Fundraising 2009/Survey/Translations/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Úvod[edit]

Děkujeme, že svůj čas věnujete vyplnění Vývojového průzkumu Wikimedia 2009. Dokončení tohoto průzkumu zabere většině účastníků méně než 15 minut. Vaše odpovědi zůstanou soukromé a důvěrné. Zveřejněné výsledky průzkumu nebudou obsahovat žádné osobní údaje. Tento průzkum byl navržen s využitím připomínek mnoha komunit uživatelů projektů Wikimedia.

Otázky pro zařazení do skupin[edit]
 1. V současné době sídlím v této zemi: (rozbalovací seznam)
 2. Co z následujícího nejlépe popisuje vaše zkušenosti při editaci nebo přispívání obsahu do libovolného z projektů Wikimedia (jako např. Wikipedie, Commons, Wikislovník, Wikicitáty atd.)?
  1. Nikdy jsem needitoval(a)/nepřispíval(a).
  2. Mám trochu zkušeností, občas edituji/přispívám.
  3. Mám hodně zkušeností, často edituji/přispívám.
 3. Poskytli jste někdy finanční dar neziskové organizaci Wikimedia Foundation nebo některé její pobočce?
  1. Ne, nikdy.
  2. Ano, ale ne během posledních 18 měsíců.
  3. Ano, během posledních 18 měsíců.
 4. Pokud si vzpomínáte, jaká byla hodnota vašeho nejvyššího finančního příspěvku nadaci Wikimedia Foundation v $USD? (Nástroj pro převod měn) Méně než $10 / $10–$19 / $20–$29 / $30–$49 / $50–$74 / $75–$99 / $100–$249 / $250–$499 / $500–$999 / $1000 nebo víc
Demografické otázky[edit]
 1. Jsem: Muž / Žena / Nechci prozradit pohlaví
 2. Můj věk je: Mladší než 17 / 17–20 / 21–24 / 25–34 / 35–44 / 45–54 / 55–64 / 65 nebo starší
 3. Jsem: svobodný/svobodná / žijící s partnerem/partnerkou / ženatý/vdaná / rozvedený/rozvedená / vdovec/vdova
 4. Současný roční příjem mé domácnosti v $USD (Nástroj pro převod měn) je: Méně než $10 000 / $10 000 – $19 999 / $20 000 – $29 999 / $30 000 – $39 999 / $40 000 – $49 999 / $50 000 – $74 999 / $75 000 – $99 999 / $100 000 – $150 000 / Více než $150 000 / Nechci prozradit
 5. Nejvyšší dosažený stupeň mého vzdělání: základní škola / střední škola bez maturity / maturita / nedokončená vysoká škola / Diplomovaný specialista nebo bakalářský titul / magisterský titul / nedokončené postgraduální studium / doktorský titul
 6. Jsem: zaměstnán na plný úvazek / zaměstnán na částečný úvazek / nezaměstnaný
  1. (POKUD NEZAMĚSTNANÝ) Hledám práci / Nemocný nebo postižený / V domácnosti / V důchodu / Student / Jiné
  2. (POKUD ZAMĚSTNANÝ) Můj zaměstnavatel je: Veřejný sektor či státní instituce / Soukromý nebo komerční sektor / Nezisková organizace / Nevím / Jiné
Otázky o chování[edit]
 1. Kolika různým dobročinným organizacím jste v průběhu posledních 18 měsíců poskytl(a) finanční příspěvek? Žádné (PŘESKOČTE DALŠÍ 4 OTÁZKY) / 1–2 / 3–4 / 5–7 / 8–10 / Více než 10
 2. Jaká je typická částka, kterou darujete libovolné dobročinné organizaci? ($USD – Nástroj pro převod měn) Méně než $10 / $10–$19 / $20–$29 / $30–$49 / $50–$74 / $75–$99 / $100–$249 / $250–$499 / $500–$999 / $1000 nebo víc
 3. Jakou největší částku jste daroval(a) libovolné jedné dobročinné organizaci v průběhu posledních 18 měsíců? ($USD – Nástroj pro převod měn) Méně než $50 / $50–$99 / $100–$249 / $250–$499 / $500–$999 / $1000–$4999 / $5000 nebo víc
 4. Co z následujícího popisuje vaše důvody, kvůli kterým jste v posledních 18 měsících příspíval(a) dobročinným organizacím (označte maximálně ČTYŘI nejdůležitější)? Cíl organizace je všeobecně důležitý / Cíl organizace je osobně důležitý pro mě, příbuzného, přítele / Je správné přispívat / Momentální chuť přispět / Jednou můžu tu organizaci potřebovat / Mohu si dar dovolit / Reakce na veřejnou výzvu či kampaň / Přímo mě kontaktoval zástupce dobročinné organizace / Osobně mě vyzval někdo, koho znám / Mám z přispívání dobrý pocit / Inspirovaly mě informace o organizaci v médiích / Vláda a soukromý sektor nepodporují dobročinné organizace dostatečně / Daňové výhody
 5. Jaké druhy dobročinných organizací jste v posledních 18 měsících finančně podpořil(a) (označte všechny, kterých se to týká)? Vzdělávání (školy, stipendia) / Náboženství / Sport a tělovýchova / Zdravotnictví, péče o postižené, lékařský výzkum / Děti a mládež / Místní komunity a sousedské projekty / Hobby, rekreace, společenské kluby / Humanitární pomoc a pomoc při katastrofách / Péče o zvířata / Péče o starší / Umění a kultura (hudba, divadlo, muzea) / Životní prostředí, ekologie, ochrana přírody / Sociální péče / Ekonomický rozvoj / Politika / Policie, hasiči, záchranné sbory / Spravedlnost, mír, lidská práva / Odbory / Jiné (uveďte)
 6. Jak se zpravidla dostanete k organizacím, které podporujete (označte všechny, kterých se to týká)? Doporučení rodiny či přátel / Online vyhledávání / Na akci, konferenci, veletrhu / Doporučení kolegy či zaměstnance / Kontakt iniciovaný onou organizací / Jiné (uveďte)
 7. Ohodnoťte, jak důležité jsou pro vás následující faktory při rozhodování, zda konkrétní charitu finančně podpořit. (ŠKÁLA) Extrémně důležité / Velmi důležité / Částečně důležité / Nepříliš důležité / Vůbec není důležité: Organizace má výborné hodnocení od nezávislé hodnoticí autority (např. GuideStar či Charity Navigator) / Osobní dojem, že organizace využívá prostředky efektivně / Získání informací o tom, k čemu organizace využívá můj příspěvek / Doporučení přítele či příbuzného / Příspěvek poskytuje daňové výhody / Možnost přispívat přímo odečtením ze mzdy / Možnost přispívat jiné dary než hotovost, např. nemovitosti, hodnotné předměty, cenné papíry / Výzva od zaměstnavatele, sdružení nebo náboženské organizace / Dostupnost informací pro porovnání několika charit / Obdržení děkovného dopisu nebo e-mailu / Přímá žádost charity o další či vyšší dary / Jiné (uveďte) / Nevím
 8. V průběhu posledních 18 měsíců jsem podporoval(a) dobročinné organizace následujícími nepeněžními způsoby (označte všechny, kterých se to týká): Můj čas a schopnosti / Darovaný materiál, potraviny, krev, zásoby / Člen řídicího orgánu / Člen komise vytvořené řídicím orgánem / Pomoc při fundraisingu / Jiné (uveďte) / Nijak
 9. Jaký způsob placení příspěvků preferujete nejvíce? Hotovost / Šek / Platební karta / Bankovní převod / PayPal / Odečtení ze mzdy / Jiné (uveďte)
 10. Jaké informace byste rád(a) získal(a) za účelem pochopení využití vašeho daru (seřaďte od nejdůležitějšího po nejméně důležité)? Podrobná výroční zpráva z finančním výkazem / Propagační zpráva s fotografiemi či videem / Statistika nebo další údaje o dosažených výsledcích / Svědectví podporovaných osob / Žádné, nepožaduji informace o využití svého daru
 11. Jak často byste chtěl(a) být informován(a) o činnosti a výkonnosti vámi podporované organizace? Týdně / Měsíčně / Čtvrtletně / Ročně / Pouze na vyžádání
 12. Jaký prostředek preferujete pro získávání aktualit od vámi podporovaných organizací (seřaďte od nejvíce preferované po nejméně preferovanou)? E-mail / E-mailová konference / Klasická pošta / Sociální sítě (např. Facebook, Twitter) / Žádný, nechci dostávat aktuality
Otázky o Wikimedia Foundation[edit]
 1. Jak dobře jste obeznámeni s Wikimedia Foundation? Velmi dobře / Docela dobře / Ne moc dobře / Vůbec ne
 2. Jak dobře jste obeznámeni s cíli Wikimedia Foundation a jí podporovaných projektů? Velmi dobře / Docela dobře / Ne moc dobře / Vůbec ne
 3. Považuji činnost Wikimedia Foundation za důležitou a podstatnou: Určitě ano / Ano / Neutrální / Ne / Určitě ne
 4. Věřím, že Wikimedia Foundation je při plnění svých cílů úspěšná: Určitě ano / Ano / Neutrální / Ne / Určitě ne
 5. Věřím, že Wikimedia Foundation a její vedení jsou čestní a důvěryhodní: Určitě ano / Ano / Neutrální / Ne / Určitě ne
 6. Věřím, že Wikimedia Foundation je dobrým správcem získaných darů a svých zdrojů: Určitě ano / Ano / Neutrální / Ne / Určitě ne
 7. Věřím, že Wikimedia Foundation je profesionálním a etickým opatrovatelem lidského vědění: Určitě ano / Ano / Neutrální / Ne / Určitě ne
 8. Jak často navštěvujete projekty nadace Wikimedia Foundation (Wikipedii, Commons, Wikislovník, Wikicitáty atd.)? Několikrát do roka / Několikrát měsíčně / Několikrát týdně / Zhruba jednou denně / Několikrát denně
 9. Chystám se nadaci Wikimedia Foundation v následujících 12 měsících finančně přispět: Určitě ano / Ano / Neutrální / Ne / Určitě ne
  1. (POKUD NE) Jaký je hlavní důvod, proč nechcete nadaci Wikimedia Foundation finančně podpořit? Uveďte prosím podrobnosti, aniž byste prozrazoval(a) jakékoli osobní údaje.
 10. Máte nějaké další komentáře k nadaci Wikimedia Foundation? Uveďte prosím podrobnosti, aniž byste prozrazoval(a) jakékoli osobní údaje.
Dřívější dárci (SKUPINA C = Darovali WMF, ale ne v průběhu posledních 18 měsíců)[edit]
 1. Uvedl(a) jste, že jste finančně podpořil(a) Wikimedia Foundation, ale ne v průběhu posledních 18 měsíců. Zvolte nejvýše tři důvody, proč jste v posledních 18 měsících nadaci nepřispěl(a): Nedostatek finančních prostředků / Nebyl jsem znovu požádán(a) o příspěvek / Přispívám projektům Wikimedia jinými nepeněžními způsoby / Věřím, že Wikimedia Foundation už dobře neplní své cíle / Už nesouhlasím s cíli nadace Wikimedia Foundation / Už nevěřím nadaci Wikimedia Foundation nebo jejímu vedení / Můj vztah s Wikimedia Foundation byl zklamáním / Možnosti, jak přispět, mi nevyhovují / Myslím, že Wikimedia už má dostatek prostředků / Přispět hodlám až prostřednictvím poslední vůle / Jiné (uveďte)
 2. Jakou klíčovou věc by mohla Wikimedia Foundation učinit, aby vás přesvědčila v budoucnu jí finančně přispět? Uveďte prosím podrobnosti, aniž byste prozrazoval(a) jakékoli osobní údaje.
Nedávní dárci (SKUPINA D = Darovali WMF v průběhu posledních 18 měsíců)[edit]
 1. Jaké jsou vaše hlavní důvody přispívat Wikimedia Foundation (zvolte nejvýše TŘI)? Udržet projekty Wikimedia v chodu / Rozšířit využívání nástrojů a komunit na bázi wiki ve společnosti / Vylepšit technologii a schopnosti dostupné pro tvorbu a správu komunit na bázi wiki / Podpořit vizi svobodných znalostí dostupných všem lidem / Osobní výhody z výsledků práce Wikimedia Foundation / Jiné (uveďte) / Nevím
 2. Uveďte, které tři projekty Wikimedia Foundation považujete za nejdůležitější (zvolte nejvýš TŘI): Wikipedie / Wikislovník / Wikicitáty / Wikiknihy / Wikizdroje / Wikidruhy / Wikizprávy / Wikiverzita / Wikimedia Commons / MediaWiki
 3. Jak důležité byly při vašem rozhodnutí přispět nadaci Wikimedia Foundation následující věci? (ŠKÁLA) Extrémně důležité / Velmi důležité / Částečně důležité / Nepříliš důležité / Vůbec není důležité: Podrobné informace o organizaci a projektech / Organizace má dobrou pověst / Důkazy úspěchu organizace / Svědectví osob, které využily služby Wikimedia Foundation / Jasný strategický pohled zakladatele organizace, vysvětlující důležitost příspěvků / Obdržel jsem přiměřenou formu poděkování za můj příspěvek
 4. Výši svého příspěvku nadaci Wikimedia Foundation bych zvětšil(a), … (označte všechny, kterých se to týká): Kdybych věděl(a), na co se peníze využijí / Kdybych mohl(a) ovlivnit, za co se peníze využijí / Kdybych měl(a) více peněz / Kdyby mě o to někdo požádal / Kdyby mě někdo o příspěvek žádal častěji / Kdyby se výrazně zlepšilo vedení Wikimedia Foundation / Kdyby se výrazně vylepšily výsledky projektů Wikimedia / Jiné (uveďte)
 5. Rád bych se o projektech a aktivitách Wikimedia Foundation dozvěděl(a) víc: Určitě ano / Ano / Neutrální / Ne / Určitě ne
 6. Do budoucna předpokládám, že se výše mé finanční podpory Wikimedia Foundation: Výrazně zvýší / Mírně zvýší / Zůstane zhruba stejná / Mírně sníží / Výrazně sníží
  1. (POKUD SNÍŽÍ) Co z následujícího vysvětluje, proč se vaše podpora může snížit (označte všechny, kterých se to týká): Nedostatek finančních prostředků / Nebyl jsem znovu požádán(a) o příspěvek / Přispívám projektům Wikimedia jinými nepeněžními způsoby / Věřím, že Wikimedia Foundation už dobře neplní své cíle / Už nesouhlasím s cíli nadace Wikimedia Foundation / Už nevěřím nadaci Wikimedia Foundation nebo jejím projektům / Můj vztah s Wikimedia Foundation byl zklamáním / Možnosti, jak přispět, mi nevyhovují / Přispět hodlám až prostřednictvím poslední vůle / Jiné (uveďte)
 7. Postup finančního přispívání nadaci Wikimedia Foundation je pohodlný a snadný: Určitě ano / Ano / Neutrální / Ne / Určitě ne
 8. Doporučil bych nadaci Wikimedia Foundation přátelům, příbuzným nebo jiným osobám, pokud se zajímají o dobročinné příspěvky: Určitě ano / Ano / Neutrální / Ne / Určitě ne

Poděkování[edit]

Děkujeme vám za vyplnění průzkumu!

Ceníme si vašeho času a informací, které nám pomohou vylepšit úsilí při získávání prostředků pro Wikimedia Foundation.

Pokud máte zájem prohlédnout si výsledky průzkumu, sledujte stránku http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_Survey_2009. Výsledky budou zveřejněny hned po zpracování všech odpovědí.