Jump to content

Movement Strategy/Principles/mos

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Principles and the translation is 100% complete.
Zĩigã-kẽnd Soayã No-rɩkdsã
Bõe la b boond tɩ Soayã No-rɩkdsã

No-rɩk-n-mikã yaa tẽeb sẽn yaa kãseng sẽn get tõnd Tʋʋmdã fãa yelle. A Zĩigã-kẽnd Soayã b sẽn me la b sẽn na n tũ sẽn tik no-tũuds piigã. B fãa lagemda taaba, la b fãa lagemda taab n gomd bũmb ning sẽn dat n yeel tɩ yɩ Wikimed nin-buiida.

B sẽn get nebã yell to-to

Nebã sẽn get b yellã rat n yeelame tɩ tõnd sullã yel-gɛt fãa segd n gesa neb nins sẽn kõt-a pãng la a sẽn get b yellã zu-loees yelle, sẽn na yɩl tɩ ned kam fãa tõog n maan a sẽn tõe fãa n sõng n paas ãdem-biisã bãngre. Tõnd Zĩigã kẽnd yaa neb la sull dãmb sẽn tʋmd ne pãnga, sẽn yɩɩd fãa, sẽn yaa yamleoog tʋm-tʋmdba, la neb sẽn tʋmd ne taab n tʋmd tẽns la tẽns toɛy-toɛyã pʋsẽ sẽn kẽed ne-bã b tara ratem sẽn yaa toor-toore, tɩ b segd n tũ-b ne teknolozi wã, politikã, minimã, la b maan b sẽn tõe tɩ b paam pãng la b tõog n sõng tɩ bũmb ra gɩdg-b ye. Sẽn na yɩl tɩ tõnd Tʋʋmdã paam n yɩ toor-toore, yaa tɩlɛ tɩ d kɩt tɩ neb nins sẽn pa be wã bãnge. Sẽn na yɩl n deeg-b sõma, d segdame n dɩk d mens n kõ b fãa, la d keng b raood tɩ b toeeme.

Yãk-m-mengã & Yãk-y n tool-yã

Yaa sẽn na yɩl tɩ tõnd tʋʋm-noyã la d nin-buiidã tõog n ket n beẽ la b bɩ, yaa tɩlɛ tɩ nebã fãa paam sũ-noog la bãan la b kogl b mense. Sã n pa ne zĩ-sõng sẽn yaa bãan soaba, d pa na n tõog n yɩ neb sẽn tar laafɩ ye inclusive, bɩ n yɩ neb buud toor-toore, bɩ y kõ nebã bãngr equity, B na n paama taab sõngre, la b yɩ sõngr sẽn tar yõod wʋsg sẽn na yɩl tɩ b tõog n paam bãngr sẽn pa tũ ne noy nins b sẽn kõ wã. Neb nins sẽn na n kẽes b toog tʋʋmdã pʋgẽ wã segd n talla bas-m-yam tɩ b sã n wa kẽed ne ẽntɛrnetã, la b sã n wa kẽed ne ẽntɛrnetã, rẽndame tɩ d toeeme. Sẽn na n yɩlẽ tɩ d tõog n maan bũmb fãa sẽn na yɩl n kogl d mensã bala, d na n bao n kɩtame tɩ d sẽn vɩ zĩig ningã yɩ bãan-sõngo, n tũ noy la b kõ-d te-koɛɛma, resources, la sẽn na yɩl n kogl tõnd sullã neb vɩɩm la b bãanã.

Sẽn kẽed ne nebã fãa & Tʋʋmd sẽn kẽed ne lagem-n-taar wɛɛngẽ B sẽn yãkd yam n maand bũmb ninsã

Wẽngr yaa bũmb sẽn yaa tɩlae sẽn na yɩl tɩ b tõog n maan tʋʋm-teedo, tʋʋm-teedo, la b tõog n maan bũmb sẽn na n kɩt tɩ Wikimedia Movement bɩ n lebg arzɛk sẽn kẽed ne tags-bɛd la nin-yend toor-toore. Tõnd datame n me tõnd tẽn-gãongã sẽn tik tẽn-gãongã yidgr sẽn yaa sõma wã zugu, la d welg zu-nood nins sẽn be rũndã-rũndã wã, la bũmb nins sẽn gɩdgd nebã tɩ b pa tõe n kẽes b toog ye. D sã n kõ neb nins sẽn be tõnd tigingã pʋgẽ wã pãng la d paas b minimã, d paasda b minimã b tõe n paam-a lame, b tõe n tũ-a lame, D sẽn na n maan to-to n tõog n maan woto wã, d segd n bao n bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ d tõe n maan woto wã, la bũmb ning sẽn kɩt tɩ d tõe n maan woto wã. Yaa tɩlae tɩ b maan b sẽn tõe fãa sẽn na yɩl n sõng nebã tɩ b bãng b sẽn segd n maan to-to. toeengã sẽn na yɩl n kõ pãng neb nins sẽn zoe n be tõnd Tʋʋmdã pʋgẽ wã bal ye, la sẽn na yɩl n deeg neb nins sẽn nan pa na n wa naag tõndã la neb a taab b sẽn da zãr ne bɩ b sẽn da pa getẽ wã. Rẽ yaa tɩlae sẽn na yɩl n sõng tɩ d tõog n welg bũmb nins sẽn kɩt tɩ d pa tõe n wilg nebã, pagbã la rapã, la b sẽn gomd bũmb ning yellã. Yaa tɩlae tɩ d maan modgr sẽn na yɩl n kɩt tɩ nebã fãa wʋm b sẽn yetã võore, la tɩ b tõe n paam n kẽes b toog sõma, b sẽn yãkd yam n maand bũmb nins sẽn tar pãn-tusdg b zugu, la tõnd sullã zugu.

Ninsaalbã ne taab zems-n-taar & Sõng-y-yã-ba

B maoodame n na n zem-taaba a baoodame tɩ Wikimedia nin-buiid tall manesem sẽn zems ne ned kam fãa la sẽn tik a yɛlã zugu. Bãngr-gomd sẽn sɩd yaa vẽenega sẽn tik bũmb ning sẽn kɩt tɩ d segd n tõog n mao ne zu-loees nins d sẽn segd n mao ne wã (teknik, administratif, lengvistique, financier, etc.) sẽn na yɩl tɩ nebã paam pãng la b tõog n maan b sẽn tõe fãa. Bãngr-gomd ning sẽn yet tɩ d segd n maana d sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ nebã fãa paam b sẽn datã la b tõog n tʋm b tʋʋmã sõma wã pa yembr ne b sẽn tõe n paam b sẽn datã ye. Politik sẽn yaa yembr ne nebã fãa tõe n waa ne zãmbã, a sã n kõt sull a yembr nafa sẽn pa zems ne a to wã. Wɩng-n-taar baoodame tɩ b kõ ned kam fãa bũmb sẽn yaa a yembre; tɩ zems-n-taar baoodame tɩ b kõ ned kam fãa sor tɩ zems ne a to wã kom-bɩɩsã la b sak n deeg tɩ neb kẽer sɩngda ne zu-loeese.

Sull sẽn paasd & Yaa f meng n soogd-a

Tõnd sullã na n dɩka sard zĩig ning fãa sẽn tõe la zĩig ning fãa sẽn tõe la na n paka sor n na n maan yãkr sẽn kẽed ne kẽes-n-taar n paase. sull sẽn paasd Woto rat n yeelame tɩ tõnd nin-buiidã sẽn be dũniyã gill zugã segd n yãka b toorẽ yam n maan b sẽn tõe fãa. A tika tags-kãngã zugu: B tõe n bãnga b sẽn tõe n maan bũmb ninsã, b sẽn tõe n maan bũmb ninsã, b sẽn dat bũmb ninsã, la b sẽn tõe n maan bũmb nins sẽn gɩdgd-b tɩ b pa tõe n maan b tʋʋm zĩisẽ wã. B sã n tar pʋ-peelem la vẽnegr b na n tõogame n zã b yaa f meng n soogd-a arzɛkã la b tʋʋma, la b ges b sẽn segd n maan to-to n tõog n tõdg zu-loeesã.

Tags-y n geseTags-y n gese

tags-y n gese yaa sẽn na n sõng tõnd tɩ d bãng tɩ tʋʋm-noy sẽn yaa sõma la sẽn tõe n maan bũmb fãa zĩig fãa ka be ye". D sã n ges d sullã sẽn yaa to-to wã, d segd n gesa d tʋʋmdã la d sẽn tʋmd to-to wã, la d modg tɩ zems ne zĩis toɛy-toɛyã, la ne d sẽn vɩ to-to wã, la ne politikã, la ne d sẽn vɩ to-to wã, la ne d sẽn maand to-to tɩ zemsd ne toeeng nins sẽn be tõnd dũniyã pʋgẽ wã. D miime tɩ bũmb ning sẽn tõe n sõng neb kẽer pa tõe n sõng neb a taab ye. Sẽn na yɩl n kell n paam n bɩ la d tõog n tʋm sõma sẽn na n zĩnd wakat fãa D segd n talla mi-beoog ne d sẽn yaa to-to wã, la d ges tɩ d sẽn naan bũmb ninsã yaa sõma, la tɩ d tõe n tũ-b lame. Woto kɩtdame tɩ d paam neb sẽn yaa toor-toor sẽn na n naag n maan so-pakrã, la seb-gʋlsdba sõngame ne tẽnsa laog b sẽn tõe n dɩk n maan b sẽn datã, ne teknolozi, la ne manesem sẽn yaa sõma n yɩɩdã.

Tʋʋmd ne taab & lagem-n-taar

Tʋʋmd ne taab la lagem-n-taar n wilgd tõnd sullã sore, tõnd sẽn dɩkd d bãngrã, d minimã, la d bãngrã sẽn pʋɩtẽ wã n paasd tõnd tõogrã la d sẽn tõe n leok zu-loeesã to-to wã. Tõnd pãng wʋsg la pãn-tusdg yaa d sẽn na n paam lagem-n-taar la d paas taab zood ne neb nins sẽn be bãngrã zãab wɛɛngẽ wã la neb a taab sẽn tar bãngre la teed sẽn tõe n sõng tõnd tɩ d maan bũmb paalga, n tõog n zems ne yɛlã, la d bɩ. Tõnd sullã pʋgẽ, d zãmsda taaba, n dɩkd taab minimã, bãngrã, tʋʋm-teedã, teedã, la bũmb a taab n kõt taaba, tɩ tõnd fãa paam minim la d tõog n paas d pãn-tusdg la d kẽes-m-meng la d sõngrã sullã fãa pʋgẽ. B sã n kɩt tɩ neb nins sẽn tʋmd b tʋʋmdã pʋgẽ wã la sigls nins sẽn be zĩis fãa wã tõe n naag taab n tʋm wall b sõng taab n tõog n pids b bõn-datɩ wã, kɩtdame tɩ b tõogd n tʋmd ne taaba, la b sõngd taaba. D sẽn tõe n paam minim la bãngrã sẽn na yɩl n paas d Tʋʋmdã pãng la d paas a pãnga, yaa tõnd nin-buiidã sẽn na n tall bãngrã n tek ne taaba.

Vẽenemã & Rɩk-m-mengã

Vẽenemã tara yõod wʋsg sẽn na yɩl n kɩt tɩ ned fãa tõog n wʋm tõnd siglsã, d goosneema wã, la d lagem-n-taarã sẽn tʋmd to-to wã võore, la a kɩtdẽ tɩ nebã tõe n kẽes b toog la b togs b yɛlã neb a taabã. D na n maana d sẽn na n maan ne yam, n wilg tɩ d yaa nin-tɩrs la d segd n togsa taab d sẽn maandã. D sã n dat tɩ nebã naag taab n maan bũmb fãa, yaa tɩlɛ tɩ ned kam fãa wilg t'a maanda a sẽn tõe fãa, B sẽn tõe n maan to-to la tõogre. Woto rat n yeelame tɩ ned kam fãa tara zɩɩb sẽn zems ne a sẽn na n maan bũmb ning (bɩ a sẽn pa na n maan bũmb ning) Tʋʋmdã yʋʋr yĩnga. Sẽn na n yɩlẽ tɩ ned fãa tõog n tũ so-tũudg ning sẽn be tõnd tʋʋmdã pʋgẽ wã, kɩtdame tɩ nebã kɩs sɩd ne tõnd tʋʋmdã, la kɩtdẽ me tɩ neb nins sẽn kẽes b toog tʋʋmdã pʋgẽ wã me kɩs sɩd ne taab n paase.

Tʋʋmdã-Sõmblem

D sã n dat tɩ d tʋʋmã yɩ sõma, d segd n bao n bãnga d sẽn tõe n maan to-to, la d sẽn tõe n maan to-to n tõog n tʋm sõma. Tʋʋmd sẽn yaa sõma wã yaa tõog n da sãam teed sẽn na yɩl n wa ne bũmb d sẽn datã ye. D sã n wa tũud so-paalsã, d na n dɩka d bãngrã la d bãngrã n taas neb a taabã, la d tõog n tũ so-paalsã sẽn yaa to-to wã, d sã n wa pa tõe n tũ manesem sẽn yaa to-to wã, la d sõng neb nins yellã sẽn pakã tɩ b kẽes b toog sõma. Sẽn kẽed ne bũmb fãa sẽn be zĩig fãa la sẽn pa zĩ-zĩig wa Wikimedia Movement, yaa tɩlɛ tɩ b wilg tɩ b tara zɩɩbo, tɩ bũmb fãa yaa vẽenega, tɩ b zemsd taaba, la tɩ b tõe n ges b yɛlã sẽn yaa to-to. A segd n maana vaeesg wakat fãa sẽn na yɩl n tõog n zãms la a tõog n toeem a sẽn datã.

B sẽn tõe n maan to-to

B sẽn tõe n maan to-to A kɩtdame tɩ tõnd Tʋʋmdã yɩ nana, n tõe n dɩk n tũ sẽn be a pʋgẽ la Yɩngla sẽn tõe n tall pãng wakat fãa. A sã n wa tar zu-loeese, a tõe n le wa tõogame tɩ zu-loeesã sa tao-tao, la a tõog n kẽng taoor n ta a sẽn datã. D sã n na n tall pʋ-peelem la d yɩ neb sẽn tõe n togs d sẽn maandã, d na n tõogame n tũ noy nins b sẽn kõ tɩ zems ne so-tũudgã sẽn yaa to-to wã, la d tõog n tʋm ne tʋʋm-noy nins sẽn yit so-tũudgã wɛɛngẽ wã. Woto me, ne vaeesg la b sẽn yãkd sẽn na yɩl tɩ nebã fãa naag n yãk yam, d tõe n talla pãngã, n tõog n zemsd d mens ne yɛl toɛy-toɛyã tao-tao, la d rɩk yam ne yɛlã fãa.