Jump to content

Stewards/elections 2010/votes/Mercy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Warning
English: The 2010 steward elections are finished. No further votes will be accepted.
Suomi: Vuoden 2010 ylivalvojien vaalit on loppu. Uusia ääniä ei hyväksytä enää.
العربية: انتخابات المضيفين لعام 2010 انتهت. لا أصوات أخرى سيتم قبولها.
Deutsch: Die Stewardwahlen 2010 sind beendet. Weitere Stimmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Español : Las elecciones a Steward del año 2010 han concluído. No se aceptan más votos.
فارسی: .رای‌گیری در مورد انتخابات ویکیبدهای جدید پایان یافته است.رای‌های جدید مورد قبول واقع نخواهد شد.
Français : Les élections de 2010 pour Steward se sont conclues. Aucun vote au-delà de cette date ne sera compté.
Gaeilge: Tá na toghcháin Maoir 2010 dúnta anois. Ní féidir aon vótaí eile a glacadh as an am seo amach.
Galego: Xa remataron as eleccións a steward do ano 2010. Non se aceptarán máis votos.
Alemannisch : D Stewardwahle 2010 sin umme. Du chasch nimmi abstimme.
עברית: בחירות הדיילים לשנת 2010 הסתיימו. הצבעות נוספות לא תתקבלנה.
Magyar: A választás lezárult, további szavazatokat nem fogadunk el.
Italiano: Le elezioni del 2010 a Steward sono terminate. Nessun voto ricevuto dopo questa data sarà preso in considerazione.
日本語: 2010年のスチュワード選挙は終わりました。今後の投票は受け付けられません。
Nederlands: De stewardsverkiezingen van 2010 zijn gesloten. U kunt niet meer stemmen.
Polski: Wybory stewardów w 2010 roku zakończyły się. Nowe głosy nie będą akceptowane.
Português : As eleições para Steward de 2010 estão encerradas. Nenhum voto lançado a partir desta data será computado.
Русский: Выборы стюардов — 2010 завершены. Дальнейшие голоса не будут приняты.
Svenska: 2010 års val av stewarder är avslutat. Ingen ytterligare röstning kommer att accepteras.
中文: 2010年监管员选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(简体): 2010年监管員选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(繁體): 2010年監管員選舉已經結束。逾期投票將會作廢。
Ελληνικά: Οι εκλογές επιτρόπων για το 2010 έχουν τελειώσει. Δεν γίνονται δεκτές άλλες ψήφοι.
Türkçe: 2010 kâhya seçimleri tamamlanmıştır. Daha fazla oy kabul edilmeyecektir.
Azərbaycanca: 2010 eşikağası seçkiləri tamamlanmışdır. Daha çox səs qəbul olunmaz.

Mercy talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Personal info: I've been on Wikimedia projects since April 2006. My home wiki is the Czech Wikipedia where I have been administrator for over 2 years. I'm also administrator on the Slovak and Simple English Wikipedias as well as on the Czech Wikiversity. I have OTRS access and deal mainly with inquiries in Czech language. On Spring 2009 I joined the SWMT team and started fighting vandalism and spam on all wikis. In May I was granted global rollback rights which I've been using for this purpose since then. I'm frequently available on several IRC channels and I also use the IRC for monitoring recent changes on many projects including the small ones. I would like to ask the Wikimedia community to grant me the steward rights because these tools would help me fight vandalism more efficiently as I often have to contact stewards for help with disruptive users. In case I become steward, I will stick to the steward policy and other related rules. Thank you everyone for your time and consideration --Mercy 18:42, 24 January 2010 (UTC)[reply]
čeština:
 • Jazykové znalosti: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Osobní informace: V projektech nadace Wikimedia funguji od dubna 2006. Mojí domovskou wiki je česká Wikipedie, kde jsem správce již více než 2 roky. Rovněž jsem správcem na slovenské Wikipedii, Wikipedii ve zjednodušené angličtině a na české Wikiverzitě. Mám přístup do systému OTRS, kde jako dobrovolník odpovídám na e-maily nadaci psané v češtině. Na jaře 2009 jsem se stal členem týmu SWMT a začal jsem se zabývat bojem proti vandalismu a spamu na všech wiki. V květnu téhož roku mi byla udělena práva globálního rollbackera (rychlý správcovský revert na všech wiki), která k tomu plně využívám. Často bývám k dispozici na několika kanálech IRC, které používám také ke sledování na posledních změn na spoustě projektů (včetně těch menších). Touto kandidaturou bych chtěl komunitu projektů nadace Wikimedia požádat k udělení práv stewarda, což by mi pomohlo v efektivnějším boji proti vandalismu. Dosud jsem se totiž musel kvůli vandalům a jinému nevhodnému chování obracet na současné stewardy, aby zasáhli. V případě, že se stanu stewardem, budu dodržovat pravidla pro stewardy i ostatní související pravidla. Děkuji vám všem, kteří jste si tuto kandidaturu přečetli, i za vaše hlasy. --Mercy 19:02, 24 January 2010 (UTC)[reply]
Deutsch:
 • Sprachen: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Informationen zur Person: Ich bin seit April 2006 bei Wikimedia. Mein Home-Wiki ist die tschechische Wikipedia, wo ich seit über 2 Jahren Administrator bin. Ich bin ebenso Administrator auf der slowakischen und der Simple-Englisch-Wikipedia, auch bei der tschechischen Wikiversity. Ich habe OTRS-Zugang und arbeite hauptsächlich bei tschechischsprachigen Anfragen. Im Frühling 2009 bin ich SWMT beigetreten und bekämpfe seitdem Vandalismus und Spam auf allen Wikis. Im Mai erhielt ich globale Rollback-Rechte, welche ich für diese Zwecke seitdem einsetze. Häufig bin ich in verschiedenen IRC-Channeln anzutreffen und beobachte ebenso die letzten Änderungen via IRC für viele Projekte, inklusive kleinere. Ich möchte die Wikimedia-Gemeinschaft fragen, ob sie mir die Steward-Rechte anerkennen möchte, weil diese mir in der Vandalenjagd effizient helfen würden, da ich bereits jetzt sehr oft Stewards wegen störenden Nutzern anfrage. Wenn ich Steward werden sollte, halte ich mich an die Steward-Richtlinien und ähnliche Regeln. Ich danke jedem, sich Zeit zum Lesen und Nachdenken genommen zu haben. --Mercy 18:42, 24 January 2010 (UTC)[reply]
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Πληροφορίες: Είμαι στα εγχειρήματα του Wikimedia από τον Απρίλιο του 2006. Το μητρικό μου wiki είναι η Τσέχικη Βικιπαίδεια όπου είναι διαχειριστής για πάνω από δύο χρόνια. Είμαι διαχειριστής ακόμα στην Σλοβακική και Απλή Αγγλική Βικιπαίδεια καθώς και στο Τσέχικο Βικιεπιστήμιο. Έχω πρόσβαση στο OTRS και διαχειρίζομαι κυρίως αιτήματα στην Τσέχικη γλώσσα. Την άνοιξη του 2009 άρχισα να συμμετέχω στην ομάδα SWMT και ξεκίνησα να καταπολεμώ τον βανδαλισμό και το spam σε όλα τα wiki. Τον Μάιο μου δόθηκε δικαίωμα global rollback το οποίο χρησιμοποιώ για αυτόν τον σκοπό από τότε. Είμαι συχνά διαθέσιμος σε διάφορα κανάλια στο IRC και χρησιμοποιώ επίσης το IRC για την παρακολούθηση των πρόσφατων αλλαγών σε πολλά εγχειρήματα, συμπεριλαμβανομένων πολλών μικρών. Θα ήθελα να ζητήσω από την κοινότητα του Wikimedia να μου παραχωρήσει δικαιώματα steward επειδή αυτά τα εργαλεία θα με βοηθήσουν να καταπολεμήσω τον βανδαλισμό πιο αποτελεσματικά καθώς συχνά πρέπει να επικοινωνώ με steward για βοήθεια με κακών προθέσεων χρήστες. Σε περίπτωση που γίνω steward, θα μείνω πιστός στην πολιτική των steward και άλλους συναφείς κανόνες. Σας ευχαριστώ όλους για τον χρόνο και το ενδιαφέρον σας.--Mercy 18:42, 24 January 2010 (UTC)[reply]
español:
 • Idiomas: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Información personal: Estoy en los proyectos de Wikimedia desde abril de 2006. Mi wiki es la Wikipedia en checo donde soy administrador por más de 2 años. También soy administrador en las Wikipedias en eslovaco e inglés simple así como en la Wikiversidad en checo. Tengo acceso OTRS y atiendo las solicitudes en idioma checo. En primavera de 2009 me uní al equipo de monitoreo de wikis pequeñas y comencé a luchar contra el vandalismo y el spam en todas las wikis. En mayo obtuve los derechos de reversor global cual he usado para ese propósito. Estoy disponible frecuentemente en varios canales de IRC y también uso el IRC para monitorear cambios recientes en varios proyectos, incluyendo las wikis pequeñas. Quiero pedir a la comunidad de Wikipedia que me otorgue los derechos de steward porque estas herramientas pueden ayudarme en la lucha contra el vandalismo más eficientemente, ya que yo a veces hago contactos a los stewards para que me ayuden con los usuarios disruptivos. En caso de convertirme en steward, yo aplicaré las políticas de stewards y otras reglas relacionadas. Gracias a todos por su tiempo y consideración --Mercy 18:42, 24 January 2010 (UTC)[reply]
suomi:
 • Kielet: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen ollut mukana Wikimedia-hankkeissa huhtikuusta 2006 lähtien. Kotiwikini on tšekinkielinen Wikipedia, jossa olen toiminut ylläpitäjänä yli kahden vuoden ajan. Lisäksi olen ylläpitäjä slovakin- ja simple-englishinkielisessä Wikipediassa sekä tšekinkielisessä Wikiopistossa. Minulla on pääsy OTRS:ään, jossa käsittelen pääasiassa tšekinkielisiä tiedusteluja. Keväällä 2009 liityin mukaan SWMT-ryhmään ja ryhdyin taistelemaan vandalismia ja roskapostia vastaan kaikissa wikeissä. Toukokuussa sain oikeuden käyttää globaalia palautustyökalua, jota olen hyödyntänyt edellä mainittuun tarkoitukseen siitä lähtien. Olen säännöllisesti tavoitettavissa useilta IRC-kanavilta ja käytän myös IRC:tä valvoakseni useiden hankkeiden tuoreita muutoksia, pienet hankkeet mukaan lukien. Haluaisin pyytää Wikimedia-yhteisöltä, että se myöntäisi minulle ylivalvojan oikeudet, koska kyseiset työkalut auttaisivat minua torjumaan vandalismia aiempaa tehokkaammin. Usein minun nimittäin täytyy ottaa yhteys ylivalvojaan saadakseni apua häiriötä aiheuttavien käyttäjien suhteen. Jos minusta tulee ylivalvoja, aion pitää kiinni ylivalvojien käytännöistä ja muista aiheeseen liittyvistä säännöistä. Kiitoksia teille kaikille ajastanne ja huomiostanne. --Mercy 24. tammikuuta 2010 kello 18.42 (UTC)
français:
 • Langues : cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Renseignements personnels : Je suis sur les projets Wikimedia depuis avril 2006. Mon wiki principal est la Wikipédia en tchèque où je suis administrateur depuis plus de 2 ans. Je suis aussi administrateur sur les Wikipédia en slovaque et en anglais simple ainsi que sur la Wikiversité en tchèque. J'ai accès à OTRS et traite principalement les requêtes en langue tchèque. Au printemps 2009 j'ai rejoins l'équipe SWMT et ai commencé à combattre le vandalisme et le spam sur tous les wikis. En mai, on m'a donné les droits de reverteur global que j'utilise dans ce but depuis. Je suis régulièrement disponible sur plusieurs canaux IRC et j'utilise aussi l'IRC pour surveiller les changements récents sur plusieurs projets y compris les petits. J'aimerai demander à la communauté Wikimedia de m'accorder les droits de steward pour aider avec les utilisateurs turbulents. Dans le cas où je serais steward, je collerai à la politique des stewards et aux autres règles liées. Merci à tous pour votre temps et votre considération. --Mercy 18:42, 24 January 2010 (UTC)[reply]
עברית:
 • שפות: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • מידע אישי: הייתי על מיזמי ויקימדיה מאז אפריל 2006. פרויקט הבית שלי הוא ויקיפדיה צ 'כית איפה שאני מפעיל מערכת למעלה משנתיים. אני גם מפעיל מערכת על ויקיפדיה סלובקית וויקיפדיה אנגלית פשוטה, וגם על ויקיברסיטה צ 'כיה. יש לי גישה לOTRS ואני בעיקר התמודד עם שאלות בשפה הצ 'כית. באביב 2009 הצטרפתי לצוות SWMT והתחיל להלחם נגד ונדליזם וזבל על כל הויקיים. בחודש מאי ניתנה לי זכות חזרה גלובלית שבה אני משתמש למטרה זו מאז. אני זמין לעתים קרובות על כמה ערוצים בIRC ואני גם משתמש ב-IRC לניטור השינויים האחרונים בפרויקטים רבים כולל הקטנים. אני רוצה לשאול קהילת ויקיפדיה להעניק לי זכויות דייל כי כלים אלה יעזור לי להילחם בונדליזם בצורה יעילה יותר. שהיה הרבה פעמים שהייתי צריך לפנות לעזרה מהדיילים בענין משתמשים מפריעים. במקרה שנבחר לדייל, אני נישאר למדיניות הדייל וכללים קשורים אחרים. תודה לכולם על הזמן ועל שיקול שלכם.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Informazioni personali: Sono sui progetti Wikimedia dal mese di aprile 2006. La wiki dove sono "di casa" è la Wikipedia in lingua Ceca dove sono stato amministratore per oltre 2 anni. Sono anche amministratore della Wikipedia in lingua slovacca e di quella Simple English, nonché la Wikiversity ceca. Ho accesso al sistema OTRS e mi occupo principalmente dei ticket in lingua ceca. Dalla primavera 2009 mi sono iscritto al progetto SWMT e ho iniziato a combattere il vandalismo e lo spam su tutte le wiki. Nel mese di maggio mi sono stati concessi i diritti di rollback a livello globale, che ho usato da allora per questo scopo. Sono spesso disponibile su vari canali IRC e utilizzo l'IRC per monitorare i cambiamenti recenti a molti progetti tra cui quelli più piccoli. Vorrei chiedere alla comunità di Wikimedia a concedermi i diritti di steward, dal momento che tali strumenti mi aiuterebbero a combattere il vandalismo in modo più efficiente, spesso devo contattare amministratori per un aiuto con i vandali che distruggono informazioni. Nel caso in cui diventassi steward, mi atterrò alla relativa politica e alle altre norme collegate. Grazie a tutti per il vostro tempo e la considerazione - Mercy 18:42, 24 gennaio 2010 (UTC)
日本語:
 • 言語: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • 候補者の情報: 2006年4月よりウィキメディアのプロジェクト群に参加しています。本拠はチェコ語版ウィキペディアで、2年以上前から管理者を務めています。このほか、スロバキア語版とシンプル英語版のウィキペディア、チェコ語版ウィキバーシティでも管理者を務めています。 OTRS にも参加させて頂いており、主にチェコ語での問合せに対応しています。2009年春 SWMT に加わり、幅広いウィキ群の荒らしやスパムに対処しております。2009年5月にはグローバルロールバック係の権限を頂き、 SWMT 活動に活かしています。いくつかの IRC チャネルによく参加し、小規模ウィキを含む多数のウィキの最近の更新を監視しておりますので、ご用の際はお声掛けください。このたびスチュワード権限を頂きたくお願いにあがったのは、こうした荒らし対処に役立てたいからで、今はたびたびスチュワードさんたちに対処のお願いをしています。スチュワードの方針および関連諸方針を遵守する所存です。皆さま、貴重なお時間を割いてご検討くださり、有難うございます。
русский:
 • Языки: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Личная информация: Я в проектах Викимедиа с апреля 2006 года. Мой домашний проект — Википедия на чешском языке, где я администратор 2 года. Я также администратор в разделах Википедии на словацком и упрощённом английском языках, а также чешского Викиверситета. Я имею доступ к OTRS, работая в основном с запросами на чешском языке. Весной 2009 года я присоединился к команде SWMT и начал борьбу с вандализмом и спамом на всех вики. В мае я получил права глобального отката, которые я использую с тех пор. Я часто доступен на нескольких каналах IRC и я также использую IRC для мониторинга последних правок на многих проектах, включая малые. Я обращаюсь к сообществу Викимедиа с просьбой предоставить мне права стюарда, потому что они помогут мне в более эффективной борьбе с вандализмом, так как мне приходится часто обращаться за помощью к стюардов относительно участников-нарушителей. В случае, если я стану стюардом, я буду придерживаться правил стюардов и других соответствующих правил. Спасибо всем за ваше время и внимание.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Mercy

Yes

[edit]
 1. Juliancolton | Talk 00:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 2. Definitely. Katerenka (d) 00:03, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 3. DerHexer (Talk) 00:03, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 4. Experienced admin and user. Vasiľ 00:03, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 5. -Barras talk 00:08, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 6. --Egmontaz talk 00:11, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 7. Good candidate. –Ejs-80 00:19, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 8. --Taichi - (あ!) 00:27, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 9. Obelix 00:45, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 10. No doubts at all! fr33kman t - c 00:49, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 11. --Closedmouth 01:03, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 12. Mr.Z-man 01:05, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 13. -FASTILY (TALK) 01:09, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 14. --Jivee Blau 01:23, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 15. RP459 01:30, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 16. § stay (sic)! 02:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 17. Octahedron80 03:15, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Sure.  fetchcomms 04:07, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, you're ineligible--Nick1915 - all you want 13:55, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 18. -MBK004 05:19, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 19. Hosiryuhosi 05:22, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 20. Support Support --MisterWiki 05:25, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 21. Dark talk 05:38, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 22. --Roberto Segnali all'Indiano 06:38, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 23. Christian Giersing 06:48, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 24. One of the best candidates this time. Pmlineditor  06:50, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 25. Though I do not know them personally, they seem sufficiently qualified for the rights. Blurpeace 07:06, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 26. MoiraMoira 07:53, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 27. Support Support --Tpa2067 08:00, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 28. Nifky? 08:13, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 29. Support Support Support Support Support Support Kenrick95 08:23, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 30. Jafeluv 08:27, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 31. --Lucien leGrey (m · es) 08:56, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 32. Sure, --Podzemnik 09:07, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 33. --Tommyv580 09:14, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 34. rubin16 09:46, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 35. Vyk 09:57, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 36. --Galandil 10:00, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 37. Support Support --Masz 10:05, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 38. --WizardOfOz talk 10:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 39. --Treublatt 10:42, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  cassius1213 10:52, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 40. --MannMaus 11:16, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 41. -- sounds OK. Marcus Cyron 11:30, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 42. vvvt 11:45, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 43. Support SupportNickK 12:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 44. --Vituzzu 12:22, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 45. Erwin 12:38, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 46. Very good administrator on cs --Packa 12:47, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 47. --Hrhr2 13:15, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 48. Good administrator on cs --Hagar1 13:48, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 49. PeterSymonds 13:54, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 50. yes please --MF-W 14:16, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 51. sysop at many wikis: cswiki, cswikiversity, simplewiki, skwiki. -- Tofra Talk contributions 14:50, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 52. --Henrykus 15:20, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 53. AGK 15:33, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 54. Highly qualified and intelligent. NW (Talk) 16:55, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 55. 1ForTheMoney 17:11, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 56. Harald Krichel 17:21, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 57. --Frettie 19:04, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 58. A Stop at Willoughby 19:20, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 59. A perfect candidate in my opinion. VonTasha 19:38, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 60. He's the reason why I don't candidate this year (co-sysop on cs-wiki) :-D JAn Dudík 20:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 61. --Tchoř 20:05, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 62. --Gordonrox24 | Talk 20:25, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 63. Good luck, Mercy ;)) مر. بول مساهمات النقاش20:34, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 64. Support Support --ra1n 20:41, 7 February 2010 (UTC)
 65. Good luck WereSpielChequers 20:54, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 66. Pundit 20:59, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 67. --Milda 21:39, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 68. Support Support Reliable, helpful etc. Very good candidate. —Jagro (cs.wiki) 22:53, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 69. Jyothis 23:24, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 70. Woudloper 23:28, 7 February 2010 (UTC) sure[reply]
 71. Pelex 23:39, 7 February 2010 (UTC) helpful and devoted to project[reply]
 72. --თოგო (D) 00:58, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 73. Sure. Finn Rindahl 01:36, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 74. --Shizhao 02:42, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 75. --Cekli829 06:02, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 76. Elekhh 06:57, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 77. Good luck, Mercy...... --Kmenicka 07:07, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 78. --Saehrimnir 09:10, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 79. --Peripitus 09:33, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 80. Support Support but I wish you would not be so hasted in your conclusions as you have been in some requests on #wikimedia-stewards, i.e. asking for 6 months global blocks when two hours is enough. Laaknor 09:42, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 81. Miyagawa 09:44, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 82. rather active --FiliP ██ 11:20, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 83. --Tlusťa 13:22, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 84. Kwj2772 (msg) 13:42, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 85. --Lucas Nunes 13:46, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 86. At long last!  — Mike.lifeguard | @en.wb 14:40, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 87. Fruggo 15:14, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 88. Cirt (talk) 20:34, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 89. bibliomaniac15 21:34, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 90. Support Support --Albert galiza 03:31, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 91. billinghurst sDrewth 04:20, 9 February 2010 (UTC) knows their stuff though I would like some consideration for some softer solutions, though that could just have been happening though unsighted by me.[reply]
 92. Per above. User has my trust. Razorflame 07:10, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 93. yes!--Nick1915 - all you want 07:24, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 94. --Gerhard51 13:43, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 95. --SUL 17:57, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 96. - Bjoertvedt 18:48, 9 February 2010 (UTC) - probably a good candidate.[reply]
 97. --MichalT 21:17, 9 February 2010 (UTC) - very good condidate.[reply]
 98. support - excellent candidate. oscar 21:36, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 99. --Griffinofwales 22:49, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 100. -- Wesha 01:35, 10 February 2010 (UTC)[reply]
  --Vbhubeny 08:03, 10 February 2010 (UTC) I am very happy to have such a good Steward on Czech Wikipedia.[reply]
  I am changig my vote into "no" - see explanation bellouw. Mercy is not that what he seems to be. Please read explanation bellow. --Vbhubeny 10:31, 18 February 2010 (UTC)[reply]
 101. OK OK--minhhuy*= 08:07, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 102. Czech wikipedia need czech stewards--H11 11:16, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 103. MosinNagant 11:41, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 104. Kameraad Pjotr 14:53, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 105. Majorly talk 22:27, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 106. Pohta ce-am pohtit 22:35, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 107. Hard-working with a good tongue (for languages). --Xania 00:16, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 108. Shii 07:24, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 109. --Ziko 11:35, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 110. Support Support Jedudedek 15:22, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 111. Ottava Rima 18:00, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 112. Szalakóta 20:23, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 113. Support Support ~ Amory (utc) 23:18, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 114. Mucus 05:00, 12 February 2010 (UTC)[reply]
 115. --Flopy 09:13, 12 February 2010 (UTC)[reply]
 116. --FollowTheMedia 09:36, 12 February 2010 (UTC)[reply]
 117. --Hardenacke 10:00, 12 February 2010 (UTC)[reply]
  Juwena 11:25 12 February 2010 (UTC)
  You are not eligible to vote. Merdis 10:26, 14 February 2010 (UTC) [reply]
 118. OK --Herby talk thyme 15:44, 12 February 2010 (UTC)[reply]
 119. Looks like he's ready. --Specious 21:48, 12 February 2010 (UTC)[reply]
 120. Comte0 01:05, 13 February 2010 (UTC)[reply]
 121. --Nioger 07:10, 13 February 2010 (UTC)[reply]
 122. Pharaoh of the Wizards 09:16, 13 February 2010 (UTC)[reply]
 123. Support Support kuvaly|d|p| 13:33, 13 February 2010 (UTC)[reply]
 124. great candidate--Faigl.ladislav 00:35, 14 February 2010 (UTC)[reply]
 125. --Ascánder 02:13, 14 February 2010 (UTC)[reply]
  --E235 09:23, 14 February 2010 (UTC)[reply]
  You are not eligible to vote. Merdis 10:32, 14 February 2010 (UTC) [reply]
 126. OlEnglish 20:48, 14 February 2010 (UTC)[reply]
 127. --Rádiológ 20:50, 14 February 2010 (UTC)[reply]
 128. Mercy is right and helpfull.--I.Sáček, senior 07:02, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 129. I like his judgements and effort on several projects. --Bonnifac 09:46, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 130. Yes --George Chernilevsky 10:56, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 131. Yes --Алексей Шиянов 11:15, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 132. --MARKELLOSLeave me a message 11:23, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 133. --Philosopher Let us reason together. 19:22, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 134. Support Support---Zivax 09:55, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 135. Bodnotbod 18:03, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 136. Speedplus 20:42, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 137. Yes. --Millosh 22:20, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 138. ...Aurora... 13:27, 17 February 2010 (UTC)[reply]
 139. --Ronastudor 16:38, 17 February 2010 (UTC)[reply]
 140. Maximillion Pegasus 22:23, 17 February 2010 (UTC)[reply]
 141. Will Beback 09:08, 18 February 2010 (UTC)[reply]
 142. He is excellent admin of Czech Wikipedia and also a very nice person. I support him. --Ragimiri 11:26, 18 February 2010 (UTC)[reply]
 143. --Enemenemu 17:19, 19 February 2010 (UTC)[reply]
 144. --Bubamara 22:57, 19 February 2010 (UTC)[reply]
 145. It´s a nice presentation --Stuttgart1950 11:53, 20 February 2010 (UTC)[reply]
 146. Support SupportJack 16:18, 20 February 2010 (UTC)[reply]
 147. Dhatfield 20:49, 20 February 2010 (UTC)[reply]
 148. --Stepro 04:50, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 149. Yes. --ZaDiak 15:56, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 150. Sì,hai il mio voto.--Riccardobullonaro 18:37, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 151. User:Juanjosemarin1 23:02, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 152. Decltype 07:13, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 153. --Turing92 16:11, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 154. Kandy Talbot 20:05, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 155. Several languages; nobody pointed out anything bad they did despite enough involvement. (I'm not counting the one accusation vote that has been addressed convincingly.) SebastianHelm 21:30, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 156. --Ken-Z! Talk 19:44, 23 February 2010 (UTC)[reply]
 157. Nicolas1981 12:24, 24 February 2010 (UTC)[reply]
 158. Romaine 17:47, 24 February 2010 (UTC)[reply]
 159. Yes. I don't see any issues with your level of commitment. Thank you for offering to volunteer in this capacity. NonvocalScream 21:22, 26 February 2010 (UTC)[reply]
 160. Yes. I support Wikiversity and I hope that you decide to issue Russian Wikiversity Bureaucrat access. Bolo1910 08:21, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 161. Yes - helpful man - --Tschips 11:29, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 162. --Orange.man 13:00, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 163. --Mardetanha talk 14:37, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 164. --Άριστος Πρώτος 15:20, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 165. Jednoznačně pro ;) LeinaD (t) 19:26, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 166. --micki talk 20:45, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 167. Lolsimon 00:32, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 168. Prodego talk 00:57, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 169. Бране Јовановић 06:22, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 170. Hodně štěstí a chuti do práce. --Karelj 08:16, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 171. Awersowy 19:35, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 172. Experienced, international, concrete goals, willingness to work, good presentation in English.Botteville 19:57, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 173. Good candidate. JamieS93 22:18, 28 February 2010 (UTC)[reply]

No

[edit]
 1. Blanket 'NO' votes for all candidates as a form of protest against open balloting. Riffic 13:43, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Comment Comment That's a silly reason. I suggest ignoring this vote in the final conclusion. --Masz 16:49, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Siigh. Pundit 20:57, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  My vote doesn't need a justification. is this an election, or an exercise in consensus-gathering? Riffic 03:49, 8 February 2010 (UTC)[reply]
  If I am not mistaken, my sighs and disgust with your behavior do not need a justification neither. Pundit 12:55, 14 February 2010 (UTC)[reply]
  Do you have anything of value to add to this commentary? riffic 21:39, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 2. arrogant, abusing the powers and position --W.Rebel 14:20, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Comment Comment Thank you for your vote. As you know, you have been blocked several times and by several cs.wiki admins (incl. me) for various kinds of project disruption, such as revert warring, trolling, personal attacks, block evasion etc. Moreover, you had yourself renamed to "Rebel" to show your attitude to the project. Therefore I'm asking you: Do your accusations have a solid basis or is this just a revenge? Best regards, --Mercy 07:58, 8 February 2010 (UTC)[reply]
  Admire his language skills but I don't trust anybody who abuses their position with the stewardship tools.--Xania 01:50, 8 February 2010 (UTC) Comment withdrawn. Not sure why that was written. I may have been confused with another candidate. Apologies.--Xania 00:15, 11 February 2010 (UTC)[reply]
  Could you provide us with an example of the "abuse" you are referring to? Tiptoety talk 03:57, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 3. --Vbhubeny 11:18, 18 February 2010 (UTC) Mercy is not that what he seem to be. He just confirmed on the Czech Wikipedia, that he supports voting above discussion with other editors as the final decision-making mechanism for all content. There is a group on the Czech Wikipedia which is voting together in order to force the content of an article. After a decision of 14 wikipedists (some of them are fanatics against all kinds of pseudosciences) started an campagne to promote first sentence of Telepathy-article in a way which is not grammatical and explaining "Conception telepathy" in state of "Telepathy" itself. After this, I self and some other Wikipedists started to criticise this first statement and tried to get some changes of grammar through a very matter-of-facts discusion. After doing this one of the administrators blocked me for a period of one week with the explanation: "You are only discussing for a long period of time and it is not possible any more. If you don't stop this I shall block you, this is the last warning". I didn't do anything and after 5 minutes he just block me for a week with edit summary: "not able to agree with community decision" ... and Mercy just supports this way of manipulation of the end-content of this article. It will be a disastr on Czech Wikipedia if someone with this view on end-content of articles should become a Steward. Thank you. --Vbhubeny 11:18, 18 February 2010 (UTC)[reply]
  Comment Comment Thank you for your feedback, however, I'm convinced that you should first get familiar with the steward policy. Let me summarise the problem. This is not the first time you were blocked for trolling in the course of recent months. The whole dispute about the article on telepathy is full of personal attacks, POV-pushing attempts and revert warrings conducted not only by those "fanatics", as you call them, but also by you and your "allies" together with their sock-puppets. It took the community a long time to come up with a consensus and the only thing you do is that you constantly oppose it. I stayed impartial all the time during the dispute and I have never made any statement concerning the content of the disputed article. Besides, I told you several times that I don't feel to be competent enough to participate in the dispute. But this is all matter of the Czech Wikipedia, not Meta and steward elections. --Mercy 17:30, 18 February 2010 (UTC)[reply]
 4. Tks, NO! --Alex F. 10:54, 21 February 2010 (UTC)
 5. No, thank you! I myself have been blocked several times, and I think I am an excellent contributor. Many of the blocks that I have gotten have been from bad-faith reports and admins who had no clue about what was going on. If you think that waiving the blocks gotten to the face of a user, like yo udid with W.Rebel will get you far, you won't be a good steward. --Sulmues 16:14, 23 February 2010 (UTC)[reply]
 6. Supported global sysops and has been wanting stewards to hand out excessive blocks. That is not how you encourage small projects to grow. John Vandenberg 00:34, 28 February 2010 (UTC)[reply]

Neutral

[edit]
 1. Xania's talking about abuses. I'd like to know more about these abuses. --FollowTheMedia 22:46, 9 February 2010 (UTC)[reply]