ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್/ಇಸಯ/ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Global Council and the translation is 100% complete.

ಇನ್ನಲೆ

ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಕೊನುನ ಅಧಿಕಾರೊನು ಕೊರ್ರಗಾದ್, ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಚನೆಲು ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಒಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕನದೆರ್. ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಉಲಾಯಿ ಅದಿಕಾರೊನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಟುನ ಈ ಕ್ರಮೊತ್ತ ಉದ್ದೇಸ. ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ಂಡ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊ ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟಿನಕ್ಲೆಗ್-ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್- ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರೊ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಪೋದು ಸೇರುಂಡು.

ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ

ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗ್ ಸಮಂದಪಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆಲೆನ ಅಬಿರುದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಅನುಷ್ಟಾನೊಗು ಕನಪಿನ, ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗ್ ಸಮಂದಪಟ್ಟಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ- ಇಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ. ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರೆಡ್ದ್ ಉಂಡಾತಿನ ಈ ಮಂಡಳಿಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್ ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‍ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗೊಲೆಡ್ದ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕುಲು. ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‍ಗಾದ್ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತೊಂಬುನ ಇಸಯೊಡು ಜಬದಾರಿ ಬುಕ ಸಾಬೀತ್‌ಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‍ಗ್ ಸಮಂದಪಟ್ಟಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊ ಸುಲಬೊಡು ತಿಕ್ಕುಲೆಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬುಕ್ಕ ಸಮುದಾಯೊಲು ಬಲ ಪಡೆವರ, ಅತ್ತಂದೆ ಮಧ್ಯಸ್ತೆರೆನ ನಡುಟು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬೊಲಿಕೆ ಬುಳೆವರಗಾದ್ ಈ ಮಂಡಳಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‍ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲೆಗ್ ಮಾನದಂಡೊ-ಕಾನೂನುಲೆನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡುಮಲ್ಪುಂಡು.

ಉದ್ದೇಸೊ

ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಡ್ ಕೈಸೇರಾಯಿನ ಸಮುದಾಯೊಲೆಗ್ ಬಲ ಕೊರ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಬದರಿನ್ ಮಂಡಳಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಸಮುದಾಯೊಲೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಿನಪಗ ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‍‌ದ ಉಲಾಯಿ ಸರಾಗ ಬೇಲೆ, ಬುಳೆಚಿಲ್‌ಗಾದ್ ನಡಪುಂಡು ಈ ಉದ್ದೇಸಗಾದ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತ್ಂಡ್.

 1. ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಧ್ಯೇಯ ಬುಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆದಾರೊಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ, ಪಣವು ಒಟ್ಟಾಯಿಸವುನ ಇಸಯೊಡು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊಗು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಲೆನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು.
 2. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆಗ್, ಸಮುದಾಯೊಲೆಗ್, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್, ಹಬ್‌ಲೆಗ್ ಅತ್ಂಡ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತಿನ ಗಟಕೊಲೆಗ್ ಪಣವುದ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ರ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಪಣವು ಸರಿಯಾದ್ ಪಟ್ಟ್‌ದ್ ಪೋವರಗಾದ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಕಟ್ಟಾಯಿನ ಕಾನೂನು ಮಾನದಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು.
 3. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತರ್ಗತ ಬುಕ್ಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿರ್ದಾರ ದೆತೊನುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೆನ್ ಖಚಿತ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಡ್ಡ-ಚಲನೆದ ಗಟಕೊದ ಮಿತ್ತ್ ಸೀಮಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಾವುಂಡು.
 4. ಹಬ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು ಸರಾಗವಾದ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪರಗಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲೆನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅತ್ಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 5. ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲೆನ್ (ಪಣವು, ಮಾನವ, ಗೇನ) ಸುಲಬವಾದ್ ಮುಟ್ಟರ ಬುಕ್ಕ ಸಮುದಾಯೊಲೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾದಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು.
 6. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತರ್ಗತ ಬುಕ್ಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿರ್ದಾರ ದೆತೊನುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೆನ್ ಖಚಿತ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಡ್ಡ-ಚಲನೆದ ಗಟಕೊದ ಮಿತ್ತ್ ಸೀಮಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಾವುಂಡು.

ಜಬದಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಮಂದಪಟ್ಟಿನ ಅದಿಕಾರೊಲು

[ಓದುನಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಚನೆ: ತಿರ್ತ್ ಪಂತಿನ ಅದಿಕಾರೊಲು ಎಮ್‌ಸಿಡಿಸಿಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಸಯೊ ಆದುಲ್ಲ. ಉಂದು ಜಾರಿಗ್ ಬನ್ನಗ ಎಲ್ಯ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊಡು ಇಸಯೊಲೆನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಜಬದಾರಿಲು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದ ಕಾನೂನುದ ಅಂಸೊನೇ ಆದುಲ್ಲ.]

ಪೊಸ ಬಾಸೆದ ಯೋಜನೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ - ಮಾನದಂಡೊಲೆನ ಸಂಯೋಜನೆ

 • ಬಾಸೆದ ಸಮಿತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ವರದಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ಅಡಿಟ್ ಕೊರ್ತಿನ ಅದಿಕಾರೊನು ಗಲಸ್‌ದ್ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಬಾಸೆದ ಸಮಿತಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನೊ ದೆತೊಂಬುಂಡು.
 • ಒಂಜಿ ಬಾಸೆಗ್ ಸಂಮಂದಪಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆನ್ ಗುರ್ತಿಸಾವರ ಬೋಡಾಯಿನ ಸುರುತ ಅಗತ್ಯೊಲೆಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕನಪಿನ ಅವಕಾಸೊ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಉಂಡು.
 • ಒಂಜಿ ಬಾಸೆದ ಸಮಿತಿನ್, ಬಾಸೆದ ಯೋಜನೆ ಪಂದ್ ಗುರ್ತ ಪತ್ಯರ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಅದಿಕಾರೊ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಆ ಸಮಿತಿನ್ ಬಾಸೆದ ಯೋಜನೆಡ್ ಸೇರಾವಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಅವಕಾಸೊಲಾ ಮಂಡಲಿಗ್ ಉಂಡು
 • ಈ ಪೊಸ ರಚನೆಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಸ ಯೋಜನೆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬುಕ್ಕ ಆ ಯೋಜನೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಸಿಕ್ಕುಂಡಾ ಇಜ್ಜಾ ಪಂದ್ ತೂಪುನ ಬಾಸೆದ ಸಮಿತಿದ ಜಬದಾರಿ.

ಪೊಸ ಯೋಜನೆಲೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ - ಸೈನ್ ಆಫ್‌ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು

 • ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಯೋಜನೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅವಕಾಸೊ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಉಂಡು. ಆಂಡ, ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಶಿಫಾರಸ್ ಬುಕ್ಕ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿ ಕೊರ್ಪುನ ವರದಿದ ಮಿತ್ ಆಧಾರಿತವಾದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸದ್ಯೊಗು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಇತ್ತೆದ ಮಾತಾ ಯೋಜನೆಲೆನ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು.
 • ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ್ ಬುಕ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊ ಗಲಸುನ ಇಸಯೊಡು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿ ಬುಕ್ಕ ಯೋಜನೆದ ಆಯೋಜಕೆರ್ ಕೊರ್ಪುನ ವರದಿಗ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಎಚ್ಚ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಮೌಲ್ಯೊದೊಟ್ಟುಗು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ತೂಪುಂಡು. ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್, ಯೋಜನೆಗ್ ಪೊರುಂಬುನ ಸಂಪಾದೆಕೆರೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಬೆರಿಸಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಾ ಇಜ್ಜಾ ಪಂದ್‌ಲಾ ತೂಪುಂಡು.
 • [ನೆಂಪು ದೀಲೆ: ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಜನೆದ ಸೇರಿಗೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಬದಾರಿಲೆನ ರೂಪೊಡು ದುಂಬಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ರಲಾ ಯಾವು.]

ಬಾಸೆದ ಬುಕ್ಕ ಉಪಯೋಜನೆಲೆನ್ ಮುಚ್ಚುನ

 • ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬಾಸೆದ ಯೋಜನೆನ್ ಮುಚ್ಚರ ವೀಟೊ ಮಲ್ಪುನ ಅದಿಕಾರ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವೀಟೋ ಪಾಡರಗಾದ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾನೂನುನುಲಾ ಈ ಮಂಡಳಿಯೇ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಇಸಯೊಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಮ ದೆತೊಂದಿಜಿಡ, ಬಾಸೆದ ಸಮಿತಿ (LangCom) ತೀರ್ಮಾನ ದೆತೊಂಬುಂಡು.
 • ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆನ್ ಉಂತಾವೊಡಾಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಬಹುಮತದ ಓಟುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಓಟುಗು ದುಂಬು, ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ನನಲಾತ್ ಎಚ್ಚ ಮಾನದಂಡೊಲೆನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪು. ಒವೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ- ಅವೆನ್ ನನ ದುಂಬರಿಪರ ಸಾದ್ಯೊ ಉಂಡಾ ಅತ್ಂಡ ಯೋಜನೆನ್ ಉಂತಾವುನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತೆಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ತೂಪುಂಡು.
 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಯೋಜನೆಲೆನ್- ಪನ್ನಗ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಂತೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಯೋಜನೆಲೆಲ್ ಉಂತಾವರ ಬೋಡಾದ್ ನಿಯಮೊಲೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದಿಕಾರೊ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾದಾಂಡ ಕಾರನೊಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತೊಂದಿಜಿಂಡ ಬಾಸೆದ ಸಮಿತಿ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿ

[ನೆಂಪು ದೀಲೆ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿ ನನಲಾ ಪಾತೆರಕತೆತ್ತ ಮಟ್ಟೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಸಯ. ಸದ್ಯೊಗು ತೆರಿಯೊನರ ಇಂದೆಟ್ ಎಚ್ಚ ಇಸಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ಕೂಪೆದ ಸದಸ್ಯೆರ್ನ ಪಾತೆರಕತೆಟ್ ಉಂದೆಕ್ ಎಚ್ಚ ಪ್ರೇಜನ ಆವು.]

 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದ ಉತ್ಪನ್ನ ಬುಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೊಡುಗೆದಾರೆರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್‌ದ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರಗಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿದ ರಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಸಂಯೋಜನೆದ ಇಸಯೊಡು ಕಡೆತ ತೀರ್ಮಾನೊನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ದೆತೊಂಬುಂಡು.
 • ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಜಬದರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಬುಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮುದಾಯೊಲೆನ ನಡುಟು ಸಂಕದಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿಡ್ ಜೋಡಿತ್‌ದಿನ ಕಾನೂನು ಉಂಡು. ಅವು ಪನ್ನಗ:
  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಬಿರುದ್ದಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆಗ್ ಎಚ್ಚ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನ
  • ಈ ಆದ್ಯತೆಲೆನ್ ಎಂಚ ಸಾದಿಸಾವುನ ಪನ್ಪಿನ ಮಿತ್ತ್ ವಿಸಾಲವಾಯಿನ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆನ್ ಪಾಡ್ವೆರ್
  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಬಿವೃದ್ದಿಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ವಿದಾನೊನು ಸುದಾರಿಸಾವುನ
 • ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ ಆದ್ಯತೆಲು ಬುಕ್ಕ ಯೋಜನೆಲೆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಾವುಂಡು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಲೆನ್ ಅನುಮೋದಿಸಾವುನ ಅತ್ತ್ಂಡ ತಿರಸ್ಕರಿಸಾವುನ ಅದಿಕಾರೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗ್ ಉಂಡು

ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲೆನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಪ್ರಮಾಣಿತ-ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿರ್ದಾರ-ಮಲ್ಪಿನ

 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಒಂಜಿ ಉಪಸಮಿತಿ(ಉಂದೆಕ್ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ಪನ್ಪೆರ್)ದ ಸಾಯೊಡು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲೆನ್ ಗುರ್ತಿಸಾವುಂಡು. ಇಂಚ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪರ ಅತ್ತಂದೆ, ಆ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗ್ ಪಣವು ಪಡೆವರ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾನೂನುನು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಯೇ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಸೊಲು ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‍ದ ಚಾರ್ಟರ್‌ಡ್ ಉಲ್ಲ.
 • ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಜಬದರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ನಿಬಂದನೆಲೆನ ಆದಾರೊಡು ಈ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಕಮಿಟಿದ ಸುರ್ಪ ಬುಕ್ಕ ರಚನೆದ ಬಗೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತೊಂಬುಂಡು.
 • ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ AffCom ಸೀದ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲೆನ್ ಗುರುತಿಸಾರೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಆ ಅದಿಕಾರೊನ್ ತಾನೇ ಒರಿಪಾರೆ ಅನುಮತಿಸಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
 • ಈ ಪೊಸ ರಚನೆಡ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಲೆನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗ್ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ಸಕ್ರಿಯವಾದ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಾರೆ AffCom ಕಾರ್ಯೊನು ನಿರ್ವಹಿಸಾವುಂಡು.
 • ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ, ಒಂಜಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆನ್ ಗುರ್ತಿಸಾವರ ಬೋಡಾದ್ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ಕೆಲವು ಪುರಾವೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಈ ಶಿಫಾರಸ್‌ನ್ ಒಪ್ಪುನ ಬುಡ್ಪುನ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ಒಂಜಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್, ಕಾನೂನು ಅತ್ಂಡ ತುರ್ತು ಕ್ರಮೊಕ್ಲೆನ್ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಆ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆನ್ ಗುರ್ತಪಟ್ಟಿಡ್‍ದ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅದಿಕಾರ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊಗು ಉಂಡು. ಅನಪತ್ಯೊದ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಬೇಲೆನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಲಾ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಒಟ್ಟು ೩ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು: ಅಧ್ಯಾಯೊಲು, ಇಸಯಾದಾರಿತವಾಯಿನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು ಬುಕ್ಕ ಬಳಕೆದಾರೆರೆ ಗುಂಪು. ಪೊಸ ಪ್ರಕಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲೆನ್ ಉಂಡುಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ/ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಕಮಿಟಿದವು, ಆಂಡ ಉಂದೆಕ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದ ಟ್ರಸ್ಟೀ ಮಂಡಳಿದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡು.

ಹಬ್‌ಲೆನ್ ಗುರ್ತಿಸಾವುನ ಬುಕ್ಕ ಗುರ್ತಪಟ್ಟಿಡ್ದ್ ದೆಪ್ಪುನ: ಪ್ರಮಾಣಿತ-ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿರ್ದಾರ-ಮಲ್ಪಿನ

 • ಒಂಜಿ ಹಬ್‌ನ್ ಗುರ್ತ ಪತ್ತರ, ಪಣವು ಒಟ್ಟಾಯಿಸಾವರ ಬುಕ್ಕ ಅನುದಾನ ಪಡೆವರ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾನೂನುಲೆಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಬದಲವಾಣೆ ಮಲ್ಪು. ಮೂಲಬೂತವಾಯಿನ ಮಾನದಂಡೊಲೆನ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ಡ್ ಸೇರಾದ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್.
 • ಒಂಜಿ ಹಬ್‌ನ್ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುನ ಅತ್ಂಡ ಗುರ್ತಪಟ್ಟಿಡ್ದ್ ದೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಜಬದರಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ಒಂಜಿ ಹಬ್‌ದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಕಮಿಟಿದವು. ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಮಾನದಂಡೊಲೆನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬುಕ್ಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಹಬ್‌ದ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಜಬದಾರಿಲಾ ಈ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ(AffCom)ಗ್ ಉಂಡು.
 • ಒಂಜಿ ಹಬ್‌ನ್ ಗುರ್ತಪಟ್ಟಿಡ್ದ್ ದೆಪ್ಪರ ದುಂಬು, ಐತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅವೆನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಜಬದರಿ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಕಮಿಟಿಗ್ ಉಂಡು.
 • ಒಂಜಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್, ಕಾನೂನು ಅತ್ಂಡ ತುರ್ತು ಕ್ರಮೊಕ್ಲೆನ್ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಆ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆನ್ ಗುರ್ತಪಟ್ಟಿಡ್‍ದ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅದಿಕಾರ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಉಂಡು. ಅನಪತ್ಯೊದ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಬೇಲೆನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಲಾ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ಹಬ್‌ಲೆನ ನಡುಟು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಯ ಕೊರ್ರ, ಅಗತ್ಯ ಬೂರಿಂಡ ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದ ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ ಹಬ್‌ಲು ಬುಕ್ಕ ಸಮಂದಪಟ್ಟಿನ ಗುಂಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬುಕ್ಕ ಹಬ್‌ಲೆನ ಪ್ರಗತಿ

 • ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ AffCom ಬುಕ್ಕ ಹಬ್‌ದ ಸಮನ್ವಯೊದ ಮೂಲಕ ಚಳುವಲಿದ ಪ್ರಗತಿದ ಬೇಲೆನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು
 • ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಬಿರುದ್ದಿಗ್ ತಾದಿ ತೋಜಾವುನ ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ತತ್ವೊಲೆನ್ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿ ಮಲ್ಪುನ ಜಬದಾರಿ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಕಮಿಟಿಗ್ ಉಂಡು.

ಪಣವು ಒಟ್ಟಾಯಿಸಾವುನ

 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ವೊವ್ವೇ ರೀತಿಡ್ ಪನವುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಾವುಜೆರ್.
 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದ ಬೆರಿಸಾಯ ದೆತೊಂದು, ಪಣವು ಒಟ್ಟಾಯಿಸಾವುನ ಇಸಯೊಡು ಚಳುವಳಿತ್ತ ಮಾತಾ ಗಟಕೊಲೆಗ್ ಅನ್ವಯ ಆಪಿಲೆಕ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನುನು ಅಬಿರುದ್ದಿಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನ ಸಂದರ್ಬೊ ಬುಕ್ಕ ಅಗತ್ಯೊಲೆಗ್ ಆಪಿಲೆಕ ಕಾನೂನುಲಾ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಾದ್ ಪಣವು ಒಟ್ಟಾಯಿಸಾವುನ ಇಸಯೊಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ- ರಡ್ಡಲಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವ.

ಅನುದಾನ ಪಟ್ಟೊಂಬುನ

 • ಸಮುದಾಯೊಲೆಗ್ ಪಣವುದ ಸಾಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿಧಿ ಸಮಿತಿ ಬುಕ್ಕ ಸಮುದಾಯೊಲೆನ ನಡುಟು ಪಣವು ಪಟ್ಟುನ ಬುಕ್ಕ ಆದಾಯೊನು ಪಟ್ಟುನ ಇಸಯೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಮಾನದಂಡೊಲೆನ್ ದುಂಬು ದೀಯೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊಗು ಶಿಫಾರಸ್‌ಲೆನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು.
 • ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿಧಿ ಸಮಿತಿಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಸಮಾನವಾಯಿನ ಬುಕ್ಕ ಜಬದರಿ ದೆತೊಂಬುನ ಇಸಯೊಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ವರದಿ ಕೊರ್ಪ.
ಪಣವುದ ಸಾಯ ಪಟ್ಟುನ ಇಸಯೊಡು ಕೆಲವು ಸವಾಲ್‌ಲು
 • ಪಣವುದ ಸಾಯ ಪಟ್ಟುನ ಇಸಯೊಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ವಾ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು?
  • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದ ನಿರ್ದಾರೊದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ವಿಮರ್ಶೆ
  • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದೊಟ್ಟುಗು ಸಮನ್ವಯ
  • ಬೇತೆ (ಇತ್ಂಡ ದಯದೀದ್ ವಿವರಿಸಾಲೆ)
 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ವರದಿ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ/ಅಡ್ಡ-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿದಿ ಪ್ರಸರಣೊನು ನಿರ್ವಹಿಸಾವುನ ಸಮಿತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡಾ?
 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದುಲಾಯಿ ನಿದಿನ್ ಪಟ್ಟೊನುನೈಕ್ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನಂಚ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಪಾತ್ರೊ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು?
  • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದುಲಾಯಿ ನಿದಿನ್ ಪಟ್ಟೊನುನ ವಿಸಯೊಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಾವೊಡು.
  • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದುಲಾಯಿ ನಿದಿನ್ ಪಟ್ಟೊನುನ ಇಸಯೊಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಒವ್ವೇ ಪಾತ್ರ-ಜಬದರಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಆಂಡ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಗ್ ವರ್ತಮಾನ ತೆರಿಪಾವೊಲಿ.
  • ಬೇತೆ (ಇತ್ಂಡ ದಯದೀದ್ ವಿವರಿಸಾಲೆ)

ಜಾಗತಿಕ ಸೈಟ್ ನೀತಲು - ವೀಟೋ ಕಾನೂನು ಕಾಳಜಿದ ಕಾರಣರ್ದೊ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆನ್ ಪಿರದೆತೊಂದೆರ್

ಪಿರಗೆತೊಂದಿದನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಸಾರಾಂಸ: ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಗ್ WMF ಮಲ್ಪಿನ ಬದಲಾವಣೆದ ಮಿತ್ತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಲಹಾ ಪಾಲುದಾರೆರಾದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ್ ಕಡ್ಡಾಯಮಲ್ತಿನೈನ್ ಬುರ್ದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ.

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪೊಗು ಕಾರಣ:ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಉಂಡಾಪುನ ದುಂಬು, ಸಮುದಾಯೊಲು ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದ ನಡುಟು ಆಪುನ ಕಟಿಪಿಟಿತ್ತ ಪ್ರಮಾಣೊನು ಕಡಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಡಳಿಗ್ ಮನಸಿತ್ಂಡ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣೊಡು ಕಟಿಪಿಟಿ ಆಪುಂಡು, ಬುಕ್ಕ ಸರಿಕಟ್ ಆಯಿನ ಯೋಜನೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರಕತೆ ನಡಪೊಡು. ಆಂಡಲಾ ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿಲು ಬುಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಆದಾರವಾದ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಡ್ದ್ ಈ ರೀತಿದ ವಿವಾದೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪ. ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿವಾದೊಲು ದುಂಬಗ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ತೂಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.

ಕಾನೂನು ದೆತ್ ಪಾಡುನ ಆದಾರೊದ ಸಾರಾಂಸ: ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಜಾಗತಿಕ ನೀತಿ ನಿಯಮೊಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ತಕರಾರ್, ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬುಕ್ಕ ಐತ ಇಸಯೊಡು ಕೊರ್ಪುನ ಪರಿಹಾರ ತೀರ್ಮಾನೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಯಿನ ಕಾನೂನುದ ಅದಾರವಾದ್ ಅತ್ತ್. ನನ ದುಂಬಗ್ ಎಚ್ಚ ತಕ್ರಾರ್ ಕನಪಿನ ಇಸಯೊ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿಯಮೊಲೆನ್ ಈ ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಮೊಲೆಡ್ ಸೇರಾವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಸ ಇತ್ಂಡ್.

ವಿನಂತಿ: ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಮೊಗ್ ಸಮಂದಪಟ್ಟ್‌ದ್, ದುಂಬಗ್ ಸಮುದಾಯ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದ ನಡುಟು ಬರ್ಪಿ ತಕ್ರಾರ್‌ನ್ ಪರಿಹರಿಸಾವರ ಆಯಿಜಿಡ ಐಕ್ ಬೇತೆ ತಾದಿ.

ಬಳಕೆದಾರೆರೆನ ಸುರಕ್ಷತೆ

 • ಬಳಕೆದಾರೆರೆನ ಸುರಕ್ಷತೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಸಲಹಾ ಪಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಉದಾಹರಣೆಗ್ ತರಬೇತಿ ಬುಕ್ಕ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ.
 • ಔಪಚಾರಿಕ ಅದಿಕಾರ ಸಂಬಂದಿತ ಸಂಸ್ತೆದೊಟ್ಟುಗು ದುಂಬರಿಪುಂಡು (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯೋಜನೆಲು, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ (U4C), ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನನಲಾತ್.).

ಮದ್ಯಸ್ತಿಕೆ

 • ೨ ಅತ್ಂಡ ಎಚ್ಚ ಗಟಕೊಲು ಐಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನ ತಕ್ರಾರ್‌ನ್ ಪರಿಹರಿಪರ ಆಯಿಜಿಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಈ ಗಟಕೊಲ್ನ ನಡುಟು ಮದ್ಯಸ್ತಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ತಕ್ರಾರ್‌ಗ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ನಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ, ವಾ ಪಕ್ಸೊದ ಪರವಾದ್‌ಲಾ ಇಪ್ಪಂದೆ-ತಟಸ್ತವಾದ್- ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ರಚನೆ

[ಓದುನಕ್ಲು ನೆಂಪು ದೀಲೆ: ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿನ್ ಎಂಚ ಉಂಡುಮಲ್ಪೊಡು ಪನರ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಸೊಲು ಉಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯ ಚರ್ಚೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಇಸಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕುಲು ಸಮುದಾಯೊಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುವಾ.]

ಸದಸ್ಯತ್ವೊದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಲು
 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಆದ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೊಡಾ ಆತ್, ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿದ ಲೆಕ ಇಪ್ಪೊಲಿಯಾ? (ತಿರ್ತ್‌ದ ಸನ್ನಿವೇಸೊಲೆನ್ ತೂಲೆ)
  • ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ, ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿ ಆದಿತ್ಂಡ, ರಡ್ ಗಟಕೊಲೆನ (ಕಾ.ನಿ. ಮಂಡಳಿ ಬುಕ್ಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ) ಸದಸ್ಯೆರ್ನ ಸ್ತಾನಮಾನ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು?
 • ಗಾತ್ರೊನು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತಿಂಡ. ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಎಚ್ಚ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಬಾವ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ ಇಪ್ಪೊಂಡು ಆಂಡ, ಆ ಪ್ರಬಾವೊನು ಕಡಮೆ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಡ್ ಏತ್ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಇಪ್ಪೊಡು?
  • ಆಯ್ಕೆ ೧: ೯-೧೩ ಜನ ಸದಸ್ಯೆರ್
  • ಆಯ್ಕೆ ೨: ೧೭-೨೧ ಜನ ಸದಸ್ಯೆರ್
A simple tree diagram showing the 2 scenarios described below.

ಸನ್ನಿವೇಶ ೧: ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ

ರಡ್ಡ್ ಇಬಾಗೊಲೆನ್ ಸೇರಾದ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ‌XXದಾತ್ ಸೀಟ್ ಇಪ್ಪುನ "ಇಬಾಗೊ ೧", XXದಾತ್ ಸೀಟ್ ಇಪ್ಪುನ "ಇಬಾಗೊ ೨"[1][2]

ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಡ್ ೧೭ ಜನ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್; ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಗಾತ್ರ-ಸದಸ್ಯೆರ್ನ ಸಂಕ್ಯೆ- ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ಂಡ ಮಂಡಳಿನ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕ, ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಎಚ್ಚ ಕಡಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
ಬಾಗ 1 ಬಾಗ 2 ನೇಮಿತ
ಸದಸ್ಯರೆನ ಸಂಕೆ 5 ಸಮುದಾಯ-ಚುನಾಯಿತ
3 ಅಂಗಸಂಸ್ತೆ-ಚುನಾಯಿತ
5 ಸಮುದಾಯ-ಚುನಾಯಿತ
2 ಅಂಗಸಂಸ್ತೆ-ಚುನಾಯಿತ
2 (ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಒರಿ ವಿ.ಮೀ.ಪ್ರ.ದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದಿಪ್ಪೊಡು)
ಅಜಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆನ್ ಗೇನಡ್ ದೀಯೋಂದು, ಸಮುದಾಯೊದ ಸೀಟ್‌ನ್ ಮುಕ್ತ ಬುಕ್ಕ ಸಮುದಾಯದ ಚುನಾವನೆಡ್ ಅಜಪುವೆರ್. ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆದ ಸೀಟ್‌ನ್ ಅವ್ವೆ ಪಟ್ಟಿಡ್ದ್ ಅಜಪುವೆರ್ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅದ್ಯಾಯ ಬುಕ್ಕ ಇಸಯಾದಾರಿತವಾದ್ ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ದೆತೊಂದು ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಚುನಾವನೆಡ್ ಗೆಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯೆರ್.
ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊಗು ತನ್ಕುಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ಲೆನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುನ
ಸೇವೆದ ಅವದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೨ ವರ್ಸೊದ ಅಧಿಕಾರಾವದಿ. ಆಂಡ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿನ್ ಉಂಡುಮಲ್ಪುನಗ ಬುಕ್ಕ ಸಮತೋಲನ ಮಲ್ಪರಗಾದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನಾಯಿತಿಲೆನ್ ಕೊರೊಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಎಚ್ಚ ಪಂಡ ೨ ವರ್ಸೊದ ಅದಿಕಾರಾವದಿ. ಆಂಡ ಚುನಾವನೆತೊಟ್ಟುಗು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಸದಸ್ಯೆರೆನ ಅದಿಕಾರಾವದಿನ್ ಕಡಮೆಲಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
ಪ್ರತಿನಿದಿಸಾವುನ/ಉದ್ದೇಸೊ ಸದಸ್ಯೆರ್ ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ್ ಪ್ರತಿನಿದಿಸಾವೆರ್. ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಯೋಜನೆ ಬುಕ್ಕ ಮತದಾರೆರೆನ ಆಶಯ ಬುಕ್ಕ ಅಗತ್ಯೊಲೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಈ ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಸೊಲು ನಿಗಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇಸೇಸವಾಯಿನ ಅನುಬವ ಬುಕ್ಕ ಬಿಗುನು ಒದಗಿಸಾವರಗಾದ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್.
೧೭ ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಇಬಾಗೊದ ಒಂಜಿ ಉದಾರ್ಮೆ
ಇಬಾಗೊ 2024 2025 2026 2027 2028 2029
5 ಸದಸ್ಯೆರ್ 5 ಸದಸ್ಯೆರ್ 5 ಸದಸ್ಯೆರ್
5 ಸದಸ್ಯೆರ್ 5 ಸದಸ್ಯೆರ್ 5 ಸದಸ್ಯೆರ್
5 ಸದಸ್ಯೆರ್ 5 ಸದಸ್ಯೆರ್ 5 ಸದಸ್ಯೆರ್
2 ಸದಸ್ಯೆರ್ 2 ಸದಸ್ಯೆರ್ 2 ಸದಸ್ಯೆರ್
1 ಸದಸ್ಯೆ 1 ಸದಸ್ಯೆ 1 ಸದಸ್ಯೆ
1 ಸದಸ್ಯೆ 1 ಸದಸ್ಯೆ 1 ಸದಸ್ಯೆ

     ಸಮುದಾಯ-ಚುನಾಯಿತ ಸ್ತಾನೊಲು      ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ದ್ ಅಜತ್‌ದಿನ ಸೀಟ್‌ಲು      ನೇಮಕ ಮಲ್ತಿನ ಸೀಟ್      ನೇಮಕ ಮಲ್ತಿನ/ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದ ಸೀಟ್


ಸನ್ನಿವೇಶ ೨: ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ

ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಒಂಜಿ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಂಸ್ತೆ ಆದ್ ಬುಕ್ಕ ಸಮುದಾಯೊದ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಆದ್ಲಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಂಸ್ತೆಡ್ ೭೦ಡ್ದ್ ೧೦೦ ಮುಟ್ಟ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಚುನಾವನೆಡ್ ಗೆಂದ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅತ್ತಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲುಲಾ ಇಪ್ಪುವೆರ್.

ಸನ್ನಿವೇಸ 2.1 ಸಲಹಾ ಮಂಡಲಿ ಬುಕ್ಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಡ್ಡ್ ಚುನಾವನೆಲೆನ್ಲಾ ಅನುಸರಿಸುಂಡು
ಸಲಹಾ ಮಂಡಲು ಬುಕ್ಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಡ್ಡೈಕ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಚುನಾವನೆ ನಡಪುಂಡು.
ಸನ್ನಿವೇಸ 2.1.1
ರಡ್ಡ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯ್ಕೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಚುನಾವಣೆಲು: ಸಲಹಾ ಮಂಡಲಿಗ್ ಬುಕ್ಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ.
ಸನ್ನಿವೇಸ 2.1.2
ಚುನಾವನೆಟ್ ಗೆಂದ್‌ದ್ ಬತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಅಜತ್ ಬತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯೆರೆಡ್ ಸುರುತ ೯-೨೧ ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ (ಇಪ್ಪುನ ಸ್ತಾನೊದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ಆದರಿಸಾದ್) ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯೆರಾದ್ ನೇಮಕ ಆಯೆರ್ಂಡ, ಬಾಕಿದ ೭೦-೧೦೦ ಜನ ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗ್ ಸದಸ್ಯೆರಾದ್ ನೇಮಿಸಾವೆರ್.
ಸನ್ನಿವೇಸ ೨.೨ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು
ಸುರುಕು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ತೆದ ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಐಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ (ಇಪ್ಪುನ ಸ್ತಾನೊನ್ ಆದರಿಸಾದ್) ಐಟ್ ೯-೨೧ ಜನ ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಸ್ತೆಗ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾವರ ಪುದರ್ ಅಜಪುವೆರ್.

ಸದಸ್ಯತ್ವೊ

 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಮೂಲ ಕೂಪೆಡ್ ಒಟ್ಟು XX ಸದಸ್ಯೆರ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್ [ಕೇನರ ಸವಾಲ್ ಮಿತ್ ಉಂಡು].
  • 9-13 ಸದಸ್ಯೆರ್
  • 17-21 ಸದಸ್ಯೆರ್
 • ಮಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನವುಲಾ ಸೇರ್‌ದ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯತ್ವೊಗು ಸಮಂದಪಟ್ಟಿಲೆಕ ಕೆಲವು ಇತಿಮಿತಿಕ್ಕ್ಲು (ತಿರ್ತ್ ಕೆಲವು ಸವಾಲ್‌ಲೆನ್ ತೂಲೆ).
 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ೨ ಜನ ವಿ.ಮಿ.ಪ್ರ.ದ ಸದಸ್ಯೆರ್, ಅತ್ಂಡ ವಿ.ಮಿ.ಪ್ರ.ದ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟೀನಕ್ಲೆನ್ ವೀಕ್ಷಕೆರಾದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಓಟು ಪಾಡುನ ಹಕ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸದಸ್ಯೆರ್ನ ಅದಿಕಾರೊಗು ಸಮಂದಪಟ್ಟ್‌ದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾನೂನು ಅಂಚನೆ ಶರ್ತೊಲೆನ್ ಪಾಡೊಲಿ.
 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಕೆಲವು ಸಲ ವರದಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಿತಿ ಅತ್ಂಡ ಉಪಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲಾ ಆದಿಪ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ, ಈ ಸಮಿತಿ ಬುಕ್ಕ ಉಪಸಮಿತಿಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಆದಿಜ್ಜೆರ್ಂಡ, ಕನಿಷ್ಟಪಕ್ಷ ಮಂಡಳಿದ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಆಂಡಲಾ ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.
 • ಓಟುದ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಒರಿಯಗ್ ೧ ಓಟು ಪಾಡುನ ಅವಕಾಸ ಉಂಡು.
 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಪೂರ್ಣ ರೂಪೊಡು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾಗ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾವೆರ್. ಅಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಉಪಕೂಪೆ, ಪ್ರದೇಸೊ ಅತ್ಂಡ ಗಟಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆವರ ಇಜ್ಜಿ.
 • ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆರ್ 2 ವರ್ಸದ ಅವದಿಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
ಸದಸ್ಯತ್ವೊದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ನೆಲೆನ್ ಕೇನ್ಲೆ

ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಡ್ ಸಾಬೀತ್‌ದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಸಮಾನ ಗುರ್ಕಾರ್ತೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆರೆನ್ ಇಸ್ವಾಸೊಗು ದೆತೊಂಬುನೆನ್ ಸಾದಿಸಾವರ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಇಸಯೊಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಲಹೆ ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ ಬೋಡು:

 1. ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾವುನ ಇಸಯೊಡು ಸದಸ್ಯತ್ವೊಗು ಕೆಲವು ಇತಿಮಿತಿ ದೀವೊಡಾ?

ಮಿತಿಕ್ಲೆನ ಸಂಬಾವ್ಯವ್ಯ ಮಾನದಂಡೊಲನ ಬಗ್ಗೆ ದಯದೀದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಬಿಪ್ರಾಯೊನ್ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ:

 1. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪೊಡಾಂಡ, ಉದಾ. ಒಂಜೇ ಪ್ರದೇಸೊರ್ದ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲಾ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಲು? ಅಂದ್ ಪಂದಾಂಡ, ದಯದೀದ್ ಸ್ತಿತಿನ್ ಪನ್ಲೆ.
 2. ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಎಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪೊಡು, ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಒಂಜೇ ವಿಕಿ ಯೋಜನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆರ್ದ್ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಲು? ಅಂದ್ ಪಂಡಾಂಡ, ದಯದೀದ್ ಸ್ತಿತಿನ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುಲೆ.
 3. ಲಾರ್ಜ್‌ಗ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪೊಡಾ[3] ಭಾಷಾ ಸಮುದಾಯೊಲು, ಯೋಜನೆಲು ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ಉದಾರ್ಮೆಗ್ 5 ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಲೆನ ನಡೂಟು 5 ಸ್ತಾನೊರ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಇಜ್ಜಾ? ಅಂದ್ ಪಂಡಾಂಡ, ದಯದೀದ್ ಸ್ತಿತಿನ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುಲೆ.
 4. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವೊಗ್ ಬೇತೆ ವೊವ್ವೇ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪೊಡೇ? ಅಂದ್ ಪಂಡ, ದಯಮಲ್ತ್‌ದ್ ಐತ ಇತಿಮಿತಿ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಲೆ.

ಚುನಾವನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

 • ಪ್ರತಿ ಹಂತೊದ ಚುನಾವಣೆಗ್ ಮಾಂತ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನೊಲೆನ್ ಒಂಜೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಪಟ್ಟಿನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 • ಒಂಜೇ ವರ್ಗಾವನೆ ಮಲ್ಪೊನಾಯಿನ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ತೆನ್ ಬಳಸ್‍ದ್ ಸಮುದಾಯೊರ್ದ್ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರೆನ್ ಮಲ್ಲೊಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 • ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಸೀಟ್ಲೆನ್ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ವರ್ಗಾಯಿಸಾವುನ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ತೆದ ಮೂಲಕ, ಚುನಾವನೆಡ್ ಓಟು ಪಾಡ್‌ದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಗ್ ೧ ಓಟು ಪಾಡರ ಅವಕಾಸೊ ಉಂಡು.
 • ಸುರುತ ಶ್ರೇಣಿದ, ಅಂಗಸಂಸ್ತೆ ಅಜತ್‌ದಿನ ಅಬ್ಯರ್ತಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲುವೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿ‌ಡ್ದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಐಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಸುರುತ ಶ್ರೇಣಿದ ಸಮುದಾಯೊ ಅಜತ್‌ದಿನ ಅಬ್ಯರ್ತಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 • ಸಮುದಾಯ ಚುನಾವನೆದ ಮಾನದಂಡೊಲು ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾನದಂಡೊಲೆಗ್ ಸಮಾನವಾದ್ ಉಪ್ಪುವ.

ಅಬ್ಯರ್ಥಿನ ಮಾನದಂಡೊಲು ಬುಕ್ಕ ಮಿತಿಕ್ಕುಲು

 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದ ಬೋರ್ಡುದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಓಟುಗು ಉಂತುನ ಅಬ್ಯರ್ತಿಲೆಗ್ ಓಟು ಪಾಡುನಕ್ಲೆನ ಅರ್ಹತೆ ಮಾನದಂಡೊಲು ಇಪ್ಪೊಡು.
 • ಓಟುದ ಇಸಯೊಡು ಅಬ್ಯರ್ತಿಲು ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊಗು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗ್, ಹಬ್‌ಗ್, ಅತ್ಂಡ ಬೇತೆ ಏರೆಗಾಂಡಲಾ ಪಣವು ಕೊರಿಯೆರ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಓಟುದ ಸುರುಟೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ತೆರಿಪಾವೊಡು.
 • ಸದಸ್ಯೆರ್ ತನ್ಕುಲೆ ಸ್ತಾನೊಡು ಇತ್ತಿನಾತ್ ದಿನ, ಅಕ್ಲು ಆ ಸ್ಥಾನೊಗು ರಾಜಿನಾಮೆ ಕೊರಂದೆ ಸಂಬಳ ದೆತೊನರ ಇಜ್ಜಿ.
 • ಸದಸ್ಯೆರ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಡ್ ಬುಡಂದೆ ನಾಲ್ ವರ್ಸೊ ಮಾತ್ರ (ಪನ್ನಗ, ರಡ್ ವರ್ಸೊದ ಪೂರ್ತಿ ಅವದಿ) ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಲಿ. ಒಂಜಿವೇಳೆ ಸದಸ್ಯೆ ನಾಲ್ ವರ್ಸೊದ ನಡುಟು ಕನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಸ ೬ ತಿಂಗೊಲ್ ಸದಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಿಜೆಂಡ, ಅವೆನ್ ನಾಲ್ ವರ್ಸೊ ಪಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ.
 • ಅಬ್ಯರ್ತಿಲು ಉತ್ತಮ ಸಮುದಾಯೊದ ಸ್ತಿತಿಡ್ ಉಪ್ಪೊಡು (ಪಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕ್ಲೆನ್ ಬಾಗವಹಿಸಾವುನೈನ್ ಉಂತಾದಿಜೆರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಪಾರ್ದಿಜೆರ್).
 • ಸದಸ್ಯೆರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ ನಿರಂತರವಾದ್ ಬಾಗವಹಿಸುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು.
 • ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿದ ನೀತಿ ನಿಯಮೊಲೆನ್ ಒಪ್ಪುದು, ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನೊಗು ಬದ್ದವಾದ್ ಸದಸ್ಯೆರ್ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡೊಡು.

ಮಿತಿಲು ಬುಕ್ಕ ರಕ್ಷನೆಲು

[ಅದಿಕಾರೊಲು ಬುಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಎಚ್ಚ ಪ್ರಗತಿರ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಬರೆವರೆ ಅಫುಂಡು, ಅಗತ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಿತಿಕುಲು/ರಕ್ಷನೆದ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಉಂದೆನ್ ತೂದು ಬದಲಾಪುಂಡು.]

ಅನುಬಂದೊ

 1. ಅನುಬಂಧ (ಜಾರಿ): ಚುನಾವನೆಟ್ ಅಜತ್ ಬತ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ೬ ಸಮುದಾಯೊಲು ಬುಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ೩ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು ಇಬಾಗೊ ೧ಟ್ ೩ ವರ್ಸಮುಟ್ಟ ಅದಿಕಾರೊಡಿಪ್ಪುವ. ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಸಮುದಾಯೊ ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಇಬಾಗೊ ೨ಟ್ ೨ ವರ್ಸೊದ ಅದಿಕಾರೊಡು ಇಪ್ಪುವ. ೨ನೇ ವರ್ಸೊ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಬಾಗೊ ೨ಕ್ ಕುಡ ಚುನಾವಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಲ್ಪ ಅಜತ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ೨ ವರ್ಸೊದ ಅದಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕುಂಡು.
 2. ಅನುಬಂಧ (ರಾಜಿನಾಮೆ): ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೇ ಸದಸ್ಯೆ ರಾಜಿನಾಮೆ ಕೊರಿಂಡ ಅತ್, ದೆತ್ ಪಾಡಿಂಡ ಕಾಲಿ ಆಯಿನ ಆ ಜಾಗೆ ದುಂಬಗ್ ನಡಪಿನ ಚುನಾವನೆಟ್ ಬರ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಆದ್ ಇಬಾಗೊದ ಗಾತ್ರ- ಸದಸ್ಯೆರೆನ ಸಂಖ್ಯೆ- ೯ ಆಂಡ ಆ ೯ನೇ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಪೂರ್ಣಾವದಿ ಅದಿಕಾರೊಡು ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಬಾಗೊದ ಗಾತ್ರ ೧೦ಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ, ಕಡೆತ ಸಾಲ್‌ಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಸ ಸದಸ್ಯೆರ್ ೧ ವರ್ಷ ಅದಿಕಾರೊಡು ಇಪ್ಪೊಲಿ.
 3. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಲೆಗ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಪಾದಕೆರೆನ ಸಂಕ್ಯೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲೆನ ವೋಟ್ ಪಾಡುನ ಸದಸ್ಯರೆನ ಸಂರ್ದ್ ನಿರ್ದಾರ ಮಲ್ಪು ಲೆಕೊ

ಎಚ್ಚದ ಓದುಗು