Všeobecný kódex správania/Smernice presadzovania

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Version 1 and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.


Univerzálny kódex správania

Smernice presadzovania kódexu správania

Zhrnutie smerníc presadzovania

In this table, you can find a summary of the full Enforcement guidelines. It was created to ensure that every member of the community can understand the new guidelines.

WHO is responsible for enforcing the UCoC?

 • Designated community functionaries and bodies[1]
 • The Wikimedia Foundation
 • Event safety team members and people in similar roles
 • A new committee called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (aka the U4C)
 • The U4C will monitor enforcement of the UCoC. The composition of the U4C will be decided by the U4C Building Committee. The building committee will be selected in the same way as the previous UCoC committees. The outline prepared by the Building Committee will be voted on by the community

Local and global functionaries should understand how UCoC enforcement works even if they are not part of the U4C

Notes
 1. such as, but not limited to administrators or Arbitration Committees

HOW will this be done?

 • Local communities, affiliates, and the Wikimedia Foundation should develop and conduct training for community members so they can better address harassment and other UCoC violations
 • The guidelines also lay out recommendations for which parties should address what types of UCoC violations
 • The Enforcement Guidelines represent the boundaries of the kinds of behaviour communities should engage in to enforce and follow the UCoC

WHAT additional things need to be in place for this to happen?

 • Communities are free to continue to use their existing enforcement systems as long as they do not contradict the Enforcement Guidelines
 • The Enforcement Guidelines note that appeals should be possible and practically available to individuals who were sanctioned for UCoC violations

Prehľad

Definícia presadzovania kódexu

Presadzovanie kódexu je súbor preventívnych, detekčných, vyšetrovacích a iných úkonov prijatých za účelom riešenia porušení Univerzálneho kódexu správania.

Presadzovanie kódexu je zodpovednosťou určených funkcionárov a ľudí s technickou alebo rozhodujúcou právomocou, ako napríklad (ale nie výlučne): miestni systémoví operátori, správcovia, Arbitrážne výbory (ArbComs) a ich členovia, koordinátori bezpečnosti podujatí, Koordinačný výbor pre univerzálny kódex správania (U4C) a nadácia Wikimedia.

Určovanie funkcionárov bude vykonané, keď to bude možné, miestnymi komunitami, nasledujúc princíp subsidiarity, podľa ktorého by online aj offline komunity naprieč svetom mali rozhodovať samy o sebe vždy keď je to možné.

Toto by sa malo uskutočniť správnym a včasným spôsobom, konzistentne naprieč celou Nadáciou Wikimedia. Jednotlivci, zodpovední za vymáhanie Všeobecného kódexu správania, preto musia byť plne oboznámení s reguláciami, ktoré budú presadzovať.

Presadzovanie kódexu je uplatnené prostredníctvom preventívnej práce a kampaní, vydávaním varovaní a upozornení za účelom presvedčiť ľudí s príznakmi problematického správania, aby spolupracovali, ukladaním technických a spoločenských obmedzení, alebo prijatím ďalších krokov, ktoré môžu byť potrebné a vhodné. Lokálni a globálni funkcionári, ktorý budú realizovať postupy, kódexy, pravidlá a predpisy v priestoroch Wikimedie, online aj offline, musia porozumieť riadeniu funkcie presadzovania kódexu a jeho procesu.

Preventívna činnosť (1. a 2. článok Všeobecného kódexu správania)

Cieľom preventívnej činnosti je informovať používateľov verejných wiki Nadácie Wikimedie a ostatných spadajúcich pod tento kódex, o jeho existencii a propagovať jeho dobrovoľné dodržiavanie.

Preklady smerníc presadzovania Všeobecného kódexu správania

Pôvodná verzia smerníc presadzovania kódexu je v anglickom jazyku. Bude preložená do ďalších jazykov používaných vo Wikimedia projektoch. V prípade akéhokoľvek významového rozdielu medzi anglickou verziou a prekladom, anglický originál má prednosť a rozhodnutia by mali byť založené na nej.

Potvrdenie Všeobecného kódexu správania v určitých skupinách

Kódex platí pre každého, kto zasahuje a prispieva do Wikimedia projektov, oficiálnych prezenčných akcií a súvisiacich priestorov hosťovaných na platformách tretích strán. TOd týchto osôb by sa malo vyžadovať potvrdenie (cez podpísané vyhlásenie alebo cez iný vybraný formát), že Všeobecný kódex správania uznajú a budú ho dodržiavať:

 • Všetci zamestnanci Nadácie Wikimedia, členovia Správnej rady, zamestnanci, zmluvní partneri a členovia rady pobočiek Wikimedie;
 • Všetci pokročilí držitelia práv;
 • Všetci členovia rozhodovacieho orgánu na vysokej úrovni ktoréhokoľvek projektu;
 • Akýkoľvek jednotlivec, ktorý chce použiť ochrannú známku Nadácie Wikimedia na akciách ako sú napríklad: podujatia označené ochrannými známkami Wikimedia (napríklad ich použitím v názve podujatia) a reprezentácia organizácie, komunity alebo projektu Wikimedia na podujatí (môže ísť o moderátora alebo prevádzkovateľa stánku);
 • Akýkoľvek úradník pobočky Wikimedie alebo nádejnej pobočky Wikimedie (ako napríklad jednotlivec, či skupina jednotlivcov, ktorá sa snaží propagovať a/alebo spolupracovať na Wikimedia sponzorovanej udalosti, skupine, štúdii, na wiki alebo mimo nej, vo výskumnom prostredí).

Vyššie uvedení užívatelia by mali potvrdenie učiniť pri príležitosti získania daného práva alebo miesta, a takisto pri každom znovuzvolení, obnovení alebo predĺžení, súčasní užívatelia tak urobia krátko po ratifikácii týchto smerníc, s výnimkou terajších držiteľov pokročilých práv, neobnoviteľných, ktorí nebudú mať stanovený čas na učinenie týchto potvrdení. Toto sa môže zmeniť preskúmaním rok po ratifikácii týchto smerníc. Akonáhle bude sformovaný, Koordinačný výbor pre univerzálny kódex správania vytvorí postupy na uľahčenie týchto potvrdení.

Odporúčania pre školenia kódexu správania pre členov komunity

Nadácia Wikimedie by mala vytvoriť a zapojiť školenie pre členov komunity, pod vedením miestnych komunít a pobočiek, aby boli schopní identifikovať, riešiť a zmierňovať škody spôsobené porušením kódexu, obzvlášť obťažovanie a podobné problémy správania.

Jednotlivci, od ktorých sa bude vyžadovať uznanie a správanie sa podľa Všeobecného kódexu správania, sa budú musieť zúčastniť školenia, aby sa zaistilo spoločné pochopenie implementácie. Ostatní členovia komunity budú mať možnosť zúčastniť sa tohot školenia, pokiaľ si to budú želať.

Školenie pre užívateľov by malo obsahovať minimálne smernice a nástroje na identifikáciu správanie, ktoré je považované za neetické a príručku o tom, ako reagovať, keď sú terčom obťažovania.

Školenie by sa malo skladať minimálne z týchto úrovní certifikácie:

 • Úroveň 1: Všeobecné základné znalosti kódexu
 • Úroveň 2: Schopnosť zvládať porušenia kódexu, vrátane odvolaní
 • Úroveň 3: Vhodná podpora pre terče obťažovania

Absolvovanie úrovne certifikovaného školenia by sa nemalo chápať ako zastávanie pozície alebo úrovne komunitnej dôvery potrebnej na vykonávanie činností, ktoré školenie zastrešuje.

 • Ak sú správy poskytované v jazykoch, ktorým určený jednotlivci nerozumejú, odporúčame, aby Nadácia Wikimedia poskytla zdroje na preklad
 • Proces školenia pre užívateľov a zamestnancov, vyvinutý Nadáciou Wikimedia s pomocou funkcionárov, aby sa naučili uplatňovať dané postupy a pochopili kódex v praxi

Propagácia povedomia o kódexe správania

Aby sa spropagovala jeho očividnosť, link na kódex by mal byť umiestnený na:

 • Stránkach pre registráciu užívateľov
 • V pätách Wikimedia projektov a stránkach na potvrdenie zmien pre odhlásených užívateľov (kde to je vhodné vzhľadom na používateľnosť, formálne obmedzenia a iné technické problémy)
 • V pätách stránkach uznaných pobočiek a užívateľských skupín
 • Zreteľne viditeľné na osobných akciách
 • Akékoľvek iné miesto, uznané za vhodné miestnymi projektmi

Reakčná práca (3. článok Všeobecného kódexu správania)

Cieľom reakčnej práce je poskytnúť spôsoby na spracovanie a ukladanie nahlásených prípadov, poskytovať zdroje na spracovanie prípadov, definície pre rôzne druhy priestupkov a mechanizmy presadzovania, takisto návrhy na nástroje pre nahlasovanie, a spôsoby odvolávania sa.

Princípy podávania a spracovania nahlásených priestupkov

Cesty eskalácie

 • Možnosť nahlásenia porušenia kódexu má samotný terč priestupku aj nezainteresovaná tretia strana, ktorý incident spozoruje;
 • Určité prípady by mali byť podľa časti Druhy priestupkov a mechanizmy presadzovania / skupiny, primerane preposlané alebo posunuté;
 • Prípady môžu byť uprednostnené podľa potreby.

Smernice pre spracovanie

 • Prípady, najmä drobné priestupky, by mali byť radšej riešené varovaním a upozornením na kódex, než administratívnou sankciou, pokiaľ je to možné a vhodné.
 • Prípady by mali byť posudzované v informovanom štýle a s prihliadnutím na kontext.
 • Prípady by mali byť riešené v konzistentnom časovom rámci
  • Rozhodujúci orgán by mal pravidelne informovať účastníkov o prípadnom predĺžení procesu.
 • Prípadné sankcie sa uplatňujú v súlade s úlohami a povinnosťami osoby, ktorá kódex porušila (platený zamestnanec, zvolený alebo vybraný užívateľ, dobrovoľník, atď.), druh priestupku a jeho vážnosť
 • O dôvernosti prípadu by mali rozhodovať nielen osoby poverené jeho riešením, ale aj názory osôb, ktoré podali pôvodné nahlásenie.

Špeciálne prípady a výnimky

 • Užívatelia zapojení do zlomyseľného hlásenia a pretrvávajúceho neopodstatneného hlásenia riskujú postihnutie sankciami ako napríklad, no nie výlučne: strata práva na ohlasovanie alebo obmedzovanie či blokovanie ich prístupu k nástroju na hlásenie.
 • Jednoduché prípady ako napríklad, no nie výlučne: obyčajný vandalizmus, ktorý by mal byť riešený cez úpravy a zvyčajné procesy, ktoré existujú na wiki pre zvládnutie výtržností;

Poskytnutie zdrojov pre spracovanie prípadov

Miestne presadzovanie Všeobecného kódexu správania môže byť podporované niekoľkými spôsobmi, a komunity si budú môcť vybrať z rôznych mechanizmov alebo prístupov založených na viacerých faktoroch podľa vlastného uváženia, ako napríklad ich kapacity, prístup k vedeniu, a všeobecné komunitné preferencie. Niektoré z týchto prístupov môžu zahŕňať:

 • Arbitrážny výbor (ArbCom) pre špecifický Wikimedia projekt;
 • ArbCom zdieľaný medzi niekoľkými Wikimedia projektmi;
 • Držitelia nadradených práv decentralizovane presadzujúci miestne zásady v súlade s kódexom ;
 • Panely miestnych administrátorov presadzujúcich zásady pre Wikimedia projekt; a
 • Miestny prispievatelia presadzujúci miestne zásady prostredníctvom komuntnej diskusie a dohody.

Komunity by mali pokračovať v zvládaní presadzovania cez existujúce prostriedky tam, kde nie sú v konflikte s inými odporúčaniami v týchto smerniciach.

Presadzovanie podľa druhu priestupkov

Táto časť podrobne popíše nevyčerpateľný zoznam rôznych druhov priestupkov, spolu s možným mechanizmom presadzovania, ktorý sa naň vzťahuje.

Priestupky zahŕňajúce hrozby akéhokoľvek fyzického násilia
 • Spravuje Dôvera a bezpečnosť
Priestupky zahŕňajúce súdne spory alebo právne hrozby
 • Prípady by mali byť okamžite poslané právnemu tímu Nadácie Wikimedia, alebo, pokiaľ je to vhodné, iným odborníkom, ktorí môžu náležite vyhodnotiť opodstatnenosť hrozieb
Priestupky zahŕňajúce nepovolené zverejnenie osobných identifikačných údajov
 • Väčšinou spracované používateľmi s kontrolou alebo povolením na obmedzovanie úprav
 • Príležitostne spracované Dôverou a bezpečnosťou
 • Ak priestupok vyvoláva právnu povinnosť, prípad bude okamžite poslaný právnemu tímu Nadácie Wikimedia, alebo, pokiaľ je to vhodné, iným odborníkom, ktorí môžu náležite vyhodnotiť opodstatnenosť prípadu
Priestupky týkajúce sa riadenia pobočiek
 • Spracované Výborom pre pobočky
Systematické nedodržiavanie Kódexu správania
 • Spracované U4C;
 • Niekoľko príkladov systematického nedodržiavania:
  • Nedostatok miestnej kapacity na vymáhanie kódexu;
  • Pravidelné miestne rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s kódexom;
  • Odmietnutie vymáhať kódex;
  • Nedostatok zdrojov alebo komunity alebo nedostatok vôle riešiť problémy.
 • Porušovanie Kódexu správania medzi wiki na administratívnej úrovni bude riešené U4C
Priestupky mimo wiki

(príklady ako, ale nie výlučne: editačné akcie s osobnou účasťou alebo prípady mimo wiki ako diskusné skupiny alebo súvisiace priestory hosťujúce na platformách tretích strán)

 • Existujúce lokálne a svetové mechanizmy presadzovania, ako sú napríklad, no nie výlučne: zásady priateľského priestoru, pravidlá konferencií, pravidlá chovania sa a zasiahnutie v prípade porušenia mimo wiki.
 • Spracované U4C tam, kde neexistuje miestna štruktúra (napr. ArbCom), alebo ak je im prípad posunutí organizátormi udalosti, miestnymi skupinami pobočiek, alebo orgánmi, ktoré majú na starosti priestupky kódexu na jednej wiki. V niektorých prípadoch môže byť nápomocné nahlásiť priestupky mimo wiki vymáhajúcim štruktúram daného priestoru mimo wiki. Toto by sa nemalo chápať tak, že existujúce lokálne a globálne mechanizmy vymáhania nemôžu konať v prípadoch priestupkov mimo wiki.
 • V prípadoch udalostí poriadaných Nadáciou, Dôvera a bezpečnosť poskytuje vymáhanie zásad na udalosti
Porušenie kódexu na wiki
 • Porušenie kódexu medzi wiki: Rieši U4C, ak boli posunuté alebo nevyriešené globálnymi systémovými operátormi, správcami a orgánmi, ktoré spracovávajú priestupky kódexu na jednej wiki;
 • Porušovanie kódexu na jednej wiki: Riešené jednotlivými Wikimedia projaktami, podľa ich, už existujúcich, usmernení (napríklad ako, ale nie výlučne: vandalizmus, zavádzanie zaujatosťou alebo neprávnymi informáciami, zneužívanie právomocí, obchádzanie zákazov)
Priestupky v technickej oblasti
 • Technický výbor kódexu správania sa.

Odporúčania pre nástroje na ohlasovanie a spracovanie

Aby sa zmenšila technická bariéra pre ohlasovanie a spracovanie priestupkov kódexu, bude Nadáciou Wikimedia vytvorený a spravovaný centralizovaný nástroj na ohlasovanie a spracovávanie priestupkov kódexu ako rozšírenie MediaWiki.

Ohlásenia by mali obsahovať dostatok informácií na to, aby sa mohlo na ich podnet konať, alebo poskytovať užitočný záznam o danom prípade. Rozhranie na ohlasovanie by malo umožniť nahlasovateľovi poskytnúť potrebné detaily tomu, kto je zodpovedný za spracovanie daného prípadu. Zahŕňa to informácie ako, no nie výlučne:

 • Spôsob akým oznámené správanie porušuje kódex správania
 • Kto alebo čo bolo poškodené týmto porušením kódexu
 • Dátum a čas, kedy k tomuto incidentu, alebo incidentom, došlo
 • Miesta, kde k incidentu došlo
 • Iné relevantné informácie, aby sa orgánom vymáhania umožnilo vec čo najlepšie posúdiť

Nástroj by mal fungovať na princípoch ľahkého používania, súkromia a anonymity, flexibility v spracovaní a transparentosti dokumentácie.

Súkromie a anonymita

 • Umožniť, aby oznámenia boli buď verejné (všetky detaily prípadu budú dostupné širokej verejnosti), alebo s rôznymi stupňami súkromia (napríklad meno nahlasovateľa je skryté verejnosti, alebo používateľské mená jednotlivcov zapojených do hláseného správania sú skryté verejnosti, a iné možné príklady)
 • Povoliť hlásenie bez ohľadu na to, či je osoba prihlásené alebo odhlásená

Spracovanie

 • Umožniť spracovanie ohlásení v súkromí kýmkoľvek, kto je poverený riešením porušení kódexu
 • Umožniť preposlatie ohlásení príslušným orgánom, prepojiť aktuálne prípady s predchádzajúcimi prípadmi týkajúcimi sa toho istého príjemcu sťažnosti, vrátane umožnenia spojiť ohlásenia podané osobne alebo mimo wiki s prebiehajúcimi ohláseniami porušenia kódexu
 • Poskytnúť spôsob, ako zahrnúť alebo zdokumentovať ohlásenie podané osobne do tohto istého podacieho systému
 • Umožniť tým, ktorí spracovávajú prípady odfiltrovať krivé obvinenia

Transparentná dokumentácia

 • Poskytnúť spôsob, ako verejne archivovať všetky prípady tak, aby sa v nich dalo vyhľadávať, a zároveň zachovať súkromie a bezpečnosť neverejných prípadov;
 • Priradiť každému prípadu jedinečný verejný identifikátor s účelom verejnej viditeľnosti
 • Umožniť obmedzené zbieranie dát na základné štatistiky o používaní tohto nástroja, za účelom hlásenia informácií o vymáhaní kódexu správania širokej verejnosti, v súlade s našimi princípmi minimálneho zbierania dát a rešpektom pre súkromie členov našej komunity

Jednotlivci poverení vymáhaním kódexu správania nie sú povinný používať tento nástroj a môžu pokračovať vo využívaní akýchkoľvek nástrojov, ktoré považujú za potrebné alebo najvhodnejšie, za predpokladu, že umožnia vytvorenie a riešenie prípadov podľa rovnakých princípov ľahkého používania, súkromia a anonymity, flexibility v spracovaní a transparentnosti dokumentácie.

Odporúčania pre lokálne presadzovacie štruktúry

Kde je možné, podporujeme už existujúce štruktúry vymáhania, aby prevzali zodpovednosť za prijímanie a zaoberanie sa porušeniami kódexu, v súlade s vyššie uvedenými smernicami. Pokiaľ je v určitom prípade lokálna štruktúra vymáhania prísnejšia ako nasledujúce základné požiadavky, odporúčame uprednostniť už existujúcu miestnu štruktúru vymáhania pred touto príručkou. Aby sa zaistilo, že vymáhanie kódexu zostane súdržné naprieč hnutím, odporúčame riadiť sa pri riešení porušení kódexu nasledujúcimi základnými princípmi podľa veľkosti jednotlivých projektov.

Férovosť procesu

 • Podporné zásady o konflikte záujmov, ktoré pomôžu administrátorom alebo iným osobám určiť, kedy sa zdržať alebo detašovať sa od správy, pokiaľ sú s problémom úzko spojené.V súlade s terajšími arbitrážnymi procesmi Wikimedie, rozhodcovia uvedení v spore by sa mali prípadu vzdať.
 • Pokiaľ je potrebných viac informácií na podporu rozhodnutia U4C, tak pri dodržaní očakávaných medzí v rámci zásady o súkromí a zároveň minimalizovania neprimeranej ujmy pre žalobcu alebo obvineného počas pokračovania riadneho procesu, orgány a komunity vykonávajúce rozhodnutia na vysokej úrovni vyzvú obvinených k vyjadreniu svojho názoru.

Transparentnosť procesu

 • Existujúce komunity a/alebo Nadácia Wikimedie by mali poskytnúť dokumentáciu o závažnosti rôznych, bežných typov obťažovania, ktorá môže byť použitá na zmapovanie rôznych výsledkov. Pomohlo by to pri podpore správcov alebo iných orgánoch vymáhania, ktoré by používali tieto odporúčania pri svojom hodnotení úrovni závažnosti.

Pokiaľ je možné, Wikimedia projekty a pobočky by mali spravovať stránky objasňujúce zásady a mechanizmy vymáhania, v súlade s textom zásad kódexu správania. Projekty a pobočky s existujúcimi smernicami alebo pokynmi, ktoré sú v rozpore s textom zásad kódexu, by mali prediskutovať zmeny, aby sa boli v súlade so štandardami globálnej komunity. Aktualizovania alebo vytváranie nových lokálnych pravidiel by malo byť prevedené tak, aby nebolo v rozpore s kódexom. Projekty a pobočky môžu požiadať o názorné rady od U4C týkajúce sa potenciálnych nových zásad alebo smerníc.

Podmienky používania Wikimedie sa nemusia vzťahovať na konverzácie špecifické pre Wikimediu konajúce sa v súvisiacich priestoroch hosťujúcich na platformách tretích strán (napr. Discord, Telegram, atď.). Zastrešujú ich podmienky používania a zásady správania konkrétnej stránky. V každom prípade, správanie sa členov Wikimedie v súvisiacich priestoroch hosťujúcich na platformách tretích strán môže byť použité ako podporný dôkaz v hláseniach o porušení kódexu správania. Nadácia Wikimedia by malo vyhľadávať spoluprácu (kde sa dá) s takými platformami tretích strán a podporiť ich v pridaní smerníc, ktoré odhovárajú od prenášania wiki konfliktov do ich priestorov.

Spracovanie odvolaní

Jednotlivci, u ktorých sa zistilo, že porušili kódex, by mali mať možnosť odvolania sa.

Spôsoby podania odvolania

Proti žalobe individuálneho pokročilého držiteľa práv by sa malo dať odvolať na miestnom alebo zdielanom kolektívnom rozhodovacom orgáne inom ako U4C (ako je ArbCom). Ak žiaden taký kolektívny rozhodujúci orgán neexistuje, potom môže byť povolené odvolanie sa na U4C. Okrem tejto úpravy môžu miestne komunity umožniť odvolanie sa k inému individuálnemu pokročilému držiteľovi práv.

Odvolanie sa nie je možné v nasledujúcich prípadoch:

 • vandalizácia IP adries, spamovacie účty, a podobné prípady
 • ľahké tresty (ban trvajúce menej ako 3 týždne)
 • proti rozhodnutiu vznesenému komunitou Projektu, s výnimkou situácie kde je podozrenie zo zneužitia moci alebo systematického problému
 • proti rozhodnutiu vyššiemu rozhodujúcemu orgánu s výnimkou prípadov, kde je tento orgán spomenutý
 • proti určitým rozhodnutiam vzneseným právnym tímom Nadácie Wikimedia, založených na konflikte právnych povinností

Rozhodovanie o odvolaniach U4C a komunitnými orgánmi

Rozhodnutie by malo byť založené na nasledujúcich faktoroch:

 • Závažnosť pôvodného prekročenia kódexu správania,
 • Akákoľvek predchádzajúca história porušení kódexu zo strany zapojených jednotlivcov,
 • Závažnosť sankcií voči osobe, zapojenej do porušenia kódexu,
 • Dosah a škoda spôsobená porušením kódexu špecifickým jednotlivcom, triedam redaktorov, a projektu ako celku,
 • Dĺžka času, ktorá od porušenia ubehla,
 • Analýza kontextu porušenia, spolu s terajším stavom, môžu byť zvážené pri každom prípade samostatne,
 • Podozrenie zo zneužitia moci, a
 • Podozrenie zo systematického problému.

Koordinačný výbor kódexu správania (U4C)

Bude vytvorený nový globálny výbor s názvom Koordinujúci výbor Všeobecného kódexu správania (anglická skratka U4C). Tento výbor bude rovnocenným orgánom s inými vyššími rozhodovacími orgánmi (napr. ArbCom a AffCom) a bude určený na to, aby bol poslednou alternatívou v prípade systematických zlyhaní lokálnymi orgánmi pri vymáhaní Všeobecného kódexu správania.

Účel

Koordinujúci výbor Všeobecného kódexu správania monitoruje ohlásenia o porušení kódexu, môže sa zapojiť do ďalšieho vyšetrovania a zasiahne tam, kde je to vhodné. U4C bude pravidelne monitorovať a posudzovať stav vymáhania kódexu a môže na zváženie navrhnúť Nadácie Wikimedia a komunite vhodné zmeny kódexu. Keď to bude potrebné, U4C bude asistovať Nadácie Wikimedia v riešení prípadov.

Koordinujúci výbor Všeobecného kódexu správania:

 • má na starosti sťažnosti a odvolania za určitých podmienok, ktoré sú načrtnuté nižšie, a zároveň vykonáva akékoľvek vyšetrovanie potrebné na ich vyriešenie,
 • poskytuje zdroje pre najlepšie postupy na komunitné dodržiavanie kódexu, ako napríklad, no nie výlučne, tréningové materiály a objasnenie eskalačných dráh,
 • spoločne s vyššími rozhodujúcimi orgánmi a komunitami poskytuje finálnu interpretáciu tohto dokumentu - "Smernice vymáhania kódexu správania", a kódexu ako takého, kedykoľvek sa vyskytnú nejednoznačnosti,
 • vytvára proces sebahodnotenia / prehodnotenia rozhodnutí a postupov a podporiť tak lepšie rozhodovanie a spracovávanie prípadov,
 • monitoruje a posudzuje efektivitu vymáhania kódexu v praxi a navrhuje zmeny dodatkov k pokynom vymáhania kódexu tak, aby boli v súlade s budúcimi potrebami a obavami, s pomocou Nadácie Wikimedia a širšej komunity - Nadácii Wikimedia a komunite navrhuje zmeny tohto dokumentu "Smernice vymáhania kódexu správania" a kódexu ako takého.

U4C samo nemôže:

 • zmeniť tento dokument - "Smernice vymáhania kódexu správania", alebo kódex ako taký,
 • vytvárať nariadenia, ktoré sú v rozpore s týmto dokumentom - "Smernice vymáhania kódexu správania", alebo s kódexom ako takým, alebo sa ich akokoľvek snažiť obísť,

U4C nebude prijímať prípady, ktoré sa týkajú sporov medzi dvoma zamestnancami, všeobecných nezhôd medzi nadáciou a jej pobočkami, alebo akejkoľvek veci, ktorá nesúvisí s priestupkami Všeobecného kódexu správania.

Rozsah

Pre prípady, ktoré môžu byť posunuté U4C na posúdenie, existujú isté obmedzenia.

U4C bude mať právomoc prijať konečné rozhodnutia:

 1. Tam, kde nie je lokálnej štruktúry, ktorá by sťažnosť mohla riešiť,
 2. Tam, kde lokálne štruktúry nie sú schopné prípad riešiť,
 3. Tam, kde lokálne štruktúry samy rozhodnú posunúť prípad výboru U4C, aby prijalo konečné rozhodnutie,
 4. V prípadoch závažných systematických problémov, ktoré nemôžu byť vyriešené existujúcimi štruktúrami vymáhaniam ako napríklad, ale nie výlučne, prípady lokálnych štruktúr, ktoré pôsobia proti kódexu, porušenia kódexu, ktoré sa týkajú viacerých Wikimedia komunít alebo projektov, alebo prípady zahŕňajúce veľké množstvo osôb. U4C alebo stavebný výbor U4C určí detailné pravidlá prijatia takýchto prípadov.
 5. Tam, kde je prípad priradený U4C Nadáciou Wikimedia a prijatý podľa uváženia U4C

U4C môže splnomocniť svoju vlastnú autoritu, ktorá vydá konečné rozhodnutie, s výnimkou prípadov závažných systémových chýb.

U4C bude takisto:

 1. Pomáhať lokálnym štruktúram so Všeobecným kódexom správania. Toto môže zahŕňať
  • školenie
  • návrhy najlepších postupov
  • poradenstvo a konzultácia
  • asistenciu lokálnej štruktúre pri zriadení vyššieho rozhodovacieho orgánu
 2. Poskytovanie hlásení o vymáhaní kódexu globálnej komunite a Rade nadácie Wikimedia minimálne raz za rok. Detaily hlásení budú určené stavebným výborom U4C
 3. Navrhovanie zmien kódexu a vymáhania kódexu
 4. Pôsobenie ako nevýhradný sprostredkovateľ komunity s Nadáciou Wikimedia v oblasti Všeobecného kódexu správania.
 5. Poskytovanie poradenstva vyšším rozhodujúcim orgánom a komunitám lokálnych štruktúr na žiadosť

Výber, členstvo a úlohy

Hlasujúci členovia výboru budú každoročne vybraní vo voľbách organizovaných a riadených komunitou. Kandidáti musia:

 1. Splniť kritéria Nadácie Wikimedia pre prístup k neverejným osobným dátam a potvrdiť vo svojom volebnom prehlásení, že sa budú kritériami plne riadiť, a
 2. nebyť sankciovaní v žiadnom Wikimedia projekte alebo mať zákaz na nejakej akcii,
 3. Riadiť sa kódexom správania, a
 4. Splniť akékoľvek iné požiadavky spôsobilosti určené volebným procesom.

Členovia U4C podpíšu zmluvu o mlčanlivosti, ktorá im poskytne prístup k neverejným informáciám.

Vo výnimočných prípadoch môže U4C vyhlásiť predbežné voľby a to vo formáte podobnom tomu pri pravidelných každoročných voľbách, ak usúdia, že odstúpenia alebo nečinnosť vytvorili okamžitú potrebu nových členov.

Nadácia Wikimedia môže vymenovať najviac dvoch nehlasujúcich členov výboru.

U4C môže podľa potreby vytvárať podvýbory alebo určovať osoby na špeciálne úlohy alebo roly.

Členstvo v U4C bude otvorené akémukoľvek členovi komunity Hnutia Wikimedia s dobrou povesťou. Členstvo U4C by malo odrážať svetové a rozmanité zloženie našej globálnej komunity.

Jednotliví členovia U4C nemusia odstúpiť z iných mandátov (napr. miestny systémový operátor, člen Arbcom, koordinátor bezpečnosti akcií), ale nemôžu byť súčasťou spracovania prípadov, v ktorých boli zapojení v dôsledku svojich ďalších mandátov.

Postupy

U4C rozhodne o tom, ako často sa má schádzať a o ďalších postupoch. U4C môže vytvárať alebo upravovať svoje postupy, pokiaľ je to v rámci ich rozsahu. Kde je to vhodné, výbor by mal vyzvať komunitu k vyjadreniu názoru na plánované zmeny pred ich zavedením.

Pravidlá a precedens =

U4C nevytvára nové pravidlá a nemôže upraviť alebo zmeniť Všeobecný kódex správania. Namiesto toho, U4C uplatňuje a presadzuje kódex, ako je vymedzené v jeho rozsahu.

Zatiaľ čo výbor bude pri rozhodovaní o nových prípadoch zvyčajne brať do úvahy minulé rozhodnutia, predošlé rozhodnutia nevytvárajú precedens. Keďže pravidlá komunít, pokyny a normy sa s časom vyvíjajú, predošlé rozhodnutia sa budú vrať v úvahu len do tej miery, do ktorej zostávajú relevantné v terajšom kontexte.

Stavebný výbor U4C

Po schválení pokynov vymáhania kódexu Nadácia Wikimedia uľahčí proces návrhu - vo forme konštitúcie - zvyšok procesu U4C, zvládne akúkoľvek inú logistiku potrebnú na založenie U4C a pomôže s počiatočnými volebnými procedúrami.

Stavebný výbor sa bude skladať z dobrovoľných členov hnutia nabraných cez otvorený proces prihlášok, dobrovoľných zamestnancov pobočiek a kvalifikovaných členov Nadácie, podľa konkrétnych schopností (vrátane skúseností s právom, skúsenosti s diverzitou a inklúziou, a prekladateľských skúseností). Členovia budú vybratý viceprezidentom Odolnosti a udržateľnosti komunity Nadácie Wikimedia. Dobrovoľní členovia výboru budú rešpektovaní členovia komunity s minimálne dvoma nasledujúcimi schopnosťami alebo vlastnosťami:

 • skúsenosti s navrhovaním pravidiel
 • skúsenosti s aplikovaním existujúcich pravidiel a podmienok na Wikimedia projektoch
 • skúsenosti s online kooperáciou
 • empatia
 • skúsenosti so spoluprácou v medzinárodnom tíme
 • participatívne rozhodovanie

Takisto budú vybratý tak, aby so najviac reprezentovali rozmanitosť nášho hnutia vzhľadom na jazyky, geografiu, pohlavie, vek, veľkosť projektu ich domovskej wiki a ich rolí vrámci Wikimedia hnutia.

Práca stavebného výboru U4C bude ratifikovaná Globálnou radou alebo komunitným procesom podobným tomu, ktorým bude ratifikovaný tento dokument.

Slovník

Správca (systémový operátor alebo admin)
Pozri definíciu na Meta.
Pokročilý držiteľ práv
používateľ, ktorý má vyššie administratívne práva ako klasické editačné oprávnenia, väčšinou zvolený cez komunitný proces alebo vymenovaný Arbitrážnym výborom. Toto mimo iného zahŕňa: lokálnych systémových operátorov /administrátorov, funkcionárov, globálnych systémových operátorov, stewardov.
Výbor pobočiek alebo AffCom
Pozri definíciu na Meta.
Arbitrážny výbor alebo ArbCom
skupinka dôveryhodných používateľov, ktorá slúži ako konečný rozhodovací orgán pri niektorých sporoch. Rozsah každého ArbCom je určený jeho komunitou. ArbCom môže slúžiť viac ako jednému projektu (napríklad Wikisprávy a Wikicesty) a/alebo viac ako jednému jazyku. Pre účely týchto pokynov to zahŕňa Výbor kódexu správania pre technické priestory Wikimedia a administratívne panely.
Komunity
Odkazuje na komunitu projektu. Rozhodnutia prijaté komunitou projektu sú zväčša určená konsenzom. Pozri aj: Projekt.
Komunitný orgán
Akýkoľvek rozhodujúci orgán, iný ako U4C (napríklad lokálny alebo zdieľaný ArbCom, alebo panel lokálnych systémových operátorov).
Medzi wiki
Ovplyvňujúci viac ako jeden projekt. Pozri aj: Globálny.
Koordinátor bezpečnosti akcií
osoba určená organizátormi osobnej udalosti Wikimedia pobočky, a zodpovedná za bezpečnosť akcie.
Globálny
Odkazujúci na všetky Wikimedia projekty.
Globálny systematický operátori
Pozri definíciu na Meta.
Vyšší rozhodujúci orgán
Skupina (ako U4C, ArbCom, Affcom) od ktorej sa už nedá odvolať. Rôzne problémy môžu mať rôzne vyššie rozhodujúce orgány. Tento pojem nezahŕňa orgán používateľov účastniacich sa diskusií organizovaných na nástenke a vyúsťujúcich do rozhodnutia, aj keď sa na rozhodnutie danej diskusie nedá odvolať.
Lokálny/miestny
Odkazuje na jeden Wikimedia projekt.
Mediácia
Formálny proces vedený mediátorom, ktorý sa pokúša vyriešiť problém bez formálnych sankcií. Štruktúra mediácie môže byť na rôznych miestach odlišná.
Úradník Wikimedia pobočky
Akákoľvek osoba v rozhodujúcej úlohe akejkoľvek Wikimedia pobočky alebo ten, kto danú pobočku reprezentuje.
Súkromná wiki
Wiki, ktorá nie je hosťovaná Nadáciou Wikimedia.
Projekt (Wikimedia projekt)
Wiki spravovaná nadáciou.
Systematický problém
Problém, pri ktorom dochádza k pravidelnému zlyhaniu riadiť sa podľa Všeobecného kódexu správania a ktorého súčasťou je niekoľko ľudí, najmä takých s vyššími právomocami.
Steward
Pozri definíciu na Meta.
Súvisiace priestory hosťované na platformách tretích strán
Stránky, vrátane súkromných wiki, ktoré nie sú spravované nadáciou, ale kde používatelia diskutujú o záležitostiach projektov relevantných k Wikimedia. Často moderované dobrovoľníkmi Wikimedia.