Jump to content

Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/sr

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.

A

енглески Превод
abuse filter филтер злоупотребе
accountability одговорност
admin администратор
administrator администратор
administrators администратори
administrators on meta администратори на Мети
adminship администрација
advanced rights напредна права
advisor саветник
Advisory Board Саветодавни одбор
AffCom АфКом
affiliate подружница
affiliates подружнице
Affiliations Committee Комитет за подружнице
Africa Африка
arbitration committee жалба
appeal арбитражни комитет
Assistant election official Помоћник изборног званичника
autoconfirmed users аутоматски потврђени корисници
autopatrolled users аутоматски патролирани корисници

B

енглески Превод
backlog заостатак
best practices најбоље праксе
board одбор
board election избори за Одбор
board elections избори за Одбор
Board Governance Committee Комитет за управљање Одбором
board handbook приручник за Одбор
Board of Trustees Одбор повереника
BoT бот
bot БоТ
bylaws статут

C

енглески Превод
Call for feedback Позив за прикупљање повратних информација
candidate кандидат
candidates кандидати
category категорија
CEE ЦЕЕ
Central and Eastern Europe Централна и Источна Европа
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Централна и Источна Европа (ЦЕЕ) и Централна Азија
CentralNotice CentralNotice
chair председавајући
Chairman Emeritus Почасни председавајући
challenge изазов
change променити
changes Промене
chapter поглавље
chapters поглавља
chapters agreement поглавља споразума
Chapters committee Комитет за поглавља
chapters handbook поглавља приручник
Chapters meeting Састанак поглавља
Charter Повеља
Charter content Садржај повеље
Charter drafting Израда повеље
CheckUser Провера корисника
CheckUser policy Правила за проверу корисника
Chief Operational officer Главни оперативни службеник
Chief Technical Officer Технички директор
ComCom ComCom
commission комисија
committee комитет
Commons Комонс
Communications committee Комитет за комуникације
communities заједнице
communities and organizations заједнице и организације
community заједница
Community Affairs Committee Комитет за питања заједница
Community Development Развој заједнице
Community Development team Тим за развој заједнице
community meeting састанак заједнице
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Отпорност и одрживост заједнице (ЦР&С)
conflict of interest сукоб интереса
consensus консензус
consultation консултације
consultation with консултације са
consultation with communities консултације са заједницама
consultations консултације
content садржај
contractor запослени по уговору
contributor(s) сарадник(-ци)
conversation разговор
conversations разговори
coordinating координирајући
coordination координација
Council Веће

D

енглески Превод
desktop радна површина
development развој
development of развијање
Diff blog Дифф-блог
Direction Правац
disambiguation Разјашњење
discussion дискусију
discussion page страница за разговор
Discussion Tools Алати за разговор
discussions разговори
diverse разнолика
diversity разноликост
draft нацрт
drafting израда нацрта
Drafting committee Комисија за израду нацрта
drafts нацрти

E

енглески Превод
East, Southeast Asia, and Pacific Источна, југоисточна Азија и Пацифик
edit conflict уређивачки конфликт
edit summary Резиме уређивања
edit war уређивачки рат
Edit-a-thon Уређивачки маратон
Editathon Уређивачки маратон
editing уређивање
editor уредник
editors уредници
election избори
Election compass Изборни компас
Election officers Службеници за изборе
election volunteer изборни волонтер
elections избори
Elections Committee Изборна комисија
Embassies Амбасаде
Embassy Амбасада
emerging communities заједнице у настајању
emerging community заједница у настајању
employee запослени
employees запослених
enforcement спровођење
Enforcement Guideline Смерница за спровођење
Enforcement Guidelines Смернице за спровођење
ESEAP ЕСЕАП
Europe Европа
evaluation евалуација
event догађај
events догађаји
Events committee Комитет за организацију догађаја
Executive Director Извршни директор
extension проширење
external links Спољашње везе

F, G

енглески Превод
FDC ФДЦ
feature одлика
financial committee финансијски комитет
financial reports финансијски извештаји
Foundation Фондација
Foundation-l Фондација-л
free knowledge слободно знање
fund фонд
Fundraising committee Одбор за прикупљање средстава
funds фондови
Funds Dissemination Committee Комисија за расподелу средстава
General Counsel Генерални заступник
Gerrit Герит
GFDL ГФДЛ
GLAM ГЛАМ
GLAMs ГЛАМ-ови
GLAMwiki conferences ГЛАМвики конференције
global conversation глобални разговор
global conversations глобални разговори
Global council Глобални савет
global permissions глобалне дозволе
global policies глобалне политике
global policy глобална политика
Global Sysop Глобални Сисоп
Global Sysops Глобални Сисопи
governance управљање
Governance review Преглед управљања
grant грант
Grant Advisory Committee (GAC) Саветодавни одбор за грантове (ГАЦ)
grantee прималац бесповратних средстава
grants грантови; бесповратна средства
guideline смерница

H, I , K

енглески Превод
hackathon хакатон
healthy community здрава заједница
helpdesk подршка
home wiki матични вики
hub хаб
hubs хабови
implement имплементирати
implementation имплементација
inclusive инклузивно
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee комисија за осигурање
interface приступ
interface administrator администратор интерфејса
interfaces интерфејси
Interim Global Council Привремено глобално веће
interwiki интервики
IRC ИРЦ
knowledge знања

L

енглески Превод
LangCom ЛангКом
Language Committee Одбор за језике
LATAM ЛАТАМ
Latin America Латинска Америка
Latin America (LATAM) and The Caribbean Латинска Америка (ЛАТАМ) и Кариби
leader лидер
leadership лидерство
Leadership development Развој лидерства
Leadership development working group Радна група за развој лидерства
legal правни
legal officer Правни службеник
libraries библиотеке
library библиотека
list of chapters списак поглавља
list of projects списак пројеката
lists of projects листе пројеката
logo лого
logos логос

M, N

енглески Превод
mailing list списак адреса
mailing lists листе е-поште
main page Насловна страна
mainspace главни простор
maintaining одржавање
matching fund matching fund
MediaWiki МедиаВики
MENA МЕНА
Meta policies Правила за Мета странице
Middle East and Africa Блиски исток и Африка
mission statement мисија
movement кретање
Movement Charter Повеља покрета
Movement Strategy Стратегија покрета
movement-wide на нивоу покрета
multilingual project вишејезични пројекат
multilingual projects вишејезичним пројектима
namespace именског простора
namespaces именски простори
need for leadership потреба за лидерством
needs потребе
Neutral point of view (NPOV) Неутрална тачка гледишта (НПОВ)
newcomer придошлица
newcomers придошлице

O, P

енглески Превод
office action административни поступак
office actions Административни поступци
officers службеници
office hour(s) officers hour(s)
online platform онлајн платформа
online tool онлајн алат
organization организација
organizations организације
outreach Пружање помоћи.
oversight oversight
page page
paid editing плаћено уређивање
participant учесник
participants учесника
permissions дозволе
platform платформа
platforms платформе
point of view (pov) тачка гледишта (пов)
policies политике
policy политика
presentation презентација
presentations презентације
priorities приоритети
prioritized приоритетно
priority приоритет
priority initiative приоритетна иницијатива
priority initiatives приоритетне иницијативе
privilege privilege
process процес
processes процеса
project пројекат
projects пројектима
proposal предлог
proposals предлозима

R

енглески Превод
random page случајна страница
ratification ратификација
ratification process процес ратификације
recent changes одговорност
recommendation повлачење
recommendations прихода
red link приходи
redirect Округли сто
Regional hub СААРЦ
Regional hubs сандбокс
rename Обим
request селекција
request for permissions једнократно пријављивање корисника
requests захтеви
requests for permissions requests for permissions
requests for username changes requests for username changes
research research
research phase research phase
research report research report
research result research result
resource resource
resources resources
responsibilities responsibilities
responsibility responsibility
retreat retreat
revenue revenue
revenues revenues
right right
Roundtable Roundtable

S

енглески Превод
SAARC SAARC
sandbox sandbox
scope scope
section section
selection selection
single user login single user login
sister projects сестринских пројеката
skills development развој вештина
Small Wiki Monitoring Team Tим за надгледање малих Вики пројеката
South Asian Association for Regional Cooperation Јужноазијско удружење за регионалну сарадњу
spam Нежељена пошта
spam block list спам црна листа
special page посебна страница
special pages посебне странице
speedy deletion брзо брисање
speedy deletions брза брисања
staff staff
stakeholder заинтересована страна
stakeholders актери;

заинтересоване стране

steward управник; стјуард
steward elections избори за управнике
steward requests захтеви управника
stewards управници
strategy стратегија
strategy recommendation препорука стратегије
strategy recommendations препоруке стратегије
SUL СУЛ
summaries резимеа
summary резиме
support подршка
suppression suppression
sustainability одрживост
sysop сисоп
sysops сисопи

T

енглески Превод
talk page страница за разговор
talk pages странице за разговор
task force радна група
Telegram Group Телеграм група
Telegram Groups Телеграм групе
template шаблона
templates шаблони
test wiki тест вики
test wikis тестни викији
thematic hub тематски хаб; тематско средиште
thematic hubs тематски хабови; тематска чворишта
thematic organization тематска организација
thematic organizations тематске организације
trademarks committee комитет за жигове
transclusion трансклузија
translation of the week превод недеље
translation request захтев за превод
translation requests захтеви за превод
treasurer благајник
Trust & Safety Поверење и сигурност
trustee повереник
trustees повереници

U, V

енглески Превод
UCoC Enforcement guidelines Смернице за спровођење УЦоЦ-а
United States and Canada Сједињене Државе и Канада
Universal Code of Conduct Универзални кодекс понашања
update ажурирање
user корисник
user group група корисника
user groups групе корисника
user page корисничка страница
vandal вандалски
vandalism вандализам
vandals вандали
verifiability verifiability
vice-chair потпредседник
village pump сеоска чесма
VisualEditor Визуелни уређивач
Volunteer Response Team Волонтерски тим за одговор

W

енглески Превод
Wikibooks Викикњиге
Wikicouncil Викисавет
Wikimania Викиманија
Wikimedia Викимедија
Wikimedian Wikimedian
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Викимедијине услуге у облаку (ВМЦС)
Wikimedia Commons Викимедиа Комонс
Wikimedia community Викимедијина заједница
Wikimedia Foundation Фондација Викимедија
Wikimedia Foundation official policies Званичне политике Фондације Викимедија
Wikimedia Foundation official policy Званична политика Фондације Викимедија
Wikimedia project Пројекат Викимедије
Wikimedia projects Пројекти Викимедије
Wikimedia Summit Самит Викимедије
Wikinews Викивести
Wikipedia Википедија
Wikiquote Викицитат
Wikisource Викиизвор
Wikispecies Викиврсте
wikitext викитект
wikitext editor уређивач викитекста
Wikiversity Викиуниверзитет
Wikivoyage Википутовање
Wiktionary Викиречник
working group радна група