Jump to content

Wikidata/Pšašanja zawjeźenja

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikidata/Deployment Questions and the translation is 66% complete.
Outdated translations are marked like this.

Toś ten bok wótegronja na powšykne pšašanja, kótarež nastawaju se za diskusije wó zawjeźenju Wikidata do Wikipedijow.

Powšykne

Cogodla maju boki we Wikidata mjenja ako Q123?

Wikidata jo wěcejrěcny projekt. Njejsmy kśěli elementam identifikatory we wěstej rěcy daś a pśez to tu rěc napśeśiwo wšym drugim rěcam faworizěrowaś. Togodla elementy dostawaju numer we Wikidata. Toś ten numer jo jadnorazny identifikator. Ale kuždy element ma pomjenjenja we wšych móžnych rěcach, kótarež su zwětšego jano titele wótpowědnych boko Wikipedije. Wužywaju se na Wikidata za lažčejše pytanje a wěcej komplicěrowane procese.

Kak zgónijom, lěc móje nastawki na Wikidata su wót wandalizma pótrjefjone?

Kužda změna we Wikidata, kótarež póśěgujo se na nastawki, kótarež wobglědujoš na swójej Wikipediji, by měli se w twójej wobglědowańkach pokazaś. Jolic wiźiš něco njepšawego, źi do Wikidata a pópšaw jo.

Faza 1 (mjazyrěcne wótkaze)

Wikidata jo so na mójej Wikipediji startował. Mógu zachopiś, mjazyrěcne wótkaze z nastawkow wótwónoźowaś?

Na lěwem boku kuždego nastawka pód lisćinu mjazyrěcnych wótkazow maš kliknjobnu šypku, kótaraž wótkazujo na Wikidata. Jolic tomu tak jo, móžoš mjazyrěcne wótkaze z nastawka wótpóraś. Njewótpóraj pśedłogi, kótarež pokazuju wuběrne a dobre nastawki w drugich Wikipedijach. Rozsud, lěc take wótpóranje jo akceptabelne, pśistoj zgromaźeństwoju twójogo projekta.

Pšosym źiwaj na to, až někotare boty nejpjerwjej zasej zasajźuju mjazyrěcne wótkaze, kótarež su se wótpórali. Toś ten problem se sam rozwězujo, dokulaž boty se aktualizěruju. Jolic to se stawa, móžoš botowemu wobsejźarjeju powěźeńku pósłaś, aby jogo pšosył, aby swój bot aktualizěrował.

Jolic mjazyrěcne wótkaze wóstawaju w nastawku, pśipisuju informacije z Wikidata.

Kak ma se z napšawdu komplicěrowanymi mjazyrěcnymi wótkazami? Kak mam z tymi něnto wobchadaś?

Jo hyšći móžno, mjazyrěcne wótkaze ako do togo we wikiteksće definěrowaś. Móžoš pótakem w toś tych padach ako doněnta póstupowaś.

Som nowy bok napórał. Mam mjazyrěcne wótkaze pśidaś?

Jadna móžnosć jo, wótkaze pśidaś. Su nejskerjej boty mjazyrěcnych wótkazow, kótarež hyšći pśidawaju wótkaze do Wikidata. Hyšći lěpše rozwězanje: možoš do Wikidata hyś, wótpowědny zapisk pytaś (na pśikład za tym, až wužywaš móžnosć "element pó titelu" a pytaš nastawk w jadnej z rěcow, w kótarejž do togo jo eksistěrował), a nastawk, kótaryž sy napórał, manuelnje zapiskoju pśidaś.

Kak njepokazujom wótkaze z Wikidata na někakem boku?

Aby wótkaze z Wikidata schował, wužyj magiske słowo {{noexternallanglinks}}. Jolic jo samo, budu se wšykne wótkaze na tom boku wótwónoźowaś. Magiske słowo dajo se teke wužywaś, aby specifiske mjazyrěcne wótkaze wótwónoźeło, jolic wužywa se z parametrami. {{noexternallanglinks:dsb|hsb}} buźo na pśikład dolnoserbske a górnoserbske mjazyrěcne wótkaze wótwónoźeś.

Faza 2 (infokašćiki)

When will this be deployed on my project?

Phase 2 has now been deployed on all Wikipedias. Sister projects are following.

Groni wužywanje Wikidata, až buźo se Wikipedija w mójej rěcy ze zarodkami wó kuždej małej jsy w swěśe połniś?

Ně. Wikidata staja móžnosć k dispoziciji, jadnore boki z wóspjetujucym se wopśimjeśom, kaž na pś. wobydlarstwo, pśestrěń a gustosć jsow lažko napóraś ale lažy pla zgromaźeństwa rozsuźiś, kak toś ta móžnosć wužywa se we Wikipediji twójeje rěcy. Boki wó jsach by dejali se hyšći pśidaś - Wikidata njama tuchylu žedne plany, aby to awtomatiski cynił.

Co stawa se z eksistěrujucymi infokašćikami?

Wóne funkcioněruju dalej ako doněnta. Aby se Wikidata wužywał, musy něchten pśedłogu změniś a ju pśiměriś.

Kak dejamy k zgromadnemu měnjenjeju wó wjelgin kontrowersnych temach pśez rozdźělne Wikipedije dojś?

To njejo trěbne. Wikidata móžo šyroku paletu twarźenjow a referencow wopśimjeś, aby je pódpěrali. Jadnotliwe Wikipedijowe zgromaźeństwa mógu rozsuźiś, kótare z nich preferěruju w swójej Wikipediji. W nejgóršem paźe móžoš jano wěste gódnoty lokalnje wobchowaś, ako to stawa se něnto.

Kak móžomy daty z infokašćikow Wikidata zapśimjeś?

Stej dwě droze. Za nejwěcej wěcow móžoš zapśimowańsku syntaksu wužywaś, kótaraž wopisujo se how. Za dalšne kompleksne wěcy buźo Lua k dispoziciji stojaś.

Faza 3 (lisćiny)

Groni wužywanje Wikidata, až musymy lisćinowe nastawki napóraś? Njecynimy to w swójej rěcy

Ně. Wikidata staja jano móžnosć k dispoziciji, lisćinowe nastawki lažko a awtomatiski napóraś. Njetrjebaš ju wužywaś. Móžoš druge funkcije Wikidata wužywaś, na pśikład centralne składowanje mjazyrěcnych wótkazow, bźez togo až by móžnosć awtomatiskego twórjenja lisćinow wužywał.