Ukraina Bûn-huà Guā-kau Gue̍h 2024

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2024 and the translation is 100% complete.

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2024  

[Social media: #UCDMonth] • [Link here: ucdm.wikimedia.org.ua]    Huan-gîng lâi-kàu tsit-tiûnn í thê-ko teh Uikiphtia tíng-kuân Ukrainia bûn-huà hok-kài-lu̍t ê siá-tsok pí-sài!
  • Tse-sī siánn-mih khuánn ê pí-sài: Tse-sī tsit-pái ê siá-tsok pí-sài, tsú-iàu sī tsīn-khó-lîng iōng koh-khah tsē ê gí-giân pán-pún tsi Uikiphitia Pah-kho lâi tshòng-kiàn hâm kái-tsìn iú-kuan Ukraina bûn-huà kap jîn-bîn Pí-sài ê kí-pān-hong ē thê-kiong sóo kiàn-gī su-iàu kuan-tsù ê bûn-tsiunn lia̍ttuann. Siōng ua̍h-thiàu ê tsham-ú-tsiá tio̍h-ē tit-tio̍h tsi̍t-kuá ê tsióng-phín.
  • Tang-sî: Siá-tsok thiau-tsiàn ê sî-kan sī uì 00:01, 1 3-goe̍h 2024 (UTC) kàu 23:59, 31 3-goe̍h 2024 (UTC).
  • Beh án-tsuánn tsham-ka: Tsit-ê pí-sài ê kiat-kòo sī tsiânn kán-tan,ū 4-ê pōo-sòo: Suán-tshut lí siūnn-beh kái-tsìn ê bûn-tsiunn → thàu-kuè lí--ê hù-tshut lâi tit-tio̍h tsik-hun → Tsīn-liōng phah-piànn tit-tio̍h koh-khah tsē ê tsik-hun → Tō ē-tàng thê-tio̍h lí sóo kòng-hiàn siong-tuì ê tsióng-hāng
  • Siáng ē-sái tsham-ka: jīm-hô ū tshòng-kiàn Uiki kháu-tsō ê Uiki-jîn lóng ē-tàng tsiânn-tsò tsit-ê ua̍h-tāng ê tsi̍t hun-tsú. Tsham-ka ê lâng, lí su-iàu teh Tsham-ú-tsiá ê tsiong-tsiat tíng-kuân tshiam-miâ.
  • Uī-hô kí-pān tsit-ê pí-sài: Thàu-kuè tsit-pái pí-sài, lán ǹg-bāng ē-tàng kái-tsìn tuì Ukraina kū-iú tiōng-iàu ì-gī ê bûn-huà hiān-siōng tsi bûn-tsiunn; pīng-tshiánn ē-tàng khak-pó teh Uikiphitia tíng-kuân kè-sio̍k uî-tshî ko phín-tsit ê tsu-sìn. Tsit-ê pí-sài sī-iû Uikimitia Ukraina hâm Ukraina Ha̍k-huē í-ki̍p Ukraina Guā-kau Pōo lâi tâng-tsê ha̍p-tsok kí-pān ê.