Grants:MSIG/Przykłady/Badanie hubów

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Grants:MSIG/Examples/Hubs research and the translation is 99% complete.
 • 2021–2022 Obecne podejście do grantów
 • Przykłady Przykłady kwalifikujących się wniosków
 • FAQ Najczęściej zadawane pytania
 • Kontakt Skontaktuj się z nami i zacznij działać

Zanim zaaplikujesz

Poświęć trochę czasu na przeczytanie propozycji dotyczących hubów. W listopadzie 2020 roku huby zostały wybrane jako priorytet dotyczący implementacji Strategii Ruchu. Kilka propozycji Hubów jest obecnie w trakcie realizacji. Propozycje znajdują się na jednym z następujących etapów:

 1. Badania: zbieranie danych oraz informacji w celu zidentyfikowania potrzeb, którym dany Hub mógłby służyć, jaka byłaby jego rola oraz jakie struktury podobne do proponowanego Hubu istnieją lub istniały w przeszłości.
 2. Planowanie: Wczesne rozmowy ze społecznościami potencjalnego Hubu w celu uzgodnienia oraz określenia kolejnych kroków.

Obecnie zaleca się, aby każdy nowy wniosek o grant zaczynał się od jednego z tych dwóch kroków. Oba etapy wymagają dużego nakładu pracy.

Propozycje finansowane z grantu muszą odpowiadać na co najmniej jedno z pytań zawartych w dyskusjach dotyczących Hubów:

 • Co to jest "Hub"? Czym różni się od struktury typu "non-Hub"?
 • Jakie będą cele "Hubu"? Jaką "wartość" wniesie on do/dla społeczności?
 • Jaka jest relacja pomiędzy "Hubem" a innymi strukturami w ruchu Wikimedia? W jaki sposób zapobiega się zachodzeniu na siebie pomiędzy "Huvem", a istniejącymi strukturami? Jeśli dochodzi do nakładania się na istniejące struktury, jak jest ono traktowane?
 • Czy wszystkie prace finansowane w danym regionie lub temacie muszą przechodzić przez dany Hub? Co się dzieje, gdy projekt podlega więcej niż jednemu Hubowi (np. regionalnemu i tematycznemu)?
 • Czy członkowie organów afiliantów mogą być decydentami w swoim regionalnym Hubie? Jeśli tak, w jaki sposób rozwiązuje się problem potencjalnego konfliktu interesów? Jeśli nie, kto powinien być decydentem w regionalnym Hubie?
 • Jak powstają Huby? W jaki sposób Huby "awansują" i jak się rozwijają?

Przykłady

 1. Research: Example of a hubs research grant proposal
 2. Planning: Example of a hubs planning grant proposal
statuswersja robocza
Greetings from the year 2030.png
xx.wikipedia.org
Poniżej znajduje się zmyślony przykład dobrze zorganizowanego wniosku o grant na badania nad hubami w pewnym regionie.
target10 afiliantów z regionu
start date15 listopada
start year2021
end date15 marca
end year2022
budget (local currency)(N/A)
budget (USD)(N/A)
grant typeOrganizacja
contact(s)• Penguin Featherwing
join
endorse

Nie jest wymagane, aby wnioski były w języku angielskim. Prosimy o wypełnienie wniosku w preferowanym języku.

Poniżej przedstawiamy zmyślony przykład dobrze skonstruowanego wniosku o dotację dla Hubu. Nie ma wymogu, aby go naśladować: może on być punktem wyjścia lub odniesienia, aby pomóc Ci w sformułowaniu Twojego własnego wniosku o dotację. Twój wniosek o grant powinien zarówno spełniać kryteria dotacji (które są praktycznie pokazane w tym przykładzie), jak i Twoje własne, unikalne cele.

Podsumowanie

This example is for a research project to surface the needs and priorities of community members in an emerging community. The community members are keen to see if a hub can potentially address some of the challenges faced. These challenges include the fact that this is a language community that is spread across different regions and trying to find the best ways of working together. Following this research, the community intends to decide on a shared plan for future engagements, whether through a hub or not, and share the findings for other communities so that they can learn from it.

Cel projektu

Jakie będą rezultaty waszego projektu i jak te rezultaty przyczynią się do rozwoju konkretnej Inicjatywy Strategii Ruchu?

Na jakiej konkretnej Inicjatywie Strategii Ruchu skupia się Twój projekt i dlaczego? Proszę wybierz jedną z opisanych tu inicjatyw
25. Huby regionalne i tematyczne: W listopadzie 2021 roku Huby zostały uznane za jedną z priorytetowych inicjatyw Strategii Ruchu. Huby jednak wciąż nie są dobrze zdefiniowane. Nasz region, z wieloma małymi afiliantami, którym brakuje niezbędnego wsparcia, potrzebuje więcej koordynacji i współpracy. Ważne jest, abyśmy zdefiniowali zakres i rolę hubu w naszym regionie.

Kontekst projektu

Kiedy zamierzasz rozpocząć realizację tego projektu i kiedy zostanie on zakończony?
Data rozpoczęcia: 15 listopada 2021
Data zakończenia: 15 marca 2022
Gdzie będą odbywać się działania w ramach projektu?
Naszym głównym celem jest Region Antarktyczny. Blisko spokrewnione społeczności będą również brane pod uwagę w badaniach w celu określenia, czy są zainteresowane uczestnictwem w Hubie.
Czy współpracujesz przy tym projekcie z innymi społecznościami lub afiliantami? Proszę podać szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób partnerzy zamierzają współpracować, aby osiągnąć cel projektu.
Społeczności docelowe projektu będą obejmowały wszystkie kilkanaście społeczności projektów wiki i społeczności afiliantów w regionie.
Jakie konkretne wyzwanie będzie miał na celu Twój projekt? Jakie środki planujecie wykorzystać, aby rozwiązać ten problem?
Wyzwania, którym ma sprostać ten projekt:
 • Wzrost: Małym afiliantom w naszym regionie brakuje zdolności do wspierania własnego wzrostu. Na przykład od 2020 roku większość małych afiliantów w regionie pozostaje bezczynna lub zmniejsza swoją aktywność.
 • Koordynacja: Uczestnicząc w procesach trwających w Ruchu Wikimedia, nasz region napotyka na problemy z podejmowaniem skoordynowanych lub reprezentatywnych decyzji. Mieliśmy do czynienia z wyzwaniami, które uniemożliwiały wszystkim naszym afiliantom dołączenie rozmów.
Możliwości, do których wykorzystania aspiruje nasz projekt:
 • Strategia Ruchu: Trwający proces Strategii Ruchu daje perspektywę na możliwe zmiany. Widzimy to jako szansę, by zacząć łączyć nasz region i szukać rozwiązań, które poprawią naszą pracę na nowe sposoby.
Czy ten projekt ma na celu zastosowanie jednego z przykładów wymienionych w zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie, a jeśli tak, to którego?
N/A: Samo to jest przykładem.

Aktywności projektowe

Jakie konkretne działania będą prowadzone podczas tego projektu? Proszę opisać te działania, które zostaną przeprowadzone podczas projektu.
Częściowo wzorując się na tych dwóch przykładach z poprzednich grantów: CEE Needs Research oraz Research into Regional Hubs, projekt badawczy będzie realizowany według następującego planu:
 1. Mapowanie struktur podobnych do Hubów: Badacze przeanalizują co najmniej 2 wcześniejsze eksperymenty ze strukturami podobnymi do "Hubów", albo lokalnie (w regionie), globalnie (w Ruchu Wikimedia) albo zewnętrznie (poza Ruchem). Badacze będą studiować przeszłą dokumentację, jeśli taka istnieje, i rozmawiać z co najmniej jedną osobą z każdej struktury, aby dowiedzieć się od nich, co zrobili dobrze i jakie wyzwania napotkali w podczas swoich działań.
 2. Zdefiniowanie potrzeb: Główny etap badań będzie polegał na ustaleniu "dlaczego" Huby są potrzebne. Potrzeby zostaną ocenione za pomocą ankiet, wywiadów oraz spotkań typu "burza mózgów" z różnymi społecznościami regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tych marginalizowanych. Potrzeby będą oceniane nie tylko poprzez bezpośrednie pytania o Huby, ale także o lokalne problemy i wyzwania stojące przed społecznościami i afiliantami. Dla każdej zidentyfikowanej potrzeby postaramy się przewidzieć, czy oraz w jaki sposób "Hub" może ją zaspokoić.
 3. Określanie relacji: W ramach etapu badawczego uczestnicy i rozmówcy zostaną również zapytani o relacje, jakie przewidują pomiędzy przyszłym "Hubem", a już istniejącymi strukturami. Niektóre z głównych pytań będą dotyczyły relacji "Hubu" z lokalnymi afiliantami, AffComem i Wikimedia Foundation. Będzie to zgodne z etapami definiowania hubów, które zostały wspomniane w poprzednich dyskusjach.
 4. Dzielenie się rekomendacjami: Zebrane dane zostaną dokładnie przeanalizowane w celu opracowania raportu końcowego zawierającego wyniki i rekomendacje. Rekomendacje powinny zawierać odpowiedzi na co najmniej jedno z pytań wymienionych powyżej, jak również sugerować wstępne kolejne kroki w celu kontynuacji projektu Hubu.
W jaki sposób zamierzasz informować społeczność o postępach i wynikach projektu? Proszę dodać nazwiska lub nazwy użytkowników tych osób, które będą odpowiedzialne za informowanie społeczności na bieżąco.
Wniosek o grant:
 • O wniosku o dotację będziemy informować naszą społeczność na wiki, w fazie planowania oraz jeśli zostanie ona zatwierdzona. Zaproszenie do udziału:
 • Zaproszenie do udziału w ankietach i wywiadach będzie otwarte. Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez następujące kanały komunikacyjne: Kawiarenki w projektach Wikimedia (Village pumps), listę mailingową i grupę w serwisie Telegram.
 • Przeprowadzenie wywiadów z liderami organizacji afilianckich (członkami zarządu i personelem wykonawczym). Dzielenie się wynikami:
 • Raport końcowy z projektu badawczego zostanie udostępniony za pośrednictwem tych samych kanałów: Kawiarenki w projektach Wikimedia (Village pumps), listę mailingową i grupę w serwisie Telegram.
 • Zorganizowane zostanie spotkanie, na którym przedstawione zostaną końcowe wyniki oraz rekomendacje dla społeczności lokalnych dotyczące dalszych działań.
 • Propozycje prezentacji zostaną złożone na co najmniej jednym nadchodzącym wydarzeniu międzynarodowym, aby podzielić się wnioskami i doświadczeniami z osobami pochodzącymi z innych regionów.
Kto będzie odpowiedzialny za realizację tego projektu i jakie będą ich role i obowiązki?
Projektem będą współkierować trzy organizacje afiliowane, pełniąc następujące funkcje:
 • A: Logistyka, w tym przetwarzanie, dystrybucja i raportowanie dotacji, jak również obsługa spotkań i dokumentacja.
 • B: Zbieranie danych, w tym wywiady, rozmowy, ankiety i dyskusje, podczas których będą prowadzone badania.
 • C: Analiza danych, w tym przegląd, oczyszczanie i wyciąganie wniosków z wyników.
 • Wspólna odpowiedzialność: za projekt, plan i raport końcowy projektu badawczego odpowiedzialni będą wspólnie trzej partnerzy.

Dodatkowe informacje

Jeśli Twoje działania obejmują dyskusje ze społecznościami, jaki jest Twój plan zapewnienia, że te rozmowy będą produktywne? Podaj link do odpowiednika "Friendly Space Policy" lub do Powszechnych Zasad Postępowania oraz informacje jak zostaną one wdrożone, aby wspierać te dyskusje.
 • Planujemy zatrudnić facylitatora z doświadczeniem we wspieraniu wspólnego podejmowania decyzji w ramach burzy mózgów.
 • Friendly space policy będzie obowiązywała.
Jeśli Twoja działalność obejmuje wydarzenia lub spotkania osobiste, musisz wykonać kroki opisane w protokole oceny ryzyka. Proszę podać link do wypełnionej kopii tego narzędzia.
(N/A)
Jeżeli Państwa działalność obejmuje korzystanie z płatnych narzędzi internetowych, proszę opisać, jakie to są narzędzia i w jaki sposób zamierzasz z nich korzystać.
Będziemy używać następujących narzędzi:
 • Zoom: Użyjemy wersji pro programu Zoom, aby przeprowadzić wiele mniejszych rozmów w ramach jednego spotkania, których wyniki następnie zbierzemy razem, aby przygotować podsumowanie.
 • Quirkos: Wykorzystamy Quirkos do wsparcia analizy jakościowej i wizualizacji danych z badania.
Czy Państwa działalność obejmuje tłumaczenie materiałów, a jeśli tak, to na jakie języki będą wykonywane tłumaczenia? Proszę podać szczegóły dotyczące osób odpowiedzialnych za wykonanie tłumaczeń.
Przetłumaczymy dokumentację na następujące języki:
 • Antarktyczny
 • Pingwiński
 • 2 tłumaczenie na więcej języków będzie możliwe na życzenie.
Czy są jakieś inne szczegóły, którymi chciałbyś się podzielić? Rozważ podanie uzasadnienia, wyników badań lub dyskusji społecznych i innych podobnych informacji, które nadadzą więcej kontekstu proponowanemu projektowi.
(N/A)