ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯌꯨꯖꯔ꯫

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Blocked user and the translation is 100% complete.

ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯄꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ, ꯐꯥꯏꯂꯁꯤꯡ ꯑꯄꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ, ꯄꯦꯖꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯥ, ꯄꯦꯖꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯌꯨꯖꯔꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯤꯒꯗꯕꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯑꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯄꯥ ꯉꯃꯗꯕꯥ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁꯇꯥ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯕꯨ (ꯃꯁꯥ ꯅꯠꯇꯕꯥ) ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯅꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯗꯦ꯫

ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯥꯆꯂꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯀꯛꯅꯅꯥ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯄꯤꯗꯕꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯗꯥ ꯏꯃꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯁꯦꯇꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ, ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯖꯔ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯄꯦꯖ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ/ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ Special:EmailUser (ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯁꯤꯡꯈꯛꯇꯗꯥ) ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯏ-ꯃꯦꯏꯂꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

Administrators ꯑꯃꯁꯨꯡ Stewardsꯅꯥ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡ (unregistered ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯂꯣꯒ ꯏꯟ) ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯁꯤꯁꯣꯞꯅꯥ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯁꯤꯁꯣꯞ ꯋꯤꯀꯤꯁꯦꯠꯗꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯋꯤꯀꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁꯇꯥ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯅꯥ, ꯋꯤꯀꯤꯒꯤ ꯀꯅꯐꯤꯒꯔꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ, ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯈꯣꯌ ꯃꯁꯥꯃꯀꯄꯨ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯅꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ