Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/az

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.

A

İngiliscə Tərcümə
abuse filter Sui-istifadə süzgəci
accountability cavabdehlik
admin inzibatçı
administrator inzibatçı
administrators inzibatçılar
administrators on meta Metadakı inzibatçılar
adminship inzibatçılıq
advanced rights qabaqcıl hüquqlar
advisor məsləhətçi
Advisory Board Məsləhət Şurası
AffCom AffCom
affiliate tərəfdaş
affiliates tərəfdaşlar
Affiliations Committee Tərəfdaşlar Komitəsi
Africa Afrika
arbitration committee arbitraj komitəsi
appeal etiraz
Assistant election official seçki rəsmisinin yardımçısı
autoconfirmed users avtotəsdiqlənmiş istifadəçilər
autopatrolled users avtopatrullanmış istifadəçilər

B

İngiliscə Tərcümə
backlog yığılmış işlər
best practices ən yaxşı təcrübələr
board şura
board election şura seçkisi
board elections şura seçkiləri
Board Governance Committee Şura İdarəetmə Komitəsi
board handbook şura məlumat kitabçası
Board of Trustees Qəyyumlar Şurası
BoT BoT
bot bot
bylaws nizamnamə

C

İngiliscə Tərcümə
Call for feedback Geri bildirim çağırısı
candidate namizəd
candidates namizədlər
category kateqoriya
CEE CEE
Central and Eastern Europe Mərkəzi və Şərqi Avropa
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Mərkəzi və Şərqi Avropa (CEE) və Mərkəzi Asiya
CentralNotice CentralNotice
chair sədr
Chairman Emeritus Fəxri sədr
challenge çağırış
change dəyişiklik
changes dəyişikliklər
chapter çapter
chapters çapterlər
chapters agreement çapter razılaşması
Chapters committee Çapterlər komitəsi
chapters handbook çapter məlumat kitabçası
Chapters meeting Çapterlərin görüşü
Charter Nzamnamə
Charter content Nizamnamə məzmunu
Charter drafting Nizamnamə layihəsinin hazırlanması
CheckUser ÇekYuzer
CheckUser policy ÇekYuzer siyasəti
Chief Operational officer Baş Əməliyyat Direktoru
Chief Technical Officer Baş Texniki Direktor
ComCom ComCom
commission komissiya
committee komitə
Commons Commons/Vikianbar
Communications committee Rabitə komitəsi
communities icmalar
communities and organizations icmalar və təşkilatlar
community icma
Community Affairs Committee İcma Məsələləri Komitəsi
Community Development İcma İnkişafı
Community Development team İcma İnkişafı komandası
community meeting icma görüşü
Community Resilience and Sustainability (CR&S) İcma Dayanıqlığı və Davamlılıq (CR&S)
conflict of interest maraqların toqquşması
consensus konsensus
consultation məsləhətləşmə
consultation with ilə məsləhətləşmə
consultation with communities icmalar ilə məsləhətləşmə
consultations məsləhətləşmələr
content məzmun
contractor podratçı
contributor(s) fəaliyyət(lər)
conversation danışıq
conversations danışıqlar
coordinating koordinasiya etmək
coordination koordinasiya
Council Şura

D

İngiliscə Tərcümə
desktop msaüstü
development inkişaf
development of ... inkişafı
Diff blog Diff bloqu
Direction İstiqamət
disambiguation anlaşılmazlıq
discussion müzakirə
discussion page müzakirə səhifəsi
Discussion Tools Müzakirə Alətləri
discussions müzakirələr
diverse müxtəlif
diversity müxtəliflik
draft qaralama
drafting tərtibat
Drafting committee Tərtibat komitəsi
drafts qaralamalar

E

İngiliscə Tərcümə
East, Southeast Asia, and Pacific Şərq, Cənub-Şərqi Asiya və Sakit okean
edit conflict redaktə toqquşması
edit summary redaktə xülasəsi
edit war redaktə müharibəsi
Edit-a-thon Redaktə müsabiqəsi
Editathon Redaktə müsabiqəsi
editing redaktə etmək
editor redaktor
editors redaktorlar
election seçki
Election compass Seçi kompası
Election officers Seçki rəsmisi
election volunteer seçki könüllüsü
elections seçkilər
Elections Committee Seçkilər Komitəsi
Embassies Səfirliklər
Embassy Səfirlik
emerging communities yaranan icmalar
emerging community yaranan icma
employee işçi
employees işçilər
enforcement icra etmək
Enforcement Guideline İcra Təlimatı
Enforcement Guidelines İcra Təlimatları
ESEAP ESEAP
Europe Avropa
evaluation qiymətləndirmə
event tədbir
events tədbirlər
Events committee Tədbirlər komitəsi
Executive Director İcraçı Direktor
extension uzantı
external links xarici keçidlər

F, G

İngiliscə Tərcümə
FDC FDC
feature xüsusiyyət
financial committee maliyyə komitəsi
financial reports maliyyə hesabatları
Foundation Fond
Foundation-l Fond-l
free knowledge azad bilgi
fund vəsait
Fundraising committee İanə toplama komitəsi
funds vəsaitlər
Funds Dissemination Committee Vəsaitlərin Yayılması Komitəsi
General Counsel Baş Məsləhətçi
Gerrit Qemit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAM-lar
GLAMwiki conferences GLAM viki konfransı
global conversation qlobal danışıq
global conversations qlobal danışıqlar
Global council Qlobal şura
global permissions qlobal icazələr
global policies qlobal siyasətlər
global policy qlobal siyasət
Global Sysop Qlobal İnzibatçı
Global Sysops Qlobal İnzibatçılar
governance hökumət
Governance review Hökumət baxışı
grant qrant
Grant Advisory Committee (GAC) Qrant Məsləhət Komitəsi (GAC)
grantee qrant alan
grants qrantlar
guideline təlimat

H, I , K

İngiliscə Tərcümə
hackathon hakaton
healthy community sağlam cəmiyyət
helpdesk yardım masası
home wiki ana viki
hub mərkəz
hubs mərkəzlər
implement həyata keçirmək
implementation həyata keçirilməsi
inclusive inkluziv
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee sığorta komitəsi
interface interfeys
interface administrator interfeys idarəçisi
interfaces interfeyslər
Interim Global Council Müvəqqəti Qlobal Şura
interwiki interviki
IRC İRC
knowledge bilgi

L

İngiliscə Tərcümə
LangCom LangCom
Language Committee Dil Komitəsi
LATAM LATAM
Latin America Latın Amerikası
Latin America (LATAM) and The Caribbean Latın Amerikası (LATAM) və Karib hövzəsi
leader lider
leadership liderlik
Leadership development Liderliyin inkişafı
Leadership development working group Liderliyin inkişafı üzrə işçi qrupu
legal qanuni
legal officer qanuni işçi
libraries kitabxanalar
library kitabxana
list of chapters çapterlərin siyahısı
list of projects layihələrin siyahısı
lists of projects layihələrin siyahısı
logo loqo
logos loqolar

M, N

İngiliscə Tərcümə
mailing list poçt siyahısı
mailing lists poçt siyahıları
main page ana səhifə
mainspace əsas yer
maintaining saxlanılması
matching fund uyğunluq vəsaiti
MediaWiki MediaViki
MENA MENA
Meta policies Meta siyasətləri
Middle East and Africa Yaxın Şərq və Afrika
mission statement missiya bəyanatı
movement hərəkat
Movement Charter Hərəkat Nizamnaməsi
Movement Strategy Hərəkat Strategiyası
movement-wide hərəkat genişliyi
multilingual project çoxdilli layihə
multilingual projects çoxdilli layihələr
namespace ad sahəsi
namespaces ad sahələri
need for leadership liderliyə ehtiyac
needs ehtiyaclar
Neutral point of view (NPOV) Neytral baxış bucağı (NPOV)
newcomer yeni gələn
newcomers yeni gələnlər

O, P

İngiliscə Tərcümə
office action ofis fəaliyyəti
office actions ofis fəaliyyətləri
officers işçilər
office hour(s) officers hour(s)
online platform onlayn platforma
online tool onlayn alət
organization təşkilat
organizations təşkilatlar
outreach təbliğat
oversight oversight
page page
paid editing ödənişli redaktə
participant iştirakçı
participants iştirakçılar
permissions icazələr
platform platforma
platforms platformalar
point of view (pov) baxış bucağı (pov)
policies siyasətlər
policy siyasət
presentation təqdimat
presentations təqdimatlar
priorities prioritetlər
prioritized prioritet
priority prioritet
priority initiative prioritet təşəbbüsü
priority initiatives prioritet təşəbbüsləri
privilege privilege
process proses
processes proseslər
project layihə
projects layihələr
proposal təklif
proposals təkliflər

R

İngiliscə Tərcümə
random page təsadüfi səhifə
ratification ratifikasiya
ratification process ratifikasiya prosesi
recent changes məsuliyyət
recommendation geri çəkilmək
recommendations gəlir
red link gəlirlər
redirect Dəyirmi masa
Regional hub SAARC
Regional hubs sandbox
rename əhatə dairəsi
request seçim
request for permissions tək istifadəçi girişi
requests sorğular
requests for permissions requests for permissions
requests for username changes requests for username changes
research research
research phase research phase
research report research report
research result research result
resource resource
resources resources
responsibilities responsibilities
responsibility responsibility
retreat retreat
revenue revenue
revenues revenues
right right
Roundtable Roundtable

S

İngiliscə Tərcümə
SAARC SAARC
sandbox sandbox
scope scope
section section
selection selection
single user login single user login
sister projects bacı layihələr
skills development bacarıqların inkişafı
Small Wiki Monitoring Team Kiçik Viki Monitorinq Qrupu
South Asian Association for Regional Cooperation Cənubi Asiya Regional Əməkdaşlıq Assosiasiyası
spam spam
spam block list spam qara siyahısı
special page xüsusi səhifə
special pages xüsusi səhifələr
speedy deletion sürətli silinmə
speedy deletions sürətli silmələr
staff staff
stakeholder pay sahibi
stakeholders pay sahibləri
steward stüard
steward elections stüard seçkiləri
steward requests stüard sorğuları
stewards stüardlar
strategy strategiya
strategy recommendation strategiya tövsiyəsi
strategy recommendations strategiya tövsiyələri
SUL SUL
summaries xülasələr
summary xülasə
support dəstək
suppression suppression
sustainability davamlılıq
sysop inzibatçı
sysops inzibatçılar

T

İngiliscə Tərcümə
talk page müzakirə səhifəsi
talk pages müzakirə səhifələri
task force işçi qrupu
Telegram Group Teleqram Qrupu
Telegram Groups Teleqram Qrupları
template şablon
templates şablonlar
test wiki test viki
test wikis test vikilər
thematic hub tematik mərkəz
thematic hubs tematik mərkəzlər
thematic organization tematik təşkilat
thematic organizations tematik təşkilatlar
trademarks committee ticarət nişanları komitəsi
transclusion daxilolma
translation of the week həftənin tərcüməsi
translation request tərcümə sorğusu
translation requests tərcümə sorğuları
treasurer xəzinədar
Trust & Safety Güvən və Təhlükəsizlik
trustee qəyyum
trustees qəyyumlar

U, V

İngiliscə Tərcümə
UCoC Enforcement guidelines UCoC İcra təlimatları
United States and Canada Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada
Universal Code of Conduct Universal Davranış Kodeksi
update yenilənmə
user istifadəçi
user group istifadəçi qrupu
user groups istifadəçi qrupları
user page istifadəçi səhifəsi
vandal vandal
vandalism vadalizm
vandals vandallar
verifiability verifiability
vice-chair vitse prezident
village pump kənd meydanı
VisualEditor Vizual Redaktor
Volunteer Response Team Könüllü Müdaxilə Qrupu

W

İngiliscə Tərcümə
Wikibooks Vikikitab
Wikicouncil Vikişura
Wikimania Vikimania
Wikimedia Vikimedia
Wikimedian Vikimediaçı
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Vikimedia Bulud Xidmətləri (WMCS)
Wikimedia Commons VikiAnbar
Wikimedia community Vikimedia icması
Wikimedia Foundation Vikimedia Fondu
Wikimedia Foundation official policies Vikimedia Fondu rəsmi siyasəti
Wikimedia Foundation official policy Vikimedia Fondu rəsmi siyasəti
Wikimedia project Vikimedia layihəsi
Wikimedia projects Vikimedia layihələri
Wikimedia Summit Vikimedia Sammiti
Wikinews Vikixəbər
Wikipedia Vikipediya
Wikiquote Vikisitat
Wikisource Vikimənbə
Wikispecies Vikinövlər
wikitext vikitekst
wikitext editor vikitekst redaktoru
Wikiversity Vikiversitet
Wikivoyage Vikisəyahət
Wiktionary Vikilüğət
working group işçi qrupu