Wiki Mûi-thé Ki-kim-hōe soán-kí/2022/Koaⁿ-hong cho͘-chit ê Hun-sek Úi-oân-hōe tē-khu tāi-piáu/A-chiu Thài-phêng-iûⁿ Tiong-sim (ESEAP)

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Chit ê ia̍h-bīn thê-kiong A-chiu Thài-phêng-iûⁿ Tiong-sim (ESEAP) lāi ê cho͘-chit chi̍t-ê khong-kan lâi chham-ú 2022 nî Wiki Mûi-thé Ki-kim-hōe Táng-sū soán-kí Hun-sek Úi-oân-hōe

Chit pái ê soán-kí thêng-su, Ūn-tōng ê Chhek-lio̍k kap Tī-lí thoân-tūi ē lâi tàu-saⁿ-kāng.

Ramzy kap Vivien ē hū-chek liân-lo̍k A-chiu Thài-phêng-iûⁿ Tiong-sim (ESEAP) lāi ê só͘-ū koaⁿ-hong cho͘-chit, thê-kiong siong-koan ê chu-sìn kap pang-bâng.

Lōe-iông

Koat-tēng úi-oân-hōe sêng-oân ê thêng-su

Kah cheng-chìn tē-khu ê thêng-su kāng-khoán, siong-koan ê pān-hoat ài iû ē-kha pió lāi ê só͘-ū koaⁿ-hong cho͘-chit lâi kiōng-tông koat-tēng.

Chit-ê ia̍h-bīn sī ūi-tio̍h hō͘ chia-ê cho͘-chit lâi hia̍p-tiau só͘ siat--ê, chhiáⁿ ta̍k-ê kiōng-tông lâi pian-chip.

Tē-khu ê koaⁿ-hong cho͘-chit

Koaⁿ-hong cho͘-chit Koaⁿ-hong cho͘-chit tāi-piáu Soat-bêng
Myanmar Wikimedia Community User Group
PhilWiki Community
Vietnam Wikimedians User Group
Wikimedia Australia
Wikimedia Community User Group Malaysia
Wikimedia Indonesia
Wikimedia Thailand
Wikimedia User Group of Aotearoa New Zealand Giantflightlessbirds The NZ group will withdraw from consideration, as we would rather see more diversity in the Analysis Committee.
Wikimedia Community User Group Hong Kong
Wikimedia Taiwan
Wikipedia Asian Month User Group
Paiwan Wikimedians User Group iyumu We are appreciated to get involved in this regional discussions/elections. We hope the ESEAP representative will support language diversity of the movement which can encourage more small communities to take part in.
위키미디어 한국 (Wikimedia Korea)

Siūⁿ beh chham-ú Hun-sek Úi-oân-hōe ê iōng-chiá

(Chū-ngó͘ thê-miâ, iah-sī keng-iû bó͘-mih lâng tông-ì liáu-āu lâi thê-miâ i)

Please sign your username along with the affiliate name, and your view below to indicate whether you support the candidacy of GDHFang: