Licensing tutorial/tyv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Preview of the original artwork (in English)
 • ВикиШыгжамыр-биле ажыл дугайында ажыктыг сүмелер
 • Бүрүнү-биле бодуңарның чаяаган чогаадыгны чүдүрүп болур Силер
  • Ол дээрге дараазында фоточурук азы биидең (видеобижик):
   • бойдус, амытаннар, үнүштер янзылары дугайында;
   • хөй-ниитиниң ажылдакчылары база хөй-ниити черлеринге турган кижилер дугайында;
   • ажыктыг азы чурумалчок (уран эвес) херек сомалар, майыктар;
  • тускай кылган графиктер, карталар, диаграммалар болгаш аадыңнар (аудиозаписьтер).
  • Сактып алыңар: кажан ВикиШыгжамырга чогаадыыңарны үлежип салырыңарга, кайы-даа кижиге дыңнатпайн ажык ажыглаар, хоолгалаар, эдер база садар чөпшээрелди берипкен боор Силер.
 • Өске улустуң чаяан азы өскерткен чогаадыын Силерден хүлээп ап шыдавас бис.
  • Дүрүм ёзугаар өске улустуң чогаадыгларын чүдүрүп болбас Силер.
  • Ол болза:
   • логотип демдектер,
   • CD болгаш DVD карттары,
   • реклама азы чарлал фоточуруктары,
   • телепрограмма, фильм, DVD кадрлары болгаш программа скриншоттары,
   • телепрограмма, комикстер база фильмнер маадырларының чуруктары (бодуңар чуруп каарыңарга безин дөмей-ле),
   • Улуг Четкиге (Интернетке) чарлаан хөй кезии фоточуруктар.
 • …Ынчалза-даа үстүнге хамаарышпас 2 онза чөпшээрел бар:
  • Өске чогаадыгның автору ажылын ажыглаар, хоолгалаар, эдер болгаш садар чөпшээрелди кайы-даа кижиге берген болза, ынчан чүдүрүп болур Силер.
  • Шаандагы уран чогаадыглар, тураскаалдар, статуялар, бажыңнар (колдуунда 150 хар ажыг) тырттырган фоточуруктарыңар чүдүрүп болур Силер.
 • …Түңнелинде:
  • Бодуңарның чогааткан (боттуң) чогаадыгларыңар чүдүрүп болур Силер.
  • Авторунуң илдең чөпшээрели чок өске улус чогаадыгларын Силерден хүлээп ап шыдавас бис.
  • Мону билири дыка чугула. Дузаңар дээш четтирдивис.
 • Ам-даа чедир билбээдиңер бе? Шуулганга (форумга) айтырыыңар салыңар.
 • Ийе
 • Stop
 • Ийе
 • Stop