ꯕꯣꯠ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Bot and the translation is 100% complete.
MediaWiki.org wiki has a page about this at:

ꯕꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯖꯕ ꯋꯤꯀꯤ ꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯔꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯕꯣꯠ ꯁꯤꯡ ꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯢ| ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯩꯈꯥꯢ ꯊꯤꯟꯒꯥꯢꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯤꯀꯤ ꯒꯤ ꯑꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯟꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯂꯤ꯫

Special:ListUsers/bot ꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯢ ꯃꯗꯨꯗꯤ "ꯔꯣꯕꯣꯠꯁꯤꯡ" ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯕꯨꯟ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯁꯤꯡ꯫ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯣꯢꯅ| "ꯔꯣꯕꯣꯠ" ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ "ꯍꯛ" ꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯡ(ꯄꯥꯑꯣ:ꯃꯔꯜ) ꯎꯠꯂꯛꯀꯅꯨ ꯅꯧꯅ ꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯔꯦꯞꯄ ꯑꯣꯢꯅ꯫ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯢꯔꯕꯗ "ꯔꯣꯕꯣꯠꯁꯤꯡ" ꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯃꯅ "ꯔꯣꯕꯣꯠ" ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯁꯤꯡ ꯇꯣꯢꯅ "ꯐꯂꯦꯒꯁꯤꯡ" ꯍꯥꯢꯅ ꯀꯧꯢ ꯑꯃꯁꯨꯡ "ꯔꯣꯕꯣꯠ" ꯂꯩꯕ ꯕꯣꯠꯁꯤꯡꯅ "ꯐꯂꯦꯒ ꯇꯧꯈꯔꯕ" ꯕꯣꯠꯁꯤꯡ ꯀꯧꯢ꯫

ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯕꯣꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ

ꯃꯄꯨꯡꯐꯥꯕꯥ ꯏꯅꯁ꯭ꯠꯔꯛꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ Manual:MediaWiki.org ꯗꯥ ꯕꯣꯠ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯕꯣꯠ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ

  • ꯕꯣꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ
  • Small wiki toolkits/Starter kit/Bots and Tools — ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯋꯤꯀꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯕꯣꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯁ꯭ꯠ
  • Vandalbot — ꯃꯥꯂꯤꯁꯤꯌꯁ ꯕꯣꯇꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ
  • Rollback — " bot rollback" ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯚꯦꯟꯗꯥꯂꯤꯖꯝ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯥ꯫

ꯕꯣꯠꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯌꯥꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯪꯗꯥꯢ

ꯂꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ mw:Manual:ꯕꯣꯠ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ#ꯂꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ꯫