Movement Strategy/Recommendations/Invest in Skills and Leadership Development/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Invest in Skills and Leadership Development and the translation is 100% complete.
Investera i kompetens- och ledarskapsutveckling

What

En kort video om denna rekommendation.

I vår rörelse och bland våra partner kommer vi att investera i individer och organisationer i syfte att utveckla de tekniska och mänskliga förmågor som rörelsen behöver för att växa och må bra. Vi gör detta genom att kombinera lokal kompetensutveckling med global samordning, så att gemenskaper kan lära sig av varandra, bygga upp expertis och öka den lokala kompetensen för både online- och offlineaktiviteter. I aktiviteterna ingår bland annat redigering och andra typer av wikideltagande, gemenskapssynlighet, hantering och uppmärksammande av volontärer, påverkansarbete och offentlig synlighet, konfliktlösning, partnerskapsutveckling, insamling, organisationsutveckling, projekthantering och kommunikation.

Vi kommer också att satsa på individer för att utveckla den kompetens vi behöver när vi vill åstadkomma förändring i riktning mot rörelsens strategi. Vi ser framför oss en rörelse uppbyggd av engagerade, välutbildade, socialt och tekniskt skickliga individer med olika bakgrunder som speglar mångfalden i våra globala gemenskaper. Att investera i kompetens och ledarskap ger oss möjlighet att kontrollerat och medvetet sprida vår rörelse och göra den mer hållbar.

Changes and Actions

 • Upprätta en systematisk och global inriktning för kompetensutveckling för lokala gemenskaper och de personer och organisationer som ingår i dem. För detta behöver vi:
  • Ta fram en metodologi som kartlägger tillgångar och behov och ger aggregerade data för hur initiativ för kompetensutveckling kan spridas utifrån verkliga behov.
  • Ta fram en tjänst som kan underlätta sammankopplande och matchande för kamratstöd över rörelsen, för att främja lärande- och undervisningskompetens (till exempel så kallad peer-learning, nätverkande och att ta del av information från partner och allierade.)
  • Uppmuntra en mångfald av metoder, inklusive utbildning, mentorskap, konsultation, lärande online, kamratstöd och evenemang.
  • Ta fram incitament för kompetensutveckling (online och offline) genom att uppmärksamma kompetens (till exempel genom öppna utmärkelser).
 • Ta fram en systematisk, globalt samordnad plan för ledarskapsutveckling. För detta behöver vi:
  • Ta fram en process för att förstå och forma ledarskap utifrån de kompetenser som behövs i varje kontext.
  • Sprida verktyg och processer som baseras på existerande volontärengagemang och som kan stödja gemenskaper i att identifiera personer som kan bli potentiella ledare.
  • Bjuda in potentiella ledare från andra sociala rörelser, för att stärka mångfalden och berika rörelsen genom erfarenhetsutbyte.
  • Erbjuda utbildningsalternativ (till exempel online eller ansikte mot ansikte) på lokal och regional nivå, för att ge individer möjlighet att tillägna sig ledarskapsförmågor som är relevanta i deras gemenskaper.
  • Ta fram en översikt över de roller och kompetenser som uppmuntrar kontextuellt självstyre och säkerställer subsidiaritet för stärkta gemenskaper.
 • Investera i ny eller redan existerande teknisk infrastruktur, som underlättar inlärande av nya färdigheter genom funktionella, samarbetsbaserade realtidsverktyg och innehåll med god kvalitet. För detta behöver vi:
  • En plattform som är användarvänlig, sökbar, mångspråkig och klarar av många format. Plattformen ska innehålla lärresurser som så kallade tutorials (handledningar), videor, onlineundervisning med mera.
  • Lärresurser (till exempel "lärpaket") riktade till individer och organisationer som ansluter sig till rörelsen. Syftet är att uppmuntra till självstyrd kunskapsinhämtning och kompetensutveckling inom våra metoder och roller.
  • Lärpaket som är nödvändiga för att förstå ämnen som kan relateras till skalbarhet, hållbarhet och andra områden som tas upp i Wikimediarörelsens strategirekommendationer.
  • Arbetssätt för att utvärdera lärinnehållets kvalitet och för att underlätta kunskapsöverföring på global och lokal nivå.

Rationale

Projekt och grupper som är välorganiserade och väletablerade har större tillgång till resurser än vad andra har i vår rörelse. Språkliga, tekniska, kulturella, ekonomiska, sociala och andra hinder står i vägen för att många intressenter ska få tillgång till rättvisa möjligheter och resurser. Utbildningsämnen valdes tidigare inte alltid utifrån gemenskapens behov och många goda metoder och arbetssätt för att bygga kapacitet nyttjades inte i rörelsen. Mycket av den kunskap som finns hos personer och organisationer i vår rörelse nyttjas inte till förmån för andra i rörelsen. Mentorskap, coachning, onlinelärande och att använda extern expertis förblir alltså underutnyttjat.

Att utveckla kompetens handlar också om intern kunskapsförvaltning. Plattformen MetaWiki har hittills inte varit effektiv när det gäller att ge alla tillgång till lärmaterial av hög kvalitet och att koppla samman personer och organisationer i rörelsen för ömsesidigt lärande och stöd. De som är nya står inför en brant inlärningskurva som gör att många blir avskräckta och lämnar plattformen, och erfarna wikimedianer blir varken uppmuntrade eller stärkta i att skala upp sina bidrag eller dela med sig av sin expertis. Intressenter isoleras ofta och behöver återskapa arbete i stället för att få tillgång till, utnyttja och bygga vidare på befintlig kapacitet.

Ledarskapsförmåga är en nyckel till att bygga en rörelse som representerar global mångfald. Personer som deltar aktivt i olika regioner och kontexter vet vad som fungerar i deras socioekonomiska, politiska och kulturella förutsättningar. Dessa personer är kritiska för deras gemenskapers utveckling. Hittills har vi dock inte satsat på formella utbildningsprogram för att utveckla volontärledarskap. Det förvärrar också den orättvisa tillgången till ansvarspositioner i rörelsen, och gör det svårt för individer från underrepresenterade grupper att utveckla sin kapacitet. Nya ledare kan innebära en föryngring för vår rörelse, förebygga att makten koncentreras till ett fåtal, förhindra problem med avhopp och bättre representera vår övergripande mångfald.