ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikiquote and the translation is 100% complete.
ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯂꯣꯒꯣ
ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯂꯣꯒꯣ

ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯜꯇꯤꯂꯤꯉ꯭ꯒꯨꯑꯦꯜ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯄꯟ-ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯀꯝꯄꯦꯟꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯣꯇꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯤ GFDL ꯑꯃꯁꯨꯡ CC - BY-SAꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯅꯥ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯏ꯫

ꯍꯧꯔꯛꯄ

ꯃꯁꯤ ꯖꯨꯟ ꯲꯷, ꯲꯰꯰꯳ꯗꯥ Fonzy ꯅꯥ a post ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫

ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯥ: ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯁꯅꯔꯤ ꯑꯦꯅꯁꯥꯏꯛꯂꯣꯄꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯇꯁ꯫ temp ꯄꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ here – fonzy.

ꯃꯁꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯱꯰, ꯲꯰꯰꯳ꯗꯥ quote.wikipedia.org ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯗꯣꯃꯦꯟ, wikiquote.org ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯲꯵, ꯲꯰꯰꯳ꯗꯥ ꯐꯪꯈꯤ꯫

ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ

Wikiquoteꯅꯥ wikiquote.org ꯗꯣꯃꯦꯅꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯰꯴ꯗꯥ ꯂꯣꯜ ꯶ꯇꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯲꯵꯰꯰ ꯍꯦꯅꯕꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯀꯣꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯅꯠꯇꯕꯥ ꯂꯣꯜ ꯉꯥꯡꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯕꯗꯣꯃꯦꯟ ꯔꯤꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯔꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯱꯷ꯇꯥ ꯃꯈꯣꯌꯕꯨ ꯁꯦꯃꯈꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯖꯔꯃꯅꯤ, ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ, ꯏꯇꯥꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯁꯒꯨꯝꯕꯥ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤ꯫

ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯁꯤ ꯇꯞꯅꯥ ꯇꯞꯅꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯦꯞꯇꯅꯥ ꯄꯥꯀꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯱꯵ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯱ꯗꯥ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯲꯴ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯲꯰꯰꯴ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗꯥ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯶,꯵꯰꯰ ꯂꯩꯈꯤ, ꯲꯰꯰꯵ꯒꯤ ꯃꯦ ꯂꯣꯏꯔꯀꯄꯗꯥ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯁꯤꯡ ꯱꯴,꯰꯰꯰ ꯌꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯲꯰꯰꯶ꯀꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯥ ꯂꯣꯜ ꯳꯰ ꯍꯦꯅꯕꯗꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯳꯰,꯰꯰꯰, ꯲꯰꯰꯷ꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯥ ꯂꯣꯜ ꯸꯷ꯇꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯶꯰,꯰꯰꯰ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯰꯸ꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗꯥ ꯂꯣꯜ ꯸꯹ꯗꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯸꯰,꯰꯰꯰ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ꯫

ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯰꯸ꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯑꯄꯗꯦꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯂꯣꯂꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯅꯤ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯲꯰꯱꯴ꯒꯤ ꯃꯦ ꯱꯰ꯗꯥ, ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯱꯱ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯜ ꯸꯹ꯗꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯱꯶꯸,꯰꯰꯰ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯂꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯲꯸ꯗꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯱꯰꯰꯰ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯩ꯫ ꯂꯣꯂꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯵꯶ꯇꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯱꯰꯰ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯅꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫

ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯇꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅꯤ, ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅꯥ ꯗꯣꯂꯔ ꯱ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯂꯔ ꯲ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯂꯁꯤꯡ ꯂꯩ꯫ ꯑꯍꯨꯃꯁꯨꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯗꯣꯂꯔ ꯳ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯂꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫

ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯋꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯡꯅꯕꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯤꯡꯅꯕꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯇꯇꯥ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯁꯤꯡ ꯊꯣꯀꯍꯟꯗꯅꯕꯥ, ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯰꯰꯶ꯇꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯥ take it down, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ [$ꯐꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯀꯄꯥ] ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯕꯥ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯕꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯴, ꯲꯰꯰꯶ꯇꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤ꯫

ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁ꯭ꯇꯤꯛꯁ

ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯦꯂꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤꯡ – ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ/ꯇꯦꯕꯜꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯥ ꯇꯦꯕꯜ꯫

ꯃꯥꯏꯂꯁ꯭ꯇꯣꯅꯁꯤꯡ

ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ-ꯀꯥꯎꯟꯇ ꯃꯥꯏꯂꯁ꯭ꯇꯣꯅꯁꯤꯡꯗꯤ ꯱꯰꯰, ꯵꯰꯰, ꯱ꯀꯦ, ꯲ꯀꯦ, ꯵ꯀꯦ ꯍꯦꯅꯒꯠꯄꯥ ꯵꯰ꯀꯦ, ꯱꯰ꯀꯦ ꯍꯦꯅꯒꯠꯄꯥ ꯱꯰꯰ꯀꯦ, ꯲꯵ꯀꯦ ꯍꯦꯅꯒꯠꯄꯥ ꯲꯵꯰ꯀꯦ, ꯵꯰ꯀꯦ ꯍꯦꯅꯒꯠꯄꯥ ꯵꯰꯰ꯀꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯰꯰ꯀꯦ ꯍꯦꯅꯒꯠꯄꯥ ꯱꯰꯰꯰ꯀꯦ.

ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯅꯤꯎꯖ ꯗꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫

ꯍꯧꯈꯤꯕꯥ ꯃꯥꯏꯂꯁ꯭ꯇꯣꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ archives ꯗꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫

2023

 • 23 ꯑꯒꯁ 2023

2022

2021

 • 26 ꯑꯒꯁ 2021
 • 1 ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ 2021

2020

 • 6 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 2020

2019

 • 18 ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ 2019

2015

 • 1 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2015
 • 13 ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ 2015
 • 2 ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ 2015

2013

 • ꯑꯒꯁ꯭ꯠ ꯲꯲, ꯲꯰꯱꯳ ** ꯔꯥꯏꯟ ꯐ꯭ꯔꯥꯉ꯭ꯀꯣꯅꯤꯌꯟ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯑꯃꯥ ꯔꯥꯏꯟ ꯐ꯭ꯔꯥꯉ꯭ꯀꯣꯅꯤꯌꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯅꯦꯃꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈ꯭ꯔꯦ: Rheifränggische Schbrischsommlung (Wikiquote)
 • 28 ꯃꯦ 2013
 • 4 ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ 2013
 • ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯴, ꯲꯰꯱꯳ ** ꯕꯥꯚꯥꯔꯤꯌꯥꯟ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯕꯥꯚꯥꯔꯤꯌꯥꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯅꯦꯃꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯅꯤ:

2012

 • 14 ꯑꯒꯁ 2012
 • 6 ꯖꯨꯂꯥꯏ 2012

2010

 • 14 ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ 2010
 • 19 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2010
 • ꯃꯦ 2010
 • 21 ꯃꯥꯔꯆ 2010
 • 26 ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ 2010
 • ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ, ꯲꯰꯱꯰ ** ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯇꯇꯥ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯩ꯫ ꯃꯥꯏꯂꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯥ ꯌꯧꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯃꯗꯦ꯫

2009

 • ꯑꯒꯁ – ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 2009
 • 20 ꯑꯒꯁ 2009

ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕꯥ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯗꯣꯀꯄꯥ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯈꯔꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯗꯨꯅꯥ ꯔꯤꯛꯕꯦꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯛꯕꯦꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ-ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯇꯀꯤ ꯂꯣꯂꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯋꯤꯀꯤꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯂꯩ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯕꯥ ꯉꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ, ꯋꯤꯀꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯥ talking:Main Page ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅꯥ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫

ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯂꯥꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯥꯡꯕ