Jump to content

Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Charter/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Charter and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Všeobecný kodex chování

Koordinační výbor pro Univerzální kodex chování je nástrojem, který reflektuje globální komunitu a zajišťuje jeho spravedlivé a důsledné prosazování.

Je rovnocenný ostatním rozhodovacím orgánům na vysoké úrovni, jako jsou arbitrážní výbory a stevardi. Koordinační výbor rozhoduje, zda došlo k systémovému selhání skupiny nebo komunity Wikimedia při prosazování Kodexu. Výbor zodpovídá za kvalitu školicích materiálů souvisejících s Kodexem. Dohlíží na každoroční přezkum Kodexu a Pravidel prosazování komunitou.

Tato charta podrobně popisuje rozsah a účel Výboru, výběr jeho členů a jejich role, základní postupy, zásady a precedenty.

1. Účel a zaměření

1.1. Funkce

Rozsah působnosti Výboru zahrnuje:

 • Monitorování zpráv o porušení Kodexu. Výbor může provádět další šetření a případně přijímat opatření.
 • Sledování stavu prosazování Kodexu ve všech online i offline prostorech Wikimedia, ve stavu, jak jej schválila správní rada nadace Wikimedia v roce 2020.
 • Navrhování vhodných změn Kodexu a Pravidel prosazování, které nadace Wikimedia a komunita zváží v rámci každoroční revize.
  • Výbor nemůže změnit žádný z těchto dokumentů sám.
 • Na požádání asistovat nadaci Wikimedia a dalším zúčastněným stranám při řešení případů spadajících do jejich pole působnosti.

1.2. Odpovědnost

Výbor je zodpovědný za:

 • Vyřizování stížností a odvolání za okolností uvedených v Pravidlech prosazování, mimo jiné:
  • Nedostatečná kapacita místní samosprávy pro prosazování Kodexu;
  • Přetrvávající místní rozhodnutí, která jsou v rozporu s Kodexem;
  • Odmítnutí místních samosprávných struktur a týmů prosazovat Kodex;
  • Nedostatek zdrojů nebo nedostatek vůle řešit problémy, které brání odpovídajícímu prosazování Kodexu prostřednictvím procesů místní samosprávy;
 • Provádění šetření nezbytných k vyřešení uvedených stížností a odvolání;
 • Poskytuje komunitám nejlepší postupy pro prosazování Kodexu, jako jsou materiály pro povinná školení, kontrola kvality školicích materiálů vytvořených členy hnutí a organizací, které jdou nad rámec základních školicích materiálů;
 • V případě potřeby poskytuje konečný výklad Pravidel prosazování a Kodexu, a to ve spolupráci s prosazovacími strukturami komunit;
 • Posouzuje účinnost prosazování Kodexu a poskytuje doporučení k zlepšení.

Kromě výše uvedeného:

 • Výbor se nebude zabývat případy, které se primárně netýkají porušení Kodexu nebo jeho prosazování.
 • Výbor může delegovat svou pravomoc přijímat konečná rozhodnutí, s výjimkou případů závažných systémových problémů. Povinnosti Výboru jsou vysvětleny v kontextu ostatních struktur pro prosazování v oddíle 3.1.2 Pokynů prosazování.

1.3. Členství

Výbor se bude skládat z 16 členů s hlasovacím právem a až dvou členů bez hlasovacího práva jmenovaných Nadací Wikimedia. Každý člen s hlasovacím právem vykonává dvouleté funkční období, s výjimkou inaugurační volby (viz 3.2).

Nadace Wikimedia může jmenovat až dva členy bez hlasovacího práva a vybrat další podpůrný personál podle požadavků Výboru.

1.4. Střet zájmů

Jednotliví členové Výboru s hlasovacím právem nemusí odstoupit z jiných funkcí (např. správce, Arbitrážní výbor), ale nemohou být zaměstnáni jako zaměstnanci nebo kontraktoři Nadace Wikimedia nebo organizací přidružených k Nadaci, ani nemohou být členy správní rady Nadace Wikimedia.

2. Volby a volební období

2.1. Způsobilost

Každý člen a kandidát musí:

 • Dodržovat Všeobecný kodex chování.
 • Být starší 18 let a po svém zvolení podepsat s Nadací Wikimedia dohodu o mlčenlivosti (NDA).
 • Nebýt zablokovaný na žádném projektu Wikimedia ani nemít v posledním roce zakázanou účast na akcích. Kandidáti, kteří byli zablokováni, se mohou odvolat k Volebnímu výboru, který může učinit výjimku.
 • Veřejně oznámit svou domovskou wiki a region, z něhož pocházejí.
 • Splňovat všechny další požadavky na způsobilost stanovené při volebním procesu.
 • Být registrovaným uživatelem alespoň jednoho projektu Wikimedia po dobu alespoň 365 dní a mít minimálně 500 editací.

O tom, zda kandidáti splňují podmínky způsobilosti, rozhoduje s konečnou platností Volební výbor.

2.2. Rozložení míst

2.2.1. Regionální distribuce

Aby bylo zajištěno, že Výbor bude reprezentovat rozmanitost hnutí, bude na základě regionálního rozdělení zvoleno osm zástupců, vždy po jednom z každého regionu. Podle regionálního rozdělení Nadace Wikimedia bude regionální rozdělení následující:

 • Severní Amerika (USA a Kanada)
 • Severní a západní Evropa
 • Latinská Amerika a Karibik
 • Střední a východní Evropa (CEE)
 • Subsaharská Afrika
 • Blízký východ a severní Afrika
 • Východní, jihovýchodní Azie a Tichomoří (ESEAP)
 • Jižní Asie

2.2.2. Globální členství

Osm zástupců bude voleno z řad celé komunity.

2.3. Volební období

Členství ve Výboru je omezeno na dvouleté funkční období, s výjimkou prvních voleb.

V prvních volbách budou mít regionální kandidáti dvouleté funkční období a globální členové jednoleté funkční období.

2.4. Volby

Každoroční volby členů Výboru s hlasovacím právem budou probíhat pod dohledem Výboru a budou řízeny Volebním výborem.

Kandidáti budou muset splnit požadavky na členství uvedené v oddíle 2.1.

Ustavující volby do Výboru se uskuteční co nejdříve po úspěšném dokončení procesu ratifikace Charty.

Volba probíhá podle níže uvedeného časového harmonogramu:

 • Stanovení termínu voleb, jejich časového harmonogramu a počtu regionálních a globálních mandátů ze strany Výboru nejméně jeden měsíc před zahájením voleb.
 • Zahájení voleb Volebním výborem
 • Nominační období - během tohoto období se přijímají nominace
 • Doba pro ověření kandidátů
 • Otázky a odpovědi - kandidáti odpovídají na dotazy veřejnosti.
 • Volební období - způsobilí voliči mohou hlasovat o kandidátech

2.5. Proces hlasování

 • V tajném hlasování, ve kterém je možno udělit hlas pro, proti, nebo se zdržet.
 • Voliči mohou hlasovat pro kandidáty ze všech regionů.
 • Neutrální hlasy se nebudou počítat.
 • O způsobilosti voličů rozhoduje Volební výbor.
 • Kandidát musí získat 60 % nebo více hlasů vypočtených podle poměru pro/(pro + proti). Po splnění této podmínky:
  • U každého kandidáta se od počtu hlasů pro odečte počet hlasů proti. Na každé místo budou zvoleni kandidáti s nejvyšším výsledkem.
  • Pokud mají dva kandidáti stejný výsledek, jako rozhodující se použije procento vypočtené podle poměru pro/(pro + proti).

Po prvním zasedání Výboru bude Stavební výbor rozpuštěn.

2.6. Volná místa

Pokud se uvolní místo, ať už z důvodu rezignace, odvolání, nebo nezvolení žádného kandidáta na regionální místo, může Výbor ponechat místo prázdné a dočasně ho obsadit během příštích voleb, nebo může vyhlásit mimořádné volby. Další možností, v případě odstoupení nebo odvolání, je jmenování člena, který kandidoval v posledních volbách a získal alespoň 60% podporu.

Členové, kteří obsadí volné místo, vykonávají funkci do konce funkčního období, na které se místo obsazuje.

3. Vnitřní procesy

Výbor může vytvářet nebo upravovat své interní postupy, pokud je to v jeho kompetenci. Ve skupinovém rozhodování by měla panovat spravedlnost a nestrannost mezi jednotlivými členy. Kdykoli je to vhodné, měl by Výbor před provedením zamýšlených změn požádat komunitu o zpětnou vazbu.

3.1. Vnitřní pravidla a precedent

Výbor nevytváří nová pravidla a nemůže pozměňovat či měnit Všeobecný kodex chování nebo Pravidla prosazování. Výbor místo toho aplikuje a prosazuje Kodex tak, jak je definován ve svém zaměření.

Předchozí rozhodnutí mohou být zohledněna pouze do té míry, do jaké zůstávají relevantní v současném kontextu, protože komunitní politiky, pokyny a normy se v průběhu času vyvíjejí.

Výbor však může navrhnout změny Kodexu a Pravidel prosazování, které nadace Wikimedia a komunita zváží v rámci každoročního procesu revize organizovaného Výborem.

3.2. Chování členů Výborů

Členové Výboru by měli:

 • Aktivně se zapojovat do práce Výboru a informovat ho na začátku své případné nepřítomnosti.
 • Včas a vhodným způsobem reagovat na obavy týkající se jejich chování.
 • Včas a vhodným způsobem reagovat na výhrady k jejich chování.
 • Udržovat kolegiální vztahy s ostatními členy Výboru a produktivně řešit mezilidské konflikty.
 • Zastávat myšlenku, že žádný člen Výboru nemá větší nebo menší moc než kterýkoli jiný člen.
 • Snažit se jednat transparentně, poskytovat vysvětlení svých rozhodnutí, kdykoli je to možné, a zároveň zachovávat náležitou důvěrnost.
 • Znát globální zásady, včetně Všeobecného kodexu chování, a snažit se porozumět místním zásadám a kultuře pro jakoukoli práci, kterou Výbor vykonává.

Člen Výboru, který opakovaně nebo hrubě porušuje výše uvedená pravidla, může být na základě veřejného usnesení výboru suspendován nebo vyloučen. Toto veřejné usnesení výboru musí být podpořeno dvěma třetinami všech členů Výboru, přičemž z hlasování jsou vyloučeni:

 • Člen Výboru, kterému hrozí pozastavení členství nebo vyloučení;
 • Každý člen Výboru, který do 30 dnů nereaguje na žádný z pokusů o získání zpětné vazby k řešení prostřednictvím všech známých způsobů písemné komunikace.

3.3. Transparentnost a důvěrnost

Přijaté stížnosti musí být veřejně oznámeny na wiki alespoň s nejmenším možným množstvím detailů.

Rozhodnutí se zveřejňují na wiki s uvedením názvů účtů, projektů, dat a základního popisu případu. Pokud jsou některé informace nevhodné pro zveřejnění z důvodu ochrany soukromí nebo z právních důvodů, zprávy se anonymizují, nebo se příslušné informace dokonce vynechají, je-li to vhodné.

Pokud člen Výboru poruší dohodu o mlčenlivosti, je důležité řešit problém prostřednictvím příslušných interních disciplinárních opatření. Porušení Pravidel ochrany osobních údajů, Pravidel přístupu k neveřejným osobním údajům, Pravidel CheckUser a Pravidel pro Oversight vyšetřuje také Ombudsmanská komise. Ta by měla provést šetření, aby zjistila, zda k porušení došlo omylem, nebo úmyslně. Výbor může nadaci Wikimedia Foundation doporučit zrušení dohody o mlčenlivosti, pokud vyšetřování určí, že je to oprávněné.

3.4. Kvorum

Výbor může zasedat s libovolným počtem členů, ale nemůže přijmout žádné rozhodnutí ani hlasovat, pokud není dosaženo kvora 50 % (8) členů s hlasovacím právem (16 členů). Není-li Výbor usnášeníschopný, bude pokračovat v práci na záležitostech, kde není třeba hlasovat, a v případě potřeby vyhlásí mimořádné volby.

3.5. Podvýbory

Výbor pro tvorbu Kodexu navrhuje, aby byly v rámci Výboru při jeho založení vytvořeny alespoň dva podvýbory. Jeden podvýbor pro prevenci, školení a zprávy týkající se práce Výboru a druhý podvýbor pro přezkum a řešení případů.

3.6. Strukturovaná podpora

Některé úkoly mohou vyžadovat určitou strukturovanou podporu. Výbor může vytvořit podvýbory nebo určit členy pro konkrétní úkoly nebo role, které jsou vhodné pro práci Výboru.

Nadace Wikimedia poskytne Výboru nástroje, které mu pomohou v jeho práci (např. bezpečné komunikační nástroje, soukromou wiki, ...). Nadace může na žádost Výboru jmenovat další podpůrný personál.

3.7. Nástroje

Výbor může přijmout veškerá opatření, která považuje za vhodná a přiměřená, aby dodržel svůj mandát a řešil systémová selhání při náležitém prosazování Kodexu v souladu Pravidly prosazování. To zahrnuje vytvoření nebo vyžádání uživatelských práv pro členy výboru nebo jeho zástupce pro správu (lokální/globální nástroje Wiki a MediaWiki), podpůrné nástroje, jako jsou mailing listy a soukromé wiki, a další nástroje, jako je soukromý systém hlášení incidentů na podporu provozu Výboru, které vytvoří a spravuje nadace Wikimedia a správci během funkčního období členů Výboru.

Veškerá práva udělená pro účely Výboru musí být použita pouze pro akce Výboru, vyšetřování a mimořádné případy, pokud neexisují jiné způsoby řešení v rámci místních nebo globálních procesů.

3.8. Odvolání

Člen Výboru se může vyloučit z jakékoliv činnosti, nebo z jakéhokoliv aspektu činnosti, a to s vysvětlením nebo bez něj, přičemž je to nutné v případě, že dojde ke střetu zájmů. Tato situace může vést k tomu, že se člen Výboru účastní diskusí o práci, ale ne hlasování.

Každý člen Výboru, který se účastní jako člen Výboru práce na projektu nebo pobočce, na níž se podílí, má odpovědnost za rozhodnutí o svém vyloučení. Členové Výboru se nebudou podílet na práci, pokud se na ní přímo podíleli v důsledku svých jiných funkcí nebo jiných činností. Toto rozhodnutí ještě podléhá hlasování všech členů Výboru. Kterýkoli člen Výboru se může rozhodnout odstoupit od hlasování o odvolání, ale stále se účastnit diskusí o odvolání z práce.

Střet zájmů v souvislosti s prací Výboru obvykle zahrnuje osobní účast na podstatě sporu nebo významnou osobní angažovanost v jedné ze stran zapojených do práce. Předchozí interakce se stranami jako běžný redaktor, správce nebo interakce v rámci Výboru obvykle nejsou důvodem k odvolání.

3.8.1. Postup žádosti o odvolání člena

Pokud se osoba domnívá, že by se člen Výboru měl z určité práce Výboru vyloučit, musí zaslat Výboru žádost o vyloučení a uvést, o jakou práci se jedná, a své zdůvodnění. Člen Výboru může žádosti o odvolání vyhovět, nebo dojde k hlasování členů Výboru s vyloučením dotčeného člena či členů.

Výbor by měl na žádost odpovědět před zahájením hlasování o práci. Žádostem o odvolání poté, co práce vstoupila do fáze hlasování, nebude s výjimkou mimořádných okolností vyhověno.

3.9. Vztahy

Výbor může vydávat formální nebo neformální rady a výklady Kodexu. Pokud je to možné, Výbor by měl reagovat na žádosti o radu nebo výklad ze strany jiných rozhodovacích orgánů na vysoké úrovni, správní rady nadace Wikimedia nebo nadace Wikimedia. O radu a výklad mohou Výbor požádat i jiné skupiny nebo jednotlivci. V případě potřeby by Výbor měl své formální rady a výklady veřejně dokumentovat.

3.9.1. Vztah k ostatním rozhodovacím strukturám hnutí

Podle Pravidel prosazování může Výbor v závislosti na situaci působit jako rozhodovací orgán na vysoké úrovni, nebo jako poradní orgán takové skupiny. Úkolem výboru je poskytovat komunitám zdroje o osvědčených postupech prosazování Kodexu a působit jako poslední instance v situacích, kdy lokání procesy selžou.

V případech týkajících se zaměstnanců pobočky by měl Výbor řešit případ společně s pobočkou a/nebo AffComem. Výbor může přijmout opatření týkající se zaměstnanců v prostorách hnutí Wikimedia a může doporučit pobočce další opatření.

Řídicí struktury hnutí mohou rovněž postoupit Výboru případy vymáhání nebo odvolání, a to i ty, které by za normálních okolností nespadaly do působnosti Výboru. Výbor může rozhodnout, zda tyto případy nebo odvolání projedná či nikoli, a to podle svých obvyklých postupů.

Žádosti o radu, výklad nebo postoupení případu by měly být obecně podávány na Meta-wiki, s výjimkou případů, kdy to není vhodné z důvodu ochrany osobních údajů. V situacích týkajících se ochrany soukromí se očekává použití vyhrazené e-mailové adresy pro Výbor.

4. Úkoly

4.1. Trénink Kodexu a Pravidel prosazování

Výbor bude dohlížet na tvorbu a údržbu vzdělávacích zdrojů a koordinovat překlady těchto zdrojů s nadací Wikimedia Foundation.

Tři základní moduly školení, které jsou stanoveny v pokynech pro prosazování, zahrnují:

 • Orientace
 • Identifikace a reporting
 • Komplexní případy a odvolání

Tyto moduly budou veřejně přístupné na platformách, jako je například learn.wiki, a musí být ve spolupráci s nadací Wikimedia přeloženy do co největšího počtu jazyků. Seznam nebo počet jazyků určí Výbor.

Vedle poskytování školicích modulů může Výbor prozkoumat a podpořit další způsoby školení a spolupracovat s různými zúčastněnými stranami v komunitě, jako je mimo jiné nadace Wikimedia a její pobočky.

Výbor může také sdílet osvědčené postupy týkající se řešení porušování Kodexu a souvisejících záležitostí a na požádání nabízet zajištění kvality a certifikaci školicích zdrojů vytvořených jinými zúčastněnými stranami hnutí.

Stejně jako samotný Kodex definuje minimální standardy a vyzývá a povzbuzuje komunity, aby na těchto minimálních standardech chování stavěly, mohou zúčastněné strany hnutí stavět na základních vzdělávacích zdrojích a zlepšovat je.

4.2. Příslušnost, řízení, rozhodování, odvolání

4.2.1. Příslušnost

Výbor má působnost ve všech online i offline prostorech souvisejících s Wikimedií v rámci svého mandátu, jak je definován v Pravidlech prosazování. Výbor se nebude zabývat případy, které se primárně netýkají porušování Kodexu nebo jejího prosazování. Výbor může delegovat svou pravomoc konečného rozhodování s výjimkou případů systémových selhání.

U4C nemá žádnou pravomoc, s výjimkou případů uvedených v oddílech o vztazích výše, nad: (i) oficiálními kroky Nadace Wikimedia nebo jejích zaměstnanců; (ii) otázkami pracovněprávních vztahů pobočky Wikimedia, které se řídí zákony a předpisy v jurisdikci pobočky.

S výjimkou případů systémových selhání nebude mít Výbor žádné pravomoci, pokud existuje lokání rozhodovací orgán na vysoké úrovni, který zaručuje účinnou místní samosprávu. Výbor by také měl respektovat princip decentralizace hnutí a chápat, že Kodex by měl být prosazován na co nejrelevantnější místní úrovni.

Výbor si ponechává jurisdikci nad všemi záležitostmi, které projednává, včetně souvisejících procesů prosazování, a může se podle vlastního uvážení kdykoli vrátit k jakémukoli řízení, pokud není záležitost z právních důvodů předána nadaci Wikimedia Foundation jako poskytovateli platformy.

4.2.1.1. Systémová selhání

Podněty týkající se systémového selhání může vznést kdokoli a Výbor se může rozhodnout zahájit vyšetřování, pokud má alespoň většinovou podporu. Pokud o prošetření systémového selhání požádá Nadace nebo rozhodovací orgán na vysoké úrovni, Výbor šetření zahájí. Neshoda v dobré víře ohledně toho, jak vykládat Kodex, nestačí k tomu, aby bylo možné určit, že rozhodovací orgán na vysoké úrovni systematicky selhává při jeho prosazování.

V souladu s Pravidly prosazování schválenými komunitou může Výbor přijmout veškerá opatření, která považuje za vhodná a přiměřená k řešení systémových selhání, aby náležitě vymáhal dodržování Kodexu. Výbor může při svém rozhodování vycházet ze zpráv Nadace Wikimedia a dalších skupin hnutí nebo si může vyžádat vlastní externí zprávu. Sankce za systémové selhání při prosazování Kodexu zahrnují celou škálu opatření až po uzavření wiki. Po rozhodování by měla být zveřejněna zpráva pro posouzení celosvětovou komunitou.

4.2.2. Řízení

4.2.2.1. Žádost o přezkum rozhodnutí

Žádosti o přezkum rozhodnutí musí být předloženy způsobem určeným Výborem. Výbor může přijmout nebo odmítnout jakoukoli záležitost podle vlastního uvážení; zohlední názory stran žádosti a dalších informovaných uživatelů, ale nebude jimi vázána.

4.2.2.2. Formy řízení
 • Standardní řízení: Ve výchozím nastavení jsou slyšení veřejná a řídí se postupy zveřejněnými na příslušných stránkách Výboru. Řízení mohou být neveřejná, pokud Výbor zastává názor, že veřejné řízení by mohlo způsobit nepřiměřenou újmu – typicky v případech, kdy se jedná o významné soukromí, obtěžování nebo právní otázky – účastníkům řízení, třetím stranám nebo by mohlo nepříznivě ovlivnit právní, technické a veřejnoprávní povinnosti poskytovatele platformy Wikimedia Foundation. Účastníci řízení budou o neveřejném slyšení informováni a dostanou přiměřenou příležitost reagovat na to, co se o nich říká, ještě předtím, než bude přijato rozhodnutí.
 • Zrychlené řízení: Pokud jsou skutečnosti v dané věci v podstatě nesporné, může U4C spor vyřešit hlasováním bez standardního řízení.

4.2.2.3. Zapojení

Člen, jehož mandát vyprší v době, kdy je případ v řešení, může být v tomto případu činný až do jeho ukončení. Nově jmenovaní členové mohou být činní v jakékoli věci projednávané Výborem s okamžitou účinností ode dne svého jmenování.

Tvrzení může na stránky případu přidávat každý informovaný a zainteresovaný uživatel. Výbor může podle potřeby dále stanovit pravidla pro předkládání prohlášení. Uživatelé mohou reagovat na prohlášení o sobě, Výbor se v dobré víře pokusí kontaktovat každého uživatele, který je předmětem případu; pokud tak neučiní, může být rozhodnutí přijato bez jeho účasti. Všichni editoři jsou povinni na stránkách Výboru s případy jednat v souladu se zásadami Kodexu, a pokud tak neučiní, mohou jim být uloženy sankce.

4.2.2.4. Přípustnost důkazů

Ve všech řízeních jsou přípustnými důkazy:

 1. Všechny úpravy a protokolovací záznamy, včetně smazaných nebo jinak skrytých úprav a záznamů z online projektů, platforem a služeb v rámci působnosti Výboru;
 2. svědectví a důkazy z offline incidentů, které Výbor považuje za vhodné.

Důkazy jsou přípustné ve všech jazycích podporovaných platformami a službami Wikimedia Foundation. Pokud Výbor potřebuje další zdroje pro zpracování obdržených materiálů, může se koordinovat s Nadací Wikimedia, stejně jako to dělají ostatní výbory komunity spolupracující s poskytovatelem platformy. Důkazy založené na soukromé komunikaci (mimo jiné včetně jiných webových stránek, fór, chatů, záznamů IRC, e-mailové korespondence) jsou přípustné pouze s předchozím souhlasem Výboru.

Důkazy mohou být předloženy soukromě, ale Výbor obvykle očekává, že důkazy budou zveřejněny ve všech veřejných řízeních, pokud neexistují závažné důvody, proč tak neučinit, nebo pokud nebylo rozhodnuto, že řízení bude neveřejné. Výbor rozhodne, zda připustí každý předložený soukromý důkaz na základě jeho podstaty, a pokud jej připustí, bude důkaz projednán na neveřejném jednání.

4.2.2.5. Dočasné zákazy

Kdykoli v době mezi podáním žádosti a uzavřením případu může Výbor uložit dočasné zákazy, kterými omezí chování stran nebo uživatelů obecně po dobu trvání případu.

4.2.3. Rozhodování

4.2.3.1. Formát rozhodnutí

Rozhodnutí jsou psána jasnou, stručnou standardní angličtinou a v primárním jazyce (jazycích), které se vztahují k danému případu; obvykle obsahují: (i) nástin hlavních zásad, (ii) skutková zjištění, (iii) stanovení opravných prostředků a rozhodnutí a (iv) specifikaci případných opatření pro výkon rozhodnutí. Pokud je význam některého ustanovení nejasný kterémukoli členu Výboru, stranám nebo jiným zainteresovaným osobám, může být na žádost objasněn.

4.2.4. Odvolání

4.2.4.1. Přípustnost odvolání

Odvolání blokovaných nebo podobně omezených uživatelů se obvykle podávají e-mailem.

4.2.4.2. Odvolání proti rozhodnutí

Kterákoli strana případu může Výbor požádat o přehodnocení nebo změnu rozhodnutí, což Výbor může podle svého uvážení přijmout nebo odmítnout. Výbor může požadovat, aby před přezkoumáním rozhodnutí uplynula minimální doba od jeho vydání nebo od předchozí žádosti o přezkoumání.

4.3. Změny Kodexu a Pravidel prosazování

4.3.1. Monitoring Kodexu

Výbor pečlivě sleduje průzkumy vnímání bezpečnosti Nadace, vlastní trendy v počtu případů a zpětnou vazbu z procesů samosprávy komunit, aby zjistil problémy, které brání účinné samosprávě komunit při prosazování Kodexu. Zjištěné obavy budou veřejně zdokumentovány na nástěnce Výboru, podle potřeby řešeny nebo předloženy během každoročního přezkumu Kodexu & Pravidel prosazování.

Před ročním přezkumem provede Výbor následující kroky:

 • Kontaktovat funkcionáře z globální komunity, včetně:
  • Stevardů
  • Členů Arbitrážních výborů
  • Checkuserů
  • Oversighterů
  • Správců
  • Komunit
 • Poskytovat zprávy o všech pozorováních, která vyžadují, aby se Výbor zabýval problémy souvisejícími s Kodexem nebo Pravidly prosazování v komunitách. Výbor je povinnen tyto zprávy projednat a zahrnout do svého návrhu.
 • Otevřít stránku s komentáři na Meta-wiki, která je dostupná všem. Ta bude obsahovat sekci, kde může každý člen komunity nahlásit záležitosti týkající se fungování Výboru, Pravidel prosazování a Kodexu. Na stránku s komentáři je odkazováno ve sděleních Výboru o výročním přezkumu. Výbor se zabývá připomínkami a dotazy umístěnými na této stránce, ale není povinnen je důkladně sledovat.
 • Výše zmíněná stránka s komentáři Meta-wiki bude také obsahovat druhou vyhrazenou sekci, která umožní členům komunity sdílet nápady na zlepšení a změny. Ta je užitečná pro shromažďování nápadů od jednotlivců a jejím cílem je být otevřená všem hlasům komunity. Výbor je povinnen si tyto nápady přečíst a rozhodnout se, zda je chce přijmout při přípravě návrhu během ročního procesu.
 • Výbor by měl aktivně vyhledávat a identifikovat všechny nové nebo neobvyklé trendy nepřijatelného chování, které se v hnutí objevují. Mohou sledovat trendy, připomínky komunity a zvážit akademický výzkum.

4.3.2. Změny Charty, Pravidel prosazování nebo Kodexu

Změny Charty, Pravidel prosazování nebo Kodexu vyžadují schválení komunitou. Výbor organizuje podle vlastního uvážení každoroční přezkum Kodexu, Pravidel prosazování a Charty. Skládá se minimálně z:

 • Fáze hodnocení zpětné vazby
  • Globální výzva pro připomínky
  • Vyhodnocení komentářů a kumulovaných nálad komunity ze všech kanálů
  • Poznatky z aktuálního stavu výzkumu o hnutí a internetu obecně
 • Fáze přípravy
  • Zapojení posouzených funkcionářů a připomínek komunity, interních poznámek z nástěnky a poznatků z aktuálního stavu výzkumu o hnutí a internetu obecně.
  • Během fáze přípravy návrhu proběhnou nejméně tři otevřené komunitní rozhovory pro pokrytí časových pásem.
  • Změněný návrh je zveřejňován pravidelně během fáze jeho přípravy, v závislosti na pracovním postupu Výboru buď po každém zasedání, nebo každý týden.
  • Konečný návrh na wiki přezkoumá právní oddělení Nadace Wikimedia.
 • Fáze hlasování
  • Hlasovat budou členové komunity se souhlasem > 60 % nebo > 66 %.
  • Překlad konečného návrhu, který předchází hlasování, a průběh a propagaci ankety podle specifikací Výboru zajišťuje Nadace Wikimedia.
  • Hlasovací lístek musí umožnit voličům hlasovat odděleně o jednotlivých věcných částech.

5. Slovník pojmů (glosář)

Regionální distribuční skupina: Regionální distribuční skupina je skupina volených zástupců Výboru z každého z 8 určených regionů Wikimedia (střední a východní Evropa (CEE), Latinská Amerika a Karibik, Střední východ a severní Afrika, Východ, Severní Amerika (USA a Kanada), jižní Asie, jihovýchodní Asie a Tichomoří (ESEAP), subsaharská Afrika, západní Evropa).

Globální členství: Globální členství je skupina zvolených zástupců komunity Výboru, kteří jsou aktivní na jakémkoli projektu Wikimedia. Ze stejné domovské wiki však mohou být zvoleni nejvýše dva členové, přičemž tento počet zahrnuje i členy zvolené ve skupině pro distribuci regionální části.