Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement and the translation is 100% complete.
Zvýšit udržitelnost našeho Hnutí

Co

Udržitelnost Hnutí zvýšíme podporou a investicí do potřeb lidí, ať už nově příchozích nebo zkušených přispěvatelů. Přijmeme robustnější, dlouhodobější a spravedlivější způsoby generování finančních prostředků a jejich rozdělování mezi různé účastníky v rámci našeho Hnutí.

Krátké video k tomuto doporučení

Ačkoliv selekce, tvorba a přispívání obsahu jsou naše nejdůležitější aktivity, jsme si vědomi, že k dosažení spravedlivého přístupu ke vzdělání a pojetí vzdělání jakožto služby je zapotřebí celé řady dalších činností. Tyto zahrnují veřejnou politiku a zastání, budování způsobilosti, dosah, výzkum, organizaci a fundraising. Pro růst a udržitelnost našeho Hnutí je nutné, aby se těmto aktivitám dostalo dostatečné pozornosti a v určitých kontextech i kompenzace.

S ohledem na étos a zavedenou praxi Hnutí nebude tvorba obsahu kompenzována, stejně jako nebudou podporovány zdroje příjmů, které ohrožují nezávislost obsahové tvorby. Posílíme a podpoříme místní uskupení, vznikající komunity a organizace v přístupu k existujícím i novým způsobům získávání finančních prostředků a v tvorbě partnerství. Snaha o zvýšení udržitelnosti našeho Hnutí také půjde ruku v ruce s podporou udržitelnosti životního prostředí.

Změny a opatření

Lidská udržitelnost

 • Vyvinout systematický způsob zvyšování spokojenosti a produktivity lidí v rámci Hnutí pomocí:
  • Hodnocení potřeb skupin a dobrovolníků s přihlédnutím k jejich místním kontextům pro efektivnější podporu a uznávání zásluh.
  • Kontinuálního zapojování a podpory veřejně rozličných druhů online i offline přispěvatelů.
 • Vynaložit výrazně větší množství finančních prostředků k podpoře vznikajících a marginalizovaných komunit a skupin na základě jejich potřeb, včetně finanční kompenzace za personální výdaje, operační náklady a další aktivity nepřímo spojené s přidáváním, selekcí a tvorbou obsahu.

Finanční udržitelnost

 • Zvýšit povědomí o Hnutí Wikimedia, jeho hodnotách, úspěších, projektech a komunitách po celém světě – zajistit si pozornost, důvěru a zájem uživatelů vzdělání, dobrovolníků, partnerů a dárců.
 • Vytvořit politiku platnou pro všechny entity v rámci Hnutí, která vymezí pravidla pro tvorbu příjmů a definuje oblasti, jež je třeba adaptovat na místní kontexty a potřeby. Účelem této politiky bude udržovat rovnováhu mezi udržitelností, cíli, hodnotami a finanční nezávislostí našeho Hnutí. V souladu s touto politikou budeme:
  • Rozdělovat odpovědnost za tvorbu příjmů mezi všechny entity v rámci Hnutí a rozvíjet místní schopnosti fundraisingu pro zvýšení udržitelnosti.
  • Zvyšovat příjmy a diverzifikovat jejich zdroje napříč Hnutím a zároveň dohlížet na to, aby finanční prostředky byly získávány a utráceny transparentním a odpovědným způsobem.
 • Hledat nové příležitosti pro generování příjmů a šíření volného vzdělání pomocí partnerství a získaných aktiv. Možné příklady zahrnují:
  • Vývoj rozhraní API na úrovni podniků (s vysokými standardy dostupnosti, průchodnosti a využitelnosti).
   • Zapojování partnerů do vývoje kdykoliv je to vhodné se zřetelem na potřeby spektra malých nekomerčních i větších komerčních opětovných uživatelů.
   • Zvážit nové modely zpoplatnění či udržitelnosti pro podnikové komerční opětovné uživatele a snažit se předejít závislým příjmům nebo jiným nežádoucím vnějším vlivům na plánování a vývoj produktů.
   • Vytvořit adekvátní pojistky k zajištění stálých příjmů a neomezeného přístupu pro nekomerční, výzkumné, případně i menší až malé komerční užití.
  • Aktivní zapojení ekosystémů třetích stran do vývoje technologií MediaWiki (například Wikibase a Parsoid).
  • Nabízet profesionální a konzultační služby týkajících se technologií MediaWiki.
  • Vyrábět reklamní předměty a využívat značku Wikimedia.

Odůvodnění

Při současném nastavení se převážná většina našich prostředků nachází na globálním Severu, což má za příčinu nespravedlivé rozdělení zdrojů. K vytvoření prostoru pro udržitelný rozvoj a odolnost v našem Hnutí, je zapotřebí zaujmout proaktivnější přístup v zapojování těch, kdo doposud v našich komunitách nemají zastoupení. Tento postoj je pak potřeba vyvažovat lepším systémem uznávání zásluh lidí, kteří již v Hnutí jsou. Jinak nám hrozí ztráta paměti, náboje, způsobilosti a lidí vlivem vyhoření a fluktuace.

Lidé

Naše budoucnost závisí na zdravém, rozmanitém a součinném prostředí i na kontinuálním přísunu přispěvatelů. Chybí nám ovšem mechanismy, které by zajistily rovnost v dostupnosti prostředků a kapacit (například peníze, partneři, zázemí) napříč Hnutím. Rovněž nám chybí mechanismy, které by rozpoznaly potřeby všech účastníků a umožnily jim přispívat v online i offline formě. Ke zvýšení počtu nabíraných přispěvatelů a k jejich udržení je třeba zlepšit procedury, procesy a struktury, s jejichž pomocí budeme moci podporovat a vycházet vstříc rozličným potřebám účastníků.

Finanční prostředky

Naplnění aspirací stojících za naším strategickým směřováním si vyžádá zvýšení příjmů Hnutí nad současný rámec pozvolného růstu. Současný model, založený především na darech ve prospěch Wikipedie, postrádá odolnost proti externím změnám a jeho efektivita může v budoucnosti klesat vlivem technologický změn a nových trendů v konzumaci vzdělání. Jedním podobným budoucím posunem může být pokles přímých přístupů a nárůst přístupů skrze virtuální asistenty a vyhledávací enginy. Nedoceňujeme potenciál, který nám skýtají diversifikovaný globální přístup, technologický pokrok a celá řada možností výdělku pramenící z užívání naší platformy a produktu. Protože valná většina zdrojů příjmů prochází skrze malé množství organizací Hnutí, dochází k promarněným příležitostem a k pokračování nerovností.