Jump to content

Movement Strategy and Governance/Termbase/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 100% complete.
Outdated translations are marked like this.

A

Anglicky Překlady
abuse filter filtr zneužití
accountability odpovědnost
admin správce
administrator správce
administrators správci
administrators on meta správci na metě
adminship správcovství
advanced rights rozšířená práva
advisor poradce
Advisory Board Poradní výbor
AffCom AffCom
affiliate pobočka
affiliates pobočky
Affiliations Committee Výbor pro přidružené organizace
Africa Afrika
arbitration committee arbitrážní výbor
appeal odvolání
Assistant election official Pomocný volební úředník
autoconfirmed users automaticky schválení uživatelé
autopatrolled users uživatel s automaticky prověřenými editacemi

B

Anglicky Překlady
backlog nedokončené práce
best practices osvědčené postupy
board rada
board election volba rady
board elections volby rady
Board Governance Committee výbor rady
board handbook příručka Rady
Board of Trustees Správní rada
BoT BoT
bot bot
bylaws stanovy

C

Anglicky Překlady
Call for feedback Zpětná vazba
candidate kandidát
candidates kandidáti
category kategorie
CEE CEE
Central and Eastern Europe Střední a východní Evropa
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Střední a východní Evropa (CEE) a střední Asie
CentralNotice CentralNotice
chair předseda
Chairman Emeritus Emeritní předseda
challenge výzva
change změna
changes změny
chapter pobočka
chapters pobočky
chapters agreement smlouvy s pobočkami
Chapters committee Návrhový výbor
chapters handbook příručka poboček
Chapters meeting setkání poboček
Charter Charta
Charter content Obsah charty
Charter drafting Tvorba charty
CheckUser Revizor
CheckUser policy Pravidla pro výkon funkce revizora
Chief Operational officer Provozní ředitel
Chief Technical Officer Technický ředitel
ComCom Výbor pro komunikaci
commission komise
committee výbor
Commons Commons
Communications committee Výbor pro komunikaci
communities komunity
communities and organizations komunity a organizace
community komunita
Community Affairs Committee Výbor pro záležitosti Společenství
Community Development Rozvoj komunity
Community Development team Tým rozvoje komunity
community meeting setkání komunity
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Odolnost a udržitelnost komunity
conflict of interest střet zájmů
consensus konsenzus
consultation konzultace
consultation with konzultace s
consultation with communities konzultace s komunitami
consultations konzultace
content obsah
contractor dodavatel
contributor(s) přispěvatel(é)
conversation konverzace
conversations konverzace
coordinating koordinace
coordination koordinace
Council Právní zástupce

D

Anglicky Překlady
desktop stolní počítač
development vývoj
development of vývoj
Diff blog Diff blog
Direction Směřování
disambiguation rozcestník
discussion diskuse
discussion page diskusní stránka
Discussion Tools Diskusní nástroje
discussions diskuse
diverse rozmanitost
diversity diverzita
draft návrh
drafting návrhy
Drafting committee Návrhový výbor
drafts návrhy

E

Anglicky Překlady
East, Southeast Asia, and Pacific Východní, jihovýchodní Asie a Tichomoří
edit conflict editační konflikt
edit summary shrnutí editace
edit war editační válka
Edit-a-thon Editaton
Editathon Editaton
editing editování
editor editor
editors editoři
election volby
Election compass volební kompas
Election officers Volební komisaři
election volunteer dobrovolník pro volby
elections volby
Elections Committee Volební komise
Embassies Ambasády
Embassy Ambasáda
emerging communities vznikající komunity
emerging community vznikající komunita
employee zaměstnanec
employees zaměstnanci
enforcement vymáhání
Enforcement Guideline Pokyny pro prosazování
Enforcement Guidelines Pokyny pro prosazování
ESEAP ESEAP
Europe Evropa
evaluation hodnocení
event událost
events události
Events committee Výbor pro pořádání akcí
Executive Director Výkonný ředitel
extension rozšíření
external links externí odkazy

F, G

Anglicky Překlady
FDC FDC
feature funkce
financial committee finanční výbor
financial reports finanční zprávy
Foundation Nadace
Foundation-l Foundation-l
free knowledge svobodné znalosti
fund fond
Fundraising committee Výbor pro fundraising
funds fondy
Funds Dissemination Committee Komise pro rozdělování fondů
General Counsel Hlavní právní zástupce
Gerrit Gerrit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAMs
GLAMwiki conferences GLAMwiki konference
global conversation celosvětová konverzace
global conversations celosvětové rozhovory
Global council Globální rada
global permissions globální práva
global policies globální pravidla
global policy globální pravidlo
Global Sysop Globální správce
Global Sysops Globální správci
governance správa
Governance review Přezkum správy a řízení
grant grant
Grant Advisory Committee (GAC) Grant Advisory Committee (GAC)
grantee přispěvatel
grants granty
guideline pravidla

H, I , K

Anglicky Překlady
hackathon hackathon
healthy community zdravá komunita
helpdesk helpdesk
home wiki domovská wiki
hub hub
hubs huby
implement implementace
implementation implementace
inclusive inkluzivní
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee výbor pro pojištění
interface rozhraní
interface administrator správce rozhraní
interfaces rozhraní
Interim Global Council Prozatímní globální rada
interwiki interwiki
IRC IRC
knowledge vědomosti

L

Anglicky Překlady
LangCom LangCom
Language Committee Jazyková komise
LATAM LATAM
Latin America Latinská Amerika
Latin America (LATAM) and The Caribbean Latinská Amerika (LATAM) a Karibik
leader leader
leadership vedení
Leadership development Plán rozvoje vedoucích pracovníků
Leadership development working group Pracovní skupina pro rozvoj vedení
legal právní
legal officer právní poradce
libraries knihovny
library knihovna
list of chapters seznam poboček
list of projects seznam projektů
lists of projects seznamy projektů
logo logo
logos loga

M, N

Anglicky Překlady
mailing list e-mailová konference
mailing lists e-mailové konference
main page hlavní strana
mainspace hlavní prostor
maintaining údržba
matching fund odpovídající fond
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies pravidla na Metě
Middle East and Africa Blízký východ a Afrika
mission statement programové prohlášení
movement hnutí
Movement Charter Charta hnutí
Movement Strategy Strategie hnutí
movement-wide celé hnutí
multilingual project vícejazyčný projekt
multilingual projects vícejazyčné projekty
namespace jmenný prostor
namespaces jmenné prostory
need for leadership potřeba vedení
needs potřeby
Neutral point of view (NPOV) neutrální hledisko (NPOV)
newcomer nováček
newcomers nováčci

O, P

Anglicky Překlady
office action kancelářská činnost
office actions kancelářské činnosti
officers úředníci
office hour(s) officers hour(s)
online platform online platforma
online tool online nástroj
organization organizace
organizations organizace
outreach outreach
oversight dozorce
page stránka
paid editing placené editace
participant účastník
participants účastníci
permissions oprávnění
platform platforma
platforms platformsy
point of view (pov) úhel pohledu (pov)
policies pravidla
policy pravidla
presentation prezentace
presentations prezentace
priorities priority
prioritized prioritní
priority priorita
priority initiative prioritní iniciativa
priority initiatives prioritní iniciativy
privilege privilegium
process proces
processes procesy
project projekt
projects projekty
proposal návrh
proposals návrhy

R

Anglicky Překlady
random page náhodná stránka
ratification ratifikace
ratification process ratifikační proces
recent changes poslední změny
recommendation doporučení
recommendations doporučení
red link červený odkaz
redirect přesměrování
Regional hub Regionální hub
Regional hubs Regionální huby
rename přejmenovat
request žádost
request for permissions žádost o práva
requests žádosti
requests for permissions žádosti o práva
requests for username changes žádosti o změnu uživatelského jména
research výzkum
research phase výzkumná fáze
research report výzkumná zpráva
research result výsledek výzkumu
resource zdroj
resources zdroje
responsibilities odpovědnosti
responsibility odpovědnost
retreat ústup
revenue zisk
revenues zisky
right právo
Roundtable kulatý stůl

S

Anglicky Překlady
SAARC SAARC
sandbox pískoviště
scope rozsah
section sekce
selection výběr
single user login single user login
sister projects sesterské projekty
skills development rozvoj dovedností
Small Wiki Monitoring Team Monitorovací tým pro malé Wiki
South Asian Association for Regional Cooperation Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci
spam spam
spam block list černá listina spamu
special page speciální stránka
special pages speciální stránky
speedy deletion rychlé smazání
speedy deletions rychlá smazání
staff zaměstnanci
stakeholder zúčastněná strana
stakeholders zúčastněné strany
steward stevard
steward elections volby stevardů
steward requests žádosti stevardům
stewards stevardi
strategy strategie
strategy recommendation doporučení strategie
strategy recommendations doporučení strategie
SUL SUL
summaries shrnutí
summary souhrn
support podpora
suppression potlačení
sustainability udržitelnost
sysop správce
sysops správci

T

Anglicky Překlady
talk page diskusní stránka
talk pages diskusní stránky
task force pracovní skupina
Telegram Group Skupina na Telegramu
Telegram Groups Skupiny na Telegramu
template šablona
templates šablony
test wiki testovací wiki
test wikis testovací wiki
thematic hub tematický hub
thematic hubs tematické huby
thematic organization tematická organizace
thematic organizations tematické organizace
trademarks committee výbor pro ochranné známky
transclusion transkluze
translation of the week překlad týdne
translation request žádost o překlad
translation requests žádosti o překlad
treasurer pokladník
Trust & Safety Důvěra a bezpečnost
trustee důvěrník
trustees důvěrníci

U, V

Angličtina Překlady
UCoC Enforcement guidelines Pokyny pro prosazování kodexu chování
United States and Canada Spojené státy a Kanada
Universal Code of Conduct Všeobecný kodex chování
update update
user uživatel
user group uživatelská skupina
user groups uživatelské skupiny
user page uživatelská stránka
vandal vandal
vandalism vandalismus
vandals vandalové
verifiability ověřitelnost
vice-chair místopředseda
village pump pod lípou
VisualEditor VisualEditor
Volunteer Response Team Volunteer Response Team

W

Angličtina Překlady
Wikibooks Wikiknihy
Wikicouncil Wikicouncil
Wikimania Wikimania
Wikimedia Wikimedia
Wikimedian Wikimedián
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Wikimedia Cloud Services (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Wikimedia community Komunita Wikimedia
Wikimedia Foundation Nadace Wikimedia
Wikimedia Foundation official policies Oficiální zásady nadace Wikimedia
Wikimedia Foundation official policy Oficiální pravidla nadace Wikimedia
Wikimedia project Projekt Wikimedia
Wikimedia projects Projekty Wikimedia
Wikimedia Summit Wikimedia Summit
Wikinews Wikizprávy
Wikipedia Wikipedie
Wikiquote Wikicitáty
Wikisource Wikizdroje
Wikispecies Wikidruhy
wikitext wikitext
wikitext editor editor wikitextu
Wikiversity Wikiverzita
Wikivoyage Wikicesty
Wiktionary Wikislovník
working group pracovní skupina