Jump to content

Fähjeschkeijte vun de Jemeinschaffte Äntwekele

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Community Capacity Development and the translation is 75% complete.
Outdated translations are marked like this.


Jemeinschaffs_Fähjeschkeijte Äntwekele es en Bewähjong, di der Bedarf un de Bedörfeße un de Wähje eruß fenge well, en de ongerscheijdlejje Jroppe un Jemeinschaffte vun Wikkimehdija di Fähdeschkeijte opzeboue, di doh noch jebruch wähde, un dann ze donn un aanzedeuje, wat nüdesch es, öm de eijnzelne Fähjeschkeijte en de eijnzelne Jemeinschaffte ze äntwekele, wann di Verdunnß doh drahn han.


Wadd sin ene Jemeinschavv ier Fähjeschkeijte un Fähdeschkeite?

De Fähjeschkeijte vun ene Jemeinschaff beschtemme udder beschrängk de Müjjeleschkeijte, dä ier Zihle ze verwerklesche. De Zihle sin ärsch ongerscheidlesch un ömvaße blohß eijn bes hen zoh alle Jroppe un Jemeinschaffte vun Metmaacher en de Wikkimehdija_Bewähjong.
Wat bedügg et, Fähdeschkeijte un Fähjeschkeijte ze äntwekele?

Fähjeschkeijte un Fähdeschkeite ußboue, udder Fähdeschkeijte un Fähjeschkeijte äntwekele, es ene Aansaz för en Äntweklong, dä de Erußforderonge eruß fengk, di em Momang vun de Jroppe un Jemeinschaffte noch nit esu bewältesch sin, un se dröm draan behenndere, bei ier Zihle aanzekumme. Dann wähe Projäkte opjelaht, aanjeschtups, müjjelesch jemaad un öngerschtöz, öm di ze meijstere.

Wat welle mer 2016? donn?

Em eezte Johr dom_mer dat Projäk en de Schpuhr bränge un derbei met dreij Jemeinschaffte ze donn han. Doht drop kleke, öm jädd övver der Plahn un der Zohschtand zur Zig ze lässe.

Overall pilot year evaluation

What happened after the pilot?

The Foundation did not make a decision about changing the pilot-level funding of the program, so the program remained at that level of funding and continued to deliver trainings, develop curriculum, and mentor communities on that scale.

Trainings were delivered in:

 • WikiConference Bulgaria 2016
 • CEE Meeting 2017
 • Wikimedia Conference 2017
 • Wikimania 2017
 • India Wikidata Month 2017 (month-long series of Wikidata trainings in 8 major cities in India, to English and most Indic communities)
 • Estonia Wikidata training 2017
 • Nigeria (English, Igbo, and Yoruba communities)
 • Ghana (English and Ewe communities)
 • South Africa (English and South African language communities)
 • Wikimedia Conference 2018
 • Wikimania 2018
 • South Korea 2018 (Korean community)
 • Punjab (Punjabi and Tamil communities)
 • Mumbai (Advanced Wikidata training for Indian Wikidatans)
 • WikiConference Ukraine 2018
 • CEE Meeting 2018
 • Australia 2018 (English community)
 • New Zealand 2018 (English and Wikidata community)
 • Tanzania – East Africa regional training (English, Swahili, Luganda, and Portuguese communities)


Materials developed as part of the program, both during the pilot and since then


Wulld_Er de Fähjeschkeijte un Fähdeschkeite en Ührer Jrobb ußboue?

Please consider discussing with your community or Wikimedia affiliate and submitting some self-assessments to the Community Capacity Map! (CCM)

There are over thirty capacity areas described in the CCM Guidelines page. Take a look and see if you're inspired to think about which capacity would be most useful for your community or organization to work on building.

Mer han em Momang säx houpsääschlesche Berätte för en Äntweklong. Liß vun jehdem der Ömvang vun de jefrohchte Fähjeschkeite und Fähdeschkeijte, de Erußforderonge un dänne ier müjjelesche Lühsonge, öm eruß ze fenge, ov De doh Loß drop häs. De Berätte wohre ußjesöhk woode opjrond dovun, dadd ußföhrlesch met Minsche uß säxehn Jemeinschaffte udder Länder jeklaaf woode wohr, di en de Houpsaach em su jenannte „Jlobahle Söhde“ vun de Ääd lijje. Et sühd esu uß, wi wänn di ene jruhße Aandeijl vun de Metmaacher un Jemeinschaffte us em Wikkimehdija_Ömväld beträffe dähte.

En jehdem Berätt vun Fähjeschkeite un Fähdeschkeijte wulle mer Üsch ennlahde, jät derzoh ze sahre, schihve udder drahn metzemaache. Lohd ons de Aufjahbe un Erußforderonge beklaafe, dispetehre, klohr maache. Mer donn och ene Blek wärfe op de Lühsonge us andere Jemeinschaffte, di ed ald jitt, un op wat müjjelesch un vorschtällbah wöhr för noch ze maache un aanzpakke. Beijschpelle künnte sin: Öngersöhe un Äfochsche, Ühbe un Ußbelde, müjjeleshe Zosammekönfte un de Öngerschtözong derför, un mih.

Wadd es dat Projäk, Fähjeschkeite un Fähdeschkeijte en de Jemeinschaff ze äntwekle?

Et Zihl vun däm Projägg es aam Ängk, süßtemahtesche Fottschredde ze maache, so dat de Müjjeleschkeijte un de Fähdeschkeijte ennerhallv vun de Jemeinschaffte öm Wikkimehdija zohnämme un wahße.

Dat jannze feng aan medd ene Fahß vun Ongersöhkonge vun de Jemeinschaffte . Doh hät de Wikkimehdija Schtefftong (WMF) versöhk, obb enem saachlesche Nivoh eruß ze fenge, wat de Schtärke, de Erußforderonge, un de Bedörfneße vun de ongerscheidlejje Jemeinschaffte sin, öm ze verschtonn, wat för en Fähdeschkeijte en wat för enem Ömvang en dä sesch äntwekelnde Jroppe un Jemeinschaffte vun Metmaacher jebruch wähde un nühdesch sin. Di Befrohronge sin en säxehn Jemeinschaffte udder Länder jemaat wohde.[1] med Viddejos med ennem ußföhrlesche Klaaf med ene kleine Jropp vun de Metjlehder en ene Metmaacher_Jemeinschaff.

Wat bei dä Fahs vum Öngersöhke eruß kohm, wohd en Bällihn em Mai op dä Kumferänz övver Wikkimehdija 2015 präsäntehrt. De Fohlije vun de Präsentazjuhn sin op: Wikkimehdija Commons.
Dom_mesch om neuste Schtand hallde.

Wann De Neujeschkeijte vun heh dä Ennezjatihve krijje wells, bes esu jood un draach Desch op dä Sigg met dä Leß met de Abbonnänte en. [2] De neueje Meddeijlonge kumme en Änglesch op Ding Klaafsigg em Mettawikki.

Fohßnuhte

 1. De Jeschprähsche han et Sati Houston un dä Asaf Bartov em Fähbroa 2014 jeföhrt. Se han met Lück us devärrse Metmaacherjroppe un Länder jeschwahdt: Endonehsijje, Mäxiko, de Fillipihne, Södaffrika, de Törkei, de Ukra'ihne, us Inndije op Änglesch, op Hinndih, op Malajalamm, op Marahti, op Tammihlesch, op Telluhju un op Urdu, un met de arrahbesche Metmaacher.
 2. Wann De Desch alld vör em nünxehnte Ojoß 2015 aanjemäldt häs, bes da als op dä Verdeijlerleß.