Admin activity review/Notice to inactive right holders/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Admin activity review/Notice to inactive right holders and the translation is 100% complete.

Please select a language and use the text without <translate> tags by using the button "View raw source":

สิทธิขั้นสูงของคุณที่ XXXX

สวัสดี นโยบายเกี่ยวกับการถอดถอน"สิทธิขั้นสูง" (ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง ฯลฯ) ได้รับการอนุมัติจากความเห็นพ้องของปรชาคมใน ค.ศ. 2013 ตามนโยบายนี้ทบทวนความเคลื่อนไหวในวิกิที่ไม่มีนโยบายขาดความเคลื่อนไหว

คุณสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ไม่มีความเคลื่อนไหว (ไม่มีการแก้ไขและไม่มีปูมการดำเนินการมานานกว่า 2 ปี) ในวิกินี้ เนื่องจากวิกินี้เท่าที่เราทราบเป็นอย่างดีไม่มีกระบวนการทบทวนสิทธิเป็นของตัวเอง นโยบายทั่วโลกจึงมีผลบังคับใช้

ถ้าคุณต้องการให้คงสิทธิขั้นสูงของคุณ คุณควรแจ้งให้ชุมชนของวิกิให้ทราบข้อเท็จจริงว่าผู้จัดการโครงการได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการขาดความเคลื่อนไหวของคุณ การแจ้งเตือนถึงชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการนี้จะได้รับการประกาศบนสภากาแฟของวิกิท้องถิ่นนี้ ถ้าชุมชนมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้และต้องการให้คุณคงสิทธิของคุณไว้ โปรดติดต่อผู้จัดการโครงการที่ m:Stewards' noticeboard และลิงก์ไปยังการอภิปรายของชุมชนท้องถิ่นที่พวกเขาแสดงแสดงความต้องการที่จะดำเนินการต่อเพื่อคงสิทธิของคุณไว้

ถ้าคุณต้องการที่จะสละสิทธิของคุณ โปรดแจ้งถอดถอนสิทธิของคุณที่เมทา

ถ้าไม่มีการตอบสนองหลังจากนี้หนึ่งเดือน ผู้จัดการโครงการจะดำเนินการถอดถอนสิทธิผู้ดูแลระบบและ/หรือสิทธิผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งของคุณ ในกรณีที่ไม่ชัดเจน ผู้จัดการโครงการจะประเมินการตอบสนองและจะส่งหน้าที่ตัดสินใจกลับไปยังชุมชนท้องถิ่นสำหรับความคิดเห็นและการทบทวนของพวกเขา ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อผู้จัดการโครงการ

ขอแสดงความนับถือ