Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Ensure Equity in Decision-making/sl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Ensure Equity in Decision-making and the translation is 100% complete.
Zagotavljanje pravičnosti pri odločitvah

Naše gibanje sestavljajo skupnosti, posamezniki in organizacije z vsega sveta. Z razdelitvijo odgovornosti in pristojnosti ter zagotavljanjem pravičnih možnosti za sodelovanje pri sprejemanju odločitev in dodeljevanju sredstev bomo okrepili in zastopali vse deležnike gibanja ter vzpostavili mehanizme, ki zagotavljajo, da so vse odločitve, ki jih zadevajo, legitimne.

Kratek videoposnetek o tem priporočilu

Vsi deležniki gibanja bodo imeli pooblastilo, znanje in vire, da bodo prisotni v vseh procesih odločanja, ki jih zadevajo, sprejemali odločitve in pomembno prispevali k zadevnim vprašanjem, vključno z možnostmi dostopa do virov. Strukture gibanja bodo služile in podpirale posamezne skupnosti pregledno ter se odzivale na potrebe, specifične za posamezen kontekst, po potrebi z občutkom nujnosti.

Strukture gibanja bodo prilagojene in oblikovane tako, da bodo pri sprejemanju odločitev zastopani interesi in izkušnje vseh Wikimedijcev. Te strukture se bodo razvijale trajnostno hitro. Njihovo delovanje in učinkovitost bomo nenehno ocenjevali, da bi omogočili ustrezno oblikovanje, ponavljanje in posvetovanje.

To priporočilo obsega naslednjih pet podrazdelkov:

Vzpostavitev skupnega okvira odločanja

Opredelitev

Naše gibanje bo sprejemalo odločitve, ki bodo kontekstualizirane, saj se lahko rešitve za skupne izzive med posameznimi deli bistveno razlikujejo. Prizadevamo si za skupno odgovornost in vključevanje. Da bi to lahko dosegli, bomo oblikovali Listino gibanja, ki bo zagotovila občutek pripadnosti ter jasno opredelila vloge in odgovornosti sedanjih in prihodnjih članov našega gibanja.

Spremembe in ukrepi

 • Ustvaritev Listine gibanja za:
  • Določitev vrednot, načel in politik za strukture gibanja, vključno z vlogami in odgovornostmi za Svetovni svet, regionalna in tematska središča ter druge obstoječe in nove subjekte in organe odločanja.
  • Določitev zahtev in kriterijev za odločitve in procese, ki so namenjeni celotnemu gibanju, da bodo legitimni in jim bodo zaupali vsi deležniki, npr. za:
   • Vzdrževanje varnega sodelovalnega okolja.
   • Zagotavljanje ustvarjanja in razporejanja prihodkov na ravni celotnega gibanja.
   • Podajanje skupne usmeritve o tem, kako je treba dodeliti sredstva, z ustreznimi mehanizmi odgovornosti.
   • Opredelitev, kako skupnosti sodelujejo in so odgovorne druga drugi.
   • Določitev pričakovanj glede sodelovanja in pravic udeležencev.
 • Ustanovitev začasnega odbora, sestavljenega iz udeležencev, ki bo predstavljal raznolikost svetovnega gibanja ter bo deloval odprto, pregledno in v tesnem sodelovanju s širšim gibanjem in skupnostmi, da bi:
  • deloval kot Začasni globalni svet in imel vodilno vlogo pri podpori izvajanja strategije gibanja. Ta začasni odbor bo razpuščen, ko bo dokončana Listina gibanja in bo v skladu z njo ustanovljen Globalni svet,
  • v posvetovanju s skupnostmi, organizacijami in strokovnjaki na tem področju nadzoroval razvoj Listine gibanja,
  • sodeloval z upravnim odborom Fundacije Wikimedia, da bi opredelil področja njenih sedanjih odgovornosti, ki jih je treba prenesti, da bi dosegli cilje priporočil, in
  • oblikoval neodvisen in pregleden postopek, skupaj z neodvisno pravno oceno, za prenos teh odgovornosti in pooblastil na ustrezne organe, ki jih vodi gibanje. V primerih, ko pravnih omejitev organizacijske strukture ni mogoče preseči, bo vzpostavljena družbena pogodba, ki bo tem organom omogočila sprejetje pravno nezavezujočih, vendar družbeno zavezujočih odločitev. To bo zagotovilo, da se bodo pristojnosti in odgovornosti Svetovnega sveta in drugih organov, ki jih vodi gibanje, spoštovale in da bodo vodilni v gibanju.

Utemeljitev

Smo raznoliko in rastoče gibanje, zato moramo v procese odločanja vključiti nove glasove in večjo raznolikost. Naš cilj je izboljšati mehanizme za zaupanje in usklajevanje med zainteresiranimi stranmi, ustvariti skupno razumevanje, kaj opredeljuje pripadnost našemu gibanju, in vzpostaviti mehanizme, ki zagotavljajo, da so procesi in spremembe, ki vplivajo na celotno gibanje, legitimni in verodostojni. Na splošno je temeljnega pomena, da imamo skupni okvir, ki opredeljuje, kako sodelovati in kako doseči strateško usmeritev, da do leta 2030 postanemo temeljna infrastruktura ekosistema prostega znanja.

Omogočenje pravične zastopanosti v globalnem odločanju

Opredelitev

Za sprejemanje odločitev na ravni celotnega gibanja potrebujemo globalno strukturo, ki se odziva na potrebe našega gibanja kot celote in pravično zastopa skupnosti. Za izpolnjevanje te funkcije bo ustanovljen Globalni svet.

Spremembe in ukrepi

Ustanovili bomo Svetovni svet, ki bo po svoji vlogi in sestavi predstavljal gibanje. Sestavljen bo iz izvoljenih in izbranih članov, tako da bo izražal širino in raznolikost sodelovanja ne le v sedanjem gibanju, temveč tudi v skupnostih, ki jim želimo služiti. Ta organ bo imel pristojnosti in odgovornosti, kot bodo opisane v Listini, med drugim pa morajo vključevati:

 • Nadzor nad izvajanjem strategije gibanja, pri čemer po možnosti sodeluje skupnost, in njeno usklajevanje z ustaljenimi strukturami gibanja.
 • Nadzor nadaljnjega razvoja in potrjevanja listine gibanja.
 • Uveljavljanje odgovornosti vseh organizacij gibanja v zvezi z naslednjim:
  • uporabo sredstev gibanja;
  • usklajevanjem s poslanstvom, vizijo in strateško usmeritvijo Wikimedie;
  • skladnostjo z Listino gibanja;
  • ustrezno uporabo tržnih znamk in znakov gibanja;
 • Določanje okvirov za dodeljevanje sredstev in ustvarjanje prihodkov gibanja.
 • Vse odgovornosti, za katere bo Začasni globalni svet ugotovil, da jih mora prenesti upravni odbor.

Trenutno je za sredstva in nadzor nad gibanjem pravno in skrbniško odgovoren Odbor zaupnikov Fundacije Wikimedia. Svetovni svet bo sprva ustanovljen kot neodvisna struktura s pooblastilom Odbora zaupnikov. To pomeni, da bo Globalni svet pri sprejemanju odločitev na določenih področjih tesno sodeloval z Odborom zaupnikov. Oba organa bosta sodelovala v splošno dobro našega gibanja. Glede na zakonito pristojnost, ki mu jo podeljuje zastopanje našega gibanja, bo lahko Globalni svet pozneje pridobil dodatne naloge in sčasoma prevzel več odgovornosti.

Utemeljitev

Zaradi pomanjkanja globalne strukture je trenutno za sprejemanje odločitev za celotno gibanje zadolžen Odbor zaupnikov Fundacije Wikimedia (Odbor). Vendar se vse bolj krepi želja za vzpostavitev globalne in bolj reprezentativne struktura. Glede na sedanjo sestavo in kriterije za Odbor zaupnikov nekatera ključna področja, ki so bistvena za splošno rast gibanja, niso dobro zastopana (npr. tehnično znanje, upravljanje gibanja in pogledi nastajajočih skupnosti). Da bi odpravili te vrzeli, bo Odbor pooblastil Globalni svet za podajanje smernic v zadevah strateškega pomena in posebne delegirane naloge. Odbor bo Globalnemu svetu predlagal zadeve, ki vplivajo na strateške probleme celotnega gibanja.

Pri vseh odločitvah, ki vplivajo na naše skupnosti, morajo te skupnosti sodelovati, da bi preprečili neuravnotežene rezultate. Globalni svet poleg zastopanosti skupnosti zagotavlja tudi skupno pristojnost in odgovornost. Med uveljavljanjem in razvojem Listine bodo pregledane in prilagojene tudi druge obstoječe strukture gibanja, kot sta Odbor za podružnice in Odbor za razdeljevanje sredstev.

Omogočenje opolnomočenja lokalnih skupnosti

Opredelitev

Regionalna in tematska središča bodo obstoječim in prihodnjim skupnostim omogočila, da bodo imela zmogljivosti in vire za sprejemanje in izvajanje lastnih odločitev za izpolnjevanje različnih svojih potreb. To bo zagotovilo trajnostnost, rezilientnost in rast celotnega gibanja. Regionalna središča bodo omogočila kontekstualizacijo dejavnosti, orodij in informacij. Če bodo imela ustrezna sredstva, bodo skupinam pridruženih članov omogočila sodelovanje pri zagotavljanju zmogljivosti, prenosu znanja in usklajevanju. Tematska središča omogočajo specializacijo in delo na ravni celotnega gibanja, pri čemer skupnim ciljem koristijo usklajene rešitve. Tako bodo nastale nove povezave in strukture ali pa se bodo okrepile obstoječe, kar bo v praksi uresničilo načelo subsidiarnosti.

Spremembe in ukrepi

 • Dejavno spodbujanje in podpiranje ustanavljanja regionalnih in tematskih središč kot struktur, oblikovanih na podlagi ugotovljenih potreb in vzorcev uspešnosti, vključno z organsko razvijajočimi se omrežji.
  • Ocena, katera tematska (npr. zagovorništvo, krepitev zmogljivosti, partnerstva, raziskave idr.) ali geografska območja gibanja potrebujejo strukture, ki podpirajo usklajevanje med deležniki.
  • Središča so bodisi okrepitev obstoječih subjektov, sodelovanje med povezanimi subjekti ali nove strukture, ustanovljene s posebnim namenom. Pričakuje se, da bodo nastala glede na ugotovljene potrebe in organske pobude.
  • Središča so pri svojem vsakodnevnem delu in delovanju neodvisna, čeprav se usklajujejo z drugimi zainteresiranimi stranmi in delijo rezultate svojega dela s preostalimi deli gibanja.
 • Te strukture si bodo prizadevale za visoke standarde raznolikosti, vključevalnosti, odgovornosti in pravičnosti pri sprejemanju odločitev v skladu z Listino gibanja.
 • O konkretnem obsegu in delovanju teh struktur bodo odločale skupnosti in organizacije na podlagi svojih okoliščin in potreb. Ti sistemi bodo upoštevali načelo subsidiarnosti, pri čemer bodo na voljo naslednje funkcije:
  • Dodelitev sredstev.
  • Zagotavljanje pravne podpore članom skupnosti in organizacijam ter ocenjevanje varnostnih smernic in postopkov, prilagojenih lokalnim razmeram.
  • Usklajevanje krepitve zmogljivosti.
  • Podpiranje rasti organizacij s prilagojenim svetovanjem in medsebojno podporo (ocenjevanje, financiranje, mreženje, mentorstvo idr.).
  • Razvoj ustreznih tehnologij za boljše storitve skupnostim.

Z nastajanjem in razvojem središč se bosta njihov obseg in upravljanje spreminjala glede na potrebe in zmožnosti skupnosti, v kateri delujejo. Treba bo razviti okvir za ocenjevanje uspešnosti in vplivnosti središč ter metode, ki bodo zagotavljale, da bodo medsebojno povezana.

Utemeljitev

Naše zgodovinske strukture in procesi trenutno krepijo koncentracijo moči in virov v gibanju okoli uveljavljenih skupnosti in subjektov. To pomeni, da se številne odločitve sprejemajo brez posvetovanja z različnimi deležniki, ki jih te odločitve zadevajo, kar ne le ovira rast gibanja, ampak vpliva tudi na legitimnost in učinek teh odločitev.

Da bi dosegli našo strateško usmeritev, morajo deležniki in sistemi v našem gibanju delovati skupaj kot sodelovalni in podporni ekosistem ter se izogniti nejasnostim glede pristojnosti in ponavljanju dela. Najuspešnejši pristopi upoštevajo lokalne kulture in razmere ter udeležencem omogočajo, da razvijajo, preizkušajo in delijo svoje prakse.

Naše gibanje je raslo neodvisno in porazdeljeno, vendar še vedno nima sistemov, pristojnosti, usposabljanja in infrastrukture, ki bi podpirali naslednjo stopnjo rasti. Tako pri spletnem delu kot pri nespletnih dejavnostih je bilo pogosto težko sprejemati skupne odločitve, ki so vključevale več organizacij in skupnosti gibanja. Zaradi različnih družbenopolitičnih okoliščin je v nekaterih kontekstih za skupnosti težko zagotoviti vire, ustrezne smernice ali zaščito. Te težave upravičujejo potrebo po pristopu, ki bo voden lokalno ali regionalno in usklajen med skupnostmi.

Da bi zagotovili pravičnejšo porazdelitev sredstev za gibanje, je treba vzpostaviti bolj porazdeljen postopek odločanja, ki bo omogočal dostop do teh sredstev. To je mogoče doseči s porazdeljenimi, decentraliziranimi strukturami moči in dodeljevanjem virov, kar bi manjše in nove deležnike gibanja tudi bolje usposobilo za trajnostno širitev in razvijanje spretnosti za prevzemanje vodenja in pristojnosti.

Participatorno dodeljevanje virov

Opredelitev

Nujno je, da skupnosti gibanja Wikimedie poiščejo poti za finančno podporo, da bodo lahko razvijale ustrezna znanja, rastle, gradile strukture ter odgovorno in trajnostno prispevale k našemu gibanju. Vzpostavljeni bodo bolj participativni postopki dodeljevanja sredstev, ki bodo bližje zainteresiranim stranem, da bi zagotovili večjo pravičnost in ustreznost kontekstom.

Spremembe in ukrepi

 • Fundacija Wikimedia mora v bližnji prihodnosti povečati skupna finančna in druga sredstva, namenjena gibanju za izvajanje strategije gibanja.
 • Ta dodatna sredstva morajo podpirati nova regionalna in tematska središča ter druge organizacije gibanja poleg obstoječih organizacij in podružnic gibanja.
 • V bližnji prihodnosti mora imeti vodilno vlogo pri dodeljevanju sredstev gibanje. Postopke dodeljevanja je treba oblikovati s posvetovanjem in jih opisati v Listini gibanja. Ta prehod na vodenje pod vodstvom gibanja mora biti pravočasen.
 • Globalni svet mora nadzorovati izvajanje smernic gibanja, opisanih v Listini gibanja, vključno s priporočili za dodeljevanje sredstev regionalnim in tematskim središčem ter drugim organizacijam gibanja, pri tem pa upoštevati pravne in fiduciarne obveznosti vključenih organizacij.
 • Regionalna in tematska središča bodo na podlagi okvirov, ki jih bo določil Svetovni svet, poenostavila dodeljevanje sredstev s pristopi, ki so zanesljivi, kontekstualizirani, prožni in odporni, da se zagotovijo in ohranijo skupnosti in organizacije z večletnimi načrti.
 • Sistemi financiranja bodo morali biti prožni glede trajanja, združevanja strateških ciljev gibanja z lokalnimi potrebami in smernicami, določanja medsebojne odgovornosti ter odpiranja poti do lokalnih pobud za financiranje.

Utemeljitev

Povečanje dostopa do denarja ali nepovratnih sredstev samo po sebi ne bo zadostovalo za reševanje vprašanj neenakosti pri sprejemanju odločitev o virih ali določanju prednostnih nalog. Sredstva je treba dodeliti ljudem in ljudem v posameznem kontekstu ter jih prilagoditi njihovim potrebam. V postopke odločanja o dodeljevanju sredstev je treba vključiti moč, strokovno znanje in izkušnje zadevnihskupnosti. Na ta način bo mogoče zagotoviti vire za podporo krepitvi zmogljivosti in opolnomočenje naših skupnosti za bolj trajnostno delovanje.

Sprememba naših sistemov dodeljevanja sredstev bo zagotovila ustreznejšo in učinkovitejšo razdeljevanje sredstev ter povečala lokalno zastopanost in vpliv. Pozitiven vpliv na rast zmogljivosti skupnosti in njihovo trajnost jim bo omogočil večjo avtonomijo in odgovornost.

Odprte poti do vlog pri sprejemanju odločanju

Opredelitev

Da bi vzpostavili bolj pravično gibanje, bomo jasno opredelili vloge in odgovornosti. Poti do vodilnih položajev bodo odprte in pregledne, da bi se izognili zmedi in vključili več različnih in reprezentativnih glasov. Oblikovani in dogovorjeni bodo mehanizmi za reševanje sporov glede pooblastil in pristojnosti nad vlogami v našem gibanju.

Spremembe in ukrepi

 • Vzpostavitev smernic dobre prakse za delovanje upravnih odborov, kot so omejitve mandata, postopki volitev in izbire ter pristopi k drugim vprašanjem upravljanja, kakor je to primerno in relevantno za skupnosti. Te smernice bo moral vsak deležnik prilagoditi in kontekstualizirati. Globalni svet bo upravne odbore nadziral glede odgovornosti za upoštevanje dobrih praks. Za tiste, pri katerih bo ugotovljena neskladnost, bo Svetovni svet vzpostavil mehanizme za pregled in zagotavljanje podpore.
 • Kolektivna opredelitev smernic dobre praksa, opolnomočenje/spodbuda in omogočenje/podpora za nove prostovoljce, da bodo kandidirali za različne vrste izvoljenih funkcij. Ta prizadevanja bodo še posebej osredotočena na nezadostno zastopane skupine.
 • Zagotovitev, da so vodstvene funkcije in načini dostopa do njih dokumentirani, pregledni in dostopni.

Utemeljitev

Trenutna porazdelitev moči v skupnostih mnogim, vključno z ženskami in drugimi trenutno nezadostno zastopanimi profili, omejuje dostop do vodilnih položajev. Trenutne strukture (ali pomanjkanje struktur) ne omejujejo samo možnosti sodelovanja na položajih moči, ampak tudi pojav novih voditeljev v našem gibanju.

Kadar koli je sedanje razmerje moči postavljeno pod vprašaj, se pojavijo konflikti za zaščito obstoječih struktur, saj ni splošnih smernic in skupnih mehanizmov odločanja v celotnem gibanju, ki bi jih razreševali. Cilj poštenega in odprtega razreševanja konfliktov ter ukrepov za omejevanje moči je pravično uravnotežiti obstoječe strukture. Vse to bo Wikimedio vključilo v prihodnje skupnosti in omogočilo kulturne spremembe, ki bodo v polnosti razvile naš potencial in raznolikost.