Jump to content

Translation FAQ/stq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Wo kon iek bie een wonskede Uursättenge hälpe?[edit]

Knuu uurwierked

Gung ap Translation requests, unner dän Ousnit foar Ounfroagen un klik ap ju Ferbiendenge foar een Ounfroage, wierbie du hälpe wolt. So roakest du een Ounfroagensiede mäd een faawelk liekteekende Lieste (aan Stoatus-Bak) as ap düsse Siede (sjuch buppe gjuchts). Die Stoatus-Bak wiest den Biwierkengs-Toustand fon dien Toal. Wan dien Toal nit as done (däin) af published (eepentelk moaked) liekteekend is, bruukt ju Siede dien Hälpe. Gung eenfach tou ju Siede un biginne ju Biwierkenge. Wan't noch neen Siede foar dien Toal rakt, biwierkje dän Stoatus-Bak un föigje dien Toal deertou. Du moast bloot dien Toal in dän Bak ounklikje un ju Ferbiendenge tou ju jewielige Toalversion spiekerje, uum ju Biwierkenge tou biginnen. Foar moor Informationen uur dän Stoatus-Bak bisäik Template:Translation2/doc.

Wier skäl iek ju Uursättenge moakje?[edit]

Me kon uursätte wier me wol. Du koast jädden ap Meta af uur Wikimedia-Projäkte, in do du meemoakest, wierkje; soloange du waast, wo me n Wiki biwierket. Du koast uk buute ju Wiki-Software wierkje - ap din Reekner toun Biespil.

Hälpe, iek weet niks fon Wiki-Syntax![edit]

Suurgje die eenfach nit deeruum. Leeter wolle die uurswäkke, kundige Wiki-Skrieuwere jädden hälpe. Dät is sogoar in Oardenge, wan du ju Wiki-Syntax wäägemoakest, wan ju die tou läip ferbiestert.

Wo kon iek buute fon't Wiki een Uursättenge moakje?[edit]

Bifoulgje ju ätterstoundende Ounwiesenge:

  1. Moakje dän Toal-Oarbaidsruum, wan't him nit al rakt (Sjuch uk #Wo kon iek bie een wonskede Uursättenge hälpe?)
  2. Spiekerje dän Wäl-Code.
  3. Staale ju Foarloage {{coming soon|user=dien Unnerskrift|date=Datum der Fertigstellung}} in dän Oarbaidsruum fon dien Toal ien. Dät wol uurswäkke Uursättere hälpe, dien loopend Wierk tou sjoon.
  4. Du koast ju Uursättenge lokoal - t.B. ap din Reekner - moakje.
  5. Ätter ju Kloorstaalenge fon ju Uursättenge kopierje din Täkst un föigje him in din Toal-Oarbaidsruum ien.
  6. Läskje ju Foarloage {{coming soon}} un brange dän Stoatus-Bak ap dän näisten Stand.

Wier kon iek Froagen tou Uursättengen staale?[edit]