Jump to content

Noɔre yeŋloo Stretegyi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy and the translation is 100% complete.


Te nawɔgre yɛlɛ kyaare bambo zagelaa wuobk

Wikipedia piili la a yuoni 2001 aŋa neɛ ba naŋ soore ka o ŋme bambo yaare ko neɛ zaa. Zine ŋa, Wikimedia la a donɛɛ zaa duori mɔlɔ bɔzie zagelaa aneŋ wiki progyɛre aŋa Wikimedia Commons, Wikidata, aneŋ ataaba mine.

A be yaga a nunɔɔ ŋa, Wikimedians maŋ nyɛ la tuo yaga meŋ. A pɔgeloŋ bee dɔɔloŋ vuo aneŋ a begre a tona ko a gbulo ŋa naŋ ba taa tegroŋ waa la kpoŋ. Te Noɔrrme yeŋloo kpeɛŋo, tonton boma, aneŋ zunɔɔre gba ŋme yaare la zie zaa soŋ. Censorship, surveillance, aneŋ a commercialization ko bambo waana la dadabeɛŋ koro Wikimedia vuuroo. A yi lɛ na a tɛgenologyi naŋ yaare aneŋ sosal yelitaare, te toma na waa la bone naŋ ba taa tɔna. Anaa zaa, a tuo ŋa aneŋ a donɛɛ naŋ leɛrɛ lɛ ŋa meŋ na baŋ ko la zunɔɔre.

A maala stretegyi a yi gbulo kyɛ paaŋ tona a Wikimedia toma yelitaare da waa la mɛrɛ mɛrɛ aneŋ tuo. A taa gɛrɛ, a bambo lantaa aneŋ noba teɛroŋ ka ba da laneŋ taa a maale a nimbitɔɔre yeli boɔbo ŋa. A zunɔɔloŋ nyeɛbo ŋa wulo la ka a Wikimedia bambo kpeɛŋo waa kpoŋ, de meŋa tere, aneŋ o tontoneba tegroŋ.

Yɛlɛ naŋ tagera te lanataa ba waa yɛlɛ ten aŋ erɛ; a waa lɛ naŋ so ka te erɛ a.

Taa tɛgɛ te kyaare a Noɔre yeŋloo Stretegyi

Te piili ne te stretegyi Sɔre:

A yi yuoni 2030, Wikimedia na waa la zi kpoŋ ŋa ko zagelaa bambo ŋme yaarebo, aneŋ neɛ zaa naŋ na taa te teɛroŋ ŋa na baŋ paare la te poɔŋ.

Te sagedi la ka kyɛle wogi waa la yeli kpeɛŋaa, zannoo, aneŋ e nyaabo. Dɛmo di gbamgbale yoŋ poɔŋ la ka te na baŋ waane bambo zagelaa ka soma ko neɛ zaa. A Noɔre yeŋloo Stretegyi maŋ soŋ la neɛ zaa maŋ gili gyeele yɛlɛ yenaa. A yɛlɛ ŋa taa la sɔre ka o gaŋ gbamgbale, paarebo toma paɔŋ, aneŋ kɔkɔɛ yaga. Te soora la neɛ zaa ka o meŋ paare o sombo kyaare ana stretegyi ŋa kyɛ ŋmeɛrɛ common principles yaara

A stretegyi sɔre tuubo tagera la kyɛ koro engyere a Wikimedia Noɔre yeŋloo poɔŋ gɛrɛ te boɔbo ne yuoni 2030 saŋa. Two goals teɛrɛ sonna a sɔre tuubo ŋa:

  • Bambo aŋa toŋ toma ko neɛ – Waa la dɛmo diibo zie ŋa naŋ maŋ wulo bambo yeli gyamaa poɔŋ kyɛ maale tonton boma ko o tonton taaba.
  • Bambo taabo yeŋloo faŋa – Nimbizeɛloŋ kyaare la a bambo aneŋ a kominitiri naŋ mɛ a damanaa ko kpeɛŋo aneŋ la nyɛ zunɔɔ a yi bare.

A yeliboɔrehi ŋa laŋ taa toma poɔŋ. Fo koŋ ba nyɛ kaŋa zaa kyɛ bare o tɔ.

A stretegyi sɔre tuubo ko la engyere ne rekɔmendeesiri pie kyaare ne zi yaga toma poɔo. A rekɔmendeesiŋ kaŋa zaa maŋ wulo la yeli eraa. A yeli eraa kaŋa zaa maŋ taa la yeli eere yaga o poɔŋ aneŋ progyɛre.

A Noɔre yeŋloo stretegyi rekɔmendeesiri zaa laŋ la taa kyɛ sonna taa. Aŋa a yeliboɔrehi, a ba waa mɔlɔ ka a baŋ e yeni yeni.

Paare te eŋaŋ

Fo waa nimbize neɛ ko a Noɔre yeŋloo stretegyi baabo yɛlɛ. Sɔ tu yaga be la be ka fooŋ boɔra ka fo paare: Ka fooŋ taa teɛroo mine, te na nomeŋ ka te wogi a. Te yeli yɛlɛ.