Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Ensure Equity in Decision-making/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Ensure Equity in Decision-making and the translation is 100% complete.
Garantir l'equitat en la presa de decisions

El nostre Moviment està format per comunitats, persones i organitzacions de tot el món. En compartir rendició de comptes i responsabilitats, a més d'assegurar oportunitats equitatives de participació en la presa de decisions i l'assignació de recursos, potenciarem i representarem tots els agents del Moviment i disposarem de mecanismes per garantir que totes les decisions que els afectin siguin legítimes.

Un breu vídeo sobre aquesta recomanació (en anglès).

Tots els agents de el Moviment tindran el mandat, el coneixement i els recursos per estar presents en qualsevol procés de presa de decisions que els afecti, prendre decisions i fer aportacions significatives sobre qüestions connexes, incloses les oportunitats d'accés als recursos. Les estructures del Moviment serviran i donaran suport a cada comunitat de manera transparent, responent a les necessitats específiques de cada context, amb un sentit d'urgència quan sigui necessari.

Les estructures del Moviment s'adaptaran i se'n crearan noves, si fos necessari, per assegurar que tots els wikimedistes puguin veure representats els seus interessos i experiències en la presa de decisions. Aquestes estructures es posaran en marxa a un ritme sostenible. La seva funció i eficàcia s'avaluaran contínuament per permetre un disseny, una iteració i una consulta adequats.

Aquesta recomanació s'estructura en les cinc subseccions següents:

Establir un marc comú per a la presa de decisions

Què

El nostre Moviment prendrà decisions que siguin contextualitzades perquè les solucions als reptes comuns poden diferir substancialment d'una part a una altra. Apuntem a les responsabilitats compartides i a la inclusió. Perquè funcioni, establirem una Carta del Moviment per proporcionar un sentit de pertinença, així com definir clarament les funcions i responsabilitats per als membres actuals i futurs del nostre Moviment.

Canvis i accions

 • Crear una Carta del Moviment per:
  • Establir els valors, principis i la base política per a les estructures del Moviment, incloses les funcions i responsabilitats del Consell Global, els hubs regionals regionals i temàtics, així com altres entitats i organismes de presa de decisions existents i nous,
  • Establir requisits i criteris perquè les decisions i processos que abasten tot el Moviment siguin legítims i fiables per a tots els agents, per exemple per:
   • Mantenir entorns col·laboratius segurs.
   • Garantir la generació i distribució d'ingressos a tot el moviment.
   • Donar una direcció comuna sobre com s'han d'assignar els recursos amb els mecanismes apropiats de rendició de comptes.
   • Definir com les comunitats treballen juntes i són responsables entre si.
   • Establir expectatives de participació i els drets dels participants.
 • Establir un comitè temporal, compost per participants representatius de la diversitat del Moviment global, que treballarà de manera oberta, transparent i en estreta col·laboració amb tots els agents del moviment i les comunitats per:
  • Servir com a Consell Global Provisional i exercir un paper de lideratge per donar suport a la implementació de l'Estratègia del Moviment. Aquest comitè temporal es dissoldrà després que es finalitzi la Carta del Moviment i s'estableixi el Consell Global d'acord a aquesta carta,
  • Supervisar el desenvolupament de la Carta del Moviment en consulta amb les comunitats, organitzacions i experts en la matèria,
  • Participar amb la Junta Directiva de la Fundació Wikimedia per identificar àrees de les seves responsabilitats actuals que s'han de transferir per assolir els objectius de les recomanacions, i
  • Dissenyar un procés independent i transparent, juntament amb una avaluació legal independent, per transferir aquestes responsabilitats i les autoritats als organismes apropiats liderats pel Moviment. En aquells casos en què les limitacions legals de l'estructura organitzativa no es pugui superar, establir un contracte social que permeti a aquests organismes prendre decisions legalment no vinculants però socialment vinculants. Això assegura que les autoritats i les responsabilitats del Consell Global i dels altres cossos liderats pel Moviment siguin respectades i liderin dins del Moviment.

Justificació

Nosaltres som un Moviment divers i en creixement, i necessitem incloure noves veus i més diversitat en els processos de presa de decisions. El nostre objectiu és millorar els mecanismes de confiança i coordinació entre els agents, crear una comprensió comuna del que defineixi ser part del nostre Moviment, i tenir mecanismes per garantir que els processos i canvis que afecten tot el Moviment siguin legítims i fiables. En general, és fonamental comptar amb un marc comú per definir com treballar junts i com aconseguir la Direcció Estratègica per convertir-se en la infraestructura essencial de l'ecosistema de coneixement lliure el 2030.

Permetre una representació equitativa en la presa de decisions global

Què

Per prendre decisions en tot el Moviment, ens cal una estructura global que respongui a les necessitats del nostre Moviment en el seu conjunt i representi a les comunitats de manera equitativa. Per complir amb aquesta funció, es crrearà un Consell Global.

Canvis i accions

Establirem un Consell Global representatiu del Moviment per la seva funció i composició. Estarà compost per membres elegits i seleccionats, d'una manera dissenyada per reflectir l'amplitud i diversitat de participació no només en el Moviment en l'actualitat sinó també en les comunitats a les que desitgem servir. Aquest organisme tindrà les autoritats i responsabilitats descrites en la Carta, i aquestes haurien d'incloure, entre altres:

 • Supervisar la implementació de l'Estratègia del Moviment, amb aportacions de la comunitat sempre que sigui possible, i la seva alineació entre les estructures establertes del Moviment;
 • Supervisar un major desenvolupament i aprovació de la Carta del Moviment;
 • Fer complir la responsabilitat de totes les organitzacions del Moviment al voltant de:
  • Ús de fons del moviment;
  • Alineació amb la missió, la visió i la Direcció Estratègica de Wikimedia;
  • Compliment amb la Carta del Moviment;
  • Ús apropiat de marques del moviment;
 • Establir marcs sobre l'assignació de recursos i la generació d'ingressos per al Moviment.
 • Qualsevol responsabilitat que el Consell Global Provisional hagi determinat que ha de ser delegada per la Junta.

La Junta Directiva de la Fundació Wikimedia té actualment la responsabilitat jurídica i fiduciària dels recursos i la supervisió del Moviment. Inicialment, el Consell Global s'establirà com una estructura independent amb un mandat de la Junta. Això vol dir que quan es prenguin decisions en les àrees assenyalades, el Consell Global treballarà estretament amb la Junta Directiva. Les dues entitats cooperaran pel bé general del nostre Moviment. Considerant l'autoritat legítima que li confereix la representació del nostre Moviment, el Consell Global podrà desenvolupar més tard noves capacitats i assumir més responsabilitats amb el temps.

Justificació

Per defecte, i a causa de la manca d'una estructura global, la Junta Directiva de la Fundació Wikimedia (la Junta) té actualment la tasca de prendre decisions per a tot el Moviment. No obstant això, hi ha un creixent desig que es necessiti una estructura global més representativa. D'acord amb la composició i els criteris actuals de la Junta, algunes esferes clau essencials per al creixement general del Moviment no estan ben representades (per exemple, els coneixements tècnics, la governança del Moviment i les perspectives de les comunitats emergents). Per superar aquestes deficiències, el Consell Global estarà facultat per la Junta per donar orientació en qüestions d'importància estratègica i funcions específiques delegades. Els assumptes que afectin les preocupacions sobre l'estratègia del Moviment seran remesos per la Junta al Consell Global.

Qualsevol decisió que afecti a les nostres comunitats ha d'involucrar a aquestes comunitats per evitar resultats desequilibrats. El Consell Global, a més de proporcionar representació a les comunitats, també garanteix la responsabilitat compartida i la rendició de comptes. Altres estructures existents del Moviment, com el Comitè d'Afiliacions o el Comitè de Distribució de Fons, s'examinaran i s'adaptaran durant l'aplicació i el desenvolupament de la Carta.

Permetre l'empoderament de les comunitats locals

Què

Els hubs regionals i temàtics permetran a les comunitats existents i futures tenir la capacitat i els recursos necessaris per prendre i implementar les seves pròpies decisions per satisfer les seves necessitats diferents. Això assegurarà la sostenibilitat, la resiliència i el creixement de tot el Moviment. Els hubs regionals permetran contextualitzar activitats, eines i informació. Si es disposen de recursos adequats, permetran a grups d'afiliats col·laborar en el desenvolupament de capacitats, la transferència de coneixement i la coordinació. Els hubs temàtics permeten l'especialització i el treball a tot el moviment, on els objectius compartits es beneficien de solucions coordinades. Com a resultat, sorgiran noves connexions i estructures o es reforçaran les existents, cosa que portarà a la pràctica el principi de subsidiarietat.

Canvis i accions

 • Facilitar i donar suport activament la creació de hubs regionals i temàtics com a estructures dissenyades tant en les necessitats identificades com en les pautes d'èxit, incloent-hi xarxes que es desenvolupin orgànicament.
  • Avaluar quines zones temàtiques (per exemple, promoció, desenvolupament de capacitats, associacions, investigació, etc.) o geogràfiques del Moviment necessiten estructures que donin suport a la coordinació entre els agents.
  • Els hubs són una millora de les entitats existents, de les col·laboracions entre afiliats o de les noves estructures formades amb un propòsit específic. S'espera que sorgeixin d'acord amb les necessitats identificades i les iniciatives orgàniques.
  • Els hubs són independents en la seva tasca i operacions diàries, tot i que es coordinen amb altres agents i comparteixen els resultats de la seva tasca amb la resta del Moviment.
 • Aquestes estructures treballaran per aconseguir alts nivells de diversitat, inclusió, responsabilitat i equitat en l'adopció de decisions, de conformitat amb la Carta del Moviment.
 • L'abast i la funcionalitat concrets d'aquestes estructures seran decidits per les comunitats i organitzacions en funció dels seus contextos i necessitats. Aquests sistemes seguiran el principi de subsidiarietat, al temps que posaran a disposició les següents funcions:
  • Assignar recursos;
  • Donar suport jurídic als membres i organitzacions de la comunitat i avaluar les directrius i procediments de seguretat adaptats als contextos locals;
  • Coordinar el desenvolupament de capacitats;
  • Donar suport al creixement organitzacional a través d'assessorament personalitzat i suport per parells (avaluació, finançament, xarxes, mentoria, etc.);
  • Desenvolupar tecnologies apropiades per servir millor a les comunitats.

A mesura que els hubs sorgeixin i es desenvolupin, el seu abast i la seva governança variaran en funció de les necessitats i capacitats de les comunitats amb les quals treballen. Caldrà elaborar un marc per avaluar l'èxit i l'impacte dels hubs, així com mètodes per assegurar que els hubs estiguin interconnectats.

Justificació

Les nostres estructures i processos històrics reforcen actualment la concentració de poder i els recursos del Moviment al voltant de les comunitats i entitats establertes. Això vol dir que s'han adoptat diferents decisions sense consultar als diversos agents afectats, el que no només obstaculitza el creixement del Moviment sinó que també afecta la legitimitat i l'impacte d'aquestes decisions.

Per aconseguir la nostra direcció estratègica, els agents i els sistemes de tot el nostre Moviment han de funcionar junts com un ecosistema de col·laboració i suport i evitar la confusió sobre l'autoritat o la repetició de tasques. Els enfocaments més eficaços són els que respecten les cultures i condicions locals i permeten als participants desenvolupar, provar i compartir les seves pròpies pràctiques.

El nostre Moviment ha crescut de manera independent i distribuïda, però encara no té els sistemes, la capacitació i la infraestructura per donar suport al següent nivell de creixement. Sovint ha estat difícil prendre decisions conjuntes en què participen múltiples organitzacions i comunitats del Moviment, tant per al treball en línia com per a les activitats fora de línia. A causa de diverses circumstàncies sociopolítiques, és difícil proporcionar recursos, orientació pertinent o protecció a les comunitats en alguns contextos. Aquestes dificultats justifiquen la necessitat d'un enfocament que sigui impulsat i coordinat a nivell local o regional entre comunitats.

Per garantir que els recursos del Moviment es distribueixin de manera més equitativa, és necessari crear un procés de presa de decisions més distribuït per donar accés a aquests recursos. Això es pot fer mitjançant estructures de poder distribuïdes i descentralitzades i mitjançant l'assignació de recursos, el que també permetria equipar millor als agents més petits i nous de el Moviment perquè s'expandeixin de manera sostenible i desenvolupin les aptituds necessàries per assumir el lideratge i el protagonisme.

Assignació participativa dels recursos

Què

És essencial que els afiliats de Wikimedia trobin camins per aconseguir un suport financer que permeti desenvolupar habilitats rellevants, créixer, construir estructures i contribuir al nostre Moviment d'una manera responsable i sostenible. Es crearan processos d'assignació de recursos més participatius i més propers als agents per garantir una major equitat i pertinença en els contextos.

Canvis i accions

 • En un futur immediat, la Fundació Wikimedia hauria d'augmentar els recursos financers generals i d'un altre tipus dirigits al Moviment per tal d'aplicar l'estratègia del Moviment.
 • Aquests recursos addicionals han de servir per donar suport als nous hubs regionals i temàtics i a altres organitzacions del Moviment, a més de les organitzacions i afiliats del Moviment ja existents.
 • En un futur proper, el Moviment hauria d'exercir una funció d'orientació en l'assignació de recursos. Els processos d'assignació haurien de dissenyar mitjançant consultes i descriure en la Carta del Moviment. Aquesta transició a l'orientació dirigida pel Moviment hauria de produir de manera oportuna.
 • El Consell Global hauria de supervisar l'aplicació de l'orientació impartida pel Moviment, tal com es descriu a la Carta del Moviment, incloses les recomanacions per a l'assignació de fons als hubs regionals i temàtics i altres organitzacions del Moviment, reconeixent al mateix temps les obligacions jurídiques i fiduciàries de les organitzacions implicades.
 • Prenent com a base els marcs establerts pel Consell Global, els hubs regionals i temàtics de facilitar l'assignació de recursos mitjançant enfocaments fiables, contextualitzats, flexibles i resistents per a assegurar i sostenir a les comunitats i organitzacions amb plans plurianuals.
 • Els sistemes de finançament han de ser flexibles quant a la seva durada, fusionant els objectius estratègics del Moviment amb les necessitats i directrius locals, especificant les responsabilitats mútues i obrint vies per a les iniciatives locals de finançament.

Justificació

L'augment a l'accés als diners o les beques no seran suficients per si mateixes per abordar qüestions de desigualtat en la forma en què es prenen o prioritzen les decisions de recursos. Els recursos s'han d'assignar a i per a les persones en cada context i adaptar-se a les seves necessitats. Els processos de presa de decisions sobre l'assignació de recursos han de comptar amb la força, l'experiència i els coneixements de les comunitats afectades. D'aquesta manera, serà possible proporcionar recursos per donar suport al desenvolupament de capacitats i habilitar a les nostres comunitats perquè siguin més sostenibles.

La modificació dels nostres sistemes d'assignació de recursos garantirà una distribució de recursos més pertinent i eficient i crearà més agència i impacte local. Un impacte positiu en el creixement de les capacitats de les comunitats i la seva sostenibilitat els permetrà ser més autònomes i responsables.

Obrir vies cap a les funcions de presa de decisions

Què

Per construir un Moviment més equitatiu, es definiran clarament les funcions i responsabilitats. Les vies per accedir als llocs de poder seran obertes i transparents per evitar confusions i incloure veus més diverses i representatives. Es dissenyaran i acordaran mecanismes per resoldre els conflictes relatius al mandat i l'autoritat sobre les funcions en el nostre Moviment.

Canvis i accions

 • Establir directrius de bones pràctiques per al funcionament de les juntes, com els límits dels mandats, els processos d'elecció i selecció i els enfocaments d'altres qüestions de governança quan siguin aplicables i pertinents per a una comunitat. Aquestes directrius han de ser adaptades i contextualitzades per cada agent. Les juntes es responsabilitzarien de seguir les bones pràctiques del Consell Global. En el cas de les que no ho facin, el Consell Global crearà mecanismes per examinar-les i donar-los suport.
 • Definir col·lectivament les directrius sobre bones pràctiques per donar poder o inspirar i habilitar o donar suport als nous voluntaris perquè es presentin com a candidats a diferents tipus de funcions triades. Aquests esforços es centraran especialment en els grups insuficientment infrarepresentats.
 • Assegurar que els llocs de lideratge i les formes d'accedir-hi estiguin documentats i siguin transparents i accessibles.

Justificació

L'actual distribució de poder dins de les comunitats limita l'accés als llocs de poder per a molts, incloses les dones i altres perfils actualment infrarepresentats. Les estructures actuals (o la manca d'elles) limiten no només les possibilitats de participar en posicions de poder sinó també l'aparició de nous líders en el nostre Moviment.

Sempre que es posa en dubte l'actual equilibri de poder, sorgeixen conflictes per protegir les estructures existents, atesa la manca d'orientació general i de mecanismes conjunts d'adopció de decisions en tot el Moviment per resoldre'ls. Les mesures justes i obertes de resolució de conflictes i de limitació del poder tenen per objecte equilibrar les estructures existents amb l'equitat. Tot això farà que altres projectes inclogui les comunitats futures i conduirà a un canvi cultural que ens permetrà desenvolupar tot el nostre potencial i diversitat.