Movement Strategy/Recommendations/Iteration 3/Narrative of Change/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Iteration 3/Narrative of Change and the translation is 98% complete.
Opis zmiany
Audio Listen to this text (help | download | file info)

Aby osiągnąć strategiczny cel polegający na świadczeniu niezbędnego wsparcia dla ekosystemu wolnej wiedzy, Ruch Wikimedia potrzebuje ludzi i zasobów zapewniających rozwój i wzrost. Zagwarantowanie stabilnego rozwoju Ruchu to wymóg, który umożliwi realizację pozostałych strategicznych rekomendacji.

Warunkiem rozwoju Ruchu są zmiany i przekształcenia kulturowe: musimy pamiętać, że nasz Ruch koncentruje się na ludziach, więc niezbędne jest wprowadzenie zmian uwzględniających potrzeby i trudności obecnych uczestników, przy jednoczesnym dostrzeganiu potrzeb przyszłych społeczności. Jeśli nowe i przyszłe społeczności mają czuć się mile widziane, Ruch musi wdrażać zasady włączenia i równości szans oraz aktywnie pracować na rzecz usuwania barier i zwiększania zadowolenia użytkowników. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony wszystkich wnoszących wkład również będzie kluczowym aspektem tej kulturowej zmiany.

Zmiana kulturowa będzie możliwa tylko wtedy, gdy pojawi się otwartość na redystrybucję obecnych struktur zarządczych w społeczności offline, a cały Ruch uzna wzajemną odpowiedzialność wobec wszystkich członków. Bardziej rozproszone przywództwo oparte o zasady subsydiarności i samodzielnego zarządzania, umożliwiające osobom, których dotyczą decyzje, proaktywne uczestnictwo i podejmowanie decyzji (szczególnie w zakresie nadzoru i zasobów), sprzyjać będzie redystrybucji władzy w całym Ruchu. Warunkami skutecznej redystrybucji będą poważne inwestycje w rozwój umiejętności i budowanie potencjału, co z kolei będzie wymagało nowego i odmiennego myślenia o metodach alokacji zasobów i produktywnego ich wykorzystania. Poza tym sprawiedliwsze podejmowanie decyzji wiązać się będzie z docelową koncentracją na zarządzaniu wiedzą, koordynacją i współpracą na wszystkich szczeblach Ruchu.

W miarę coraz bardziej aktywnego angażowania nowych społeczności Ruch będzie w stanie przyjmować nowe perspektywy i dostosowywać się do nich. Mowa tu o perspektywach poszerzających prezentowanie ludzkiej wiedzy. Nowe społeczności i lepsze zrozumienie kulturowych kontekstów społeczności istniejących dadzą początek bardziej zróżnicowanym treściom i nowym formatom zdobywania wiedzy, które będziemy musieli zrozumieć i dostosować do gamy naszych produktów i projektów w dziedzinie treści. Wytwarzanie treści wysokiej jakości zawsze było dla nas kwestią nadrzędną i na pewno się to nie zmieni. Mamy okazję do zastanowienia się nad wpływem treści w sposób bardziej strategiczny, jak również nad nowymi sposobami gromadzenia, przedstawiania i wykorzystywania treści.

Ruch, na którym nam zależy, musi być świadomy swoich możliwości, dynamiczny i zdolny do dostosowania. Dopiero wtedy będziemy w stanie wywierać globalny wpływ na właściwym poziomie skalowalności z myślą o dalszym rozwoju i staniu się podstawową infrastrukturą ekosystemu wolnej wiedzy.

Promowanie stabilnego rozwoju i wytrzymałości

Musimy dbać o stabilny rozwój, jeśli chodzi o zasoby ludzkie i finansowe. Zaangażowani wolontariusze, pracownicy i rozpoznawalne projekty, które przyciągają użytkowników i darczyńców, pozwolą nam wprowadzić zmiany, na których nam zależy.

Dlatego musimy wspierać ludzi: dynamiczną i zmieniającą się bazę ochotników, którzy przedstawiają nowe pomysły, liderów i stosowane przez nie metody propagowania włączenia, a także pracowników, którzy kontrolują systemy wsparcia i pomagają społecznościom lokalnym w tworzeniu długoterminowych partnerstw ukierunkowanych na zwiększenie naszego zasięgu. Musimy wspierać i wspomagać lokalne grupy oraz wszystkich interesariuszy, aby wykorzystać istniejące i nowe sposoby pozyskiwania funduszy i innych zasobów oraz starać się być bardziej samowystarczalni.

Tworzenie zmian kulturowych dla inkluzywnych społeczności

Musimy sprawić, aby zmiany kulturowe były zakorzenione w ogólnych normach Ruchu z myślą o tworzeniu inkluzywnego, bezpiecznego i chętnego do współpracy środowiska, które pozwala na stabilny rozwój i przyszły wzrost na bazie szerokich konsultacji z zaangażowanymi społecznościami.

W oparciu o te konsultacje musimy tworzyć procesy raportowania i mechanizmy wdrażania standardów. Te procesy i mechanizmy powinny respektować autonomię społeczności z jednoczesnym uwzględnieniem narzędzi zapewniających bezpieczeństwo w przypadku, gdy społeczność konsekwentnie nie podejmuje się implementacji przedmiotowych norm. Mechanizmy te wymagają ewaluacji w celu sprawdzenia ich skuteczności w zapewnianiu równych możliwości uczestnictwa i różnorodności.

Poprawa doświadczenia użytkownika

Główny artykuł: Improve User Experience

Powinniśmy stale poprawiać wygląd naszych stron, aby dać każdemu – bez względu na płeć, kulturę, doświadczenie techniczne, zdolności fizyczne lub psychiczne – szansę pozytywnego doświadczenia zarówno w ramach czerpania, jak i dzielenia się wiedzą w Wikimediach.

Kierunek strategiczny stanowi, że każdy, kto będzie podzielał naszą wizję, będzie mógł do nas dołączyć, więc powinniśmy dążyć do rzeczywistości, w której ludzi nie powstrzymują bariery czy niezaspokojone potrzeby wynikające z potrzeb technologicznych czy ludzkich. Powinniśmy też wspierać społeczności, by wypracowały projekty, które odpowiadają zarówno potrzebom użytkowników, jak i tym, którzy jeszcze nie wnoszą swojego wkładu.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony

Główny artykuł: Provide for Safety and Security

Musimy dopilnować, aby wnoszący wkład mieli odpowiednie warunki i zasoby, które umożliwiają pracę bez zagrożeń dla ich osobistego i wewnętrznego bezpieczeństwa. Wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem propagatorów wolnej wiedzy w jednej społeczności będą traktowane jako kwestia najwyższej wagi dla całego Ruchu.

Musimy opracować polityki i procedury zapewniające ochronę wszystkim interesariuszom w oparciu o kontekstualną ocenę dostosowaną do różnych środowisk. Przedmiotowe polityki i procedury muszą gwarantować uczestnikom właściwe mechanizmy ochronne, które zapobiegają powstawaniu niebezpiecznych sytuacji lub je eliminują. Niezbędne zasoby muszą być dostępne dla wszystkich interesariuszy, aby mogli oni wdrożyć infrastrukturę niezbędną do zapewnienia ochrony w danym kontekście.

Zapewnienie równości w zakresie podejmowania decyzji

Musimy zapewnić równość w procesach decyzyjnych na wszystkich poziomach. W skład Ruchu wchodzą lokalne społeczności i osoby fizyczne z całego świata. Różnorodność i bogactwo perspektyw ma kluczowe znaczenie w dążeniu do równości wiedzy, którą można osiągnąć tylko poprzez „koncentrowanie wysiłków na wiedzy i społecznościach, które zostały pominięte przez struktury władzy i pozbawione przywilejów”.

Zobowiązaliśmy się do „przyjmowania ludzi niezależnie od ich pochodzenia z myślą o budowaniu silnych i zróżnicowanych społeczności”. Dlatego uważamy, że wyposażenie tych osób w odpowiednie kompetencje do działania w obecnych i przyszłych społecznościach lokalnych jest kluczowe na naszej drodze ku przyszłości i dla dobrostanu naszego Ruchu. W składy tych kompetencji wchodzi podział obowiązków i dbanie o możliwości sprawiedliwego traktowania w procesie podejmowania decyzji. Rosnące włączenie i dywersyfikacja to dziedziny, które wymagają tego, aby zmiany kulturowe opierały się o sprawiedliwsze procesy i struktury reprezentacji.

Osiągnięcie tych celów wymaga utworzenia nowych struktur, które umożliwiają dystrybucję władzy i zasobów, reprezentują wszystkich interesariuszy i legitymizują decyzje, które ich dotyczą. Rekomendacja nowych struktur następuje po dokonaniu oceny funkcji i wpływu struktur istniejących. Struktury te nie muszą od razu w pełni obowiązywać w fazie implementacji Strategii Ruchu. Można je wdrażać stopniowo i powoli − w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami.

Niniejsza rekomendacja składa się z podrozdziałów, które bazują na założeniu kontekstowych konsultacji w procesie zapewniającym równość szans, przy aktywnej i szerokiej partycypacji interesariuszy, która kieruje procesem decyzyjnym i alokacją działań:

Promowanie i rozwijanie rozproszonego przywództwa

Musimy zadbać o wzrost kompetencji obecnych i przyszłych liderów, gdyż zależy nam na rozwoju Ruchu, który przebiega w sposób sprawiedliwy i stabilny we wszystkich społecznościach lokalnych. Jesteśmy zwolennikami Ruchu, w skład którego wchodzą wykwalifikowane, dobrze wyszkolone osoby posiadające umiejętności techniczne i społeczne, pochodzące z różnych miejsc. Miejsca te powinny odzwierciedlać różnorodność społeczności lokalnych na całym świecie.

Aby osiągnąć ten cel, musimy szkolić, wspierać i utrzymywać liderów Ruchu, którzy odzwierciedlają interes lokalnych społeczności, które reprezentują. Następnie musimy aktywnie rekrutować, zachęcać i rozwijać nowych liderów, aby zapewnić różnorodność i dystrybucję władzy na stanowiskach przywódczych. Musimy również zachęcać każdą społeczność do planowania i przydzielania zasobów, narzędzi i informacji z myślą o wspieraniu i rozwijaniu liderów na szczeblu globalnym i lokalnym.

Inwestowanie w rozwój umiejętności

Główny artykuł: Invest in Skills Development

Musimy inwestować w rozwój umiejętności, który umożliwi naszym społecznościom sprawiedliwszy rozwój, wzrost i ciągłą adaptację do nadchodzących wyzwań. Warunkiem równomiernego i sprawiedliwego rozwoju naszego Ruchu na całym świcie jest wzmacnianie potencjału w zakresie działań offline takich jak reprezentowanie grup interesów, budowanie partnerstw, gromadzenie środków, przywództwo i zarządzanie projektami.

Musimy inwestować zarówno w osoby fizyczne, jak i organizacje partnerskie w dbałości o rozwój niezbędnych umiejętności technicznych potrzebnych do wnoszenia wkładu, jak również umiejętności skoncentrowanych na człowieku, takich jak komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i dialog międzykulturowy − jeśli zależy nam na implementacji pożądanych zmian kulturowych. Wymaga to stosowania różnych metod, w tym: platformy, która będzie sprawiedliwa, przejrzysta i przedstawiona w odpowiednim kontekście, bazując na rozproszonych wiedzy i kompetencjach.

Zarządzanie wewnętrzną wiedzą

Główny artykuł: Manage Internal Knowledge

Musimy postarać się, aby wewnętrzna wiedza Ruchu była łatwa do przyswojenia, odkrycia, dostosowania i wykorzystania przez wszystkich interesariuszy, ponieważ zależy nam na rozwoju umiejętności poszczególnych osób i na wszechstronnym rozwoju, zapewniającym równość we wszystkich społecznościach.

Cała wiedza wewnętrzna wytworzona przez Ruch jest jego własnością, więc musimy zadbać o to, aby można ją było łatwo odnaleźć i wykorzystać. Musimy zbudować bazę wiedzy wewnętrznej, zapewnić zespoły odpowiedzialne za ochronę treści (w tym możliwość jej odnalezienia oraz jakość), jak również zadbać o wsparcie użytkowników, z uwzględnieniem bazy danych / bazy usług w odniesieniu do standardów porównawczych.

Koordynacja wśród interesariuszy

Główny artykuł: Coordinate Across Stakeholders

Musimy zapewnić koordynację między różnymi interesariuszami w dbałości o dopasowanie i realizację założeń. Koordynacja jest kluczem do sprawnego funkcjonowania Ruchu, o którym marzymy.

Musimy opracować praktykę kooperacji i współpracy wśród różnych interesariuszy, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji w sposób bardziej sprawiedliwy. Koordynacja musi być wspierana przez struktury Ruchu, rozwiązania technologiczne i platformy, które uwzględniają potrzeby różnych uczestników w danym kontekście oraz wiedzę wewnętrzną Ruchu.

Priorytet dla tematów według oddziaływania

Główny artykuł: Prioritize Topics for Impact

Musimy mieć na uwadze ogromną odpowiedzialność, która na nas spoczywa. Jako Ruch musimy konceptualizować treści nie tylko pod względem ilości, ale także w odniesieniu do rodzajów treści, które mogą bardziej oddziaływać na poziomie globalnym.

Aby tego dokonać, musimy śledzić i rozumieć, jak wpływamy na życie konsumentów, priorytetyzować inicjatywy i obszary treści z myślą o maksymalizacji tego wpływu i tworzenia możliwości jego ewentualnej ochrony. Zmiana ta wymaga transformacji naszej kultury i praktyk w zakresie oceny treści i tworzenia narzędzi pomocniczych.

Innowacje w wolnej wiedzy

Główny artykuł: Innovate in Free Knowledge

Musimy stale poszerzać zakres bezpłatnych projektów wiedzy. Nie możemy wiedzieć, czy treści tekstowe i encyklopedyczne będą nadal cenione i będą spełniać potrzeby konsumentów wiedzy, tak samo jak nie zawsze uwzględniamy wiedzę niektórych marginalizowanych społeczności.

Prowadząc innowacyjne działania w obszarze różnych formatów i technologii treści, które są wykorzystywane obecnie i będą wykorzystywane w przyszłości, oraz eksperymentując z politykami w zakresie włączenia na polu wiedzy, jesteśmy w stanie tworzyć nowe projekty i dostosowywać te istniejące z myślą o uwzględnianiu treści, których jeszcze nie bierzemy pod uwagę. Wszystko po to, aby liczyć się w internecie i gwarantować równość w dostępie do wiedzy.

Ocena, powtarzanie i adaptacja

Główny artykuł: Evaluate, Iterate, and Adapt

Musimy stale oceniać nasze postępy na drodze do realizacji celów wewnętrznych i zewnętrznych, aby być w stanie dynamicznie powtarzać, adaptować i aktualizować nasze procesy i struktury socjotechniczne. Pozwoli nam to zachować elastyczność w dynamicznych kontekstach i zapewnić, że nasze programy i działania są dobrze ukierunkowane i skuteczne.

Ewaluacji muszą podlegać wszystkie obszary, w tym zakres treści, różnorodność i inkluzywność zarządzania, rozwój umiejętności, znaczenie partnerstw, efektywność technologii, a także użyteczność i dostępność platform. Wyniki muszą być powszechnie i jasno komunikowane w obrębie Ruchu, aby zwiększyć samoświadomość i odpowiedzialność wśród wszystkich interesariuszy, co pozwoli nam odpowiednio dostosować nasze strategie.

Planowanie skalowalności infrastruktury

Główny artykuł: Plan Infrastructure Scalability

Musimy stale i konsekwentnie oceniać, planować i dostosowywać naszą infrastrukturę tak, aby wszyscy interesariusze Ruchu mogli w niej uczestniczyć. Nasza infrastruktura obejmuje platformy technologiczne i procesy w obszarach takich jak reprezentowanie grup interesów, budowanie potencjału, partnerstwa.

Musimy stworzyć płynny ekosystem, aby infrastruktura spełniała nasze potrzeby w miarę dalszego rozwoju. W tym sensie, aby wprowadzić znaczące zmiany, planowanie skalowalności infrastruktury wymaga wzięcia pod uwagę zarządzania ryzykiem i jego oceny, zapewnienia inkluzywnych obszarów decyzyjności oraz zagwarantowania koordynacji, ustanowienia protokołów, ról i zakresów obowiązków, a także zainwestowania odpowiednich zasobów w implementację.