Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2015/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/Board elections/2015 and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
Info The election ended 31 พฤษภาคม 2015. No more votes will be accepted.
The results were announced on 5 มิถุนายน 2015. Please consider submitting any feedback regarding the 2015 election on the election's post mortem page.

การเลือกตั้ง คณะกรรมาธิการ ประจำปี 2558 จะจัดขึ้น 17-31 พฤษภาคม 2558 สมาชิกของประชาคมวิกิมีเดียมีโอกาสที่จะเลือกผู้สมัครทั้งสามให้เป็นระยะเวลาสองปีซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี 2560 คณะกรรมาธิการเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองมูลนิธิวิกิมีเดีย 501(c)(3) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา มูลนิธิวิกิมีเดียมีการจัดการโครงการที่หลากหลายมาก เช่น วิกิพีเดีย และ คอมมอนส์

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีการประกาศผลในวันที่หรือก่อน 5 มิถุนายน 2015 ผลรายละเอียดจะสามารถใช้ได้

ข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนน

วิธีการเลือกตั้ง

If you are eligible to vote:

 1. Read the candidate presentations and decide which candidates you will support.
 2. ไปยังหน้าเลือกตั้ง
 3. ทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ยังมีข้อสงสัย? ดูตรงนี้

คุณสมบัติที่จำเป็น

ผู้แก้ไข

You may vote from any one registered account you own on a Wikimedia wiki. You may only vote once, regardless of how many accounts you own. To qualify, this one account must: ไม่เคยถูกบล็อกเลย ไม่ได้เป็นบอท

 • and have made at least 300 edits before 15 April 2015 across Wikimedia wikis (edits on several wikis can be combined if your accounts are unified into a global account);
 • and have made at least 20 edits between 15 October 2014 and 15 April 2015.

The AccountEligibility tool can be used to quickly verify basic editor voting eligibility.

ผู้พัฒนา

Developers qualify to vote if they:

 • Are Wikimedia server administrators with shell access;
 • Or have commit access and have made at least one merged commits in git to Wikimedia Foundation utilized repos between 15 October 2014 and 15 April 2015.
Wikimedia Foundation staff and contractors

Current Wikimedia Foundation staff and contractors qualify to vote if they have been employed by the Foundation as of 15 April 2015.

Wikimedia Foundation board members, Advisory board members, FDC committee members

Current and former members of the Wikimedia Foundation Board of Trustees, the Wikimedia Foundation Advisory Board and the Funds Dissemination Committee are qualified to vote.

ข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนน

คณะกรรมการกำลังมองหาสมาคมผู้สมัครที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง และรู้ว่าชุมชนของตัวเองมีแนวโน้มที่จะรู้ว่าใครจะเป็นแบบที่ดี คุณรู้ไหมว่าคนที่คุณคิดว่าจะเป็นผู้สมัครที่ดีสำหรับคณะกรรมาธิการ? จากนั้นคุณสามารถเสนอชื่อพวกเขาสำหรับรับตำแหน่ง

วิธีการเสนอแต่งตั้งคนอื่น

ถ้าคุณคิดว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมคุณสามารถเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับพวกเขาเข้ามาได้ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและเชิญพวกเขาจะรับเข้ามาหรือถามคำถาม ถ้าคุณต้องการที่จะทำเช่นนี้ คุณควรเขียนอีเมลไปยังอีเมล พร้อมกับ

 1. ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่คุณต้องการที่จะเสนอชื่อ
 2. ตำแหน่งที่คุณคิดว่าพวกเขาจะปฏิบัติได้อย่างดี
 3. คุณยินดีแล้ว ที่จะเสนอชื่อพวกเขาเหล่านั้น
 4. คำอธิบายสั้น ๆ ว่าทำไมคุณคิดว่าพวกเขาจะเป็นแบบที่ดีสำหรับตำแหน่งนั้นและสิ่งที่พวกเขาสามารถนำเสนอกระบวนการเหล่านั้นออกมาได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

หลังจากได้รับการเสนอชื่อเข้าสมัครแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่ปรึกษา WMF พวกเขาจะเข้าไปแต่งตั้งผู้สมัครโดยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและมันเป็นความต้องการของเขาเพื่อที่จะดูว่าผู้สมัครมีความสนใจในการทำงานนั้นๆ

ข้อมูลสำหรับผู้ลงสมัคร

การสรรหาสมาชิกคณะกรรมาธิการจะต้องใช้หลักปฏิบัติเดียวกับ หน้าที่ในการดูแล คณะกรรมธิการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเหตุผล และปฏิบัติอย่างเช่นธรรมดาบุคคลพึงกระทำ ยกตัวอย่างเช่น ใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ให้คณะกรรมาธิการโดยไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมอันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

ผู้ที่กำลังพิจารณาผู้สมัครควรจะต้องอ่านคู่มือคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดียก่อนที่จะรับผู้สมัครรับเลือกตั้งของพวกเขา

บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการ

คณะกรรมาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของมูลนิธิวิกิมีเดีย สมาชิกในคณะกรรมการที่ดีจะช่วยให้การบริหารจัดการ โดยผู้อำนวยการบริหารและพนักงาน พวกเขาไม่ได้จัดการองค์กรของตัวเองหรือแทรกแซงในการดำเนินงานแบบวันต่อวัน คณะกรรมการมีบทบาทการกำกับดูแลรวมถึงการตัดสินใจ การตรวจสอบและความเป็นผู้นำ

ซึ่งรวมไปถึงความรับผิดชอบใน

 • การตัดสินใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและนโยบายในระดับสูงสำหรับองค์กร
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของมูลนิธิวิกิมีเดีย ความเสี่ยงทางการเงินและการปฏิบัติตามคำสั่ง
 • การให้คำปรึกษาผู้อำนวยการบริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูง, การวางแผนงานบนความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ และ
 • การสื่อสารและการสื่อเป้าหมายของมูลนิธิวิกิมีเดียเพื่อชุมชนวิกิมีเดียและประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการควรรักษาความสมบูรณ์ของกฎหมายและจริยธรรมขององค์กร รับสมัครและปรับสมาชิกในคณะกรรมการใหม่ และปลูกฝังความสร้างสรรค์ในคณะกรรมการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมาธิการในคู่มือคณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดีย.

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อของผู้สมัคร

เพื่อให้เกิดความเหมาสม ผู้สมัครต้องมีความตั้งใจและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริการ รวมทั้งการใช้จ่ายเวลาและพลังงานที่จำเป็นในการดำเนินการสอบสวนเนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลในการตัดสินใจในความเชื่อที่ดี และจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้สมัครเป็นเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับ (ดูเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) กับความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

 • คุณจะต้องไม่ได้รับการตัดสินจากอาชญากรรมที่ร้ายแรงหรือความผิดทางอาญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการหลอกลวง; และ
 • คุณจะต้องไม่ได้ถูกลบออกจากตำแหน่งที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือ บริษัท อื่น ๆ เพราะการปรับตัวหรือการประพฤติมิชอบ; และ
 • ในช่วงเวลาของการเสนอชื่อหรือการเลือกตั้งที่คุณอาจไม่ได้ห้ามหรือถูกปิดกั้นจากโครงการวิกิมีเดียเป็นระยะเวลา 30 วันหรือนานกว่านั้น และ
 • คุณจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนชื่อจริงของคุณในงานนำเสนอผู้สมัครของคุณ (เพราะตัวตนของสมาชิกในคณะกรรมการเป็นเรื่องของการบันทึกสาธารณะ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการโดยไม่ระบุชื่อหรือนามแฝง) และ
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามกฎหมายในประเทศบ้านเกิดของคุณ และ
 • ส่งหลักฐานประจำตัวของคุณไปยังมูลนิธิวิกิมีเดีย (ดูด้านล่าง)

วิธีการส่งข้อมูลผู้สมัครของคุณ

หากคุณมีสิทธิ์คุณสามารถส่งข้อมูลผู้สมัครของคุณโดยทำดังต่อไปนี้

 1. เขียนสรุปสั้น ๆ ไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร (ไม่รวมช่องว่าง) ระบุวิธีการที่คุณหวังว่าจะช่วยยกระดับคณะกรรมการทั้งคณะ และอธิบายความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องของคุณและประสบการณ์ที่ผ่านมา และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณคิดว่ามีความเกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้บทสรุปผู้สมัครของคุณที่จะเชื่อมโยงไปยังรายชื่อของการรับรองหรือหน้าแพลตฟอร์มอื่น ๆ และอาจไม่ทำงานในรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกับผู้สมัครอื่น ๆ
 2. ส่งข้อมูลสรุปของคุณระหว่าง 00:00, 20 เมษายน 2015 (UTC) และ 23:59, 5 พฤษภาคม 2015 (UTC) คำสั่งของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใน 3 วันหลังจากการส่ง หรือไม่เกิน 5 พฤษภาคม ยกเว้นสำหรับการแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ (เช่นการสะกดคำการแก้ไข) หรือการแปลเพิ่มเติมใด ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งเนื้อหาหลังจากที่กำหนดเส้นตายนี้จะเป็นเวลาที่ประทับและนำเสนอแยกต่างหากจากข้อมูลสรุปเดิม และจะนำเสนอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถ้าพวกเขาได้รับการแปลเป็นภาษาทั้งหมดเช่นเดียวกับข้อมูลสรุปเดิม คุณควรทราบว่าก่อนหน้านี้ส่งผลให้เวลาสำหรับการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ อีกมากมายและส่งผลให้ในวันที่ครบกำหนดหรือก่อน ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่แปลกันอย่างแพร่หลาย
 3. 'โปรดทราบ:' การที่จะอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีส่วนร่วมกับผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วงบจะถูกส่งสำหรับการแปลอย่างมืออาชีพภายใน 48 ชั่วโมงในการส่ง ในขณะที่การแปลครั้งแรกที่จะมีการเปิดตลอด 24 ชั่วโมงรอบการปรับปรุงในอนาคตจะมีการรวมกลุ่มกันและอาจใช้เวลานาน
 4. ส่งหลักฐานประจำตัวของคุณไปยังมูลนิธิวิกิมีเดียก่อน 23:59 5 พฤษภาคม (UTC) คุณจะได้รับการติดต่อโดยส่วนตัวจากสมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมความต้องการนี้เมื่อคุณรายการตัวเองเป็นผู้สมัคร

'ผู้สมัครที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นและไม่ทันกำหนดเวลาจะถูกตัดสิทธิ์.'

ส่งหลักฐานประจำตัวให้กับมูลนิธิวิกิมีเดีย

สำหรับผู้สมัครตำแหน่งนี้จะต้องส่งหลักฐานประจำตัวและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าอายุว่าเป็นผู้ใหญ่ตามเงื่อนไขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หลักฐานนี้อาจจะถูกจัดให้อยู่หนึ่งในข้อต่อไปนี้

 • คัดลอกหรือสแกนใบอนุญาตขับรถ
 • คัดลอกหรือสแกนหนังสือเดินทาง
 • คัดลอกหรือสแกนเอกสารอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ที่ระบุชื่อจริงและอายุ

ซึ่งอาจมีให้ WMF ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการดังต่อไปนี้

 • ผ่านทางอีเมลไปยังอีเมล
 • ทางโทรสาร (ถ้าคุณทำเช่นนี้โปรดส่งอีเมล secure-info(_AT_)wikimedia.org ที่จะเตือนพวกเขาว่าเป็นแฟกซ์ขาเข้า)
 • ผ่านทางไปรษณีย์ (mail) ไปที่
Wikimedia Foundation Inc.
ATTN: JAMES ALEXANDER
149 New Montgomery Street, 6th Floor
San Francisco, CA 94106
USA
 • หมายเหตุ โพสต์นี้ไม่แนะนำ ไม่มีข้อยกเว้น ถ้าเอกสารของผู้สมัครยังไม่ได้มาถึงที่สำนักงาน WMF ตามกำหนดเวลาสุดท้ายของ 23:59 UTC, 5 พฤษภาคม 2015

องค์กร

ไทม์ไลน์

 • 5 พฤษภาคม: วันสุดท้ายของการส่งผู้สมัครและการตรวจสอบบัตรประจำตัว
 • 5 & ndash; 16 พฤษภาคม: คำถามและการอภิปรายระหว่างผู้สมัครและชุมชน
 • 17 & ndash; 31 พฤษภาคม: การออกเสียงลงคะแนน '
 • 1 & ndash; 5 มิถุนายน: การลงมติการตรวจสอบ
 • 5 มิถุนายน: ประกาศผล