Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement and the translation is 100% complete.
Öka rörelsens hållbarhet

What

Vi ska öka rörelsens hållbarhet genom att stödja och investera i människors behov, oavsett om de är nybörjare eller bidragsgivare sedan länge. Vi kommer att använda mer robusta, långsiktiga och rättvisa metoder för att generera och fördela finansiella resurser mellan olika intressenter i vår rörelse.

En kort video om denna rekommendation.

Rörelsens viktigaste aktiviteter är att ta hand om, redigera och bidra med innehåll. Men vi vet också att det finns andra viktiga bidrag som kan få oss närmare kunskapsrättvisa och kunskapstjänster. Det är till exempel politik och påverkansarbete, kapacitetsbyggande, synlighet, forskning, organiserande och insamling. För att vår rörelse ska kunna växa och vara hållbar behöver dessa aktiviteter uppmärksammas mer och i vissa kontexter kompenseras.

I enlighet med rörelsens trovärdighet och praktik kommer inte redigering att ersättas, och vi kommer inte att söka intäkter som strider mot det oberoende redigerandet av innehåll. Vi kommer att stärka och stödja lokala grupper och framväxande gemenskaper och organisationer i att nyttja befintliga och nya metoder för att skaffa tillgångar och bilda partnerskap. Medan vi växer och blir mer hållbara som rörelse, kommer vi också anpassa våra metoder till att stödja vår planets miljömässiga hållbarhet.

Changes and Actions

Mänsklig hållbarhet

 • Utveckla ett systematiskt tillvägagångssätt för att förbättra nöjdheten och produktiviteten för personer som är engagerade i rörelsen, genom att:
  • Bedöma olika gruppers och volontärers behov, med hänsyn till deras lokala sammanhang, för effektivt stöd och för att uppmärksamma insatser.
  • Kontinuerligt engagera och stödja olika typer av online- och offlinebidragsgivare.
 • Avsätta en betydligt större rörelsefinansiering till att stödja framväxande och marginaliserade gemenskaper och grupper. Detta baseras på deras behov och inkluderar ersättning för personal, driftskostnader och andra aktiviter som inte är direkt relaterade till att lägga till, hantera eller redigera innehåll.

Finansiell hållbarhet

 • Öka medvetenheten om Wikimediarörelsen och dess värderingar, prestationer, projekt och gemenskaper över världen. Detta för att säkra uppmärksamhet, förtroende och intresse hos konsumenter, volontärer, partner och givare.
 • Ta fram en policy som gäller rörelsens alla enheter och beskriver vilka regler som gäller för att generera intäkter och definierar vad som är god anpassning till lokala sammanhang och behov. I enlighet med denna policy kommer vi att:
  • Fördela ansvaret för generering av intäkter över rörelsen och utveckla lokal insamlingskompetens för att öka hållbarheten.
  • Öka intäkterna och diversifiera flödet av intäkter över hela rörelsen. Samtidigt ska vi säkerställa att medel samlas in och används på ett öppet och ansvarsfullt sätt.
 • Genom partnerskap och intjänade medel utforska nya möjligheter för både generering av intäkter och spridning av fri kunskap. Några möjliga exempel:
  • Bygga API:er på företagsnivå (med hög standard när det gäller tillgänglighet, flöde av data och användbarhet).
   • Engagera partner i utvecklingen där det är lämpligt, och samtidigt ta hänsyn till behoven av ett spektrum med mindre (ickekommersiella) och större (kommersiella) användare i nästa led.
   • Utforska avgifter eller hållbarhetsmodeller för kommersiella användare på företagsnivå, men samtidigt undvika intäktsberoende eller annat olämpligt externt inflytande när det gäller produktdesign och utveckling.
   • Utveckla lämpliga skyddsåtgärder som kan säkerställa en fortsatt fri, obegränsad tillgång till ickekommersiell forskning samt liten eller måttlig kommersiell användning.
  • Aktivt engagemang från ekosystem med tredjepart i utvecklandet av MediaWiki-teknologi (t.ex. Wikibase och Parsoid).
  • Tillhandahålla professionella och konsultbaserade tjänster när det gäller MediaWiki-teknik.
  • Skapa merchandising och ta vara på varumärket Wikimedia.

Rationale

För närvarande finns den stora majoriteten av våra tillgångar och vår personal i industriländer, vilket innebär att resurserna inte är rättvist fördelade. För att skapa utrymme för hållbar tillväxt och motståndskraft i vår rörelse behöver vi bli mer proaktiva när det gäller att nå ut till de som ännu inte finns representerade i våra gemenskaper. Detta behöver också balanseras med att vi bättre värdesätter bidrag från de som redan finns i rörelsen. Annars riskerar vi att förlora minne, fart, kapacitet och deltagare på grund av utslitning och omsättning.

Människor

Vår framtid är beroende av en frisk, diversifierad och kollaborativ miljö och ett kontinuerligt inflöde av bidragsgivare. Vi saknar dock mekanismer för att säkerställa att resurser och kapacitet (t.ex. pengar, partner, möjligheter) finns tillgängliga på en rättvis nivå över rörelsen. Vi saknar också mekanismer för att erkänna och möjliggöra bidrag online och offline för deltagare. För att kunna öka rekryteringen och bibehållandet av bidragsgivare behöver vi förbättra procedurer, processer och ramverk så att vi bättre kan möta och stödja varierande behov.

Finansiella resurser

Ambitionerna i vår strategiska inriktning kommer att kräva att rörelsens intäkter ökar mer än den nuvarande stegvisa tillväxten. Den nuvarande modellen är starkt beroende av donationer via Wikipedia-banners, en modell som saknar motståndskraft mot förändringar och kan bli mindre effektiv med framtidens trender inom teknologi och konsumtion av kunskap. Ett sådant exempel skulle kunna vara minskad direkttrafik och ökad tillgång genom virtuella assistenter och sökmotorer. Vi saknar den potential som följer med ett diversifierat globalt angreppssätt, teknologiska framsteg och olika möjligheter till intäkter som kan relateras till användningen av vår plattform och produkt. Att nästan alla intäkter går genom ett fåtal organisationer i rörelsen orsakar missade möjligheter och fortsatt orättvisa.