Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Ensure Equity in Decision-making/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Ensure Equity in Decision-making and the translation is 100% complete.
Säkerställ ett rättvist beslutsfattande.

Vår rörelse består av gemenskaper, individer och organisationer från hela världen. Genom att dela ansvar och plikter samt säkerställa rättvisa möjligheter för att delta i beslutsfattande och resursfördelning, kommer vi att stärka och representera rörelsens alla intressenter och ha mekanismer som säkerställer att alla beslut som påverkar dem är legitima.

En kort video om denna rekommendation

Alla rörelsens intressenter kommer att ha mandat, kunskap och resurser för att närvara i alla beslutsfattande processer som påverkar dem, ta beslut och lämna meningsfull inspel om relaterade frågor. Detta inkluderar möjligheter att få tillgång till resurser. Rörelsens strukturer kommer att stödja och tjäna varje gemenskap på ett transparent sätt, och svara på behov som är specifika för varje kontext. Vid behov ska detta göras skyndsamt.

Rörelsens strukturer ska vara anpassade och framtagna för att säkerställa att alla wikimedianers intressen och upplevelser representeras i beslutsfattande. Dessa strukturer kommer att presenteras i ett hållbart tempo. Deras funktion och effektivitet kommer kontinuerligt att utvärderas för att möjliggöra lämplig utformning, iteration och konsultation.

Denna rekommendation är uppdelad i fem undersektioner:

Upprätta ett gemensamt ramverk för beslutsfattande

Vad

Vår rörelse kommer att fatta kontextualiserade beslut, eftersom lösningarna på vanliga utmaningar kan skilja sig markant åt mellan olika delar av rörelsen. Vi strävar efter delat ansvar och inkludering. För att detta ska fungera kommer vi att etablera en rörelsestadga som ska ge en känsla av tillhörighet och på ett tydligt sätt definiera roller och ansvar för nuvarande och framtida medlemmar i vår rörelse.

Förändringar och åtgärder

 • Ta fram rörelsestadga för att:
  • formulera värderingar, principer och policyunderlag för rörelsens strukturer. Där ingår också roller och ansvar för det Globala rådet, regionala och tematiska hubbar och andra redan existerande eller nya enheter eller beslutande organ.
  • formulera krav och kriterier för att beslut och processer som sträcker sig över hela rörelsen ska vara legitima och betrodda av alla intressenter, till exempel för att
   • bibehålla säkra samarbetsmiljöer
   • säkerställa att generering och fördelning av intäkter sträcker sig över hela rörelsen
   • ge gemensam inriktning för hur resurser ska fördelas med lämpliga ansvarsmekanismer
   • definiera hur gemenskaper arbetar tillsammans och tar ansvar sinsemellan
   • formulera förväntningar för deltagande och rättigheter hos deltagare.
 • Etablera en tillfällig kommitté som består av deltagare som är representativa för den globala rörelsens mångfald. Kommittén ska arbeta öppet, transparent och i nära samarbeta med den bredare rörelsen och gemenskaper för att:
  • tjäna som ett interimistiskt Globalt råd och spela en ledande roll för att stödja genomförandet av rörelsens strategi. Denna tillfälliga kommitté kommer att upplösas när rörelsestadgan är färdigställd och det Globala rådet har upprättats enligt den.
  • övervaka utvecklandet av rörelsestadgan i samarbete med gemenskaper, organisationer och ämnesexperter
  • samarbeta med Wikimedia Foundations styrelse för att identifiera områden där dess nuvarande ansvar behöver flyttas någon annanstans, för att uppnå rekommendationernas mål
  • utforma en självständig och transparent process tillsammans med en självständig juridisk bedömning, för att överföra dessa ansvarsområden och befogenheter till lämpliga organ inom rörelsen. I de fall där juridiska begränsningar i organisationsstrukturen inte kan överkommas etableras i stället ett socialt kontrakt som tillåter organen att fatta beslut som inte är juridiskt bindande men väl socialt bindande. Detta säkerställer att det Globala rådets och de andra organens ansvarsområden och befogenheter respekteras och får vara ledande i rörelsen.

Logisk grund

Vi är en växande rörelse med mångfald, och vi behöver få in nya röster och mer mångfald i våra beslutsprocesser. Vi strävar efter att förbättra mekanismerna för förtroende och samordning mellan intressenter, att ta fram en gemensam förståelse för vad det innebär att vara en del av vår rörelse. Vi strävar också efter att vi ska ha mekanismer för att säkerställa att de processer och förändringar som påverkar hela rörelsen är legitima och betrodda. Sammantaget är det viktigt att ha ett gemensamt ramverk som definierar hur vi ska arbeta tillsammans och hur vi ska uppnå vår strategiska inriktning, så att vi år 2030 kan utgöra den centrala och väsentliga infrastrukturen i den fria kunskapens ekosystem.

Möjliggöra en rättvisande representation i det globala beslutsfattandet

Vad

För att kunna ta beslut som gäller över hela rörelsen behöver vi ha en global struktur som motsvarar rörelsens behov som helhet och som representerar gemenskaper på ett rättvisande sätt. För att uppnå denna funktion kommer ett globalt råd att inrättas.

Förändringar och åtgärder

Vi kommer att inrätta ett globalt råd som är representativt för rörelsen i sin roll och sin komposition. Det kommer att bestå av både framröstade och utvalda medlemmar, som speglar den bredd och mångfald som finns bland de som deltar i rörelsen och gemenskaperna vi vill tjäna. Detta organ kommer att ha befogenheter och ansvarsområden som beskrivs i stadgan. De bör inkludera, men inte begränsas till:

 • Övervaka genomförandet av rörelsens strategi – med input från gemenskaper när det är möjligt – och strategins anpassning till rörelsens redan etablerade strukturer.
 • Övervaka ytterligare utveckling och accepterande av rörelsestadgan.
 • Stärka trovärdigheten i rörelsens alla organisationer när det gäller:
  • användandet av rörelsens tillgångar
  • anpassning till Wikimedias mission, vision och strategiska inriktning
  • att följa rörelsestadgan
  • lämplig användning av rörelsens varumärken
 • Sätta ramar för rörelsens resursfördelning och generering av intäkter.
 • Ytterligare ansvarsområden som enligt det interimistiska Globala rådet behöver delegeras av styrelsen.

Wikimedia Foundations styrelse har för närvarande juridiskt och förtroendemässigt ansvar för rörelsens resurser och tillsyn. Det Globala rådet kommer till en början att upprättas som en självständig struktur med mandat från styrelsen. Det innebär att det Globala rådet kommer att arbeta i nära samarbete med styrelsen när det gäller beslutsfattande inom specifika områden. Det Globala rådet och styrelsen kommer att samarbeta för rörelsens bästa. Med tanke på de legitima befogenheter det Globala rådet har tilldelats som representanter för vår rörelse, kan det senare utveckla ytterligare kapacitet och ta på sig mer ansvar.

Logisk grund

Som standard – och på grund av avsaknaden av en global struktur – har Wikimedia Foundations styrelse för närvarande i uppgift att fatta beslut för hela rörelsen. Det finns dock en växande önskan om en global och mer representativ struktur. Utifrån styrelsens nuvarande sammansättning och kriterier finns det några områden som är väsentliga för rörelsens tillväxt men som inte är representerade (till exempel teknisk expertis, rörelsestyrning och perspektiv från framväxande gemenskaper). För att täcka in dessa glapp kommer styrelsen att ge det Globala rådet befogenheter att vägleda i frågor som är strategiskt viktiga och i specifika delegerade funktioner. Frågor som påverkar hela rörelsens strategi kommer att lämnas över från styrelsen till det Globala rådet.

Alla beslut som påverkar våra gemenskaper måste involvera gemenskaperna, så att obalans i resultaten förebyggs. Det Globala rådet säkerställer, förutom representation av gemenskaper, också delat ansvar och trovärdighet. Andra existerande strukturer i rörelsen, som "Affiliations Committee" och "Funds Dissemination Committee", kommer att ses över och anpassas under utvecklandet och genomförandet av stadgan.

Möjliggöra befogenheter för lokala gemenskaper

Vad

Regionala och tematiska hubbar kommer att ge befintliga och framtida gemenskaper möjlighet att ha kapacitet och resurser att fatta och genomföra sina egna beslut, så att deras olika behov kan mötas. Det säkerställer hållbarhet, motståndskraft och tillväxt för hela rörelsen. Regionala hubbar kommer att möjliggöra kontextualiserande aktiviteter, verktyg och information. Om de har rätt resurser kommer hubbarna också möjliggöra för Wikimediaorganisationer att samarbeta inom kapacitetsbyggande, kunskapsutbyte och samordning. Tematiska hubbar möjliggör specialisering och rörelseövergripande arbete där delade mål gynnas av samordnade lösningar. Som resultat kommer nya kontakter och strukturer att växa fram, eller så stärks de som redan finns. Det innebär att subsidiaritetsprincipen förverkligas.

Förändringar och åtgärder

 • Aktivt leda och stödja framtagande av regionala och tematiska hubbar som strukturer utformade både för specifika behov och framgångsmönster. Detta inkluderar nätverk som utvecklas organiskt.
  • Bedöma vilka tematiska (till exempel påverkan, kapacitetsbyggande, partnerskap, forskning med mera) eller geografiska områden i rörelsen som behöver stödjande strukturer för samordning mellan intressenter.
  • Hubbar är antingen en förstärkning av befintliga enheter, samarbeten mellan Wikimediaorganisationer eller nya strukturer för specifika ändamål. De förväntas växa fram utifrån de behov som identifieras och utifrån organiska initiativ.
  • Hubbar är självständiga i det dagliga arbetet och i sin verksamhet, men de samordnar arbetet med andra intressenter och delar sina resultat med resten av rörelsen.
 • Dessa strukturer kommer att arbeta efter höga standarder och enligt rörelsestadgan när det gäller mångfald, inkludering, trovärdighet och rättvist beslutsfattande.
 • Dessa strukturers konkreta omfattning och funktion kommer att bestämmas av gemenskaper och organisationer utifrån deras kontexter och behov. Systemen kommer att följa subsidiaritetsprincipen och tillgängliggöra följande funktioner:
  • resursfördelning
  • ge juridiskt stöd till medlemsgemenskaper och -organisationer, samt utvärdera riktlinjer och rutiner för säkerhet anpassat till lokala sammanhang
  • samordna kapacitetsbyggande
  • stödja organisatorisk tillväxt genom skräddarsydd rådgivning och stöd mellan gemenskaper (utvärdering, finansiering, nätverkande, mentorskap med mera)
  • utveckla lämplig teknik för att bättre tjäna gemenskaperna.

Hubbar som växer fram och utvecklas kommer att variera i omfattning och styrning beroende på behoven och kapaciteten hos gemenskaperna de arbetar med. Ett ramverk för att utvärdera hubbarnas framgång och effekt kommer att behöva tas fram, liksom metoder för att säkerställa att hubbarna kopplas samman.

Logisk grund

Våra historiska strukturer och processer förstärker för närvarande koncentrationen av makt och resurser runt etablerade gemenskaper och enheter i rörelsen. Det innebär att ett antal beslut tas utan att intressenter som påverkas av besluten konsulteras. Det hindrar rörelsens tillväxt och påverkar dessutom hur legitima och effektfulla besluten blir.

För att vi ska nå vår strategiska inriktning, måste intressenter och system över hela rörelsen fungera tillsammans som ett samarbetande, stödjande ekosystem. Otydlighet om vem som kan fatta beslut och att arbete dubbleras i onödan undviks. De mest effektiva angreppssätten respekterar lokala kulturer och förhållanden samt stärker deltagare i att utveckla, testa och dela sina metoder.

Vår rörelse har vuxit både självständigt och utspritt, men saknar fortfarande system, verksamhet, vana och infrastruktur för nästa nivå av tillväxt. Det har ofta varit svårt att fatta gemensamma beslut som involverar flera av rörelsens organisationer och gemenskaper, både när det gäller onlinearbete och aktiviteter offline. På grund av flera sociopolitiska omständigheter är det i vissa sammanhang svårt att ge gemenskaper tillräckligt med resurser, relevant vägledning och skydd. Dessa svårigheter lyfter behovet av ett tillvägagångssätt som drivs lokalt eller regionalt och samordnas mellan olika gemenskaper.

För att se till att rörelsens resurser fördelas med rättvist är det nödvändigt att skapa en mer utspridd beslutsprocess, så att resurserna görs tillgängliga. Det kan göras genom att maktstrukturer och resursfördelning decentraliseras och sprids ut. Detta skulle också bättre rusta nya och mindre intressenter att expandera på ett hållbart sätt och utveckla förmågorna till ledarskap och verksamhet.

Resursfördelning bland deltagande

Vad

Wikimediaorganisationer behöver hitta vägar för finansiellt stöd så att de kan utveckla relevanta förmågor, växa, bygga strukturer och hållbart och ansvarfullt kunna bidra till vår rörelse. Vi kommer att använda mer deltagande processer för resursfördelning i närmre anslutning till intressenter, i syfte att säkerställa rättvisa och relevans i olika sammanhang.

Förändringar och åtgärder

 • I den närmaste framtiden bör Wikimedia Foundation öka de övergripande finansiella och övriga resurserna som riktas till rörelsen, i syfte att förverkliga rörelsens strategi.
 • De extra resurserna bör – förutom de redan existerande organisationerna och föreningarna – stödja nya regionala och tematiska hubbar och andra organisationer i rörelsen.
 • Inom en snar framtid bör rörelsen spela en vägledande roll i resursfördelning. Fördelningsprocessen ska utformas genom konsultation och beskrivas i rörelsestadgan. Denna övergång till rörelseledd vägledning bör ske inom rimlig tid.
 • Det Globala rådet bör övervaka genomförandet av rörelsens vägledning så som den beskrivs i rörelsestadgan, inklusive rekommendationer för fördelning av medel till regionala och tematiska hubbar och andra organisationer i rörelsen. Samtidigt ska det Globala rådet ta hänsyn till de involverade organisationernas juridiska och förtroendemässiga skyldigheter.
 • Grundat på de ramar som det Globala rådet sätter, kommer regionala och tematiska hubbar att underlätta resursfördelning genom metoder som är trovärdiga, kontextualiserade, flexibla och motståndskraftiga. På så vis stärks och skyddas gemenskaper genom fleråriga planer.
 • Finansieringssystemen kommer att behöva vara flexibla när det gäller längd, och slå samman rörelsens strategiska mål med lokala behov och direktiv. Systemen kommer också att behöva specificera ömsesidigt ansvar och öppna upp vägar till lokala finansieringsinitiativ.

Logisk grund

För att komma tillrätta med orättvisa beslut och prioriteringar om resurser räcker det inte att bara öka tillgången till pengar eller bidrag. Resurser behöver fördelas bland och av personer inom varje sammanhang och skräddarsys för att passa just deras behov. De gemenskaper som påverkas behöver finnas med och bidra med styrka, expertis och kunskap i beslutsprocesserna för resursfördelning. På så vis blir det möjligt att ge resurser som kan stödja kapacitetsbyggande och stärka våra gemenskaper att bli mer hållbara.

Att förändra våra system för resursfördelning kommer att säkerställa en mer relevant och effektiv spridning av resurser och skapa mer lokal verksamhet och påverkan. Att gemenskapernas kapacitet och hållbarhet växer som en följd av detta kommer att göra dem mer självständiga och trovärdiga.

Öppna vägar till beslutsfattande roller

Vad

För att vi ska kunna bygga en mer rättvis rörelse kommer vi tydligt att definiera roller och ansvarsområden. För att undvika förvirring och inkludera en större mångfald och bättre representation av röster kommer vägarna till maktpositioner att vara öppna och transparenta. Vi kommer att ta fram och besluta om mekanismer för lösning av konflikter om mandat och auktoritet när det gäller roller i rörelsen.

Förändringar och åtgärder

 • Ta fram riktlinjer för god praxis om hur styrelser ska fungera. Det gäller exempelvis periodgränser, val- och urvalsprocesser och andra ledarskapsfrågor som är relevanta inom gemenskaper. Dessa riktlinjer kommer att behöva anpassas och kontextualiseras av varje intressent. Det Globala rådet kommer att hålla styrelser ansvariga för att följa riktlinjerna. För de som inte gör det, kommer det Globala rådet att ta fram mekanismer för att granska och stötta.
 • Kollektivt definiera riktlinjer för god praxis för att stärka/inspirera och möjliggöra för/stötta nya volontärer att sträva efter olika förtroendeuppdrag. Fokus kommer främst att ligga på underrepresenterade grupper.
 • Säkerställa att ledarskapspositioner och hur de kan uppnås finns dokumenterat, transparent och tillgänglig.

Logisk grund

Med nuvarande maktfördelning i gemenskaperna har många en begränsad tillgång till makten, inklusive kvinnor och andra underrepresenterade grupper. Nuvarande strukturer (eller brist på strukturer) begränsar inte bara möjligheterna att delta inom maktpositioner, utan begränsar också att nya ledare kommer fram i vår rörelse.

När rådande maktbalans utmanas uppstår konflikter där en del vill skydda existerande strukturer. Det gäller särskilt med tanke på att det saknas rörelseövergripande vägledning och mekanismer för beslutsfattande som skulle kunna lösa konflikter. Rättvis och öppen konfliktlösning och maktbegränsande åtgärder kan balansera de existerande strukturerna så att de blir mer rättvisa. Allt detta kommer att göra Wikimedia inkluderande gentemot framtida gemenskaper och leda mot en kulturell förändring, så att vi kan växa till vår fulla potential och mångfald.