Jump to content

VisualEditor/Rondschrihve/2016/Juhni

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page VisualEditor/Newsletter/2016/June and the translation is 100% complete.


Donn dat heh en ener anndere Schprohch lässeHeh dat Rondschrihve en divärse Schprohche abbonnehre

VisualEditor
Hadd_Er jewoß?

Ed es eijfar_en leß met Quälle un esu ennzeföhle, un ed es flök jedonn.

E Beld vum Belldscherrm med ener Ußwahl met vill eijnzel Pongkte

Donn der Zeijer vun dä Muuß doh hen, woh De de Leß met de Quälle un esu hen han wells. Dadd es nommahl aam Ängk vun ene Sigg. Donn di Ußwahl „Insert“ op maache un dann op dat „References list“-Belldsche met dä dreij Bööscher kleke.

Wam_mer ongerscheidlijje Jroppe met Fohßnuhte udder Quälle hät, wad ihrter säälde der Fall es, kam_mer di Jropp aanjävve. Wäm_mer dat deiht, dann wähde blohß di Fohßnuhte udder Quälle uß dä aanjejovve Jrobb en dä Leß aanjezeijsch.

Zeläz klegg op „Insert“ en däm Kaßte, öm de „References list“ eren ze säze. Di Leß verändert sesch, wam_mer mih Fohßnuhte op di Sigg deiht.

Me kann se lässe, un beijm Övversäze vun dä Aanleijdong för der Nözer hällfe, di mih Aanjahbe drövver hät, wi mer der VisualEditor bruche deihjt.

De Ärbeidsjropp vum VisualEditor hätt vill Fählere reparrehrt zigg em läzde Rondschrihve. Dä ier Sigg för et Werke es em Phabricator. De Leß met de Weeschteschkeijte hädd em Momang de Ongersctözong för Arahbesch un de enndesche Schreffte jan vürre, un och der VisualEditor aanzepaße för de Reijsewikis un de Quällewikkies iere Bedarf.

Neuste Änderonge

Der VisualEditor kann jäz vun alle Metmaacher vun de mihtste Reijsewikkis jebruch wähde. Hä wohd och enjeschalldt för alle, di zom Neujeschkeijtwikki op Franzühsesch beijdrahre donn.

eijne Knopp zom Beärrbeijde faß di Knöpp „Edit“ un „Edit source“ zesamme en eijnem „Edit“-Rigger. Dä es ald op ätlijje Wikkipehdijas ongerjebrat, doh dronger de Onjarresche, Pollnesche, Änglesche un de Japahnesche, un och alle Reijsewikkis. En dä Wkkis kam_mer sing Enschtällonge doför en em Affschnett „Editing“ ändere, dä op dä Sigg „Special:Preferences“ ze fenge es. De Ärbeidsjrobb es jäz de Rökmälldonge aam dorschlohre un beärrbeijde un es övver Wähje aam nohdänge, dat et Ußsinn un de Bedehnong norr_ens ze verbäßere wöhr, ih dat dat för noch mih Lück opjemaat weed.

Wadd en der Zohkonnef noch verändert wähde sull

Dä jäzzejje Knopp „Save page“ säät dann „Publish page“, un dat sull esu sinn beijm Wikkitäx Änndere un em VisualEditor. Doh kam_mer mih drövver lässe em Mettawikki.

Der VisualEditor sull en dä övveresch jeblevve „Fahse 6“ - Wikipedias en de nähkßte paa Mohnde för alle Schrihver aanjebodde wähde. De Äntwekler welle weße, of et sesch natöhrlesch aanföhlt, en Dinge Schprohch em VisualEditor ze schrihve. Dohd Ühr Beijdrähsch un de Schprohche, di Er üßprobehrt hatt, in däm Jeschprähschfäddem met de Rökmällonge op mediawiki.org opschrihve. Dat beteff en Aanzahl Schprohche, doh dronger sin: Arrahbesch, Hindi, Tailändesch, Tamihlesch, Marahtesch, Malayalam, Urdu, Pärsesch, Bängjahlesch, Assam, Aramähjesch, un mih.

De Ärbeijsjrobb werrk met dä Freiwelleje, di de Quällewikkis aam Loufe hallde, der VisualEditor doh för zor Ferföhjong ze schtälle, öm en jäz för et freiwelle Ußprobehre ze han, un schpähder dann för jehder_eihn. (T138966)

De Ärbeijdsjrobb es aan enem modärne Beärrbeijde vum Wikkitäx aam brassele. Dat sull ußsinn, wi der VisualEditor un drövver eruß en der Lahre sin, der Citoid-Dehns un annder neuje, modärne Wärkzüsch ze bruche. Dat neuje Süßtehm zom Beärrbeijde künnt zom Ußprobehre för op Rääschnere met jruhße Beldscherrem öm der Säptämber 2016 eröm parrat sin. Mih doh drövver fengk mer em alljemejne neüje Övverblegg en der Wikkimehdija-Stefftong ier Meilengleß.

Lom_mer zesamme werrke

Wann De dat heh nit en Dinge eije Schprohch udder nit en Dinge leevste Schprohch lässe kanns, dann donn ons mem Övversäze hälleve. Donn de Meilengleß för de Övvesäzer abbonnehre udder donn Desch tiräk med ons en Verbendong säze. Esuh künne mer Der Bescheijd jävve, wann en neuje Ußjahb vum Rondschrihve aanschteihd. Mer bedangke ons ald dervöhr.