Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees abatow

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Outdated translations are marked like this.

Ɔhaw a ɛwɔ sɛ yɛ sɔ ano

Wikipedia Foundation ɛne n'ananmoɔntuo no anyini wɔ mfinhyia du a atwam korɔ yi,ɛkuo no nhyehyɛeɛ ne akwan ahodoɔ a wɔ faso de wɔn dwuma no fa kɛseɛ no ara te sɛ deɛ ɛteɛ no ara. wɔ mfei mpem mmienu ne dunkron (2019) akwan ahodoɔ ne nhyehyɛeɛ ne nnoɔma a wɔn de bu ɛkuo no wɔn hwɛɛ mu biom anaa sɛ wɔn yɛɛ nsakeraeɛ wɔ mu,wɔn ahoɔden, wɔn mmoɔdenmɔ, ɛne ananmusifoɔ a na wɔn nnya wɔn wɔ wɔn ananmoɔntuo anaa dwumadie wɔ akwan ahodoɔ so ne nea wɔn wɔn de sii hɔ sɛ wɔn ahiasɛm anaa wɔn dadwene.

Wɔ mfei mpem aduonu ne aduonu baako (2021) mu no, wɔn dii saa ahiasɛm anaa dadwene yi ho nkɔmɔ wɔ bereɛ acall for feedback:community Board seats na wɔn regye mmuaeɛ wɔ ɛkuo no mpɔtɛm mpɔtɛm nkonnwasie.Board of trustees election included updated practices ɛkuo mpaninfoɔ a wɔn gye wɔn di abatoɔ na nneyɔeɛ a w'ahyɛmukena sɛ wɔn bɛhyɛ aseɛ sɛ wɔn bɛtoto ahiasɛm a wɔn atwereɛ dada no.[two additional seats were added] wɔn sii nkonwa mmienu nso kaa ho sɛ wɔn de bɛtoto nea ɛhia ma ɛkuo no ahoɔden. Abatoɔ koro a wobɛtumi de afiri beaeɛ baako de akɔ beaeɛ fofro na wɔn de hyɛɛ akwanya no kena de maa ananmusifoɔ wɔ wɔn dwumadie anaa sɛ ananmoɔntuo akwan ahodoɔ so.Wɔn a wɔn wɔ gyedie wɔ wɔn mu de wɔn nimdeɛ ne ɛkwan ne nea wɔn de bɛdi dwuma ahodoɔ mu no too dwa na wɔn maa debeaprefoɔ no nso de wɔn deɛ too dwa de bɔɔ wɔ a ɔto aba no amaneɛ. Ɛkuo ne wɔn a wɔn te kasa ahodoɔ na wɔn tumi ka kasa ahodoɔ a ɔpue abontenso kɔ hwehwɛɛ debeaprefoɔ ne wɔn a wɔn to aba wɔ mpɔtɛm mpɔtɛm beberee wɔ nkutahodie akwan ahodoɔ beree so

Wɔ saa afe yi,ɛyɛ mfei mpem aduonu ne aduonu mmienu (2022)wɔ mmuaeɛ frɛ no mu no yɛ wɔ anidasoɔ bi sɛ yɛ bɛtumi anya ɔhaw nnsoano fofro a yɛ bɛ tumi ahunu no wɔ ɛkuo no akwan anaa sɛ ananmoɔntuo ahodoɔ so.Deɛ ɛkaho biom, yɛ pɛ sɛ anka yɛ fa saa akwanya yi so de sua adeɛ firi mpɔtɛm mpɔtɛm ɛdefa sɛ yɛ ne debeaprefoɔ bɛ di nsa wɔsoɔ wɔ abatoɔ kwan so.

Sɛnea wɔahyehyɛ Call for Feedback(Ɔfrɛ ma Adwenekyerɛ) no

Wɔ saa ɔfrɛ ma adwenekyerɛ, yɛ bɛ kasa afa akwan fofro a yɛbɛ faso ne mpɔtɛmmpɔtɛm ɔfrɛ adwenekyerɛ akwansoɔ a ɛfiri mfei mpem aduonu ne aduonu baako bɛ ka abom adi dwuma. Sɛ yɛ de abisaadeɛ bɛdi yɛn anim no,yɛ ahyehyɛ saa ɔfrɛ yi afa nsɛmfua nsɛm bisaeɛ titiriw anaa sɛ potee bi ho.Adwen anaa sɛ tirimpo a ɛtaeɛ akyire ne sɛ yɛ bɛ nya nkanyan a y'aboaboa ano wɔ nkɔmɔdie ɛne nkabom nsawɔsoɔ anaa sɛ nkabom adwumayɛ wɔ mpontuo akwanso.

Yɛdawase paa ara sɛ woanya mmereɛ de wo ho ahyɛ ɔfrɛ adwenkyereɛ dwumadie no mu ɛne mmoa a yɛ de yɔeɛ nam akwan beree ɛne ɛkuo no wɔn a wɔn gye wɔn die dwumadie pa anaa sɛ wɔn mmoɔdenmɔ pa wɔ wɔn dwumadie mu.

Nsɛmmisa atitiriw

  1. Wɔ ɛkwan pa bɛn so na yɛbɛtumi anya mu ahotosoɔ anaa sɛ deɛ akyinnyie biara potee ɛnni ho no akwan ahodoɔ ahodoɔ pii a yɛ de bɛ sisi ananmu ama debeaprefoɔ a y'ato aba ayi wɔn no?
  1. Dɛn na wɔn a wobɛgyina wɔ abatow no mu no hwɛ kwan?
  1. How should affiliates participate in the elections?

Nkɔmmɔbɔ a ɛfa nsɛmmisa atitiriw no ho

Sɛnea wode wo ho bɛhyɛ mu

Movement Strategy and Governance staff are able to support conversations in many languages. Discussions are welcome in any language, although we may need to rely on volunteer translators to help summarize languages we do not have on staff. You can find links to conversations in many languages in a table on the Discuss Key Questions page. You can find conversation on the Telegram Board selection chat. Contact a facilitator in your region to plan a community conversation or provide feedback.

Sɛnea nsɛm no besisi

  • 23 Ɔpɛnimaa (December):Call for Feedback(Ɔfrɛ ma Adwenekyerɛ) ho Ammaneɛbɔ
  • 10 Ɔpɛpɔn (January): Wábue hokwan ma Call for Feedback
  • 16 Ɔgyefuo(February): Call for Feedback ba awiei
  • 26 Ɔgyefuo: Yebetimtim amanneɛbɔ a etwa to ma Call for Feedback

Nnawɔtwe biara Movement Strategy ne Governance team no betimtim weekly report(amanneɛbɔ ma saa nnawɔtwe no). Amanneɛbɔ no bɛka adwenekyerɛ ne nkɔmmɔbɔ a ɛkɔɔ so wɔ nnawɔtwe a etwaam no ho nsɛm.

Useful background information

The Board of Trustees is the governing body for the Wikimedia Foundation, a +450 staff organization supporting an international movement formed by hundreds of projects, communities, and affiliates. The Board’s sole role is to oversee the management of the Wikimedia Foundation. This includes:

  • Participating in setting the Wikimedia Foundation’s long-term strategy.
  • Monitoring activities and finances to ensure that finances are healthy, mission-aligned and compliant with legal obligations.
  • Hiring, managing, advising, and setting compensation for the Wikimedia Foundation’s CEO.

Sɛ wopɛ nsɛm yo ho nsɛm pii aka ho a hwɛ Board Handbook no mu

San hwɛ