBot — ꯖꯄꯥꯅꯤꯖ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯒꯤꯗꯛ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ ꯕꯣꯠ

ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯕꯣꯠ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ

 • ꯕꯣꯠ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ
 • ꯕꯣꯠꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ - ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯕꯣꯠꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯢꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯁꯤ ꯕꯣꯠꯁꯤꯡ ꯊꯤꯐꯝ꯫ .
 • ꯌꯩꯈꯥꯢ ꯊꯤꯟꯒꯥꯢꯕ ꯕꯣꯠ – ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯥꯕ ꯕꯣꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ
 • robots.txt — ꯐꯥꯢꯜ ꯁꯤꯡꯅꯤ ꯋꯦꯕ ꯔꯣꯕꯣꯠꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯥꯢꯠ ꯑꯗꯨ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯆꯥꯟꯅꯅꯥ ꯊꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄ.
 • Rollback — ꯌꯥꯊꯪ ꯌꯥꯎꯢ ꯃꯗꯨꯗꯤ "ꯕꯣꯠ ꯃꯅꯤꯡꯍꯟꯕ" ꯌꯩꯈꯥꯢ ꯊꯤꯟꯒꯥꯢꯕ ꯂꯣꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯗꯒꯤ
 • ꯕꯣꯇꯣꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯅꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ ꯁꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯇꯥ ꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯂꯛꯅꯕ꯫

ꯕꯣꯠꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯌꯥꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯪꯗꯥꯢ

ꯁꯤꯖꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ