Sõngr sẽn yaa to-to wã karẽn-biisã/bõn-vẽenega

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content and the translation is 45% complete.
Outdated translations are marked like this.

Seb-kãngã wilgda Tõnd sẽn maand bũmb ning sẽn wilgd tɩ b yaa siglgã taoor lʋɩtb taoor lʋɩtbã wã. Sẽn na n yɩlẽ tɩ b tõog n tũ b sẽn yetã, b na n kell n maana b sẽn datã n tõog n tõog n tũ a Zeova.

Current drafts

These drafts are shared on 2 April, 2024.

Supplementary documents

Explanatory videos

Historical

This section contain a preliminary narrative of how the charter content is to be developed, from the Movement Charter Drafting Committee as of May 2022.

Extended content

Sõsg ning sẽn be karɛtã pʋgẽ wã

D sẽn get bũmb ning fãa sẽn yaa sõma wã, d tõe n yeelame tɩ d segd n baoo n bãng bũmb ning fãa d sẽn tar yõodã.

Sẽn na yɩl n tõog n tõog n maan bũmb nins sẽn tõe n sõng tɩ b tõog n maan b toorẽ wã, b tõe n dɩka b yam-yãkr toor-toor n pʋɩ-b zĩis a tãabo: Governance, Resources la Community. B tõe n yeelame tɩ yaa bũmb nins sẽn yaa tɩlae tɩ b maan bũmb ning sẽn yaa (1) politiki, (2) glemdã la (3) bãoongã/kẽengã wɛɛngẽ wã, la b yaa manesem sẽn yaa sõma wʋsg n na n welg tʋʋm-kãsemsã. B na n pʋga sogs-kãensã fãa, sẽn tar pãng politikã zugu, tɩ b naag sogs-kãens sẽn yit pĩndã, la sogs-paals nins sẽn yit tẽns a taabã nengẽ.

B sẽn da wa n maand woto wã, b ra na n paama sagls wʋsg b sẽn da na n bãng n bãng n paase. Sẽn na yɩl n paam n bãng bũmb ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã, d segd n bao n bãnga bũmb nins sẽn be Biiblã zugu.

Dɩlla

Sẽn paase, b sẽn wa n wa n tigim taab yʋʋmd 2022, b yãka taab n na n wilg tɩ b tara "tʋʋmd sẽn na n sõng tɩ b tõog n maan bũmb ninsã". B sẽn da sak n wilg tɩ b tara sorã yaa woto:

Dẽndã siglgã sõsg ning sẽn yaa "Komunity" zĩiga sẽn be wã kɩbay (tʋʋmdã sull tigisgã sẽn zĩnd yʋʋm 2022 soabã).
Kibar a ye Sõsg ning sẽn be pʋgẽ wã
Sõsg ning sẽn sɩng ne: Karti wã võor la a raabã.
D sã n dat n bãng Wẽnnaam noyã, d segd n baoame n bãng-a. Yaa rẽ n kɩt tɩ b get b sẽn segd n maan bũmb ninsã yelle.
Sõng sẽn yaa sõma B sẽn wilg bũmb nins sẽn be karɛtã pʋgẽ wã võor võor n paase.
Dũniyã gill koe-moonegã B wilgame tɩ b yaa Global Council sẽn yaa dũni gill taoor lʋɩtb sull ning sẽn get beoog-daare yelle. Sõsg ning pʋgẽ, d na n leoka Global Council ning sẽn na n sõng-b tɩ b tõog n maan bũmb nins sẽn yaa sõma wã. Tõe me n wilga sull ning sẽn na n lugl siglgã.
Komind-ramba B sẽn wilg tɩ b sẽn naan n naan n naan sõsd ne b sõsdbã, b sẽn naan tɩ b naan maan b sẽn tõe n maan to-to wã, b sẽn na n wilg tɩ b yaa nin-buiidã, b sẽn segd n maan bũmb ninsã, b sẽn tõe ne bũmb nins fãa sẽn yaa to-to.
Tʋʋm la tʋʋm nins b sẽn segd n maane B sẽn wilg tɩ b sẽn maand bũmb ninsã yaa tʋʋm la tʋʋm nins b sẽn segd n maane. Yaa woto la b tõe n wilg b sẽn segd n maan bũmb nins sẽn yaa neb nins sẽn yaa b taoor dãmb sullã, b sẽn yaa b sẽn yaa Wikimedia wã taoor dãmb la b sẽn yaa a taab taoor dãmb.
Tõnd sẽn na n maan bũmb ning n wilg tɩ b pa segd n maan bũmb a to wã B sẽn wilg tɩ b tara sor n na n toeem la b pidsd Sɛb-kãngã. Woto wilgda bũmb ning sẽn kɩt tɩ b toeem Movement Charter wã, a sã n wa paam n sak n deeg-a. A leb n wilga bũmb ning sẽn na n maan tɩ b tõog n toeem bũmb nins sẽn be a Zeova Kaset rãmbã sɛbã pʋgẽ wã.
Glossary Sõng-kãsems sõss sẽn be sõssã pʋgẽ wã la sõssã sẽn be sõsdbã sẽn be sõsgã babg fãa pʋgẽ wã võor wʋmb.