Jump to content

ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵖ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ 2024

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2024 and the translation is 100% complete.

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2024  

[Social media: #UCDMonth] • [Link here: ucdm.wikimedia.org.ua]    ⴱⵔⵔⴽ ⵖ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴼⴰⴷ ⴰⵏⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⵖⴰⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ⵖ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ!
  • ⵎⴰⵢⴳⴰ: ⵅⵜⵜⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵏ ⵙⵏⵓⵍⴼ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⴼ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ⵖ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ. ⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⵅⴰⵚⵚⴰ ⴰⴷⵙⵏⵜⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵄⴷⵍⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵙⵙⵓⵎⵓⵔⵏ. ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵔⵎⴰⴷⵏ ⵔⴰⵢⵟⵟⴼ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ.
  • ⵎⴰⵏⴰⴳ: ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵔⴰⵜⵉⵍⵉ ⵣⴳ 00:01, 1 ⵎⴰⵕⵚ 2024 ⴰⵔ 23:59, 31 ⵎⴰⵕⵚ 2024.
  • ⵎⴰⵏⵉⴽ: ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵜⵔⵅⴰ ⵖ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙ. ⴳⵉⵙ 4 ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⴼ: ⵙⵜⵉ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵔⴰ ⵜⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵜ → ⴽⵙⴱ ⵜⵉⵏⵇⵇⴰⴹ ⴼ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⴽ → ⴽⵙⴱ ⵜⵉⵏⵇⵇⴰⴹ ⴰⵔ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ → ⴽⵙⴱ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴼ ⴰⴼⵕⵕⵓ ⵏⴽ!
  • ⵎⴰⵏⵡⴰ: ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵖ ⴰⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⵢⴳ ⵣⴳ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⴷ. ⴼⴰⴷ ⴰⴷⴷⵔⵓⵜ ⵉⵅⴰⵚⴰ ⴰⵜⵣⵎⵎⵜ ⵖ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ.
  • ⵎⴰⵅ: ⵙ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⴰⴷ, ⵏⵔⴰ ⴰⵏⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⴼ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵉⵙⵜⵓⵀⵎⵎⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴰⵏⴹⵎⵏ ⴰⵏ ⴽⵙⴱ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵖ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ. ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ.