Jump to content

Тематични организации на Уикимедия

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia thematic organizations and the translation is 100% complete.
Тематичните организации на Уикимедия са независими организации с нестопанска цел, създадени да подкрепят и популяризират проектите на Уикимедия в рамките на определен район. Подобно на сдруженията и за разлика от потребителските групи , те трябва да имат правна структура, да поддържат подробни записи за дейностите, да поддържат експертни познания в своя район и да ги споделят с уикимедианското движение .


Какво са тематичните организации на Уикимедия?
Съществуващи тематични организации
Защо да кандидатстваме?
Какви са изискванията за допустимост?
Как да кандидатстваме за официално признаване?
Бързи връзки


Какво са тематичните организации на Уикимедия?

Тематичните организации на Уикимедия са независими организации с идеална цел, основани с цел да подкрепят и пропагандират проектите на Уикимедия в определена област. Подобно на Фондация Уикимедия, те имат за цел да "дадат възможност и да ангажират хората от цял свят да събират и развиват образователно съдържание под свободен лиценз или обществено достояние, и да го разпространяват ефективно и в световен мащаб". Тематичните организации използват име, което ясно ги свързва с Уикимедия и имат право да използват търговските марки на Уикимедия в работата си, за реклама или събиране на средства. Понастоящем съществуват 2 тематични организации.

Официалното признаване от Комитета по присъединяване позволява на групата да кандидатстват за използване на търговските марки на Уикимедия, достъп до уникални грантове и допълнителна подкрепа за филиалите. Въпреки това, не се изисква признание, за да се извършва каквато и да е от дейностите, типични за потребителска група на Уикимедия и групите се насърчават да помислят за този модел, ако все още не отговарят на изискванията за тематична организация.


Тематичните организации са включени независими нестопански организации, представляващи движението на Уикимедия, и подкрепящи работата, насочена към конкретна тема, предмет или проблем в рамките на или между отделните страни и региони.


Защо да кандидатстваме?

Официалното признаване от Комитета по присъединяване позволява на групата да кандидатства за използване на търговските марки на Уикимедия, достъп до уникални грантове и допълнителна подкрепа за филиалите. Въпреки това, не се изисква признание да се извършват дейности, които типичните потребителски групи извършват или биха могли да извършват; това е допълнителна стъпка, свързана с ползи и някои изисквания.

Предимствата от официално призната тематична организация на Уикимедия включват:

 • Употреба на логата на Уикимедия, съвместими с Правилата за запазените марки на Фондацията, без никакво допълнително одобрение. Тематичните организации могат да използват други лога, които не са част от Правилата за запазените марки (като логото на Фондация Уикимедия), но съвместими с лиценза за търговска марка на Фондация Уикимедия, и одобрени от юридическия екип на Фондация Уикимедия.
 • Получаване на големи, но ограничени количества стоки от Уикимедия, които да бъдат използват в дейностите и усилията за популяризиране.
 • Публично признаване на принадлежността на групата към Фондация Уикимедия.
 • Подкрепа от свръзката на Комитета по присъединяването по време и след процеса на одобрение.
 • Кандидатстване за грантове по Годишния план след успешното завършване на два други гранта на Фондация Уикимедия и след отговарянето на другите изисквания за допустимост.
 • Кратко име, ясно свързващо групата с Уикимедия.
 • Изключително използване от тематичната организация на името и марката на Уикимедия в тематичната област на действие на групата.
 • Подкрепа на комуникацията и обществената политика от Фондация Уикимедия.
 • Две стипендии за участие в Конференцията на Уикимедия, провеждана ежегодно в Берлин за филиалите на уикимедианското движение.

Без официално признаване, групите все още могат:


Какви са изискванията за допустимост?
Начална страница: Изисквания към тематичните организации на Уикимедия

Изискванията за създаване на официално призната тематична организация на Уикимедия са предназначени да бъдат в помощ на групите да отговарят на очакванията на движението, след като бъдат официално признати.

 1. Подкрепяща мисия на Уикимедия
  Мисията на организацията трябва да бъде в съответствие с мисията и визията на Фондация Уикимедия, както и с ръководните принципи на Фондация Уикимедия и принципите на филиалите на движението. Независимо от избраната правна форма или метода на включване, тематичната оргаизация трябва да има цели, подобни на тези на Фондация Уикимедия, и дейностите й трябва да са в съответствие с тях.
 2. Тематична насоченост
  Тематичната организация има ясна културна, езикова или друга тематична насоченост. Тематичните организации се нуждаят от ясно определен и уникален обхват. Уикимедия е международно движение, следователно при създаването на тематична организация трябва да се определят въпросите за езика, географския район на действие и критериите за членство. Макар че може да има няколко потребителски групи, работещи в подобна или отделна тематична област, може да има само една тематична организация, обхващаща определената им тематична област.
 3. Правна структура
  Тематичната организация трябва да има правна структура/ корпорация, която е правно независима от Фондация Уикимедия. Тематичните организации имат за цел да дадат реална структура на проектите, които могат да започнат от сътрудници или външни лица, в съответствие с целите на Фондация Уикимедия. Тематичните организации обаче не са предназначени да ръководят проектите на Уикимедия, нито да носят юридическа отговорност за съдържанието на проектите. За да се постигне това, е необходимо правната структура, избрана за създаването на тематичната организация, да е изрично независима от Фондация Уикимедия. Ръководните документи на организацията, обикновено устави, трябва да бъдат прегледани и одобрени от Комитета по присъединяване.
 4. Критична маса от активно участващи сътрудници на Уикимедия
  Тематичната организация трябва да включва най-малко десет, за предпочитане поне двадесет, активни сътрудници на проектите на Уикимедия. За активен сътрудник се дефинира член с 300 или повече участия в проект на Уикимедия; с регистриран профил, който съществува повече от 6 месеца в добро състояние (това означава, че понастоящем не е временно отстранен или по друг начин са възпрепятстван да участва). Тъй като тематичните организации трябва да приветстват приносите на хора, които не са активни сътрудници в проектите на Уикимедия, те не трябва да са твърде далеч от общността. Активното включване на участниците в проектите на Уикимедия е необходимо, за да може дадена тематична организация да даде възможност за реализиране на реални инициативи, свързани с проектите на Уикимедия. Първоначалното членство трябва в общи линии да отразява планирания обхват, географския и тематичния район на дейност и избраните езици на работа на организацията.
 5. Най-малко две години активност
  Групите трябва да имат две години програмни резултати, които могат да бъдат демонстрирани, преди да кандидатстват за признаване за тематична организация. В идеалния случай тези дейности трябва да бъдат извършени като призната потребителска група на Уикимедия. Тези дейности и техните резултати трябва да бъдат документирани в уики, в идеалния случай на страницата на групата в Мета-Уики. Необходими са усилия за популяризиране на участието и участие в създаването и оформянето на организацията. Дейностите трябва да са смесица от онлайн и офлайн дейности, предназначени да насърчават участието в проекти на Уикимедия. Групата трябва да актуализира дейността си и финансовите си отчети, преди да бъдат разгледани за официално признаване.
 6. Капацитет или планиран капацитет за посрещане на бъдещите очаквания
  Нещо, което прави сдруженията и тематичните организации различни от потребителските групи, са повишените очаквания. Има ли вашата група способността да отговори на очакванията за тематична организация, след като получите официално признание? Това ще бъде нещо, което Комитетът по присъединяването и Съветът на настоятелите ще обмислят при прегледа на кандидатурата ви. Ако групата ви не разполага с резултати от дейности, които показват, че успешно ще успеете да постигнете тези очаквания, това може да доведе до отказ на кандидатурата ви. Ще бъдат разгледани финансовите обстоятелства на групата, реалистичните изисквания във областта на дейност на вашата група и плановете за осигуряване на бъдещо финансиране за посрещане на тези очаквания.


Как да кандидатстваме за официално признаване?

След като съберете групата; уикистраницата, юридическите документи и големите идеи за това, което искате да направите, се свържете с Комитета по присъединяването и заявете, че кандидатствате за признаване на тематичната организация. Комитетът ще зададе някои въпроси, ще прегледа вашата кандидатура и, ако счете за нужно, ще препоръча на Съвета на настоятелите на Фондация Уикимедия да одобри вашата група като официално уикимедианска тематична организация. Съветът на настоятелите ще гласува за одобрение или признаване въз основа на кандидатурата, дискусиите с Комитета по присъединяване и неговите препоръки. Официалното признаване се подновява автоматично всяка година. То може да бъде спряно или отменено ако е нужно, при условие, че групата е неактивна или вече не съответства на споразумението.

Забавянията по време на процеса на одобрение на заявленията най-често произтичат от непълни приложения или приложения, които трябва да бъдат променени, преди да бъдат одобрени. За да предотвратите това и да помогнете за ускоряване на процеса на одобрение на групата ви, моля, проверете този списък преди да изпратите заявката си:

 1. Вашето име наистина ли отговаря на изискванията за именуване на филиали? Груповите дискусии в тематичните организации на Уикимедия относно името могат да отнемат време и обикновено вие искате да избегнете необходимостта от повторно включване в този разговор, след като кандидатурата ви бъде изпратена. Можете да се свържете с Комитета по присъединяване, за да потърсите информация за вашето име, преди да подадете кандидатурата си.
 2. Вашата група има ли ясен план и програма, която е последователна и ясно обяснена? Ако вашата Мета страница обяснява плановете или дейностите на тематичната организация по начин, който се различава от разговорите ви с Комитета за присъединяване - това може да забави одобрението на кандидатурата. Вашите планове трябва ясно и точно да обясняват какво вашата група се надява да постигне и кой би се заинтересувал от присъединяването. Ние признаваме, че това може да претърпи развитие с течение на времето, но трябва да имате ясен ангажимент към конкретен план в момента на кандидатстване.
 3. Склонни ли са вашите два основни контакти да се идентифицират с Фондация Уикимедия? Понякога опасенията за поверителността могат да накарат някой да промени мнението си, което може да забави последните стъпки в процеса на признаване на потребителската група.
 4. Готова ли е вашата група да приема нови членове и дали вече включва поне десет активни сътрудника на Уикимедия с добър статус? За групите, които имат затворен или ограничен модел на членуване, може да се наложи допълнително обсъждане и преглед. Групи, които нямат поне десет активни члена, които също така да са активни сътрудници на Уикимедия с добър статус, няма да бъдат одобрени.