Jump to content

Fundraising 2008/Transparency/dsb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Transparenca załožby Wikimedia Foundation

Wikipedija pśewjedujo se a wuźaržujo se pśez Wikimedia Foundation, dankow liche dobrotne zjadnośeństwo pó póstajenju 501(c)(3) ze sedłom w San Franciscu, Kaliforniskej. W Zjadnośonych statach móžośo dary wót pód dankom stojaceje zasłužby wótsajźiś.

Ako za wše wužytna organizacija z jědroweju gódnotu transparency, Wikimedia Foundation ma winowatosć z našymi dobrowólnikami, pósćiwarjami a dowěrnikami na wótwórjonu, zagronitu a gódnu wašnju komunicěrowaś.

Misijowa deklaracija załožby Wikimedia Foundation

Misija Wikimedia Foundation jo społnomócnjenje a angažěrowanje luźi pó cełem swěśe k zběranjeju a wuwijanjeju kubłańskego wopśimjeśa pód licheju licencu abo ako zjawne źeło a jen efektiwnje a globalnje rozšyriś.

W zgromadnem źěle ze seśu wótnožkow, załožba pódawa bytostnu infrastrukturu a organisatoriski wobłuk za pódpěru a wuwiśe wěcejrěcnych wikijowych projektow a drugich procowanjow, kótarež słuže toś tej misiji. Załožba buźo wužytne informacije z jeje projektow w interneśe dermo na pśecej k dispozciji stajaś a wobchowaś.

2007/2008 Lětna rozpšawa

Ze zachopjeńku etatowego lěta 2007-2008 (1. julija 2007 do 30. junija 2008), załožba Wikimedia Foundation wózjawja lětnu rozpšawu wó swójich cilach, wudobyśach a wótglědach. Dołojce móžośo kopije rozpšawow ześěgnuś.

Wozjawjamy teke nadrobne financne rozpšawy, na pśikład pśeglědane financielne rozkłaźenja a naš lětny plan za kužde etatowe lěto.

Někotare městne wótnožki wozjawjaju swójske rozpšawy; pšosym woglědajśo se wótpowědne webboki wótnožki za wěcej informacijow.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/2/2a/WMF_20072008_Annual_report.pdf
2007/2008 Lětna rozpšawa

Załožbowa rada a zasady załožby Wikimedia Foundation