Jump to content

Të zhvillojmë aktivitete të sigurta

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Keeping events safe and the translation is 64% complete.
Broshura "Keeping events safe" ka dhe formatin e tij në PDF. Kopertina është një foto e një grupi vullnetarësh në Wikimania 2014.
Kjo faqe mund të shkarkohet dhe në formatin PDF.

Kjo broshurë është një manual, lehtësisht i aksesueshëm që përmbledh praktikat më të mira në organizimin, mbarëvajtjen dhe zhvillimin e një aktiviteti. Ky manual shërben si guidë për të menaxhuar çështje të sigurisë në aktivitetet që zhvillohen.

Politika për një mjedis sa më miqësor

Politikat për një mjedis miqësor që duhen respektuar në zhvillimin dhe mbarëvajtjen e aktiviteteve duhen theksuar nga organizatorët e aktivitetit.Këto politika miqësore specifikojnë një set guidash që pjesëmarrësit duhet të ndjekin për të promovuar një hapësirë pune dhe bashkëpunimi pa ngacmuar dhe duke respektuar njëri-tjetrin.

Përgjithësisht, këto politika e ndalojnë ngacmimin e pjesëmarrësve, si edhe sjelljet e pahijshme gjatë një aktiviteti të Wikimedias.Përkufizimi i ngacmimit theksohet në këto politika, si edhe hapat që ndërmerren në rast se dikush i shkel këto politika gjatë një aktiviteti të Wikimedias. Për vende dhe hapësira teknike, aplikohetTechnical Code of Conduct.

Politikat për një mjedis sa më miqësor në aktivitetet e Wikimedias janë të aksesueshmeon Meta-Wiki. Shumë grupe pune mund ta përdorin atë.

Pse nevojiten këto politika për një mjedis sa më miqësor

Një prej principeve bazë të lëvizjes së Wikimedias janë të qenurit gjithëpërfshirës dhe të hapur. Këto arrihen vetëm nëse pjesëmarrësit e kësaj lëvizjeje ndihen të sigurtë. Politikat për një mjedis sa më miqësor janë hartuar me qëllimin për të përcaktuar në mënyrë eksplicite sjelljen e pahijshme, si dhe lejimin e organizuesve të aktivitetit të ndërmarrin hapa për të parandaluar këtë sjellje që të tjerët mos të ndihen jo të mirëpritur apo jo të sigurtë.

Çfarë cilësohet si ngacmim nga politikat për një mjedis sa më miqësor

Sjellja ngacmuese përfshin por nuk mbetet e limituar tek komentet verbale ofenduese mbi bazën e gjinisë, orientimit seksual, identitetit gjinor ose shprehjes së tij, paaftësisë fizike, pamjes fizike, moshës, racës, etnisë, bindjeve politike, kombësisë ose besimit fetar.

Ngacmimi përfshin edhe intimidimin e pjesëmarrësve, gjurmimin, të fotografuarit pa vullnetin e tjetrit, kontakt fizik i papërshtatshëm dhe ngacmimi seksual.

Ku duhen raportuar ngacmimet

Nëse pjesëmarrësit vënë re diçka që besojnë se shkon përkundër politikave për një mjedis sa më miqësor, atëhere janë disa hapa që ata mund të ndërmarrin. Këto janë të mbuluara në detaj në seksionin "Ndërmerr iniciativën" në manualin e paraqitur. Ky informacion duhet shpjeguar tek pjesëmarrësit gjatë hapjes së aktivitetit ose përmes posterave.

Një mënyrë praktike është dhe të komunikuarit drejtpërdrejt ndaj personit duke i kërkuar ta ndalojë sjelljen.

Të përgatiturit të një aktiviteti të sigurtë

Kjo faqe liston një sërë aspektesh që duhen kontorlluar për procedura sa më të sigurta të mbarëvajtes së aktivitetit. Kjo listë mbulon aspektet më esenciale.

Pak përpara aktivitetit

 • Publikoni politikat për një mjedis sa më miqësor në website-in e aktivitetit përpara se ky të nisi. Hiperlinkojeni me komunikatën e aktivitetit, sikurse dhe gjatë formatit të regjistrimit online.
 • Është një ide e mirë që të printohen posterat që përmbledhin këto politika si dhe ti paraqisni ato përreth hapësirës ku do tl zhvillohet aktiviteti.

Pak përpara aktivitetit

Ngarko dy persona me detyrën për t'iu përgjigjur abuzimeve me politikat pë një mjedis sa më miqësor. Ideja e këtyre kontakteve është që ata të dinë si të kontaktojnë zyrtarë nga fondacioni i Wikimedias, si dhe autoritete të tjera që mund të ndërhyjnë për të zgjidhur këto abuzime. Për aktivitete të vogla dhe lokale kjo mund të zgjidhet nga persona si ju. Bëni të mundur që këta persona që do tiu përgjigjen këtyre incidenteve të jenë lehtësisht të identifikueshëm, përshembull përmes bluzave ose badge.

 • Collect important contact numbers such as local medical services, hotels, and taxi companies. Publicize them as needed at the event.
 • Check in with the event venue so that you know their onsite team and security procedures and so that they know your plans.
 • Be prepared to explain why the Friendly Space Policy (and, if applicable, the Code of Conduct) is important.

Gjatë aktivitetit

Gjatë hapjes së aktivitetit rikujto pjesëmarrësit për politikat për një mjedis sa më miqësor si dhe përfshirjen e gjithësecilit për respektimin e tyre. Nxirrni në pah personat që do t'iu përgjigjen abuzimit të këtyre politikave.

Si t'i trajtojmë incidentet

Kjo është një listë me hapat që ndërmerren në rast se ndesheni me një incident.

=Hapat e parë

Nëse ekziston një kërcënim për sigurinë, kontaktoni policinë menjëherë. Ndihmoni perosnin që po e bën raportimin të ndihet sa më i qetë.Gjeni një vend komod, të qetë dhe intim për të folur me ta. Pyeteni personin në fjaë nëse do të dëshironte dikë tjetër gjatë bisedës që zhvilloni së bashku. Bëhuni dëgjues aktiv.

 • Mbani shënime. Gjëra të rëndësishme që duhen mbajtur shënim janë:
  • vendi dhe koha e incidentit;
  • emrat e personave të prekur nga incidenti;
  • emrat e dëshmitarëve të incidentit;
  • detaje nga çfarë ka ndodhur ekzaktësisht.

Konsultohuni me personin që do të hartojë raportin. Tregohuni të kujdesshëm me premtimet që jepni përpara se të përfundoni.

Pas përfundimit të raportit

Përcaktoni çfarë masash duhet të ndërmerren, si dhe informoni raportuesin se çfarë jeni duke bërë.

Mbajtja e raportit

Teksa mbani raportin puna juaj konsiston në dokumentimin e detajeve sa më shpejt që të jetë e mundur. Duhet të jenë sa më të paanshëm dhe objektiv teksa mbani raportin.

Përpara se të mbani raportin, konfirmoni që personi që mabn raportin e kupton këtë proces

Reflektoni mbi hapat që ndërmerren nëse personi mban një raport.

Siguroheni që të dini se kush do të ketë akses ndaj raportit që do të bëni.
Konsultimi përpara se të ndërmerren hapat, duhet bërë.
(Qartësoni se aktiviteti ilegal do të raportohet tek autoritetet.)

Ndani pritshmëri të realizueshme për llojin e sigurisë që do ti ofrohet personit që mban raportin.

Bëni pyetje të qarta për të kuptuar nëse jeni në brendësi të ndodhisë.

Nëse incidenti ka ndodhur sapo unë kam hyrë brenda vendit të aktivitetit, si mund ta marr vesh se çfarë ka ndodhur?
A mban mend diçka tjetër që është thënë?

Shmangini komentet interpretuese të tipit:

"Kjo për mua nuk bën sens"; "A je i sigurtë që kjo u tha gjatë aktivitetit?"; "Nisur nga karakteri i tij, ai nuk do ta thoshte këtë gjë".

Mundësoni një person që i jep një rivlerësim raportit përpara se ta finalizoni atë.

=Bëhuni empatik për emocionet e tyre dhe oforni mbështetje

E mirëkuptoj që eksperienca ishte stresuese dhe e mërzitshme.
It looks like you are having a hard time. Is there anyone that you would like to be present while you make this report?

Siguroni pjesëmarrësit që ju i keni dëgjuar ankesat dhe do të merren masa për këtë

Jepni disa afate kohore për masat e mëvonshme që do të ndërmerren.

Duhet të falenderoni për raportin e kryer. Ai do të përdoret për të marrë masat e nevojshme sa më shpejt që të jetë e mundur.

Marrja e masave

Të krijuarit të një mjedisi sa më miqësor është një hap i mirë për të mbarëvajtur sigurinë e një aktiviteti. Por që të jetë i efektshëm, kërkohet që organizatorët të dinë si menaxhohen kërcënimet për sigurinë gjatë aktivitetit.

Trajtojini të tjerët me respekt dhe mirësi. Tema sensitive që kanë presidpozicion të shkaktojnë ofendime (besimi fetare, politike, kombësia etj) duhen trajtuar me diplomaci dhe kujdes. Konsideroni distancën fizike. Kjo ndryshon nga një kulturë në tjetrën, por duhet kërkuar leje për çdo cënim të kësaj hapësire. Nëse shihni që dikush bën komente me gjuhë politikisht jo-korrekte, rikujtojeni personin për politikat për një mjedis sa më miqësor. Kini parasysh se në disa raste njerëzit nuk janë në dijeni që veprimet e tyre cënojnë dinjitetin e tjetrit. Informoni organizuesit e aktivitetit. Informoni stafin sa më shpejt që të jetë e mundur pasi të pikasni një incident në mënyrë që të ndërmerren hapat e nevojshëm për të parandaluar sjelljen e pahijshme.

Niveli i incidentit të përkeqësuar Përshkrimi Shembuj Çfarë duhet të bëjnë organizatorët kur një incident raportohet?
Low Komentet që bëhen dhe që nuk i drejtohen direkt një personi specifik ose target grupi të caktuar por që shkaktojnë ofendim. Ofendimi është jo i qëllimshëm dhe nuk kuptohet as nga vetë folësi që e thotë atë. Ka dhe raste kur pjesëmarrësit bëjnë komente se janë të pakënaqur gjatë një prezantimi.

Kur cënon hapësirën intime të personit tjetër, kjo cilësohet sjellje e pahijshme.

Remind those involved of the Friendly Space Policy. Explain why certain actions or words might make others uncomfortable. This interaction should be respectful, with an assumption that the offense was not intended.
Medium Comments made that are intended to offend or attack fellow attendees. Behavior that is considered antisocial or unwarranted, or which has already been warned against in the past.

A participant aggressively confronts another attendee about their editing and continues after being told to stop.

A participant continues to take photographs of people without consent after being asked to stop.

Individuals who violate the Friendly Space Policy on multiple occasions may be politely yet explicitly told to leave. If the person refuses or becomes aggressive, contact venue security or the police.
High Behavior is targeted and has a high chance of resulting in physical or mental harm to the person targeted. Behavior violates applicable laws, or is an repeated pattern of Friendly Space concerns that have resulted in prior warnings.

A participant repeatedly touches another participant inappropriately.

A banned person attempts to enter the venue.

Participant must be asked firmly to leave the event. If they refuse, contact venue security or law enforcement—do not put yourself in danger.

If a report is made, it must be escalated to Wikimedia Foundation staff and, if applicable, to local law enforcement.

Following up

If an incident occurs at your event, it is valuable after the event for everyone involved to do a short review of how it was handled. Here are some suggestions for how to follow up.

Evaluate how any incidents were handled.

Depending on the size of your user group or chapter, you should write up an incident report containing information like:

 • What happened
 • Who was involved
 • What action was taken
 • What the outcome was

Learn from the experience.

Set up a time for those who dealt with the incidents to discuss what happened, or just take notes for your own evaluation.

 • What went well?
 • What could have been done better?
 • Were there any tools or resources you think would have helped?
  • Do these exist and can you arrange to have them next time?
  • Do you need to suggest they be created?
 • If you are not feeling confident about organizing more events—what do you need to gain back that confidence?

Share the report.

If the incident resulted in a report, please pass it on to your Grants Program Officer or to your Wikimedia Foundation contact. If you don't have one, you can email the Support and Safety team at ca(_AT_)wikimedia.org. Providing this information to the Wikimedia Foundation will help them design better practices and resources for event organizers.

If the incident took place at a technical event, such as a hackathon, refer your report to the Technical Code of Conduct Committee.

Other content for translation

About this booklet

This booklet's content is available on Meta-Wiki: https://meta.wikimedia.org/wiki/Keeping_events_safe For an online version of this booklet, visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Keeping_events_safe

This resource kit was developed by the Trust and Safety team, in collaboration with the Community Resources, Technical Collaboration, and Learning and Evaluation teams, at the Wikimedia Foundation.

The content contained in this booklet is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License v4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) unless otherwise stated.

This work is attributable to: Wikimedia Foundation.

"Wikimedia" and the Wikimedia Foundation logo are registered trademarks of the Wikimedia Foundation. For more information on Wikimedia’s trademarks policy, please see our Trademark Policy page (https://wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_policy) or email trademarks@wikimedia.org.

 • Space for notes
 • Image by: ...
 • Cover image by: ...