Meetup/Thailand/Online/2

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
1 (19 December 2023) Online 2 (25 December 2023) TBA
Online 1
When and Where
Date:Monday, 25 December 2023
Time:19:00 (UTC +7)
Location:Discord - Wikimedia Thai Community
Wikimedia Meetups +/-
Upcoming (calendar)
Oxford 99 21 April
Edinburgh 15 27 April
Leeds 6 4 May
London 204 12 May
Recent
London 203 14 April
Oxford 98 17 March
Edinburgh 14 24 February
Brighton 2 3 February
South Africa 34 27 January
UK virtual 20 6 December
Waray 10 23 September
Bristol 4 16 September
Bangkok 3 26 August
Wikimania 2023 Singapore 16-19 August
Regular
List of regular meetups
Archives
London · Hong Kong

Event details/รายละเอียดกิจกรรม[edit]

นี่เป็นการพบปะครั้งที่ 2 ของเราในการออนไลน์ เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี วิกิพีเดียภาษาไทย (แม้ว่าจะมีการพูดคุยผ่านการออนไลน์ในช่องทางอื่นๆ แล้วก็ตาม แต่ก็มิได้ถูกบันทึกบนหน้ากิจกรรมให้เป็นหลักฐาน) กรุณาฝากชื่อไว้ด้านล่างหากคุณสนใจร่วมพูดคุยในครั้งนี้

  • วันที่/เวลา: วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 19:00 น. (UTC +7)
  • ที่ตั้ง: Discord

Agenda/วาระการประชุม[edit]

  1. พบปะสังสรรค์ออนไลน์ เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี วิกิพีเดียภาษาไทย
  2. พูดคุย หารือ กิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่
  3. สรุปกิจกรรมที่ผ่านมา และวางแผนกิจกรรมที่กำลังจะจัดต่อไปในอนาคต

Meetup Code of Conduct/หลักปฏิบัติของการเข้าร่วมประชุม[edit]

วิกิมีเดียประเทศไทยต้องการให้ทุกกิจกรรมเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกท่าน แม้ว่าผู้เข้าประชุมจะเปิดเผยตัวตนหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นผู้เข้าร่วมทุกคนกรุณาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสากลของมูลนิธิวิกิมีเดีย

หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสากลของมูลนิธิวิกิมีเดีย ผู้ละเมิดจะถูกขับออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Attendees/ผู้เข้าร่วม[edit]

Click edit and type # ~~~~ to sign your name.
คลิกแก้ไขและพิมพ์ # ~~~~ เพื่อเซ็นชื่อของคุณ
  1. Azoma (talk) 10:11, 21 December 2023 (UTC)[reply]
  2. Tvcccp (talk) 15:02, 21 December 2023 (UTC)[reply]