ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್/ಇಸಯ/ಹಬ್(ಕೇಂದ್ರೊಲು)

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Hubs and the translation is 100% complete.

ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ ಬುಕ್ಕ ಉದ್ದೇಸೊ

ಪ್ರಾದೇಸಿಕ ಬುಕ್ಕ ವಿಷಯಾದಾರಿತ ಕೇಂದ್ರೊಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರೊಗಾದ್ ರಚನೆ ಆತ್ಂಡ್. ಅಸ್ತಿತ್ವೊಡುಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಬವಿಸ್ಯೊದ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯೊಗ್ ತನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಗತ್ಯೊಲೆನ್ ಪೂರೈಸಾರೆ ತನ್ನನೇ ಆಯಿನ ನಿರ್ದಾರೊಲೆನ್ ಗೆತೊನರೆ ಬುಕ್ಕ ನಡಪಾವರೆ ಸಾಮರ್ತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲೆನ್ ಹೊಂದರೆ ಅದಿಕಾರ ಕೊರ್ಪೆರ್. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ದ ಕೇಂದ್ರೊಲೆನ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪರೆ, ಜ್ಞಾನೊನ್ ಪಟ್ಟೊನ್ರೆ, ಎಡ್ಡೆ ಅಬ್ಯಾಸೊಲೆನ್ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕೇಂದ್ರೊಲೆನ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಮುದಾಯೊಲೆಗ್ ಸಾದಿ ತೂಪಾವರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಹಾಯೊನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೇಂದ್ರೊಲೆನ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರೊನ್ ಕೊರ್ರೆ ರಚನೆ ಮಲ್ದೆರ್.

ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಬುಳೆಚಿಲ್‌ದ ಬಗೆಟ್ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಲಕರಣೆ ಪಂಡ ಹಬ್(ಕೇಂದ್ರೊ) ಪನೊಲಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟೊಡು ವಿಕಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರ ಬುಕ್ಕ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ಟೊನರ ಈ ಕೇಂದ್ರೊಲು ಸಾಯ ಮಲ್ಪುವ. ಈ ಕೇಂದ್ರೊಲು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕೂಟೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪ,ಸದಸ್ಯೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಕೂಟೊಲೆನ್ ಸಂಘಟಿಸಾವರ, ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಉಂದೆತ ಮೂಲಕ ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ ದುಂಬರಿಪರ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುವ. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕೂಟೊಲೆನ ನಡುಟು, ಕೂಟೊದ ಸದಸ್ಯೆರ್ನ ನಡುಟು ತನ್ಕುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಗೇನ- ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣೊ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ವಿದ್ಯೆನ್ ಪರಸ್ಪರ ಪಟ್ಟೊನರಲಾ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪುವ.

ಹಬ್, ವಿಕಿಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ಮೌಲ್ಯೊ, ಸಮಾನತೆ, ಬುಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಲಕರಣೆ ಆದುಂಡು ಪನೊಲಿ

ಸ್ತಾಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಆಡಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕನಿಸ್ಟ ರಡ್ಡ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲೆನ ಸ್ತಾಪಕ ಸದಸ್ಯೆರಾದ್ ಕೇಂದ್ರೊಲೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಕೇಂದ್ರೊಲೆನ ನಿರ್ದಾರೊನ್ ಗೆತೊನುನ ಮಾದರಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೈಲಾಲೆಡ್ ವಿವರಾಯ್ಸಾನ ಲೆಕ ನಿರ್ದಾರ-ನಿರ್ಮಾಪಕೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರೊಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡುಪ್ಪುನಕುಲು ಅವೆನ್ ಮುನ್ನಡೆಸಾವೊಂದ್ ಪೋಪಿನಕುಲು ಸಮಿತಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಸಮಾನವಾದಿಪ್ಪುಂಡು.

ಕೇಂದ್ರೊಲೆನ್ ಈ ರಡ್ಡ್ ವಿಸಯೊಲೆನ್ ಪತೊಂದ್ ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೆರ್ :

 • ಪ್ರಾದೇಸಿಕ (ಬೌಗೋಳಿಕ) ಗಮನ.
  • ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವೊದ ಉದಾಹರನೆ: ಎಲ್ವಿಶ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್‌ರ್ದ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು.
 • ಬಾಸೆದ ವಿಸಯೊದ ಕೇಂದ್ರೊಲು ಸೇರ್ನ್ಯಂಚನೆ ವಿಸಯಾದಾರಿತ/ವಿಸಯೊದ ಗಮನೊ
  • ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಕೆಲ್ವೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯತ್ವೊಲು: ಎಲ್ವಿಶ್ ಬಾಸೆದ ಮಿತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಕಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು, ಪೂ ಇಂದೆತ ಇಸಯೊಡು ಇಪ್ಪುನ ವಿಕಿಯೋಜನೆಲು, ವಿಕಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು ಬುಕ್ಕ ಈ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲೊಟ್ಟುಗು ಕೈಸೇರಾದಿನ ಪಿದಾಯಿದ ಸಂಸ್ಥೆಲು

ಹಬ್- ಕೇಂದ್ರೊಲು ಇಸ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಕಿ ಬಳಕೆದಾರೆರೆನ ಕೂಪೆ, ಇಸ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ದ್ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟ್‌ಗ್ ಬೇತೆನೇ ಆದುಂಡು.

ಕೇಂದ್ರೊಲೆನ್ ಈ ರಡ್ಡ್ ವಿದಾನೊಡ್ ಒಂಜೈನ್ ಹೊಂದಿಸಾವೊಡ್:

 • ನೋಂದಾವನೆ ಮಲ್ತಿನ ಲಾಬ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಸಂಸ್ತೆಯಾದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅವೆತ್ತ ಮುಟ್ಟೊದ ಸಮಾನವಾದ್
 • ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನ ಲಾಬೋದ್ದೇಸ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಸಂಸ್ತೆರ್ದ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮುಟ್ಟೊದ ಅನ್ವಯವಾಪಿನ ಸಮ ಕಾನೂನುದ ಅಡಿಟ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನವು.

ಹಬ್ ವಿಕಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಪಣವುದ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಹಬ್ ವಿಕಿದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂದ್ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ.

 • ಹಬ್ ಹೋಸ್ಟ್- ಉಂದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್‌ಲಾ ಆದುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಡ

ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲಾ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಪಿದಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಲಾ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.

 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್- ಇರುವೆರ್ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲೆನ್ ಹಬ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಪೂರೈಸಾವೊಡು.
 • ಹಬ್‌ಲೆನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಬ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಂಜೆಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಹಬ್‌ಲೆನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಾವರ ಬಲ್ಲಿ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಿಸಾದಿನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಈ ಹಬ್‌ಲೆಗ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರೊನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಹಬ್ಬುಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಜಬದಾರಿ ಆದುಪ್ಪುವ.

ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ಮುನ್ನುಡಿಡ್ ಪಂತಿಲೆಕ ಹಬ್‌ಗಳು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸೇರ್ಪಡೆ, ಜಬದಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾನತೆನ್ ರೂಪಿಸಾವೊಡು.

ಸದಸ್ಯತ್ವ ಬುಕ್ಕ ಸಂಯೋಜನೆ

 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಹಬ್ ಆವೊಡಾಂಡ ಕನಿಷ್ಟ ರಡ್ (೨) ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಬೋಡು. ಅತ್ತಂದೆ, ಈ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು ಕರೀಯಿನ ರಡ್ಡ್ (೨) ವರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಗತ್ಯತೆನ್ ಪೂರೈಸಾದಿಪ್ಪೊಡು.
 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಂಜೆಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಹಬ್‌ದ ಸದಸ್ಯೆರಾವೊಲಿ: ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಮಾದರಿದ ಪ್ರಕಾರೊ ಹಬ್‌ದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಡ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂಬೆರ್.

ಸಮುದಾಯೊದ ಸವಾಲ್: ಒಂಜಿ ವಿಕಿಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಏತ್ ಹಬ್‌ಡ್ ಸೇರೋನೊಲಿ ಪನರ ಮಿತಿ ದಾಲ ಉಂಡಾ?

 • ಒರಿ ನರಮನಿ ಹಬ್‌ನ ಸದಸ್ಯೆರಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಆಂಡ ಅಕುಲು ಹಬ್‌ಡ್ದು ಬೆರಿಸಾಯ ದೆತೊನೊಲಿ.

ಹಬ್‌ಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಮಾದರಿ ಬುಕ್ಕ ಸದಸ್ಯತನದ ಮಾದರಿನ್ ಸುರುಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಕಾನೂನು ಘಟಕೊಲಾದ್ ಅಜತ್‌ದಿನ ಹಬ್‍ಲು ಐಕುಲೆನ ಬೈಲಾಗ್ ತಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನೊನು ದೆತೊನುವ.

ಜಬದಾರಿಲು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬುಕ್ಕ ಇಸಯಾಧಾರಿತವಾಯಿನ ಹಬ್‌ಲು ತನ್ಕುಲೆ ಪ್ರದೇಸೊ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಸಯೊಲೆನ ನಡುಟು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಯ ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ರ ಇಪ್ಪುನವು. ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ನನ ದುಂಬಗ್ ಉಂಡಾಪಿನ ವಿಕಿಸಮುದಾಯೊಲೆನ ಅಗತ್ಯೊಲೆನ್ ಪೂರೈಸಾವರ, ವಿಕಿಗ್ ಸಮಂದಪಟ್ಟಿನ ಬೇಲೆಲೆಗ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊನ್ ಪಡೆವರ ಹಬ್‌ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಹಬ್ ತಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊ ಅತ್ಂಡ ಇಸಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಎಚ್ಚ ತಿಳುವಳಿಕೆ-ಮಾಹಿತಿ ನನಲಾತ್ ಗೇನೊ, ಸರವುನ್ ಪಡೆವೊನೊಡಾಪುಂಡು, ಅಂಚ ಪಡೆಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದೊಟ್ಟುಗು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡು.

ಒಂಜಿ ಹಬ್‌ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಟ್ಟೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲೆನ್ ಈ ಇಬಾಗೊಡು ಪಂತೆರ್. ಈ ಮಟ್ಟೊಲು:

 • ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಯಿನ – ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲು ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗ್ ಸಮಂದಪಟ್ಟಿಲೆಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಬ್ ಜಬದಾರಿ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ್ ಇಪ್ಪುನ, ಬುಕ್ಕ ಸಾಬೀತ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ;
 • ಮಲ್ಪೊಡು –ಒಂಜಿ ವಿಕಿಯೋಜನೆನ್ ಎಚ್ಚ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾಯಿನ ಸುದಾರನೆಲೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲು;
 • ಮಲ್ಪೊಲಿ – ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಡ್ ಪೋವರ ಒತ್ತಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ, ವಿಕಿಯೋಜನೆದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಲೆಲು ಸರಾಗವಾದ್ ನಡಪರ ಈ ನಿಯಮ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು;

ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು

ಒಂಜಿ ಹಬ್‌ದ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ಆ ಹಬ್‌ದ ಸಂದರ್ಬೊ ಬುಕ್ಕ ಅಗತ್ಯೊನು ತೂದು ಸಮುದಾಯೊ ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಆಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ಹಬ್ ತಿರ್ತ್ ಪಂತಿನ ವಾ ಉದ್ದೇಸೊಗಾದ್ ಉಂಡಾತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ತೊಜಪಾವೊಡು:

 • ಬೆರಿಸಾಯೊದ ಗುಂಪುಲು
  • ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ, ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯೊಲೆನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪುನ, ಅಂಚನೆ ವಿಕಿ ಬೇಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಸದಸ್ಯೆರೆನ ತಮೆಲ್‌ನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುನ
  • ಸಾಮರ್ತ್ಯೊದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ಪನ್ನಗ, ಪೊಸ ಸಂಘೊಲೆನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಐತ ಬುಳೆಚಿಲ್; ತರಬೇತಿ ಬುಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರಿಕೆ ವಹಿಸೊನುನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೆ ಕೊರ್ಪುನ
  • ತನ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಗೇನ-ಸರವುನು ನನೊರಿಯೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟೊಂಬುನ ಬುಕ್ಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆನ್ ಕೊರ್ಪುನ
  • ಪಣವು ಕಾಸ್‌ದ ಬೆರಿಸಾಯ, ಅಂಚಿನ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲೆಗ್ ಪುಗರ್ತೆ ಸಂದಾವುನ
 • ಸಮನ್ವಯ ಗುಂಪುಲು
  • ಜಾಲಬಂದೊ ಬುಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕೊಲೆನ ನಡುಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮನ್ವಯ
  • ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಸಂವಹನ ಅವಕಾಸೊಲೆನ ಸುತ್ತ ವಿಸಯಾದಾರಿತೊ ಸಮನ್ವಯ

ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು

ಪೊಸ ಹಬ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ ದುಂಬು, ಹಬ್ಬುಗು ಸೇರುನ ಸದಸ್ಯೆರ್, ಆ ಹಬ್ ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗ್ ವಾ ರೀತಿ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಸುರುಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಕಟ್ಟಲೆತ್ತ ಇಸಯೊಡು ಉಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಂದೆ, ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ಕುಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾವರ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು ಬುಕ್ಕ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಇಪ್ಪುನ, ತಂತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಸಂವಹನೊದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ ಸಾಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ, ಜನಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ಪರಸ್ಪರ ಬೆರಿಸಾಯ ಬುಕ್ಕ ಸಮ್ಮಂದೊ ಬುಳೆವುಂಡು.

ಒಂಜಿ ಹಬ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಬ್, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಂಯೋಜಕೆರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಪೆಲು ವ್ಯಕ್ತಿಲೊಟ್ಟುಗು ಸಹಕಾರ ಸಮಂದ ದೀಯೊನೊಡು. ತಮ್ಮ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಹಬ್‌ದ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಲೊಟ್ಟುಗು, ಐಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಹಬ್‌ಲೆನ ನಡುಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಇಸಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉದಾರ್ಮೆಗ್: ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆನ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟೊಲಿ, ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವೊನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ- ಇಂಚ ಮಾತ.

ವಿಕಿಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ಮಾನದಂಡೊಲಾಯಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಜಬದಾರಿ, ಮಾತೆರೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ, ಸಮಾನತೆ ಬುಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ- ಇಂದೆನ್ ಸಾಧಿಸಾವರ ಈ ಇಸಯೊಲು ಸಾಯ ಮಲ್ಪುವ.

ಮಲ್ಪೊಲಿ

ಲೇಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ, ಪಣವು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ, ಪಿದಯಿದ ಕೂಪೆದೊಟ್ಟುಗು ಕೈಸೇರಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ, ಮಾಹಿತಿದ ಪರವಾನಿಗೆಗ್ ಸಮಂದಪಟ್ಟಿಲೆಕ ಕಾನೂನು ಗಟಕೊದೊಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ- ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಹಬ್ ಕೈಕೊನೊಲಿ

ಒಂಜಿ ಹಬ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ- ಈ ರಡ್ಡೆತ ನಡುಟು ದೂತನ ಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಲಿ. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‍ಗ್ ಸಾಯ ಆಪಿಲೆಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯೊಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವರ, ಬುಕ್ಕ ಪರಸ್ಪರ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪರ ಈ ಹಬ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಪಣವು ಒಟ್ಟಾಯಿಸಾವುನ ಬುಕ್ಕ ಪಟ್ಟುನ

ಪಣವು ಒಟ್ಟಾಯಿಸಾವುನ
 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಸಾಯ ದೆತೊಂದು ಕಾಸ್ ಒಟ್ಟಾಯಿಸಾವರ ಹಬ್‌ಲೆಗ್ ಅವಕಾಸೊ ಉಂಡು.
  • ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಬ್‌ಲು ಸ್ಥಳಿಯವಾದ್ ಕಾಸ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
  • ಒಂಜಿ ಇಸಯೊಗು ಸಮಂದಪಟ್ಟಿನ ಹಬ್‌ಲು ಅನುದಾನ ಪಡೆವರ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೊಲಿ, ಅತ್ಂಡ ತಾನ್ ಪಡೆಯಿನ ಅನುದಾನೊನು ಗಲಸ್‌ದ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಲಿ (ಪಂಡ, ಕಾಸ್‌ದ ಬೆರಿಸಾಯ)
ಅನುದಾನ ಪಟ್ಟೊಂಬುನ
 • ಕೇಂದ್ರೊಲು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಪನವುನು ಪಟ್ಟೊನೊಲಿ.
 • ಪಣವು ಪಡೆಯಿನ, ಬುಕ್ಕ ಪಟ್ಟರ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಹಬ್‌ಲು, ಪಣವು ಪಟ್ಟುನ ಇಸಯೊಡು ಸಾಬೀತ್‌‌ಡ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ದೀಯೊನೊಡು.
 • ಪಣವು ಪಡೆಯಿನ, ಬುಕ್ಕ ಪಟ್ಟರ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಹಬ್‌ಲು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿಧಿ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟುಗು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡ್ ಇಪ್ಪೊಡು.
 • ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಿತ ಬುಕ್ಕ ಲಾಬದಾಂತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತೂಪುನಾಂಡ, ಹಬ್‌ದ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಅನ್ವಯ ಆಪಿನ ಮಾತಾ ಕಾನೂನುದ ಅನುಸಾರವಾದ್ ಹಬ್ ಬುಕ್ಕ ಹಬ್ ಹೋಸ್ಟ್, ತನ್ಕ್‌ಲೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪಣವುನು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಪಟ್ಟೊಡು.

ಸುರಕ್ಷತೆಲು

ಗುರ್ತ ಪತ್ತುನ ಬುಕ್ಕ ಗುರ್ತಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪುನ

 • ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅತಿಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅತ್ತ್ಂಡ ವಿಸಯದಾರಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದೊಟ್ಟುಗು ಹಬ್‌ದ ಸುತ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷತೆಲೆನ್ ನಿರ್ದಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ, ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ, ಅತ್ಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಹಬ್ ನನೊಂಜಿ ಪೊಸ ಹಬ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಸ ಇಜ್ಜಿ. ಅತ್ತಂದೆ ಹಬ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆವರಲಾ ಅವಕಾಸ ಇಜ್ಜಿ.

ಸುರಕ್ಷತೆ

 • ಹಬ್‌ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವದುಲಾಯಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆನ್ (UCoC) ಅನ್ವಯ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನಲ್ಪ, ಮುಟ್ಟೊದ ಸಂದರ್ಬೊನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಾರೆ UCOC ನ್ ವಿಸ್ತರಿಸಾವೊಲಿ.
 • ಹಬ್‌ ತನ್ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಸದಸ್ಯತ್ವೊಡ್ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹಾರೊನು ಬೆಂಬಲಿಸಾವುಂಡು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೇಂದ್ರೊದೊಟ್ಟುಗು ಮಾಂತ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲೆನ ನಡುತ ಸಂಗರ್ಷ ಪರಿಹಾರೊಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ದೇಹೊನ್ ಸ್ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಹಿತಾಸಕ್ತಿಲೆ ಗೋಜಿ

 • ಮಾತ ಹಬ್‌ಲೆಗ್ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬುಕ್ಕ ಇಸಯ ಆಧಾರಿತ) ಅನ್ವಯ ಆಪಿಲೆಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಲೆ ಗೋಜಿ ನೀತಿನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡುಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ಒಂಜಿ ಹಬ್ ಅತ್ಂಡ ಹಬ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಪಣವುದ ಪ್ರಾಯೋಜಕೆ ಆದಿಪ್ಪುನ ಅತ್ಂಡ ಸಾಯೊಗು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ಂದಾಂಡ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡರ ಅವಕಾಸ ಇಜ್ಜಿ.
 • ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ತಾನೊಲೆಗ್ ಓಟು ಪಾಡರ ಹಬ್‌ಲೆಗ್ ಅವಕಾಸೊ ಇಜ್ಜಿ ದೇಗ್ ಪಂಡ ಐತ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಓಟು ಪಾಡುನ ಅವಕಾಸ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರ.

ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆದೊಟ್ಟುಗು ಸಮ್ಮಂದ

ವ್ಯಕ್ತಿಲು

ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ರಚನೆದ ಪ್ರಕಾರೊಡ್, ಹಬ್‌ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನಂಚ ವಿನಂತಿದೊಟ್ಟುಗು ಚಳುವಳಿಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾಂತೆರೆನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಾರೆ ಹಬ್‌ಲು ತೆರೆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಹಬ್‌ನ ಸದಸ್ಯರಾವರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಆಂಡ ಅಕುಲು ಹಬ್‌ದ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆರ್ದ್ ಬೆಂಬಲ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನನ್ ಪಡೆಯೊಲಿ.

ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು

ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದುಪ್ಪುನ ಹಬ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೊಲಿ. ಸದಸ್ಯೆರ್ ಹಬ್‌ದ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಗ್ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾಂತ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲೊರ್ದ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ್ ತೊಡಗಿಸಾವೆರ್. ಸದಸ್ಯರಾದ್ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಹಬ್‌ದ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಡ್ ಬಾಗವಹಿಸಾವೊಲಿ (ಉದಾಹರನೆಗ್, ಹಬ್ ಸಮ್ಮೇಲನೊನ್ ಆಯೋಜಿಸಾಂಡ ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ಹಾಜರಾವರೆ ಬತ್ತ್ಂಡ) ಬುಕ್ಕ ಅವೆತ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲೆಗ್ ಪ್ರವೇಸೊನ್ ಪಡೆಯೊಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗ್, ಹಬ್ ಮಂಡಲಿದ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ ತರಬೇತಿನ್ ಕೊರೊಲಿ).

ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ದೊಟ್ಟುಗು ಹಬ್‌ಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವ. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ : ಅನ್ವಯವಾಪುನ ನಿದಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾನೂನುಲೆನ ಅನುಸರನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿದಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬುಕ್ಕ ನಿದಿ ಪ್ರಸರನೊದ ಇಸಯೊಡು ಸಮನ್ವಯ; ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆನ ಸುರಕ್ಷತೆ; ಜಾಗತಿಕ ವಕಾಲತ್; ಕೌಶಲ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಸಾಮರ್ತ್ಯೊದ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ

ಹಬ್‌ಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಗ್ ಜಬದಾರಿ ಆದುಪ್ಪುವ. ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಈ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ಪಿದಾಯಿ ಅನ್ವಯವಾಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆ ಬುಕ್ಕ ತತ್ವೊಲೆನ್ ನಿರ್ದಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ದ ಸಮಿತಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಗುರುತಿಸಾವಂದಿನ.

ನನ ಎಚ್ಚ ಓದರ