Jump to content

VisualEditor/Rondschrihve/2015/Juhni

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page VisualEditor/Newsletter/2015/June and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.


[[File:VisualEditor-logo.svg|200x70px|center|alt= VisualEditor]]

Hadd_Er jewoß?

Wam_mer obb ene Lenk obb_en Sigg klek, do süht mer jät mih:

[[File:VisualEditor-context menu-link tool.png|alt=E Beld vum Beldscherrem, wadd_et Mennü uss_em Kuntäx vum Wärkzüsch för Lengks ze Beärrbeijde zeijsch.|centre|frameless|230x230px]]
Et Wärkzüsch för de Lengks es neu renoveehrt woode:

[[File:VisualEditor link tool 2015.png|alt=E Beld vum Beldscherrem, wadd_et Enscpezehre ven Lengks zeijsch.|centre|frameless|230x230px]]
Jäz ham_mer för de Lengks noh ennerhallf vum Wikki un de Lengks noh Ußerhallef jeh ene eije Rigger.

De Aanleijdong för der Nözzer hät mih Aanjahbe doh drövver, wi mer mem VisualEditor ömjeiht.

Zigg em läzde Rondschrihve hädd ed Editing Team neu Schnetschtälle för de Wärkzüsch för et Verlengke un et Zettehre en de Wält jebraad un en Hähd vun Fähler repparrehrd un och aam Ußsinn jät jedonn. Paa vun dä Fähler hatte de Metmaacher betroffe, di der VisualEditor op mobihle Jerähte aam bruch wohre.Bereeschte övver der aktoälle Schtand sin op mediawiki.org ze han. De Leß met de jeplahnte un jedonn Ärbeijde för Apprell bes Juhnih es em Phabricator.

En Pröhvong vum VisualEditor sing Ußwerkonge op neu Schrihver en de Wikkipehdija ob Änglesch hät jradh der eezde Schrett henger sesch jebraat. Derbei hatte de Hällevde vun dä Metmaacher, di sesch neu aanjemälldt hatte, dä VisualEditor automattesch ennjechalldt, un de anndere Hällevde hatte dat nit.Et eezde un vorrangejje Zihl vun däm Ongersöhk wohr ed eruß ze krijje, en wällsche Jropp mer öffter en Änderong afjeschpeijschert hät un woh öffter proddoktihve Änderonge jemat wohde, di nit zerök jenumme wohdte. Eezde Ußsahre kumme op Metta eruß, schpääder diß Mohnd.

Köözlesch verbäßert

Et Automattesche Enfölle vun Zettahte es obb e paa Wikkipehdijas övver dä Citoid-Dehns ze han. Citoid nemmb en URL udder DOI als en erläßlesche Quäll un mäht doh druss e för_ußjeföllt biblejojrahfesch Zettaht. Wann dä Dehns bei Üsch em Wikki aanjeschalld es, dann weed der Afflouf vum Zettahte ennjävve em Louf vum Mohnd Mai ömjeschtallt. Alle Zettahte wähde jäz en däm eijne Wärkzüsch jemaat.En däm Wärkzüsch söhk mer sesch dä Rigger us, dä mer han well. Dat kann „⧼citoid-citeFromIDDialog-mode-auto⧽“, „⧼citoid-citeFromIDDialog-mode-manual⧽“, udder „⧼citoid-citeFromIDDialog-mode-reuse⧽“ sin. Dä Knopp zom Zettehre hät jäz en Bezäijschnong „⧼visualeditor-toolbar-cite-label⧽“ un keij_Minnibelldsche med enem Bohch mih. Dä Kaßte met dä Ennjahbe för et automattesche Ennfölle vun Zettahte hät jäz de sennvollere Bezäijschnong „⧼Citoid-citeFromIDDialog-lookup-button⧽“ för dä Knopp zom Affscheke.

Et Wärkzüsch för de Lengks wohd neu jeschtallt opjrond vun dä Idehje un Rökmäldonge vun de Schrihver vun de Wikkipehdija un de Metmaacher, di dat aam ußprobehre wohre. Jäz hät se zwai jetrännte Betätte: Eine för de Lengks op Sigge em Wikki un eine för Lengks noh Ußerhallef vum Wikki.Wam_mer ene Lengk ußsöhk, zeijsch dat Kontäxmenüh wann et aanjezeijsch weed, dä Nahme vun dä verlengk Sigg, e Minnibellsche uß dä verlengk Sigg, dä Beschriehvongstäx uss_em Dahte_Wikki, un de zopaß Minnibelldsche för „(Watt-ėßß-datt?)“-Sigge, Ömleijdonge, un läddejje Sigge, jeh nohdämm. De Ußjahbe vom Söhke sin op de eezde fönnef Sigge beschrängk. En Aanzahl Fähler sin jäz eruß, och en dongkel Leesch, wat för dem eezde Ennrahch em Lengk_Bedraachter opjedouch wohr. (T98085)

Beim Sönderzeijsche ennföhje em VisualEditor bruch jäz desällve Leß met de Sönderzeijsche wi dät Projramm för der Wikitäx ze beärbeijde.

De Wikki_Köhbeße künne en jehdem Wikki och ene eije Affschnett met de besönders öff jebruchte Zäijsche aam Aanfang vun dä Leß eren donn.

Doht de Aanleijdong för et Zerääschmaache vun dä Leß op mediawiki.org lässe. Zohsäzlesch jidd_et jäz ene tooltip, dä jehdes Zeijsche beschrihv, wat mer em Projramm för et Ennföhje vun de Sönderzeijsche han.

(T70425)

Ongerscheidlejje Verbäßeronge wohdte bei de Schablohne jemaat. Wam_mer noh en Schablohn söhk, för se ennzeföhje, kritt mer jäz met dä Leß och för jehde Schablohn beschrevve, wat di määt. De Leß met de Parramehtere em Kaßte för de Schablohn ennzeföhje bliehv jäz offe, nohdämm mer ene Parramehter vun dä Leß övvernumme hät, su bruch met nit emmer widder op „⧼visualeditor-dialog-transclusion-add-param⧽“ ze kleke, wam_mer norr_ene Parramehter derbei donn well. (T95696) Mer han en neu Eijeschaff för Schablohne_Dahte ennjeföhrt, „Example“, för de Schablohne ier Parramehtere. Di Eijeschavv es övversäbaa un kan fott jelohße wähde. Se douch op, wann ene Täx doh es, dä säht, wi dä Parramehter jebruch weed. (T53049)

De Jeschtalltong vun de Houpwärkzüschleß un en Aanzahl annder Aandeijle sin e beßje verändert woode un sin esu ähnlescher met de Bedehnbovverfläsche vum Mehdijawikki jewohde. En dä Bedehnbovverfläsch „Vector“ wähde de eijnzel Pongkte em Mennüh jäz met helljroue Ballke seeschbaa jetrännt. Knöbb un Mennühs en de Wärkzüsch_Leß künne jaz e Minni_Belldsche un ene schreffzoch änthallde, nit blohß eins derfun. Dat neuje Ußsinn weed ald för der „Zittehre“-Knopp en dä Wikkis jebruch, woh der Deens Citoid ennjeschalld es.

Och en lang jewönschte Verbäßerong es jäz veröffentlesch wohde. Et jeihd öm de Behanndlong vun Bellder, di et nit jitt. Wann en Sigg obb esu e Belld lengke deiht, dann weed dat jäz em VisualEditor jezeijsch, un kann ußjesöhk, beärrbeidt, äsaz, udder fott jenumme wähde.

Lom_mer zesamme werrke

  • Dohd Ühr Idehje un Frohre op di Sigg mw:VisualEditor/Feedback schrihve.
  • De wöschentlesche Träffe för övver et Internet Aufjabe ze bequahke un ze verdeijle sin noh wi führ för jehde Freiwelleje offe. Jewöhnlesch sin se aam Mettwoch öm zwöllev Uhr Meddaachs noh de Pazziffesche Sommerzigg. Dat es öm sibbe Uhr ohvends noh de UTC. Op dä Sigg övver de mw:VisualEditor/Weekly wöschentlesche Träfe kam_mer dat nohlässe, un och, wi mer derbei küdd un wi mer Aufjahbe vörschleit. Mer moß ävver nit beim Träffe övver et Internet metmaache, öm ene Fähler udder en Aufjahb för de Opmärksamkeid als ene Q4-Blocker ze nommenehre. Mer kann och noh_m Phabricator jonn un et VisualEditor Q4-Blocker Projäk dermet zersammebränge („associate“).
  • Wann eijnem sing Jemeijnschaff, seij_et em Reijse_Wikki, em Böhscherwikki, en de Wikkiväsitähd, udder söns woh, der VisualEditor schtandattmähßesch för de Metmaacher verfööschbaa han well, dann dohd üsch aan der James Forrester wännde.
  • Wäh jähn et automattesche Fohßnuhte_Boue met Citoid en sinem Wikki han well, kann singe Wonsch em Citoid-Projägg em Phabricator konnd_donn. Doht Lengks noh de Schablohne_Dahte för de weeschteschßte Schablohne för et Zettehre en Ührem Wikke derbei schrihve.
  • De Maacher sin ene zwaite Övversäzongsmarraton för der VisualEditor för em Juhli aam plahne.Verfollje kam_mer dadd om Phabricator, woh me Eijnzelheijte un Neujeronge fengk. Aanöndijonge kumme dann, wih_t jebruch weed.

Abbonnehre udder Afbeschtälle, udder di Sigg ußtuusche, woh heh dat Rondschrihve afjelivvert weed, dat kam_mer op Meta. Wann De dat heh nit en Dinge leevste Schprohch aam lässe bes, dann donn ons mem Övversäzze onger de Ärm jriife. Schriif Desch enn för de Mailengleß vun de Översäzer, udder schrriv ons tiräk, dat mer Desch weße lohße künne, wann de nähßte Ußjahb fähdesch es.

Elitre (WMF)