Tipang Kasuratan/Nilalaog/Pankinaban na Konseho

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Global Council and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.

Nakaagi

An mga yayaon nang mga estruktura asin mga workflows pinagrebisa tanganing magdelegar nin mga poderes sa Pankinaban na Konseho. An katuyohan kan paghira na ini iyo an mahirang poder sa laog kan hiron. Sa aksion na ini an pagdisenyo nin bagong mga estruktura asin paghirahay kan mga yayaon na. An mayoriya kan mga naidistribusyon na poderes naglipat gikan sa Wikimedia Foundation (WMF) asin an Board of Trustes pasiring sa Pankinaban na Konseho.

Kahulogan

An Pankinaban na Konseho sarong grupo nin mga parapamahala na responsable sa pagmukna asin pagimplementar kan estratehiya sa hiron, kabali an taonan na report dapit sa pangkinaban na tradisyunal na mga prioridad para sa hirong Wikimedia. An grupong ini kompuwesto nin mga boluntaryo asin suportado kan mga siyentipiko. An mga boluntaryo sa Pankinaban na Konseho gikan sa manlainlain na klase nin kahiroang Wikimedia. An Pankinaban na Konseho nagpakarhay nin pagkakinàban asin silag para sa hiron-gibong desisyon. Nagtatakod ini sa mga rekursos nin Kahiroan asin nagtataong poder sa mga indibidwal asin komunidad, sa paglaom na mapakaray an tiwala kan mga parabitay. An Pankinaban na Konseho may katuyohan kaiyan paagi sa paggibo nin mga pamantayan asin obheto para sa mga komite sa ibong kan mga kahiroan, pangangataman, asin limitadong desisyon bilang ehekutibo saka direktiba.

Katuyohan

An Pankinaban na Konseho iyo itinogdas tanganing maitulod an pagpangataman asin pagtalubo sa laog kan kahiroan. Digdi, an Pankinaban na Konseho nagbubugtak nin paninimbagan tanganing tawan nin pwersa an mga komunidad sa paaging madaling makua.

 1. An Pankinaban na Konseho magtolod sa Wikimedia Foundation sa mga paghingoang makaresibe nin pinansyal na yaman para sa hiron kan Wiria, igdi kasurog an misyon asin halaga kaini.
 2. An Pankinaban na Konseho matogdas nin mga pamantayan asin giya para sa pantay na diseminasyon kan pondo tanganing suportaran an mga proyektong Wikimedia, komunidad, kaapil, hubs, asin iba pang kahiroan na entidad.
 3. An Pankinaban na Konseho magarantiya nin entiro asin silag na mga proseso sa paggibo nin desisyon, pagtao nin giya asin pagkapot nin limitadong ehekutibong responsibilidad kisa espesipikong mga ahensya sa pagbalyo.
 4. An Pankinaban na Konseho mamukna o maliwat nin mga komite para sa kabilugan na pagpapamahala kan mga kaapil asin hub.
 5. An Pankinaban na Konseho magibo nin mga paagi tanganing mapasimple an pagkua sa kayamanan (pinansyal, tawo, kaaraman) para sa mga indibidwal asin nagtatao nin kakayahan sa mga komunidad sa pantay na paagi.
 6. An Pankinaban na Konseho magarantiya nin paninimbagan paagi sa pagbugtak nin mga proseso asin pagtao nin report kan mga pamantayan.

Mga Responsibilidad asin katakod na Kapangyarihan

[Nota sa parabasa: An mga kapangyarihan sa ibaba mahiwas na nota hale sa orolay kan MCDC. An gabos mangangaipo nin saradit o darakulang dagdag na detalye asin pagkaklaro, kun iimplementar. An nagkapirang mga paninimbagan an igwa nin mga nota kan midbid na legal na interes sa WMF.]

Pag-apruba sa bagong mga pamantayan sa tataramon

 • An Komite sa Tataramon (LangCom) nagbabareta sa Pankinaban na Konseho. An Pankinaban na Konseho naggigibo nin ultimong mga desisyon sa porma asin estruktura kan LangCom, sakop an mga probisyon sa laog kan Movement Charter.
 • An Pankinaban na Konseho puwedeng baguhon an mga presikito para sa mga proyektong tataramon ngani mabisto.
 • An Pankinaban na Konseho pwede magdesisyon na togotan an LangCom na direktang bistohon an bagong mga proyekto sa tataramon o papagdanayon mismo iyan.
 • Sa bagong estrukturang ini, an LangCom pigtatrabaho na patotoohan na mga proyektong panggibo na iyo substansyal asin hustong suportado.

Pag-apruba nin mga bagong tugang na prokeyto - nangangaipo nin senyas

 • An Pankinaban na Konseho iyo an may deretsong oyonan kun ano man na bagong mga proyektong tugang para sa Kahiroan. An desisyon magigin base sa biyabilidad na rekomendasyon kan Tech Council asin pag-atendir hali sa kag-agi kan bagong proyekto. presente an WMF iyo an kag'ataman kan gabos na proyekto.
 • An Pankinaban na Konseho iyo an makonsidera kan teknikal asin resources nin mga konsiderasyon gikan sa Teknolohiyang Konseho & Project host asin sisiyasat man kun baga an proyekto katakin sa halaga kan Movement. An Pankinaban na Konseho berepikaron man kun ini may sapat na suporta sa mga termino kan potensiyl na aktibong mga editor.
 • [Nota: An klase kan paninimbagan na ini tibaad liwaton pagkatapos na lalangon an Sister Projects Task Force.]

Pagsarado nin lingwal asin mga tugang na proyekto

 • An Pankinaban na Konseho igwa nin awtoridad na magpundo nin mga desisyon tanganing matapos an sarong lingwal na proyekto. Iyan mismo an magbugtak kan mga pamantayan kaiyan kun baga maboto sa siring na mga bagay. Kun sain dai ini minaboto, an Komite sa Tataramon (LangCom) iyo an madesisyon.
 • An sarong pagpatunay na boto kan Pankinaban na Konsehi tanganing makauswag sa pagpatapos nin tugang naproyekto. An Pankinaban na Konseho puwedeng magbugtak nin dugang pang basehan bago magboto. An biyabilidad kan proyekto na nagpapadagos asin kaipuhan an pantapos mahiwas na iresirbe bago pa man ultimong pagboto kan Pankinaban na Konseho.
 • An Pankinaban na Konseho, sa paagi kan LangCom, magkakaigwa nin awtoridad na magbugtak nin mga pamantayan tanganing magin dayupot sa sarong proyektong inkubator. Sa pagkawara kan ginibong Pankinaban na Konseho, an LangCom padagos na mabugtak nin sadiring mga pamantayan.

Konseho nin Teknolohiya

[Nota sa parabasa: An Konseho nin Teknolohiya yaon sa amayon na orolay. Bilang siring, iyan kapwa bakong gayong detalyado kisa ibang proposisyon asin makikinabang an kadaklan sa pagsimbag kan komunidad & kaisipan.]

 • An Pankinaban na Konseho matrabaho kaiba an WMF Product & Technology team asin mga komunidad nin teknolohiya tanganing magpatindog kan Konseho nin Teknolohiya. An pinal na desisyon sa estruktura asin komposisyon kan Konseho nin Teknolohiya gigibohon kan Pankinaban na Konseho.
 • An Konseho nin Teknolohiya nagbabareta sa Pankinaban na Konseho. Ini nagseserbing tulay sa pag-oltanan kan Pankinaban na Konseho, kan WMF, asin kan teknikal na mga komunidad.
 • An Konseho nin Teknolohiya magkakaigwa nin pinagsarong mandato, kabali an:
  • Prioritisasyon sa mga lugar nin teknikal na pagtalubo
  • Mahiwas na mga plano sa pagtalubo kun paano magigibo an mga prioridad na ini
  • Pagpauswag nin mga paagi para sa pagtipon asin pagsimbag sa teknikal na pagtalubo
 • An Konseho nin Teknolohiya magpropresir kan mga prioridad asin plano kaini sa Pankinaban na Konsilyo. An Pankinaban na Konseho igwa nin kapangyarihan na oyonan o isikwal an mga proposal.

Pagmidbid & Dae-pagmidbid nin mga kaapil: estandarteng-kamugtakan asin nagkokontrol sa paggibo nin desisyon

 • An Pankinaban na Konseho bibistohon asin dae na bibistohon an mga kaapil sa paagi nin sarong subkomikente (Affiliation Committee). Pwede iyan magbugtak o makalupig nin mga pamantayan na dapat aboton kan mga kaapil tanganing midbidon, padagos na mamidbid giraray, asin umako nin itinataong tabang. An pundamental na mga pamantayan iaasosyar sa Tipang Kasuratan.
 • An Affiliations Committee (AffCom) nagbabareta sa Pankinaban na Konseho. An Pankinaban na Konseho iyo an naggigibo kan ultimong mga desisyon sa porma asin estruktura nin AffCom, basado sa probisyon kan Movement Charter.
 • An Pankinaban na Konseho pwede magdesisyon na togotan an AffCom na direktang bistohon an bagong mga kaapil o imantindo an awtoridad para sa sadiri kaini.
 • Sa bagong estrukturang ini, an AffCom pigmamandohan na aramon kun an mga kaapil aktibong nagtatabang sa mga proyekto.
 • Dugang pa, an AffCom nagtiripon asin tinata'wan nin ebidensyang para sa derekognisyon kan sarong kaapil, asin nagpapasunod na mga rekomendasyon. An mga ini aakoon o hahalean nin onra kan Pankinaban na Konseho.
 • An WMF Board of Trustes retenido an abilidad sa pagde-rekognisa nin mga kaapil sana para sa salang paggamit kan mga tradisyunal, legal, o pang'emerhensiyang paghiro. Pwera sa apretadong mga situwasyon, an kasundoan kan Pankinaban na Konseho gigibohon sa desisyon na ini.
 • Igwa nin tolong kategoriya kan mga kaapil: mga kabtang, Tematikong Organisasyon, asin User Group. An pagkamukna kan bagong mga kategorya magigin nakatagama sa Global Council/AffCom na igwang pag-ako kan WMF Board of Trustees.

Rekognisyon & de-rekognisyon nin mga Hub: estandarteng kamugtakan asin direktang pagdedesisyon

 • An Pankinaban na Konseho puwedeng magbago nin mga pre-rekisito para maresibe an mga Hub, padagos na mabisto, mag-fundraise, asin umako nin mga grant. An pundamental na mga pamantayan iaasosyar sa Tipang Kasuratan.
 • An Pankinaban na Konseho direktang responsable sa pagmidbid & dae pag rekognisyon kan mga Hub.
 • An sakop kan AffCom pinahiwas tanganing maebalwar an mga Hub. An komite iyo an responsable sa pagguno nin mga ebidensya asin pagrebyu nin mga kriterya, asin masumite nin mga rekomendasyon sa Pankinaban na Konseho para sa pagmidbid.
 • An AffCom an responsable sa pagrepaso kan mga hubs na naggagana, kapasidad asin pagtarok nin ebidensya bago magpadara nin mga rekomendasyon sa Pankinaban na Konseho para sa derekognisyon kan sarong hub.
 • An WMF Board of Trustees napadanay an kakayahan sa de-rekognisyon nin mga Hubs huli sana sa salang paggamit kan mga tatak o legal na kaipuhan na gibo. Apwera sa apretadong mga situwasyon, an kasundoan kan Pankinaban na Konseho gigibohon sa desisyon na ini.
 • An Pankinaban na Konseho nakikipagtabangan sa mga Hubs sagkod ang mga importanteng grupo sa laog kan WMF para makatabang sa balyo, asin kun sain kaipuhan, mediasyon.

Mga Kaapil asin pag-uswag kan Hub

 • An Pankinaban na Konseho maadalan an gibo nin paghirong pag-uswag sa paagi kan koordinasyon kan AffCom asin Hubs.
 • An AffCom an pangenot na responsable sa paggiya sa pag-oswag nin mga organisasyon asin pagsiguro kan pangangapot sa marhay na susundon na mga prinsipyo.

Fundraising

 • An Pankinaban na Konseho dai makatipon nin pondo sa ano man na paagi.
 • An Pankinaban na Konseho, na may suporta gikan sa Wikimedia Foundation, mamukna nin sarong polisiya na aplikado sa gabos na mga entidad kan Movement sa palibot kan fundraiting. Kabali digdi an mga susundon na puwedeng ibagay sa lokal na konteksto asin pangangaipo.
 • An Pankinaban na Konseho asin WMF magtarabangan sa mga proseso ngane makoordinar an fundraising kan Kahiroan.

Diseminasyon kan Pondo

 • An Pankinaban na Konseho maluwas nin sarong rekomendasyon sa WMF Board of Trustees mapadapit sa kriterya para idestino an kahirasan kan total na sentral na rebenyu pasiring sa pankagabsan na pondong pankomunidad, rehiyonal na mga komite nin pagpundo, asin anuman na krus-tradisyunal na pagtao nin diseminasyon.
 • An mga rehiyonal na komite nin pondo mababareta sa Pankinaban na Konseho tanganing ipaheling an aktibidad na epektibo, pantay, asin maninimbag.
Mga Bukas na Hapot dapit sa Diseminasyon nin Pondo
 • Ano an maninigong magin papel kan Pankinaban na Konseho sa diseminasyon kan pondo?
  • Pagtanaw nin sobra o pagrepaso sa mga desisyon kan WMF
  • Koordinasyon sa WMF
  • Iba pa (pakidetalye tabi)
 • Pwede daw na magkaigwa nin komite na ibinabareta sa Pankinaban na Konseho asin nag-aasikaso kan sentral/krus-rehiyonal na diseminasyon kan pondo?
 • Ano an maninigong magin papel kan Pankinaban na Konseho mapadapit sa alokasyon kan pondo sa laog kan WMF?
  • An Pankinaban na Konseho dapat konsultahon sa alokasyon kan mga pondo sa laog kan WMF.
  • An Pankinaban na Konseho dapat mayo nin papel sa alokasyon kan pondo sa laog kan WMF asin dapat matawan impormasyon sana.
  • Iba pa (pakidetalye tabi)

Mga Polisiya sa Pankinaban na Sityo - mga proposal na nahali huli sa pagsayuma sa mga legal na bagay

Mga Sumaryo kan pagtanggal nin proposal: An Pankinaban na Konseho magigin sarong konsultante na kaiba sa mga pagbabago kan WMF pasiring sa pangkinaban na polisya. An Pankinaban na Konseho pwedeng isikwal sinda ngane dai legal an mandato sainda.

Mga rason pasiring sa proposal na ini: durante kan proseso nin pre-MCDC, nagkaigwa nin kamawotan para sa Pankinaban na Konseho na mapadikit an pagkapirinsipante asin hiwas kan mga Komunidad/WMSF. An pagpasuruhay nangyayari huli sa nagkapirang dahilan, asin an plinanong mga paghihingoa na pakarhayon an pagkonsulta asin aspekto siring baga kan Konseho nin Teknolohiya maninigong makatabang sa pirang lugar. Siring kaiyan, an mga pankinaban na polisiya asin aksyon na nasa palibot ninda nagin dahelan nin nakaaging iriwal, asin namatean ini kan Movement Charter Drafting Committee na pwedeng makaolang sa mga isyu sa lugar na ini sa futuro.

Sumaryo kan legal removal grounds": Kadaklan sa mga aksyon na pankinaban na polisya nakabase sa peligrong pag-alsa/paghuhuna na pangapodan, bakong maliliwanagan na interpretasyon. Igwa man bagay na may mga polisiyang impluwensyado ngane malikayan an mas problematikong lehislasyon.

Kahagadan sa: Mga pwersang alternatibong pwede mag'aandorog, kun dai mahale, mga mayor na iriwal sa pag'oltan kan komunidad asin WMF mapadapit sa mga palakaw kan pankinaban na sityo sa futuro.

Kaligtasan kan paragamit

 • An Pankinaban na Konseho igwa nin marahayon na papel sa pagtabang sa kaligtasan nin paragamit, arog baga sa paagi nin pag-ayuda asin pakikipagtabangan.
 • An pormal na awtoridad padagos na nag-eerok kaiba kan may koneksyon na grupo (mga proyektong lokal, Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C), Pagtiwala & Kaligtasan, asin iba pa).

Mediasyon

 • An Pankinaban na Konseho gigibohon man an sarong pan-oltanan na papel sa mga kaso kun saen 2 o labi pang ahensia an dai makaresolber nin dakulang dai pagkakaoyon ninda. An Pankinaban na Konseho mahiro bilang neutral na partido na may pasohan na magtabang sa resolusyon sa iriwal asin/o mediasyon.

Istruktura

[Nota sa parabasa: May mga senaryo kun paano potugdokon an Pankinaban na Konseho na iimbitaran nyato sa komunidad tanganing tawan nin kasimbagan durante kan pagkonsulta kan komunidad]

Bukas na mga Hapot dapit sa Istruktura
 • Pwede daw na an Pankinaban na Konseho mag-eksister sana bilang sarong grupo ehekutibo o iyan man giraray nag-eeksister bilang namamahalang hawak na may darang abiso? (Hilingon an mga senaryo sa ibaba)
  • Kun an Pankinaban na Konseho sarong grupong ehekutibo na may hawak nin tagaabiso, pano nakatukaw an mga miyembro kan parehong entidad (ehekutibong hawak asin board nin tagaabiso)?
 • Sa kadakulaan kaini, an Pankinaban na Konseho dapat magkaigwa nin manigong pagkalaenlaen asin pagsunod, alagad bakong gayo dakulaon tanganing paluyahon an pagigin epektibo. Bilang sarong ehekutibong hawak, pira dapat an magin miyembro kan Pankinaban na Konseho?
  • Opsyon 1: 9-13 na mga miyembro
  • Opsyon 2: 17-21 na mga miyembro
A simple tree diagram showing the 2 scenarios described below.

Senaryo 1: An Pankinaban na Konseho bilang sarong ehekutibong hawak

An ehekutibong hawak kan Pankinaban na Konseho bibilogon nin duwang mga sanga, an XX na tukawan orihinal sa "Tranche 1" asin an XX na tukawan orihinalmente sa "Tranche 2".[1][2]

Halimbawa kun pighohona an sarong Pankinaban na Konseho na 17 miyembro; kun iba man an Pankinaban na Konseho, mas dakol o dikit an sukol.
Tranche 1 Tranche 2 Nanombrahan
Bilang nin mga Kaapil 5 napili na komunidad
3 napili na kaapil
5 napili na komunidad
2 napili na kaapil
2 (kun sain an 1 dapat sarong empleyado nin WMF)
Proseso nin Pagpili An mga tukawan nin napiling komunidad iyo napili sa sarong bukas asin pankomunidad na eleksyon. Potensyal na may mga limitasyon sa sobrang presensia nin proyekto.
An mga tukawan nin kaapil iyo napili gikan sa parehong listahan kan kandidato, na igwang lambang kabtang/Tematikong Organisasyon asin sarong subgrupo nin paragamit-grupo na nagreresibi nin 1 boto.
Napili kan naelihir na mga miyembro nin Pankinaban na Konseho.
An WMF mapili kan saindang mga representante
Termino nin serbisyo Yaon sa 2 taon na termino. An mga eksepsyon nag-aaplikar para sa inisyal na pagdagos kan Pankinaban na Konseho asin pagbalanse liwat kan sukol nin tranche. An pinakadakula asin yayaon na 2-taon na termino, an Pankinaban na Konseho pwede mag'espesipiko nin mas halipot na laba para malinta sa mga eleksyon.
Representasyon/Katuyohan An mga miyembro minarepresentar kan Kahiroan sa kabilugan. An saindang mga katuyohan iyo idtong determinado kan misyon kan Pankinaban na Konseho asin pangangaipo asin kagustohan kan mga botante. Pangenot na dinisenyo tanganing magtao nin espesyalisadong abilidad asin eksperyensya.
Halimbawa nin sarong sistema nin tranche para sa Pankinaban na Konseho nin 17 katawo
Tranche 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 5 kaapil 5 kaapil 5 kaapil
2 5 kaapil 5 kaapil 5 kaapil
1 3 kaapil 3 kaapil 3 kaapil
2 2 kaapil 2 kaapil 2 kaapil
1 kaapil 1 kaapil 1 kaapil
1 kaapil 1 kaapil 1 kaapil

     Napiling komunidad na tukawan      Napiling kaapil na tukawan      Nanombrahang tukawan      Nanombrahan/WMF na tukawan


Senaryo 2: An Pankinaban na Konseho bilang ehekutibong hawak na may board na tagaabiso

An Pankinaban na Konseho magkakaigwa nin hawak na tagaabiso; an adbokasiyang ini iyo an mahiro bilang sarong konsultante na grupo para sa Pankinaban na Konseho, siring man an representasyon kan komunidad. An hawak na ini magkakaigwa nin pag-oltan kan 70-100 na miyembro na pinipili o elehido.

Senaryo 2.1 An Advisory Board & Global Council parehong nagsusunod sa eleksyon
Igwa nin mga pagpili o eleksyon pareho para sa board nin tagaabiso asin kan ehekutibong board nin Pankinaban na Konseho.
Senaryo 2.1.1
May duwang suway na pagpili o eleksyon: an saro para sa advisory board asin an saro para sa ehekutibo na hawak kan Pankinaban na Konseho.
Senaryo 2.1.2
An sarong eleksyon o proseso nin pagpili, kun saen an pinakahalangkawa na 9-21 (depende sa hiwas na mga tukawan makukua) an mga kandidato nagtutukaw sa ehekutibong hawak kan Pankinaban na Konseho, asin an minasunod na 70-100 myembro iyo an minabilog sa advisory board.
Senaryo 2.2 An Advisory Board an mapili sa ehekutibong hawak nin Pankinaban na Konseho
An hawak na tagaabiso iyo napili/pinatukaw enot, dangan manomina nin 9-21 (depende sa hiwas nin mga tukawan makukua) an mga myembro gikan sa laog kan saindang grupo tanganing magsirbe bilang ehekutibong grupo nin Pankinaban na Konseho.

Pagigin kaapil

 • An pinakapangenot na grupo kan Pankinaban na Konseho magkakaigwa nin total na mga miyembrong XX [na may bukas na hapot sa ibabaw].
  • 9-13 kaapil
  • 17-21 kaapil
 • Mga potensyal na limitasyon kan pagigin kaapil nin Pankinaban na Konseho, kabali na mayong limitasyon (hilingon an mga hapot sa irarom).
 • An Pankinaban na Konseho puwedeng magtogot sa 2 WMF o WMF Board of Trustees na mga nag-oobserba na kaapil na mayo man deretsos nin pagboto. An Pankinaban na Konseho pwedeng magtao nin angay na mga kondisyon para sa nagoobserna na mga miyembrong ini.
 • An mga miyembro kan Pankinaban na Konseho puwedeng magin miyembro kan mga pangbaretang komite o subkomikate. Alagad, kun igwa man nin komite o subkomite na nagbabareta sa Pankinaban na Konseho mayo ni sarong myembro kan Pankinaban na Konseho, sinda dapat magkaigwa nin liaisaon sa Pankinaban na Konseho.
 • An gabos na mga miyembro sa pagboto magkakaigwa nin 1 boto sa arin man na desisyon kan Pankinaban na Konseho.
 • An mga miyembro iyo dapat maglingkod sa Wikimedia bilang sarong bilog asin dai nagseserbing representante kan arinman na sub-grupo, rehiyon, o entidad sa laog kan Wikimeda.
 • An lambang miyembro nagseserbe nin 2-taon.
Bukas na mga Hapot dapit sa pagigin Kaapil

Kaiba an intensyon na seguradohon an pantay na representasyon, pakatimbang nin kapangyarihan, asin pagpalakop nin pagkalaenlaen saka pakikibali sa laog kan Pankinaban na Konseho, hinihingoa niato na magkaigwa kamo nin mga simbag sa minasunod:

 1. Pwede daw na igwa nin nagkapirang naiimposisyon na limitasyon sa miyembro kun dapit sa representasyon kan kahiroan?

Pakiheras tabi an saindong mga opinyon manongod sa potensyal na basehan kan siring na mga limitasyon:

 1. Dapat daw na magkaigwa nin sarong rehiyonal na cap e.g. max 3 katawo hale sa saro sanang rehion? Kun iyo, isabi tabi nin espesipiko an kamugtakan.
 2. Dapat daw na magkaigwa nin proyekto na ginikanan o entidad na cap, e.g. max 2 katawo hale sa sarong wiki na proyekto o kaapil? Kun iyo, isabi tabi nin espesipiko an kamugtakan.
 3. Pwede daw na magkaigwa nin espesipikong kakayahan para sa darakulang posibilidad na dinedeterminaran kan bilang nin aktibong mga editor para sa mga proyekto asin pagboto sa mga miyembro para sa lokal na tataramon, proyekto, o kaapil, e.g. bakong labing 5 tukawan hale sa pag-oltanan kan 5 pinakadakulang proyekto? Kun iyo, isabi tabi nin espesipiko an kamugtakan.
 4. Pwede daw na magkaigwa nin iba pang limitasyon para sa pagigin kaapil kan Pankinaban na Konseho? Kun iyo, isabi tabi nin espesipiko an kamugtakan.

Proseso nin Eleksyon

 • An gabos na nominasyon sa eleksyon kan lambang tranche ginigibong solong listahan nin mga kandidatura.
 • An mga naelehir na miyembro pipilion sa paagi nin sarong single transferable voting system.
 • An mga mapipiling pwesto nin mga kaapil gamit an solong binalyong sistemang pagboto, kun sain an kada kaapil magreresibi nin 1 boto.
 • An mga pinaka-enot na kaapil kainíng kandidato iielehir asin mahale sa lista kan kandidatura. Dagos, i-elihir an mga pinakahalangkaw na kandidato sa komunidad.
 • An mga pamantayan sa pagboto kan komunidad makakapareho sa inooyonan na mga pamantayan nin paghiro.

Kriterya nin kandidato & mga limitasyon

 • An mga kandidato dapat na masunod an kriterya nin pagigin elihado para an WMF Board of Trustees na eleksyon makahimo nin nominasyon
 • An mga kandidato puwedeng nababayadan na WMF, kaapil, o hub, staff/kontraktor alagad dapat malinaw na ihayag an impormasyon na ini sa kapinonan kan eleksyon
 • An mga miyembro puwedeng dai magin paid staff sa panahon kan saindang termino na mayong paghali sa puwesto ninda
 • An mga miyembro puwede sanang magsirbe nin apat na magkakasunod na taon (makaduwa sa duwang bilog na termino) bilang sarong pambilog na pankinabang miyembro kan konseho. An sarong peryodo nin anom na bulan hinahagad sa mga termino kan miyembro tanganing dai magin sunod-sunod.
 • An mga kandidato dapat yaon sa marahay na kamugtakan nin komunidad (na an boot sabihon bako sindang sinasaligsig o kun dai man ngane makaolang sa pagpartisipar).
 • An mga miyembro pinaglalaoman na danay na magpartisipar sa mga aktibidad kan Pankinaban na Konseho.
 • An mga miyembro dapat na andam na magsenyas asin magsunod sa mga kondisyon kan tamang mga polisya nin pribadong impormasyon, kabali an sarong dai-batidan na kasunduan.

Mga limitasyon asin proteksyon

[Tanganing isurat an dugang pang pan-oswag sa mga kapangyarihan asin paninimbagan, mantang magkakalaenlaen an kinakaipuhan na sukol nin limitasyon/kaligtasan depende digdi.]

Appendix

 1. Appendix (implementasyon): Sa orihinal na mga proseso kan eleksyon, an pinakamataas na 6 na piniling komunidad asin an pinakamataas na 3 na kaapil na napiling miyembro makaako nin 3 taon termino sa Tranche 1, na may nawawalat pang miyembro na nagreresibi nin 2 taon na termino dapit sa Tranche 2. Sa katapusan nin ikaduwang taon, an Tranche 2 madalagan sa eleksyon, na may mga miyembro kaidto nagreresibi nin 2-taon na termino.
 2. Appendix (mga resignasyon): Sa panahon nin resignasyon (o iba pang paghali sa katundan) durante nin sarong termino, an tukawan na iyan mapapano kan masunod na eleksion. Kun an sarong shift mapangyari na tumubo sa 9 na miyembro an kadakulaan nin Tranche, kun siring magigin bilog na termino an bagong tukawan. Kun matubo an sarong Tranche sa 10+ na tukawan, dangan mag-aako nin 1-taon na termino an mga maabot na miyembro.

Padagos na pagbasa