Jump to content

Wikimedia chapters/Requirements/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia chapters/Requirements and the translation is 100% complete.
Deze pagina geeft een overzicht van de vereisten en verwachtingen van Wikimedia-verenigingen zoals uiteengezet door de Affiliatiecommissie. verenigingen zijn onafhankelijke non-profitorganisaties die zijn opgericht om de Wikimedia-projecten binnen een bepaald geografisch gebied te ondersteunen en te promoten.


Vereisten voor erkenning

De vereisten om een officieel erkende Wikimedia-vereniging op te zetten, zijn bedoeld om groepen te helpen voldoen aan de verwachtingen van de beweging voor hen zodra ze worden erkend.

 1. Wikimedia ondersteunende missie
  De missie van de organisatie moet in overeenstemming zijn met de missie en visie van de Wikimedia Foundation, evenals de leidende principes van de Wikimedia Foundation en principes van affiliaties. Ongeacht de gekozen rechtsvorm of oprichtingsmethode, moet de vereniging doelen hebben die vergelijkbaar zijn met die van de Wikimedia Foundation, en haar activiteiten mogen daar niet van afwijken.
 2. Geografische focus
  De vereniging is geografisch gevestigd/verankerd in een juridisch rechtsgebied. In tegenstelling tot projecten, die op taal zijn gebaseerd, zijn verenigingen entiteiten die een geografische basis nodig hebben. Dit houdt in dat zij verankerd moeten zijn in een land/jurisdictie die hen de basis biedt voor hun juridische structuur. Deze basis moet zich bevinden in de regio waar ze willen dienen. Hoewel er meerdere gebruikersgroepen kunnen zijn die een vergelijkbaar of één geografisch gebied bedienen, kan er slechts één vereniging zijn dat hun aangewezen geografische aandachtsgebied bestrijkt.
 3. Juridische structuur
  De vereniging moet een juridische structuur/corporatie hebben die juridisch onafhankelijk is van de Wikimedia Foundation. Verenigingen zijn bedoeld om een levensechte structuur te geven aan projecten die kunnen voortkomen uit bijdragers of externe partijen in overeenstemming met de doelstellingen van de Wikimedia Foundation. Verenigingen zijn echter niet bedoeld om de Wikimedia-projecten te beheren, noch om wettelijk verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de projecten. Om dat te bereiken, is het noodzakelijk dat de juridische structuur die wordt gekozen voor het maken van een vereniging duidelijk onafhankelijk is van de Wikimedia Foundation. De bestuursdocumenten van de organisatie, meestal statuten, moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door de Affiliatiecommissie.
 4. Kritische massa van actieve betrokkenheid van Wikimedia-bijdragers
  De vereniging moet ten minste tien, bij voorkeur ten minste twintig, actieve bijdragers aan de Wikimedia-projecten omvatten. Een actieve bijdrager wordt gedefinieerd als een lid met 300 of meer bijdragen aan een Wikimedia-project op een geregistreerd account dat al meer dan 6 maanden bestaat in een goede gemeenschapsstatus (wat betekent dat ze nu niet zijn geschorst of anderszins verhinderd om deel te nemen). Hoewel verenigingen inbreng van mensen die niet actief bijdragen aan de Wikimedia-projecten zouden moeten verwelkomen, zouden ze niet te ver van de gemeenschap moeten blijven. De actieve betrokkenheid van bijdragers aan de Wikimedia-projecten is noodzakelijk voor een vereniging om real-life initiatieven die verband houden met de Wikimedia-projecten tot leven te brengen. Het eerste lidmaatschap moet in grote lijnen een afspiegeling zijn van de beoogde reikwijdte, het geografische werkterrein en de gekozen talen waarin de organisatie werkt.
 5. Minimaal twee jaar activiteiten
  Groepen moeten twee jaar aantoonbare programmatische resultaten hebben voordat ze een aanvraag voor erkenning kunnen indienen. Idealiter zouden deze activiteiten moeten worden uitgevoerd als een erkende Wikimedia-gebruikersgroep. Deze activiteiten, en hun resultaten, moeten on-wiki worden gedocumenteerd, idealiter op de MetaWiki-pagina van de groep. Brede outreach-inspanningen om participatie en betrokkenheid bij het opzetten en vormgeven van de organisatie aan te moedigen, zijn noodzakelijk. De activiteiten moeten een mix zijn van online- en offlineactiviteiten die bedoeld zijn om deelname aan de Wikimedia-projecten. De groep moet op bij zijn met de registratie van haar activiteiten en financiële verslagen voordat zij in aanmerking komt voor erkenning.
 6. Capaciteit, of geplande capaciteit, om aan de toekomstige verwachtingen te voldoen
  Iets wat verenigingen en thematische organisaties uniek maakt ten opzichte van gebruikersgroepen zijn de toegenomen verwachtingen. Heeft uw groep de capaciteit om aan de verwachtingen van verenigingen te voldoen zodra u erkenning krijgt? Dit is iets waar zowel de Affiliatiecommissie als de Raad van Bestuur rekening mee zullen houden bij het beoordelen van uw aanvraag. Als uw groep geen trackrecord heeft van activiteiten die erop wijzen dat u met succes aan deze verwachtingen kunt voldoen, kan dat ertoe leiden dat uw aanvraag wordt afgewezen. Er zal rekening worden gehouden met de financiële omstandigheden van de groep, realistische eisen in het aandachtsgebied van uw groep en plannen om toekomstige financiering veilig te stellen om aan deze verwachtingen te voldoen.


Vergelijking van vereisten voor affiliatiemodellen
Vereiste Landelijke verenigingen Thematische organisaties Wikimedia-gebruikersgroepen
Minimumaantal actieve Wikimedia-bijdragers 10 10 3
Voorgestelde minimumaantal leden 20 20 10
Focus Geografisch Thematisch Alles wat Wikimedia ondersteund
Missie afgestemd met Wikimedia Foundation
Naleving van naamgevingsrichtlijnen en handelsmerkbeleid
Informatie over de groep gepubliceerd op een Wikimedia-wiki
Plannen voor activiteiten of inspanningen om Wikimedia-projecten vooruit te helpen
Laat nieuwe leden toe
Twee aangewezen contactpersonen voor Wikimedia Foundation
Wettelijk opgericht
Wijzigbare statuten goedgekeurd door Affiliatiecommissie
Twee jaar activiteiten voorafgaand aan de aanvraag
Vereist goedkeuring door het bestuur van de Wikimedia Foundation
Raad van bestuur gekozen door de leden, met inbegrip van nieuwe leden
Activiteiten- en financiële rapporten die regelmatig op MetaWiki worden geplaatst
Capaciteit om de Wikimedia-beweging in het aandachtsgebied te vertegenwoordigen
Typische ontwikkelingstijd 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Voorlopige tijd voor goedkeuring 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Verwachtingen die niet kunnen worden erkend

Naast de vereisten voor erkenning, die nog steeds vereisten zijn voor groepen nadat ze zijn erkend, zijn er een aantal verwachtingen van de Wikimedia-gemeenschap over de activiteiten en activiteiten van een vereniging.

 • Regelmatige financiële en activiteitenverslagen op de wiki
  Verenigingen zijn verplicht om ten minste één gedetailleerd jaarverslag over hun activiteiten en financiën te publiceren op de pagina MetaWiki rapporten. De gemeenschap is gaan inzien dat tekenen van een gezonde organisatie ook het hele jaar door rapporten en een gepubliceerd jaarplan voor de organisatie omvatten. Hoewel een jaarplan en regelmatige rapporten niet vereist zijn voor de aansluitingsstatus, kunnen ze wel vereist zijn voor subsidies en zijn ze een verwachting van de gemeenschap.
 • Kennisgeving van bestuursdocumenten en wijzigingen in het bestuur
  De bestuursdocumenten van de groep worden in eerste instantie beoordeeld en goedgekeurd door de Affiliatiecommissie. De overeenkomst met verenigingen vereist ook dat ze de Wikimedia Foundation op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in die documenten. De gemeenschap verwacht ook dat het huidige bestuursorgaan van de organisatie wordt geïdentificeerd op MetaWiki.
 • Meerdere offline en online activiteiten per kwartaal
  Het fundamentele doel van het Wikimedia movement affiliatie model is het bevorderen van samenwerking op de Wikimedia-projecten. Van affiliaties wordt verwacht dat ze verschillende evenementen organiseren, zowel online als offline, om dit doel te ondersteunen.
 • Toezicht houden op en reageren op communicatiekwesties die verband houden met het toepassingsgebied van de groep
  Van een vereniging wordt verwacht dat het de capaciteit heeft om communicatiekwesties met betrekking tot hun thematische reikwijdte te monitoren en, indien nodig, erop te reageren. Dat omvat het monitoren van de berichtgeving in de media over hun onderwerp wanneer het Wikimedia betreft, en het verspreiden van informatie over Wikimedia-activiteiten onder de leden en het netwerk van de groep. Van verenigingen wordt verwacht dat ze coördineren met de communicatieafdeling van de Wikimedia Foundation tijdens het uitvoeren van deze taken.
 • Toezicht houden op en reageren op openbare beleidskwesties die verband houden met de reikwijdte van de groep
  Van een vereniging wordt verwacht dat het de capaciteit heeft om toezicht te houden op en, indien nodig, te reageren op openbare beleidskwesties die verband houden met de reikwijdte van de groep. Van alle Wikimedia-organisaties wordt verwacht dat ze effectstrategie gebruiken bij het uitvoeren van deze taken, en zich niet bezighouden met zaken die buiten het bereik van de missie van Wikimedia vallen. Leden van de beweging worden aangemoedigd om zich te concentreren op vijf primaire gebieden die de Wikimedia Foundation heeft geïdentificeerd voor Wikimedia-activiteiten op het gebied van openbaar beleid. Ze worden sterk aangemoedigd om gebruik te maken van de openbare beleidssite die wordt onderhouden en ontwikkeld door de Wikimedia Foundation, en te coördineren met de juridische afdeling van de Wikimedia Foundation tijdens het uitvoeren van deze taken.
 • Naleving van het beleid en de principes van de beweging
  Wikimedia-partners zijn verplicht om zich te houden aan het beleid en de principes van de beweging. Primaire voorbeelden hiervan zijn de Wikimedia Foundation richtlijnen principes, affiliatie principes, handelsmerk beleid, richtlijnen voor visuele identiteit en veilige ruimtes beleid.
 • Expertise behouden binnen het bereik van de groep die toegankelijk is voor de Wikimedia-gemeenschap Van verenigingen wordt verwacht dat ze zowel expertise behouden binnen de geografische reikwijdte van de groep als die expertise toegankelijk maken voor de bredere Wikimedia-beweging. Deze belangrijke rol helpt vrijwilligers die aan de Wikimedia-projecten werken om gedocumenteerde kennisbanken te hebben om contact op te nemen voor hulp bij het uitvoeren van Wikimedia-taken.
 • Samenwerking met andere affiliaties en vrijwilligersprojecten Van Wikimedia-verenigingen wordt verwacht dat ze een coördinerende rol spelen binnen hun respectievelijke thematische focus, en dit is een onderscheidende rol die ze spelen binnen Wikimedia-organisaties. Hoewel er verschillende andere affiliaties kunnen zijn die binnen de geografische focus van de groep werken, zal er slechts één vereniging zijn. Entiteiten die op een geografische focus werken, bevinden zich niet in een hiërarchie, maar moeten afspreken hoe ze naast elkaar kunnen bestaan om hun communicatie te stroomlijnen en dubbel werk te voorkomen.
 • Vertegenwoordigen van Wikimedia op openbare evenementen die verband houden met de reikwijdte van de groep Op basis van hun geografische focusexpertise en gebruikmakend van hun communicatiecapaciteit, wordt van verenigingen verwacht dat ze de capaciteit hebben om de Wikimedia-beweging en haar belangen te vertegenwoordigen op openbare evenementen wanneer ze daartoe worden opgeroepen.
 • Diverse financieringsbronnen Van verenigingen wordt verwacht dat ze financiering uit verschillende bronnen zoeken. Ze worden sterk aangemoedigd om gebruik te maken van het subsidieprogramma van de Wikimedia Foundation. Van een vereniging wordt echter ook verwacht dat ze andere financieringswijzen onderzoeken, zoals contributie van leden, externe subsidies of traditionele fondsenwervende activiteiten.


Vergelijking van de verwachtingen voor de affiliatiemodellen
Verwachting Landelijke verenigingen Thematische organisaties Wikimedia-gebruikersgroepen
Offline en online activiteiten ter ondersteuning van Wikimedia
Meerdere per kwartaal

Meerdere per kwartaal

Ten minste één per jaar
Kennisgeving van wijzigingen in de bestuursdocumenten of leiderschap
Naleving van het beleid van de movement en het beginsel van de regelgeving
Samenwerking met andere affiliaties en projecten
Jaarrapport gepubliceerd op MetaWiki
Gedetailleerd

Gedetailleerd

Samenvatting
Behoud van expertise binnen het bereik van de groep die toegankelijk is voor de Wikimedia-gemeenschap
Regelmatige activiteiten- en financiële verslagen op MetaWiki
Monitor en neem deel aan communicatieonderwerpen die verband houden met de reikwijdte van de groep
Monitoren en deelnemen aan openbare beleidskwesties met betrekking tot de reikwijdte van de groep
Vertegenwoordigen van Wikimedia bij openbare evenementen die verband houden met het bereik van de groep
Verscheidene financieringsbronnen