ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್/ಇಸಯ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.


ಈ ಪುಟೊ ಕೆಲವ್ ಚಳುವಳಿ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ಕರಡು ವಿಸಯನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಲ್ತಿಪುಂಡು. 2023ಡ್‌ ನಡಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಿಪ್ಪುನ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಒಪ್ಪುಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಸಯೊ ಬದಲಾವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಸಯ ನಿರೂಪಣೆ

ಚಳುವಳಿ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ನಿರೂಪಣೆದ "ಸಮುದಾಯ" ಪ್ರದೇಸೊದ ಕರಡು ದ್ರಿಸ್ಯೊ (ಸಮಿತಿದ ಜೂನ್ 2022 ಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬೆಡ್ದ್).

(ಮೇ 2022 ದ ಪೊರ್ತ್ದ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಡ್ದ್ ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಸಯೊನು ಎಂಚ ಬುಲೆಪಾವೊಡು ಪನ್ಪುನ ಸುರೂತ ನಿರೂಪಣೆ.)

ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಎದುರು ಪಾತೆರೊಟು ಮೌಲ್ಯಲೆನ ಪಾತೆರೊಉಂಡು, ಉಂದು ವಿಸಾಲೊ ಆಯಿನ ಅರ್ತೊಟು ನಮೊ ಇಸ್ಟೊಲೆನ ಸಾರಾಂಸೊನ್ ಲಾಯಿಕಾತ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನಂಚ ತೆರಿಪಾಪುಂಡು.

ನಿಜಾಯಿನ ನೀತಿಲೆನ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಸಾದ್ಯೊದ ಐಟಂಲೆನ್ ಆವೊಡಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆಲೆ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ದ್ ಒಯ್ತೊನೊಲಿ ಬುಕ್ಕೊ ಮೂಜಿ ಇಬಾಗೊಲು ಅತ್ತಂಡ ಬಕೆಟಾದ್ ಇಂಗಡಿಸವೊಲಿ: ಆಡಳಿತೊ, ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಸಮುದಾಯೊ . ಇಂದೆನ್ (1) ರಾಜಕೀಯೊ, (2) ಆರ್ತಿಕೊ ಅತ್ತಂಡ (3) ಸಾಮಾಜಿಕ/ಮಾಹಿತಿ ಡೊಮೇನ್‌ಲೆಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನ ಮೂಲೊದ ಕಾರ್ಯ ವಿದಾನಾದ್ ಕಲ್ಪಿಸವೊಲಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆದ ಮಾರ್ಗೊ ಆದುಂಡು. ಪಾತ್ರೊಲೆನ್ ಇಬಾಗಿಸಯರ ನೀತಿದ ಮಿತ್ತ್ ನೇರೊ ಪರಿಣಾಮೊ ಆಪುನ ಮಾತ ಸಂಬವೊ ಆಲೋಚನೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಲೆನ್ ಈ ವರ್ಗೊಲೆಡ್ ಒಂಜೆಗ್ ಇಂಗಡಿಸವೊಡಾಪುಂಡು, ಪಿರವುದ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಸಮುದಾಯಯಲೆಡ್ದ್ ಪೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಲುಲಾ ಸೇರ್ದೊ.

ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಬಾಗೊಲು, ಅತ್ತಂಡ ಗುಂಪುಲು ಎಂಸಿಡಿಸಿಡ್ದ್ ದುಂಬುದ ಪಂತ್ಯೊಡ್ದ್ ದೆತೊಂದು ದಿಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಆಲೋಚನೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಎಂಸಿಡಿಸಿದ ಸೊಂತೊ ಚರ್ಚೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಕಾರಣೊ ಮಾಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮೆಟಾ-ವಿಕಿ ವಿಸಯ-ವರ್ಗೊದ ಉಳಯಿ ಪುಟೊಡು ಬುಕ್ಕೊ ಕ್ರೊಸ್-ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ತ್‌ನ ಬೇತೆ ಚಾವಡಿದ ಮೂಲಕೊ ಸಮುದಾಯೊದ ಸದಸ್ಯೆರೆಡ್ದ್ ವಿಮರ್ಸೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಪೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪೊಲೆಗ್ ಜಾಗೆಗ್ ಅವಕಾಸೊ ಇಪ್ಪುಂಡು

ರೂಪುರೇಕೆ

ಜೂನ್ 2022 ಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬೆತ್ತ್ ಬುಕ್ಕ, ಕರಡು ಸಮಿತಿಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೂಪರೇಕೆ ಬುಕ್ಕ "ಇಸಯಲೆನ ಪಟ್ಟಿ"ನ್ ಒಪ್ಪೊಂದುಂಡು. ಒಪ್ಪ್‌ನ ರೂಪರೇಕೆಲ್ ತಿರ್ತಲೆಕೊ ಉಂಡು.

ಅದ್ಯಾಯೊ ಇಸಯ ವಿವರನೆ ಅದ್ಯಾಯೊದ ಸ್ತಿತಿ
ಪೀಟಿಕೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕ ಅಯಿನ ಉದ್ದೇಸೊತ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ. ಸಮುದಾಯೊದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಗ್ಗಿದ್ಂಡ್ (ಸಾರಾಂಸ ಬುಕ್ಕ MCDC ರ್ದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗ್)
ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲು ಇಡೀ ಚಳುವಳಿಗ್ ಪ್ರಮುಕೊ ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಸಾಹಯೋಗೊದ ತತ್ವೊ
ವ್ಯಾಕ್ಯೆಲು ಚಾರ್ಟರ್‌ಡ್ ವಿವರಿಸಯಿನ ಪ್ರಮುಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬವಿಸ್ಯೊದ ಪ್ರಮುಕ ಜಾಗತಿಕ ಚಳುವಳಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ. ಈ ಇಬಾಗೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ದ ಪಾತ್ರೊದ ವಿವರಣೆನ್ ವಿಸ್ತರಿಸವುಂಡು ಚಳುವಳಿದ ತಂತ್ರೊದ ಶಿಸಿಪಾರಸ್‍ಲೆಡ್. ಉಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ್ ಸ್ತಾಪಿಸವುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ್‌ಲಾ ವಿವರಿಸವು. ಸಮುದಾಯೊದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು

ಕೇಂದ್ರೊಲು

ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ, ಉದ್ದೇಸ, ಸೆಟ್-ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆಡಲಿತೊದ ಮಾನದಂಡೊಲು, ಸದಸ್ಯತ್ವೊದ ಸಂಯೋಜನೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು, ಸುರಕ್ಷತೆಲು ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕೇಂದ್ರೊಲೆನ್ ಬೇತೆ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ಸಂಸ್ತೆಲೆನ ಸಂಬಂದೊ. ಸಮುದಾಯೊದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು
ಪಾತ್ರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ಚಳುವಳಿದ ಗಟಕೊಲೆನ ಪಾಲ್‌ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ. ಉಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಲೆ ಮಂಡಳಿ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಸಮುದಾಯೊಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಗಟಕೊಲೆ ಪಾಲ್‌ಲೆಡ್‌ ಬೇತೆಕ್‌ಲೆನ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊಲು ಸೇರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಉದ್ದೇಸೊದ ಹೇಳಿಕೆಗ್ ಸಮುದಾಯೊದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಗಿದ್ಂಡ್ (ಸಾರಾಂಸ ಬುಕ್ಕ MCDC ರ್ದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲು); ಪೂರ್ಣ ಕರಡು ಅದ್ಯಾಯೊಗ್ ಸಮುದಾಯೊದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು
ತಿದ್ದುಪಡಿಲು ಬುಕ್ಕೊ ಅನುಸ್ಟಾನೊ ಚಾರ್ಟರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅನುಸ್ಟಾನೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆತ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ. ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌‌ನ್ ಸುರುಕ್ಕು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಬುಕ್ಕೊತ ಬದಲಾವನೆಲೆನ್ ಎಂಚ ಮಾನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಇಚಾರೊನ್ ತೆರಿಪಾಪುಂಡು. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ಟ್ ತೋಜಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆನ್ ಎಂಚ ಬೇಲೆಟ್ ಕೊಂಡ್ರುನ ಬುಕ್ಕೊ ಆಚರಣೆಟ್ ಜಾರಿ ಮಾನ್ಪುನ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಉಂದ್ ತೆರಿಪಾಪುಂಡು.
ಪದಕೋಶ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ತ ಪ್ರತಿ ಅದ್ಯಾಯೊಳೆಟ್ ಗಳಸ್‌ನ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಸಯೊಲೆತ ವಿವರವಾಯಿನ ರೂಪರೇಕೆ ಬುಕ್ಕೊ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಪದಕುಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊಲು. ಸಮುದಾಯೊದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು