Movement Strategy/Recommendations/Ensure Equity in Decision-making/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Ensure Equity in Decision-making and the translation is 100% complete.
Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming

Onze beweging bestaat uit gemeenschappen, personen en organisaties van over de hele wereld. Door het delen van verantwoording en verantwoordelijkheid en door te zorgen voor gelijkwaardige mogelijkheden voor deelname aan besluitvorming en toewijzing van middelen, zullen we de positie van alle belanghebbenden van de beweging versterken en hen vertegenwoordigen en over mechanismen beschikken om ervoor te zorgen dat alle beslissingen die invloed op hen hebben legitiem zijn.

Een korte video opname over deze aanbeveling

Alle belanghebbenden van de beweging zullen beschikken over het mandaat, de kennis en de middelen om aanwezig te zijn in een besluitvormingsproces dat invloed op hen heeft, om beslissingen te nemen en betekenisvolle input te geven over gerelateerde kwesties, waaronder mogelijkheden om toegang te krijgen tot hulpbronnen. Structuren van de beweging zullen elke gemeenschap op een transparante manier van dienst zijn en ondersteunen, waarbij gereageerd wordt op specifieke behoeften voor elke context, met een gevoel van urgentie waar nodig.

Structuren van de beweging zullen worden aangepast en gecreëerd om ervoor te zorgen dat de belangen en ervaringen van alle Wikimedians vertegenwoordigd zijn in de besluitvorming. Deze structuren worden uitgerold op een duurzaam tempo. Hun functie en doeltreffendheid zullen voortdurend worden geëvalueerd om te zorgen voor een adequaat ontwerp, herhaling en overleg.

Deze aanbeveling is gestructureerd in de volgende vijf paragrafen:

Een gemeenschappelijk kader voor besluitvorming opstellen

Wat

Onze beweging zal gecontextualiseerde beslissingen nemen, omdat oplossingen voor veelvoorkomende uitdagingen aanzienlijk kunnen verschillen van het ene deel naar het andere. We streven naar gedeelde verantwoordelijkheden en inclusie. Om te zorgen dat dit goed werkt zullen we een handvest voor de beweging opstellen om een gevoel van verbondenheid te bieden, en om de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te definiëren voor huidige en toekomstige leden van onze beweging.

Veranderingen en acties

 • Een handvest voor de beweging creëren om:
  • de waarden, principes en beleidsbasis voor structuren van de beweging uiteen te zetten, waaronder de rollen en verantwoordelijkheden van de Wereldraad, regionale en thematische hubs, evenals andere bestaande en nieuwe entiteiten en besluitvormingsorganen;
  • vereisten en criteria vast te stellen zodat bewegingsbrede beslissingen en processen legitiem zijn en vertrouwd worden door alle belanghebbenden, bijv. voor:
   • het onderhouden van veilige samenwerkingsomgevingen;
   • het zorgen voor de ontwikkeling en distributie van inkomsten over de hele beweging;
   • het bieden van een gemeenschappelijke richting over hoe middelen moeten worden toegewezen met passende verantwoordingsmechanismen;
   • het definiëren hoe gemeenschappen samenwerken en verantwoording afleggen aan elkaar;
   • het opstellen van verwachtingen voor deelname en de rechten van deelnemers.
 • Een tijdelijke commissie opzetten, bestaande uit deelnemers die representatief zijn voor de diversiteit van de wereldwijde beweging, die openlijk, transparant en in nauwe samenwerking met de bredere beweging en gemeenschappen zal werken om:
  • te dienen als interim Wereldraad en een leidende rol te spelen bij het ondersteunen van de implementatie van de strategie van de beweging. Deze tijdelijke commissie zal worden ontbonden nadat het handvest voor de beweging is afgerond en de Wereldraad overeenkomstig is opgericht;
  • toezicht te houden op de ontwikkeling van het handvest voor de beweging in overleg met gemeenschappen, organisaties en vakexperts;
  • contact op te nemen met de raad van bestuur van de Wikimedia Foundation voor het identificeren van gebieden van zijn huidige verantwoordelijkheden die moeten worden overgedragen om de doelen van de aanbevelingen te bereiken; en
  • een onafhankelijk en transparant proces te ontwerpen, samen met een onafhankelijke juridische beoordeling, om die verantwoordelijkheden en bevoegdheden over te dragen aan de juiste door de beweging geleide instanties. In gevallen waarin de wettelijke beperkingen van de organisatorische structuur niet kunnen worden overwonnen, moet er een sociaal contract worden opgesteld zodat deze organen juridisch niet-bindende, maar sociaal bindende beslissingen kunnen nemen. Dit zorgt ervoor dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Wereldraad en van de andere door de beweging geleide organen worden gerespecteerd en dat zij binnen de beweging leidend zijn.

Reden

Wij zijn een diverse en groeiende beweging, en we moeten nieuwe stemmen en meer diversiteit opnemen in onze besluitvormingsprocessen. We streven ernaar om de mechanismen voor vertrouwen en coördinatie tussen belanghebbenden te verbeteren, een gemeenschappelijk begrip te creëren van wat het betekent om een onderdeel te zijn van onze beweging, en mechanismen te hebben om ervoor te zorgen dat de processen en veranderingen die van invloed zijn op de hele beweging legitiem zijn en vertrouwd worden. Over het algemeen is het van fundamenteel belang om een gemeenschappelijk kader te hebben waarin we bepalen hoe we moeten samenwerken en hoe we de strategische richting moeten bereiken om voor 2030 de essentiële infrastructuur van het ecosysteem van vrije kennis te worden.

Een gelijkwaardige vertegenwoordiging in de wereldwijde besluitvorming mogelijk maken

Wat

Om beslissingen over de hele beweging te nemen hebben we een wereldwijde structuur nodig die reageert op de behoeften van onze beweging als geheel en gemeenschappen op een gelijkwaardige manier vertegenwoordigt. Om deze functie te vervullen zal er een Wereldraad worden opgericht.

Veranderingen en acties

We zullen een Wereldraad oprichten die in zijn rol en samenstelling de beweging vertegenwoordigt. De raad zal bestaan uit zowel verkozen als geselecteerde leden, op een manier die is ontworpen om de breedte en diversiteit van deelname weer te geven, niet alleen in de huidige beweging, maar ook in de gemeenschappen die we van dienst willen zijn. Dit orgaan krijgt bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals beschreven in het handvest, en deze moeten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • toezicht houden op de implementatie van de strategie van de beweging, met inbreng van de gemeenschap waar mogelijk, en de afstemming ervan met bestaande structuren van de beweging;
 • toezicht houden op de verdere ontwikkeling en goedkeuring van het handvest voor de beweging;
 • handhaven van de verantwoording voor alle organisaties van de beweging rond:
  • het gebruik van fondsen van de beweging;
  • afstemming met de missie, visie en strategische richting van Wikimedia;
  • naleving van het handvest voor de beweging;
  • passend gebruik van de branding en merktekens van de beweging;
 • het opstellen van kaders voor middelentoewijzing en het genereren van inkomsten voor de beweging;
 • elke verantwoordelijkheid waarvan de interim Wereldraad heeft vastgesteld dat deze moet worden gedelegeerd door de raad van commissarissen.

De raad van bestuur van de Wikimedia Foundation heeft momenteel juridische en fiduciaire verantwoordelijkheid voor de middelen van en het toezicht op de beweging. Aanvankelijk wordt de Wereldraad opgericht als een onafhankelijke structuur met een mandaat van de raad. Dit betekent dat de Wereldraad bij het nemen van beslissingen in de aangegeven gebieden nauw zal samenwerken met de raad van bestuur. Beide entiteiten zullen samenwerken in het algemeen belang van onze beweging. Gezien de legitieme autoriteit die aan de Wereldraad wordt verleend door onze beweging te vertegenwoordigen, kan deze later verdere capaciteiten ontwikkelen en in de loop der tijd meer verantwoordelijkheden op zich nemen.

Reden

Standaard – en vanwege het gebrek aan een wereldwijde structuur – heeft de raad van bestuur van de Wikimedia Foundation (de raad) momenteel de taak om beslissingen te nemen voor de hele beweging. Er is echter een groeiende wens dat er een wereldwijde, meer representatieve structuur nodig is. Op grond van de huidige samenstelling en criteria voor de raad zijn enkele belangrijke gebieden die essentieel zijn voor de algehele groei van de beweging momenteel niet goed vertegenwoordigd (bijv. technische expertise, bestuur van de beweging en perspectieven uit opkomende gemeenschappen). Om deze hiaten te overbruggen zal de Wereldraad gemachtigd worden door de raad van bestuur om richtlijnen te geven in zaken van strategisch belang en specifieke gedelegeerde functies. Kwesties die van invloed zijn op de strategische zaken van de gehele beweging zullen door de raad worden doorverwezen naar de Wereldraad.

Om onevenwichtige resultaten te voorkomen moet elke beslissing die invloed heeft op onze gemeenschappen die gemeenschappen daarbij betrekken. De Wereldraad zorgt niet alleen voor de vertegenwoordiging van gemeenschappen, maar ook voor gedeelde verantwoordelijkheid en verantwoording. Andere bestaande structuren van de beweging, zoals de commissie voor verbonden entiteiten of de commissie voor de verspreiding van fondsen, zullen tijdens de uitvoering en de ontwikkeling van het handvest worden herzien en aangepast.

De positieversterking van lokale gemeenschappen mogelijk maken

Wat

Regionale en thematische hubs zullen bestaande en toekomstige gemeenschappen in staat stellen om de capaciteit en middelen te hebben zodat ze hun eigen beslissingen kunnen nemen en implementeren om aan hun verschillende behoeften te voldoen. Dit zorgt voor duurzaamheid, veerkracht, en groei voor de hele beweging. Regionale hubs zullen het mogelijk maken om activiteiten, instrumenten en informatie te contextualiseren. Als ze over de juiste middelen beschikken, zullen ze groepen van verbonden entiteiten in staat stellen om samen te werken aan capaciteitsopbouw, kennisoverdracht en coördinatie. Thematische hubs maken specialisatie en werken binnen de gehele beweging mogelijk, waarbij gedeelde doelstellingen voordeel halen uit gecoördineerde oplossingen. Als gevolg hiervan zullen nieuwe verbindingen en structuren ontstaan, of de bestaande zullen worden versterkt, wat het principe van subsidiariteit in de praktijk brengt.

Veranderingen en acties

 • Het actief faciliteren en ondersteunen van de oprichting van regionale en thematische hubs als structuren die zijn ontworpen op basis van geïdentificeerde behoeften en succespatronen, waaronder netwerken die zich organisch ontwikkelen.
  • Beoordelen welke thematische (bijv. belangenbehartiging, capaciteitsopbouw, partnerschappen, onderzoek enz.) of geografische gebieden van de beweging structuren nodig hebben die de coördinatie tussen verschillende belanghebbenden ondersteunen.
  • Hubs zijn ofwel een versterking van bestaande entiteiten, samenwerkingen tussen verbonden entiteiten of nieuwe structuren die voor een specifiek doel zijn gevormd. Verwacht wordt dat ze zullen ontstaan op basis van geïdentificeerde behoeften en organische initiatieven.
  • Hubs zijn onafhankelijk in hun dagelijkse werkzaamheden en activiteiten, maar ze coördineren met andere belanghebbenden en delen de resultaten van hun werk met de rest van de beweging.
 • Deze structuren zullen werken aan hoge normen voor diversiteit, inclusie, verantwoording en gelijkwaardigheid in besluitvorming volgens het handvest voor de beweging.
 • Het concrete toepassingsgebied en de functionaliteit van deze structuren zullen door gemeenschappen en organisaties worden bepaald op basis van hun contexten en behoeften. Deze systemen volgen het subsidiariteitsprincipe en maken daarbij de volgende functies beschikbaar:
  • toewijzing van middelen;
  • het bieden van juridische ondersteuning aan gemeenschapsleden en organisaties en het evalueren van richtlijnen en procedures op het gebied van veiligheid en beveiliging die zijn aangepast aan de lokale context;
  • het coördineren van capaciteitsopbouw;
  • het ondersteunen van organisatorische groei door middel van advies op maat en ondersteuning van collega’s (evaluatie, financiering, netwerken, mentorschap, enz.);
  • het ontwikkelen van geschikte technologieën om gemeenschappen beter van dienst te zijn.

Naarmate hubs ontstaan en zich ontwikkelen zal hun toepassingsgebied en hun bestuur variëren afhankelijk van de behoeften en capaciteiten van de gemeenschappen waarmee ze samenwerken. Er zal een kader voor het evalueren van het succes en de impact van hubs moeten worden ontwikkeld, evenals methoden om ervoor te zorgen dat hubs onderling verbonden zijn.

Reden

Onze historische structuren en processen versterken momenteel de concentratie van macht en middelen in de beweging rond reeds gevestigde gemeenschappen en entiteiten. Dit betekent dat een aantal beslissingen worden genomen zonder overleg met diverse belanghebbenden waarop deze beslissingen betrekking hebben, wat niet alleen de groei van de beweging belemmert, maar ook effect heeft op de legitimiteit en impact van die beslissingen.

Om onze strategische richting te bereiken moeten belanghebbenden en systemen binnen onze gehele beweging samen functioneren als een samenwerkend, ondersteunend ecosysteem en verwarring over bevoegdheid en herhaling van werkzaamheden vermijden. De meest effectieve benaderingen zijn respectvol voor lokale culturen en omstandigheden, en stellen deelnemers in staat hun eigen praktijken te ontwikkelen, te testen en te delen.

Onze beweging is op onafhankelijke en gedistribueerde manieren gegroeid, maar beschikt nog steeds niet over de systemen, de vertegenwoordiging, de training en de infrastructuur om het volgende niveau van groei te ondersteunen. Het is vaak moeilijk geweest om gezamenlijke beslissingen te nemen met meerdere organisaties en gemeenschappen van de beweging, zowel voor online werkzaamheden als offline activiteiten. Door verschillende sociaal-politieke omstandigheden is het in sommige contexten moeilijk om gemeenschappen middelen, relevante begeleiding of bescherming te bieden. Deze problemen rechtvaardigen de noodzaak voor een aanpak die lokaal of regionaal gedreven is en gecoördineerd over verschillende gemeenschappen.

Om ervoor te zorgen dat de middelen van de beweging gelijkwaardiger worden verdeeld, is het noodzakelijk om een meer gedistribueerd besluitvormingsproces te creëren om toegang te geven tot die middelen. Dit kan worden uitgevoerd via gedistribueerde, gedecentraliseerde machtsstructuren en toewijzing van middelen, die ook de kleinere en nieuwe belanghebbenden van de beweging in staat stellen om zich op duurzame wijze uit te breiden en de vaardigheden te ontwikkelen om leiderschap en vertegenwoordiging op zich te nemen.

Participatieve toewijzing van middelen

Wat

Het is van essentieel belang dat de verbonden entiteiten van Wikimedia wegen vinden voor financiële ondersteuning om op een verantwoordelijke en duurzame manier relevante vaardigheden te ontwikkelen, te groeien, structuren op te bouwen en bij te dragen aan onze beweging. Meer participatieve processen voor de toewijzing van middelen zullen dichter bij belanghebbenden worden gecreëerd, om meer gelijkwaardigheid en relevantie binnen de context te verzekeren.

Veranderingen en acties

 • In de onmiddellijke toekomst moet de Wikimedia Foundation de totale financiële en andere middelen die bestemd zijn voor de beweging verhogen, met als doel het implementeren van de strategie van de beweging.
 • Deze extra middelen dienen naast bestaande organisaties en verbonden entiteiten ook nieuwe regionale en thematische hubs en andere organisaties van de beweging te ondersteunen.
 • In de nabije toekomst moet de beweging een leidende rol spelen in de toewijzing van middelen. De processen voor toewijzing moeten worden ontworpen via overleg en worden beschreven in het handvest voor de beweging. Deze overgang naar door de beweging gestuurde richtlijnen moet tijdig plaatsvinden.
 • De Wereldraad moet toezicht houden op de implementatie van de richtlijnen die door de beweging zijn gegeven, zoals beschreven in het handvest voor de beweging, met inbegrip van aanbevelingen voor het toewijzen van fondsen aan regionale en thematische hubs en andere organisaties van de beweging, waarbij rekening wordt gehouden met de juridische en fiduciaire verplichtingen van de betrokken organisaties.
 • Op basis van kaders die door de Wereldraad zijn bepaald, zullen regionale en thematische hubs de toewijzing van middelen vergemakkelijken via benaderingen die betrouwbaar, gecontextualiseerd, flexibel en veerkrachtig zijn om gemeenschappen en organisaties te beschermen en in stand te houden met meerjarenplannen.
 • Financieringssystemen moeten flexibel zijn wat betreft lengte, het samenvoegen van strategische doelen van de beweging met lokale behoeften en richtlijnen, het specificeren van wederzijdse verantwoordelijkheden en het openen van wegen naar lokale financieringsinitiatieven.

Reden

Het vergroten van toegang tot geld of subsidies zal op zichzelf niet voldoende zijn voor het aanpakken van problemen van ongelijkwaardigheid in de manier waarop beslissingen over middelen worden genomen of geprioriteerd. Middelen moeten worden toegewezen door en voor mensen binnen elke context en op maat gemaakt om te voldoen aan hun behoeften. Besluitvormingsprocessen over de toewijzing van middelen moeten de kracht, expertise en kennis van betrokken gemeenschappen inschakelen. Op deze manier is het mogelijk om middelen te bieden om capaciteitsopbouw te ondersteunen en onze gemeenschappen in staat te stellen om duurzamer te worden.

Het wijzigen van onze systemen voor de toewijzing van middelen zorgt voor een relevantere en efficiëntere distributie van middelen en zal meer lokale vertegenwoordiging en impact creëren. Een positieve invloed op de groei van de capaciteiten van de gemeenschappen en hun duurzaamheid zal hen in staat stellen om zelfstandiger en verantwoordelijk te zijn.

Paden naar besluitvormingsrollen openen

Wat

Om een meer gelijkwaardige beweging op te bouwen zullen rollen en verantwoordelijkheden duidelijk worden gedefinieerd. Paden naar machtsposities zullen open en transparant zijn om verwarring te vermijden en meer diverse en representatieve stemmen te integreren. Er zullen mechanismen worden ontworpen en overeengekomen om conflicten op te lossen met betrekking tot mandaat en bevoegdheid over rollen in onze beweging.

Veranderingen en acties

 • Opstellen van richtlijnen voor goede praktijken voor de manier waarop raden van bestuur functioneren, zoals termijnlimieten, verkiezings- en selectieprocessen, en benaderingen voor andere bestuursvragen waar van toepassing en relevant voor een gemeenschap. Deze richtlijnen moeten door elke belanghebbende worden aangepast en gecontextualiseerd. Raden zullen door de Wereldraad verantwoordelijk worden gehouden voor het volgen van goede praktijken. Voor diegenen die dit niet doen, zal de Wereldraad mechanismen creëren om te beoordelen en ondersteuning te bieden.
 • Gezamenlijk definiëren van richtlijnen voor goede praktijken voor zowel het versterken/inspireren en ondersteunen van nieuwe vrijwilligers om zich in te zetten voor verschillende soorten gekozen rollen. Deze inspanningen zullen vooral gericht zijn op ondervertegenwoordigde groepen.
 • Ervoor zorgen dat leiderschapsposities en manieren om toegang daartoe te krijgen gedocumenteerd, transparant en toegankelijk zijn.

Reden

De huidige machtsverdeling binnen gemeenschappen beperkt voor velen, waaronder vrouwen en andere momenteel ondervertegenwoordigde profielen, de toegang tot machtsposities. Huidige structuren (of gebrek daaraan) beperken niet alleen de mogelijkheden van deelname aan machtsposities, maar ook het opkomen van nieuwe leiders in onze beweging.

Wanneer het huidige machtsevenwicht wordt uitgedaagd, ontstaan er conflicten om bestaande structuren te beschermen, vanwege het gebrek aan algemene richtlijnen en bewegingsbrede besluitvormingsmechanismen om deze conflicten op te lossen. Eerlijke en open conflictoplossing en machtsbeperkende maatregelen zijn erop gericht om bestaande structuren in evenwicht te brengen met gelijkwaardigheid. Dit alles maakt Wikimedia inclusief voor toekomstige gemeenschappen en leidt tot een culturele verandering waardoor we kunnen uitgroeien tot ons volledige potentieel en diversiteit.