Jump to content

Wikimedia strategie/Aanbevelingen/Iteratie 3/Beschrijving wijzigingen

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Iteration 3/Narrative of Change and the translation is 100% complete.
Het verhaal van verandering
Audio Listen to this text (help | download | file info)

Om te voldoen aan de strategische koers dat we het essentiële ondersteuningssysteem van het ecosysteem van vrije kennis willen worden, moet de Wikimedia-beweging beschikken over de mensen en de middelen die zij nodig heeft om te kunnen gedijen en groeien. Het zorgen voor de duurzaamheid van de beweging is de eerste vereiste waardoor alle andere strategische aanbevelingen mogelijk worden gemaakt.

Om onze beweging te kunnen laten groeien, zijn er culturele veranderingen en verschuivingen nodig: we moeten erkennen dat onze beweging mensgericht is en veranderingen aanbrengen die tegemoetkomen aan de behoeften en uitdagingen van de huidige deelnemers, terwijl er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de behoeften van toekomstige gemeenschappen. Om te zorgen dat opkomende en toekomstige gemeenschappen zich ook welkom zullen voelen, moet de beweging als principes inclusie en gelijkheid omarmen, en actief werken om barrières te verwijderen en de gebruikerservaring te verbeteren. Het zorgen voor de veiligheid en beveiliging van alle bijdragers is ook een cruciaal aspect van deze culturele verandering.

Culturele verandering is alleen mogelijk als er in de offline gemeenschap oopenheid voor een herverdeling van de huidige machtsstructuren bestaat, evenals binnen onze gehele beweging een erkenning van onze verantwoordingsplicht naar elkaar. Een meer gedistribueerd leiderschap, dat is gebaseerd op de principes van subsidiariteit en zelfbeheer, waardoor degenen die de gevolgen van beslissingen ondervinden actief aan dergelijke beslissingen kunnen deelnemen (met name op het gebied van bestuur en middelen), zal leiden tot een herverdeling van de macht binnen de gehele beweging. Een dergelijke herverdeling kan alleen succesvol zijn met een aanzienlijke investering in de ontwikkeling van vaardigheden en capaciteitsopbouw, en dit vereist op zijn beurt dat we op een nieuwe en andere manier gaan denken over hoe middelen worden toegewezen en efficiënt gebruikt. Een meer gelijkwaardige besluitvorming vereist ook een bewustere focus op kennisbeheer, coördinatie, en samenwerking op alle niveaus van de beweging.

Naarmate er nieuwe gemeenschappen betrokken raken zal de beweging in staat zijn tot integratie en verwelkoming van en aanpassing op aanvullende perspectieven die helpen de weergave van menselijke kennis uit te breiden. Nieuwe gemeenschappen en een beter inzicht in de culturele context van bestaande gemeenschappen zullen zorgen voor meer diverse inhoud en nieuwe vormen voor het vastleggen van kennis, die we zullen moeten begrijpen en integreren in het aanbod van onze inhoudsproducties en -projecten. De productie van hoogwaardige inhoud is voor ons altijd een belangrijke focus geweest en zal dit ook blijven. Dit is een kans om de impact van inhoud op een meer strategische manier te overwegen en om te innoveren in de manier waarop de inhoud wordt verzameld, gepresenteerd en geconsumeerd.

Tot slot moet de beweging die wij voor ogen hebben zelfbewust, dynamisch en aanpasbaar zijn. Alleen op die manier kunnen we de wereldwijde impact bereiken waarnaar we streven, met de juiste schaalbaarheid zodat we voortdurende groei kunnen bereiken en de essentiële infrastructuur van het ecosysteem van vrije kennis kunnen worden.

Het bevorderen van duurzaamheid en veerkracht

We moeten duurzaam zijn wat betreft menselijke en financiële middelen. Alleen met toegewijde vrijwilligers, medewerkers en projecten die gemakkelijk worden herkend en vertrouwd om gebruikers en donateurs aan te trekken, zullen we in staat zijn om de veranderingen te bewerkstelligen die we willen doorvoeren

Hiervoor moeten we mensen ondersteunen: een dynamische en vaak wisselende basis van vrijwilligers die nieuwe ideeën, leiders en methoden voor inclusie kan leveren, en personeel dat de ondersteunende systemen biedt en gemeenschappen assisteert in het opbouwen van langdurige samenwerkingsverbanden waardoor we onze outreach kunnen uitbreiden. We moeten lokale groepen en alle belanghebbenden in staat stellen en ondersteunen om bestaande en nieuwe manieren aan te boren om fondsen en andere middelen te verwerven en meer zelfvoorzienend te worden.

Culturele verandering creëren voor inclusieve gemeenschappen

We moeten culturele veranderingen doorvoeren die zijn gebaseerd op bewegingsbrede normen voor een inclusieve, uitnodigende, veilige, en collaboratieve omgeving die zowel duurzaamheid als toekomstige groei mogelijk maakt door uitgebreid overleg met de betrokken gemeenschappen.

Op basis van dat overleg moeten we rapportageprocessen en handhavingsmechanismen voor die normen opstellen die de autonomie van de gemeenschap zoveel mogelijk respecteren, maar ook waarborgen bevatten voor wanneer een gemeenschap consistent nalaat de normen te handhaven. Deze mechanismen moeten worden geëvalueerd om te testen hoe effectief ze zijn in het bieden van gelijke kansen voor deelname en diversiteit.

Gebruikservaring verbeteren

Hoofdartikel: Improve User Experience

We moeten het ontwerp van onze platforms voortdurend verbeteren om iedereen— ongeacht zijn/haar geslacht, cultuur, technologische achtergrond of fysieke en mentale capaciteiten— te laten genieten van een vloeiende, effectieve en positieve ervaring tijdens zowel de raadpleging als de bijdrage aan kennis in het hele Wikimedia-ecosysteem.

De strategische richting geeft ook aan dat “iedereen die onze visie deelt, in staat moet zijn om zich bij ons aan te sluiten”, dus moeten we streven naar een realiteit waar mensen op geen enkele manier teruggehouden worden door gerelateerde barrières of onbehandelde behoeften door onze technologie en mensen. We moeten gemeenschappen aanmoedigen ervoor te zorgen dat de projecten overeenkomen met de behoeften van degenen die ze gebruiken als kennisconsumenten, samen met degenen die nog niet als bijdragers deelnemen.

Zorgen voor veiligheid en beveiliging

We moeten ervoor zorgen dat bijdragers over de juiste omstandigheden en middelen beschikken die hen in staat stellen om te werken zonder dat hun persoonlijke en gemeenschappelijke beveiliging wordt aangetast. Elk probleem met betrekking tot de veiligheid van bijdragers aan vrije kennis in één bepaalde gemeenschap wordt beschouwd als een zaak van het grootste belang voor de hele beweging.

Voor de bescherming van alle belanghebbenden moeten we beleidslijnen en procedures bieden op basis van een contextuele evaluatie die wordt aangepast aan verschillende omgevingen. Deze beleidslijnen en procedures moeten ervoor zorgen dat deelnemers over voldoende voorzorgsmaatregelen beschikken om bedreigende situaties te voorkomen en erop te reageren. De benodigde middelen moeten voor alle belanghebbenden toegankelijk worden gemaakt, zodat ze de infrastructuur kunnen implementeren die nodig is om hen binnen hun context te beschermen.

Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming

We moeten zorgen voor gelijkwaardigheid in de besluitvorming op alle niveaus. Onze beweging bestaat uit gemeenschappen en personen van over de hele wereld. Deze diversiteit en rijkdom van perspectieven is cruciaal voor de ontwikkeling naar kennisgelijkheid, die alleen kan worden bereikt door “onze inspanningen te concentreren op de kennis en de gemeenschappen die tot nu toe zijn achtergesteld in de structuren van macht en voorrecht”.

We hebben ons ertoe verbonden om “mensen van elke achtergrond welkom te heten zodat we sterke en diverse gemeenschappen kunnen opbouwen”. Daarom beschouwen we de ondersteuning van deze mensen in huidige en toekomstige gemeenschappen als essentieel voor onze koers naar de toekomst en het welzijn van onze beweging. Deze ondersteuning omvat het delen van verantwoordelijkheden en het zorgen voor gelijke kansen op deelname aan de besluitvorming. Inclusieve groei en diversificatie vereist een culturele verandering die is gebaseerd op meer gelijkwaardige processen en representatieve structuren.

Om deze doelen te verwezenlijken moeten we nieuwe structuren creëren om de verdeling van macht en middelen mogelijk te maken, alle belanghebbenden te vertegenwoordigen en de beslissingen die op hen betrekking hebben te legitimeren. De nieuwe structuren worden voorgesteld na het beoordelen van de functies en impact van de bestaande structuren. Deze structuren hoeven tijdens de implementatie van de strategie van de beweging nog niet meteen volledig van kracht te worden, en kunnen in een zich geleidelijk ontwikkelende manier worden uitgevoerd op basis van overleg en intensievere gesprekken met de belanghebbenden.

Deze aanbeveling is gestructureerd in paragrafen, die zijn gebaseerd op het uitgangspunt van gecontextualiseerd overleg in een gelijkwaardig proces waarbij brede en diverse participatie van belanghebbenden als leidraad dient voor alle besluitvormings- en toewijzingsacties:

Gedistribueerd leiderschap bevorderen en ontwikkelen

We moeten de ontwikkeling van huidig en toekomstig leiderschap erkennen en erin investeren om te zorgen voor een gelijkwaardige en duurzame groei van de beweging in alle gemeenschappen. We hebben een beweging voor ogen die is opgebouwd uit gekwalificeerde, goed getrainde, sociaal en technisch gekwalificeerde personen met verschillende achtergronden die de diversiteit van de wereldwijde gemeenschappen vertegenwoordigen.

Om dit doel te bereiken moeten we leiders voor onze beweging trainen, ondersteunen en behouden die hun lokale gemeenschappen weerspiegelen. Vervolgens moeten we actief nieuwe leiders werven, aanmoedigen en ontwikkelen om de diversiteit en de verdeling van de macht in leiderschapsposities te waarborgen. We moeten ook elke gemeenschap aanmoedigen om middelen, instrumenten en informatie te plannen en toe te wijzen voor het bevorderen en ontwikkelen van leiderschap, zowel op lokaal als wereldwijd niveau.

Investeren in vaardigheidsontwikkeling

We moeten investeren in het ontwikkelen van vaardigheden waarmee onze gemeenschappen in staat worden gesteld om op een gelijkwaardige manier te groeien, te gedijen en zich voortdurend aan te passen op aankomende uitdagingen. Om ons wereldwijd op een gelijkwaardige manier te ontwikkelen, moeten we de capaciteiten versterken voor activiteiten die meer offline zijn gericht, zoals belangenbehartiging, het opbouwen van samenwerkingsverbanden, fondsenwerving, leiderschap en projectbeheer.

We moeten investeren in zowel individuele personen als partnerorganisaties voor het ontwikkelen van de onontbeerlijke technische vaardigheden die nodig zijn om bij te dragen, evenals mensgerichte vaardigheden, zoals communicatie, conflictoplossing en interculturele dialoog, om de culturele verandering die we voor ogen hebben mogelijk te maken. Hiervoor zijn verschillende methoden vereist, waaronder een platform dat gelijkwaardig, transparant, en gecontextualiseerd is, daarbij vertrouwend op verspreide kennis en expertise.

Het beheren van interne kennis

We moeten ervoor zorgen dat de interne kennis van de beweging door alle belanghebbenden gemakkelijk is vast te leggen, te ontdekken, aan te passen en te gebruiken, om in alle gemeenschappen de ontwikkeling van zowel individuele vaardigheden als groei op een gelijkwaardige manier te ondersteunen.

Alle interne kennis die in onze beweging wordt geproduceerd, behoort toe aan de beweging en we moeten ervoor zorgen dat deze voor elke deelnemer vindbaar en bruikbaar is. We moeten een kennisbasis opzetten voor interne kennis, met toegewijde medewerkers voor het beheren van inhoud (inclusief zichtbaarheid en kwaliteitsborging) en gebruikersondersteuning, aangevuld met een dienst/database van vergelijkbare mensen om onderling te koppelen.

Coördineren tussen verschillende belanghebbenden

We moeten de coördinatie tussen alle verschillende belanghebbenden mogelijk maken om onze onderlinge afstemming te garanderen en onze doelen te bereiken. Coördinatie fungeert als de essentiële ruggengraat voor de beweging waarnaar we streven.

We moeten een gewoonte van coördinatie en samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden ontwikkelen om vooruitgang naar een gelijkwaardigere besluitvorming te bereiken. De coördinatie moet worden ondersteund door de structuren van de beweging, en door technologische oplossingen en platforms die rekening houden met de behoeften van de verschillende deelnemers binnen de context en de interne kennis van de beweging.

Prioriteit voor onderwerpen bepalen op basis van impact

We moeten rekening houden met onze enorme verantwoordelijkheid. Als beweging moeten we onze inhoud niet alleen conceptualiseren in termen van kwantiteit, maar ook in termen van welke soorten inhoud wereldwijd de nuttigste impact kunnen hebben.

Hiervoor moeten we bijhouden en begrijpen welke invloed we hebben op de levens van kennisconsumenten, en moeten we initiatieven en inhoudsgebieden zodanig prioriteren dat ze deze impact maximaliseren en de mogelijkheid opbouwen om deze waar nodig te beschermen. Deze verschuiving vereist een transformatie van onze cultuur en praktijken in de manier waarop we de inhoud en het creëren van ondersteunende instrumenten evalueren.

Innoveren op het gebied van vrije kennis

We moeten de verscheidenheid van onze vrije kennisprojecten voortdurend uitbreiden. We zijn niet in staat om van tevoren te weten of tekstuele, encyclopedische inhoud gewaardeerd zal blijven worden en zal blijven voldoen aan de behoeften van kennisconsumenten, net zoals we niet altijd de kennis van sommige gemarginaliseerde gemeenschappen hebben opgenomen.

Door te innoveren met verschillende inhoudsvormen en technologieën die nu en in de toekomst worden gebruikt, en door te experimenteren met beleidslijnen voor kennisinclusie, kunnen we nieuwe projecten creëren en de huidige projecten aanpassen om ook inhoud die we nu nog niet behandelen te omvatten, zodat we relevant blijven op het internet en streven naar gelijkwaardigheid van kennis.

Evalueren, herhalen en aanpassen

We moeten onze vooruitgang ten opzichte van onze interne en externe doelen voortdurend blijven evalueren, zodat we in staat zijn om onze sociaaltechnische processen en structuren op een dynamische manier telkens weer te herhalen, aan te passen en te verbeteren. Hierdoor kunnen we flexibel blijven in dynamische contexten en ervoor zorgen dat onze programma's en acties doelgericht en doeltreffend zijn.

We moeten alle gebieden evalueren, waaronder inhoudelijke dekking, diversiteit en inclusiviteit van het bestuur en de gemeenschap, ontwikkeling van vaardigheden, impact op partnerschappen, efficiëntie van de technologie en de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van platforms. Resultaten moeten binnen de gehele beweging breed en duidelijk worden gecommuniceerd om het zelfbewustzijn en de verantwoordingsplicht van alle belanghebbenden te vergroten, waardoor we onze strategieën dienovereenkomstig kunnen aanpassen.

Schaalbaarheid van de infrastructuur plannen

We moeten onze infrastructuur voortdurend en consequent evalueren, plannen en verbeteren, zodat alle belanghebbenden van de beweging kunnen deelnemen. Onze infrastructuur omvat de technologische platforms en processen voor gebieden als belangenbehartiging, capaciteitsopbouw of partnerschappen.

We moeten een soepel ecosysteem creëren, zodat onze infrastructuur terwijl we groeien onze behoeften ondersteunt. De bewerkstelliging van belangrijke verandering vereist de planning van de schaalbaarheid van de infrastructuur in dit opzicht de overweging van risicobeheer en -beoordeling, de garantie voor inclusieve besluitvormingsruimtes en de voorziening van coördinatie, de vaststelling van protocollen en rollen en verantwoordelijkheden en de investering in voldoende middelen voor de implementatie.